Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia

Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia

196219631966196719761991199219932002200420052008200920102011201520172021
Ročník 1962 – Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia
75/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra o zrušení vyhlášky č. 164/1953 Ú. l. (č. 202/1953 Ú. v.) o horľavých kvapalinách
89/1962 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
Ročník 1963 – Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia
40/1963 Zb.Vládna vyhláška o náhrade škôd spôsobených exhaláciami socialistickým poľnohospodárskym a lesným organizáciám
Ročník 1966 – Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia
53/1966 Zb.Zákon o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu
Ročník 1967 – Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia
46/1967 Zb.Vládne nariadenie o vyporiadaní škôd spôsobených prevádzkovou hospodárskou činnosťou socialistických organizácií na hmotnom majetku iných socialistických organizácií a o náhradách v investičnej výstavbe
Ročník 1976 – Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia
77/1976 Zb.Zákon Českej národnej rady o pôsobnosti orgánov ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu Českej socialistickej republiky
Ročník 1991 – Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia
6/1991 Zb.Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervacích Bukové kopce, Holina, Fajmanovy skály a Klenky, Chynínské buky, Kokšín, Lopata, Míšovské buky, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina
Ročník 1992 – Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia
341/1992 Zb.Vyhláška Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě
Ročník 1993 – Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia
83/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o štátnych prírodných rezerváciách
112/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vymedzení oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia a o prevádzke smogových varovných a regulačných systémov
Ročník 2002 – Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia
151/2002 Z. z.Zákon o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov
Ročník 2004 – Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia
205/2004 Z. z.Zákon o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
220/2004 Z. z.Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
270/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín do obehu
462/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností na úseku starostlivosti o životné prostredie
666/2004 Z. z.Zákon o ochrane pred povodňami
Ročník 2005 – Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia
386/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných informatívnych správ počas povodní a súhrnných správ o priebehu a o následkoch povodní a o vykonaných opatreniach
387/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní a uhrádzaní povodňových zabezpečovacích prác, povodňových záchranných prác, škôd spôsobených povodňami a nákladov na činnosť orgánov štátnej správy ochrany pred povodňami
431/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín do obehu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 112/2005 Z. z.
432/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 166/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy do obehu
Ročník 2008 – Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia
100/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov
219/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z.
Ročník 2009 – Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia
286/2009 Z. z.Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2010 – Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia
3/2010 Z. z.Zákon o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie
4/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
251/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd
252/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných správ o povodňovej situácii a súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach
Ročník 2011 – Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia
352/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie
Ročník 2015 – Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia
285/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov
348/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
362/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie
Ročník 2017 – Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia
239/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ročník 2021 – Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia
140/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z.

Upozornenia v tejto oblasti:

Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup