Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Zbrane a strelivo

Zbrane a strelivo

194919611962196319651968197019741975198019831984198819901991199319941995199619971998199920002003200420052006200720082009201020112012201320142015201620192020
Ročník 1949 – Zbrane a strelivo
162/1949 Zb.Zákon o zbraniach a strelive
290/1949 Zb.Nariadenie ministra vnútra, ktorým sa určuje začiatok účinnosti zákona o zbraniach a strelive
Ročník 1961 – Zbrane a strelivo
124/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra o strelných zbraniach a strelive
Ročník 1962 – Zbrane a strelivo
52/1962 Zb.Vyhláška Ministra všeobecného strojárstva o skúšaní a overovaní zbraní a streliva pre civilnú potrebu
Ročník 1963 – Zbrane a strelivo
90/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o zákaze pokusov s jadrovými zbraňami v ovzduší, v kozmickom priestore a pod vodou
Ročník 1965 – Zbrane a strelivo
99/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore uzavretom medzi Belgickom, Nemeckom, Francúzskom a Talianskom za účelom ustanovenia jednotných pravidiel pre vzájomné uznávanie úradných značiek pri skúškach strelných zbraní a Stanovy podpísané v Bruseli 15. júla 1914
Ročník 1968 – Zbrane a strelivo
33/1968 Zb.Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie o overovaní zbraní a schvaľovaní streliva pre civilnú potrebu
Ročník 1970 – Zbrane a strelivo
12/1970 Zb.Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 33/1968 Zb. o overovaní zbraní a schvaľovaní streliva pre civilnú potrebu
96/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Československej socialistickej republiky o doplnení vyhlášky č. 124/1961 Zb. o strelných zbraniach a strelive
Ročník 1974 – Zbrane a strelivo
61/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o nešírení jadrových zbraní
62/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o zákaze umiestňovania jadrových zbraní a iných zbraní hromadného ničenia na dne morí a oceánov a v jeho podzemí
Ročník 1975 – Zbrane a strelivo
70/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných palných zbraní
96/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zákaze vývoja, výroby a hromadenia zásob bakteriologických (biologických) a toxínových zbraní a o ich zničení
Ročník 1980 – Zbrane a strelivo
77/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zákaze vojenského alebo akéhokoľvek iného nepriateľského použitia prostriedkov meniacich životné prostredie
Ročník 1983 – Zbrane a strelivo
147/1983 Zb.Zákon o zbraniach a strelive
Ročník 1984 – Zbrane a strelivo
10/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o zbraniach a strelive
38/1984 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
104/1984 Zb.Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie o overovaní zbraní a kontrole streliva pre civilnú potrebu
Ročník 1988 – Zbrane a strelivo
136/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou, Zväzom sovietskych socialistických republík a Nemeckou demokratickou republikou o inšpekciách v súvislosti so Zmluvou medzi Zväzom sovietskych socialistických republík a Spojenými štátmi americkými o likvidácii ich rakiet stredného doletu a kratšieho doletu a dohovore dojednanom výmenou nót medzi Československou socialistickou republikou a Spojenými štátmi americkými o inšpekciách na území Československej socialistickej republiky z 18. decembra 1987 a zo 4. januára 1988
Ročník 1990 – Zbrane a strelivo
49/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/1983 Zb. o zbraniach a strelive
264/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 10/1984 Zb., ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o zbraniach a strelive
Ročník 1991 – Zbrane a strelivo
536/1991 Zb.Vyhláška Slovenského banského úradu o pyrotechnických výrobkoch
Ročník 1993 – Zbrane a strelivo
34/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 526/1990 Zb. o cenách pre ceny špeciálnej techniky
246/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zbraniach a strelive
301/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republikyč. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive
Ročník 1994 – Zbrane a strelivo
62/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe pri posudzovaní telesnej, zdravotnej a špeciálnej psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie zbraní a streliva
Ročník 1995 – Zbrane a strelivo
92/1995 Z. z.Vyhláška úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška úradu pre normalizáciu a meranie č. 104/1984 Zb. o overovaní zbraní a kontrole streliva pre civilnú potrebu
284/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive
Ročník 1996 – Zbrane a strelivo
96/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zbraniach a strelive
138/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zbraniach a strelive (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
Ročník 1997 – Zbrane a strelivo
252/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na držanie alebo nosenie zbraní a streliva
276/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení
Ročník 1998 – Zbrane a strelivo
179/1998 Z. z.Zákon o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
209/1998 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 28. mája 1998 vo veci súladu § 6 ods. 1 písm. i) a časti § 10 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov s čl. 25 ods. 2 v spojení s čl. 12 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky
Ročník 1999 – Zbrane a strelivo
44/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
397/1999 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo
398/1999 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na pyrotechnické výrobky
Ročník 2000 – Zbrane a strelivo
79/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 284/1995 Z. z. a nálezu ústavného súdu Slovenskej republiky č. 209/1998 Z. z.
296/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo
297/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 398/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na pyrotechnické výrobky
380/2000 Z. z.Vyhláška úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zbraniach a strelive
Ročník 2003 – Zbrane a strelivo
190/2003 Z. z.Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov
380/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2000 Z. z.
516/2003 Z. z.Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o technickom postupe pri znehodnocovaní, ničení a výrobe rezov strelnej zbrane a streliva a spôsobe ich označovania
555/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2004 – Zbrane a strelivo
208/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor a náležitosti európskeho zbrojného pasu
456/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o zákazoch alebo obmedzeniach použitia určitých konvenčných zbraní, ktoré môžu byť považované za nadmerne zraňujúce alebo majúce nerozlišujúce účinky
458/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatkového protokolu o oslepujúcich laserových zbraniach (Protokol IV) k Dohovoru o zákazoch alebo obmedzeniach použitia určitých konvenčných zbraní, ktoré môžu byť považované za nadmerne zraňujúce alebo majúce nerozlišujúce účinky
459/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmeny článku 1 Dohovoru o zákazoch alebo obmedzeniach použitia určitých konvenčných zbraní, ktoré môžu byť považované za nadmerne zraňujúce alebo majúce nerozlišujúce účinky
600/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Organizáciou pre zákaz chemických zbraní o výsadách a imunitách OPCW
757/2004 Z. z.Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2005 – Zbrane a strelivo
132/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z.
356/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmene bodu 72 časti V D Prílohy na realizáciu a verifikáciu (Verifikačná príloha) k Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení
529/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ročník 2006 – Zbrane a strelivo
182/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov
Ročník 2007 – Zbrane a strelivo
218/2007 Z. z.Zákon o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
644/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2008 – Zbrane a strelivo
485/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh
Ročník 2009 – Zbrane a strelivo
85/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku
318/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
382/2009 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 20. mája 2009 vo veci vyslovenia nesúladu zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nesúladu ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a), b) a c) a ods. 2 písm. a) a b) s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 1 prvou vetou a čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 35 ods. 1 a čl. 49 Ústavy Slovenskej republiky, ustanovenia § 19 ods. 3 a 4 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 prvou vetou Ústavy Slovenskej republiky a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a ustanovenia § 39 ods. 2 a § 59 písm. b) a c) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 20 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky
403/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
440/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
559/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o zberateľstve vojenského materiálu
Ročník 2010 – Zbrane a strelivo
92/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
421/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o zberateľskej činnosti vojenského materiálu
422/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
423/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Ročník 2011 – Zbrane a strelivo
128/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
202/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov
229/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku
283/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
c96-r1/2011 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 283/2011 Z. z.
Ročník 2012 – Zbrane a strelivo
105/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 229/2011 Z. z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku
Ročník 2013 – Zbrane a strelivo
8/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Ročník 2014 – Zbrane a strelivo
269/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov
300/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ročník 2015 – Zbrane a strelivo
169/2015 Z. z.Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o technickom postupe pri úprave zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C na expanznú zbraň kategórie D
433/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení neskorších predpisov
Ročník 2016 – Zbrane a strelivo
187/2016 Z. z.Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 516/2003 Z. z. o technickom postupe pri znehodnocovaní, ničení a výrobe rezov strelnej zbrane a streliva a spôsobe ich označovania
Ročník 2019 – Zbrane a strelivo
64/2019 Z. z.Zákon o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu
72/2019 Z. z.Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie
376/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ročník 2020 – Zbrane a strelivo
274/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Upozornenia v tejto oblasti:

Zbrane a strelivo
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup