Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Zmluvy v obchodnom práve

Zmluvy v obchodnom práve

19471963196419671972197719801981198219831987198819891990199119921993199519971998199920012002200320042005200620072015
Ročník 1947 – Zmluvy v obchodnom práve
1/1947 Zb.Vládní vyhláška kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní smlouva mezi republikou Československou a republikou Spojených států brazilských, podepsaná v Rio de Janeiro dne 16. října 1946
Ročník 1963 – Zmluvy v obchodnom práve
98/1963 Zb.Zákon o rozhodcovskom konaní v obchodných veciach a o výkone rozhodcovských rozhodnutí
Ročník 1964 – Zmluvy v obchodnom práve
116/1964 Zb.Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o prechode právomoci v niektorých hospodárskych sporoch na hospodársku arbitráž
135/1964 Zb.Vyhláška ministerstiev všeobecného strojárstva a ťažkého strojárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojárskych výrobkov
136/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv strojárskych výrobkov
137/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv cestných vozidiel pre motorovú dopravu
Ročník 1967 – Zmluvy v obchodnom práve
73/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy a Ministerstva lesného a vodného hospodárstva ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv poľnohospodárskych a lesných mechanizačných prostriedkov, poľných a zemných prác, chemizácie a iných poľnohospodárskych prác
Ročník 1972 – Zmluvy v obchodnom práve
22/1972 Zb.Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o určení príslušnosti Štátnej arbitráže pre hlavné mesto Prahu v niektorých hospodárskych sporoch
57/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a strojárstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ministerstiev všeobecného strojárstva a ťažkého strojárstva č. 135/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojárskych výrobkov
Ročník 1977 – Zmluvy v obchodnom práve
106/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky tuhých palív
Ročník 1980 – Zmluvy v obchodnom práve
38/1980 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných organizáciami vnútorného obchodu
Ročník 1981 – Zmluvy v obchodnom práve
107/1981 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva, Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva a Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 135/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojárskych výrobkov, v znení vyhlášky č. 57/1972 Zb.
Ročník 1982 – Zmluvy v obchodnom práve
171/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o základných podmienkach dodávky elektriny
Ročník 1983 – Zmluvy v obchodnom práve
24/1983 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o základných podmienkach dodávky zberných surovín
128/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 171/1982 Zb. o základných podmienkach dodávky elektriny
139/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o základných podmienkach dodávky tepla
Ročník 1987 – Zmluvy v obchodnom práve
1/1987 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 106/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky tuhých palív
Ročník 1988 – Zmluvy v obchodnom práve
205/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov
Ročník 1989 – Zmluvy v obchodnom práve
147/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy a Ministerstva lesného a vodného hospodárstva č. 73/1967 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv poľnohospodárskych a lesných mechanizačných prostriedkov, poľných a zemných prác, chemizácie a iných poľnohospodárskych prác
154/1989 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 181/1982 Zb. o základných podmienkach dodávky na zabezpečenie vedeckotechnického rozvoja
200/1989 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky č. 38/1980 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných organizáciami vnútorného obchodu
Ročník 1990 – Zmluvy v obchodnom práve
2/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o základných podmienkach dodávky elektriny
3/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o zmene a doplnení vyhlášky Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 106/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky tuhých palív v znení vyhlášky č. 1/1987 Zb.
11/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o základných podmienkach dodávky vykurovacích plynov
12/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 139/1983 Zb. o základných podmienkach dodávky tepla v znení vyhlášky č. 75/1989 Zb.
26/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 137/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv cestných vozidiel pre motorovú dopravu v znení vládneho nariadenia č. 38/1966 Zb.
27/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky, ktorou sa mení vyhláška č. 136/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv strojárskych výrobkov
28/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 135/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojárskych výrobkov, v znení vyhlášky č. 57/1972 Zb. a vyhlášky č. 107/1981 Zb.
29/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 13/1985 Zb. o základných podmienkach strojárskych a elektrotechnických dodávok uskutočňovaných vyššími dodávateľskými formami a niektorých ďalších dodávok určených pre tuzemsko
30/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 82/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky hutníckych výrobkov, rúd, magnezitových výrobkov a kovového odpadu
Ročník 1991 – Zmluvy v obchodnom práve
5/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa colný zákon č. 44/1974 Zb. v znení zákona č. 117/1983 Zb.
Ročník 1992 – Zmluvy v obchodnom práve
c94-p3/1992 Zb.Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú podmienky pre niektoré obchody s devízovými hodnotami vykonávané inými osobami než bankami
591/1992 Zb.Zákon České národní rady o cenných papírech
Ročník 1993 – Zmluvy v obchodnom práve
160/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach pri vzájomnom započítavaní pohľadávok podnikateľov
Ročník 1995 – Zmluvy v obchodnom práve
191/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov
Ročník 1997 – Zmluvy v obchodnom práve
326/1997 Z. z.Úplné znenie zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
Ročník 1998 – Zmluvy v obchodnom práve
11/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Ročník 1999 – Zmluvy v obchodnom práve
175/1999 Z. z.Zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov
243/1999 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 91/1996 Z. z. o štátnych zárukách v znení neskorších predpisov
310/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2001 – Zmluvy v obchodnom práve
124/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva vzor na vyhotovenie prepravného poriadku vo verejnej vodnej doprave na vnútrozemských vodných cestách
258/2001 Z. z.Zákon o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov
Ročník 2002 – Zmluvy v obchodnom práve
526/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
542/2002 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku
548/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje najmenší objem ročnej spotreby elektriny a plynu pre oprávnených odberateľov a najvyšší prípustný podiel elektriny vyrobenej v zahraničí na ročnej spotrebe oprávneného odberateľa
549/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o pravidlách rozvodu elektriny a plynu pre oprávnených odberateľov
607/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o Notárskom centrálnom registri záložných práv a o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov
746/2002 Z. z.Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o rozsahu regulácie cien pre regulovaný subjekt, ktorého distribúcia a dodávka elektriny odberateľom v roku t-1 bola nižšia ako 1 500 000 MWh, a pre regulovaný subjekt, ktorého preprava a rozvod zemného plynu odberateľom v roku t-1 bola nižšia ako 100 000 000 m3
747/2002 Z. z.Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o rozsahu regulácie cien za dodávku elektriny pre regulovaných odberateľov, distribúciu elektriny pre oprávnených odberateľov a poskytovanie systémových služieb
755/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov
Ročník 2003 – Zmluvy v obchodnom práve
143/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení neskorších predpisov
156/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
266/2003 Z. z.Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Ročník 2004 – Zmluvy v obchodnom práve
177/2004 Z. z.Zákon o európskom zoskupení hospodárskych záujmov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
Ročník 2005 – Zmluvy v obchodnom práve
466/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov
Ročník 2006 – Zmluvy v obchodnom práve
264/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa
Ročník 2007 – Zmluvy v obchodnom práve
620/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor formulára o zmluvných podmienkach zmluvy o spotrebiteľskom úvere
Ročník 2015 – Zmluvy v obchodnom práve
154/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Upozornenia v tejto oblasti:

Zmluvy v obchodnom práve
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup