Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Záväzkové a zmluvné právo

Záväzkové a zmluvné právo

195219531955196319641965197319751982198319841988199219972000200120022003200420082009201020132014201520182019
Ročník 1952 – Záväzkové a zmluvné právo
17/1952 Zb.Nariadenie, ktorým sa určuje výška zákonných úrokov
Ročník 1953 – Záväzkové a zmluvné právo
50/1953 Zb.Nariadenie ministra spravodlivosti, ktorým sa čiastočne mení platenie nájomného
Ročník 1955 – Záväzkové a zmluvné právo
37/1955 Zb.Nariadenie ministra spravodlivosti, ktorým sa určuje výška zákonných úrokov z omeškania
Ročník 1963 – Záväzkové a zmluvné právo
19/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o odplatnom nadobúdaní vecí socialistickými organizáciami od občanov a súkromných právnických osôb
Ročník 1964 – Záväzkové a zmluvné právo
40/1964 Zb.Občiansky zákonník
Ročník 1965 – Záväzkové a zmluvné právo
104/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o súkromnom vyučovaní v odbore umenia a v odbore cudzích jazykov
Ročník 1973 – Záväzkové a zmluvné právo
101/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o projektových súťažiach
Ročník 1975 – Záväzkové a zmluvné právo
123/1975 Zb.Zákon o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenie výroby
Ročník 1982 – Záväzkové a zmluvné právo
183/1982 Zb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky kterou se mění vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb., kterou se provádejí některá ustanovení občanského zákonníku, ve znění vyhlášky ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 66/1973 Sb.
Ročník 1983 – Záväzkové a zmluvné právo
13/1983 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o poistných podmienkach pre poistenie majetku
38/1983 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb vo vyhláške ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 13/1983 Zb. o poistných podmienkach pre poistenie majetku, v registrácii Federálneho cenového úradu v čiastke 6/1982 Zb., v registrácii Federálneho ministerstva financií a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu v čiastke 37/1982 Zb.
70/1983 Zb.Občiansky zákonník (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
Ročník 1984 – Záväzkové a zmluvné právo
64/1984 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní dočasného ubytovania v súkromí so súhlasom národného výboru
Ročník 1988 – Záväzkové a zmluvné právo
95/1988 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 123/1975 Zb. o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenia výroby
164/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky č. 100/1982 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode
Ročník 1992 – Záväzkové a zmluvné právo
135/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o poskytovaní sociálnych služieb právnickými a fyzickými osobami
c112-p2/1992 Zb.Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození návrhů na registraci smlouvy o vzniku zástavního práva uzavřené v souvislosti s poskytováním státního příspěvku na individiální bytovou výstavbu od notářských poplatků za úkony
Ročník 1997 – Záväzkové a zmluvné právo
64/1997 Z. z.Zákon o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim
152/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky
153/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník
Ročník 2000 – Záväzkové a zmluvné právo
143/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o podrobnostiach obsahu žiadosti na poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby
231/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde
447/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Ročník 2001 – Záväzkové a zmluvné právo
262/2001 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 208/1994 Z. z. o nájme poľnohospodárskych a lesných nehnuteľností a o nájme poľnohospodárskeho podniku
484/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami
Ročník 2002 – Záväzkové a zmluvné právo
215/2002 Z. z.Zákon o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov
526/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
537/2002 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o formáte a spôsobe vyhotovenia zaručeného elektronického podpisu, spôsobe zverejňovania verejného kľúča úradu, postupe pri overovaní a podmienkach overovania zaručeného elektronického podpisu, formáte časovej pečiatky a spôsobe jej vyhotovenia, požiadavkách na zdroj časových údajov a požiadavkách na vedenie dokumentácie časových pečiatok (o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a časovej pečiatky)
538/2002 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o formáte a obsahu kvalifikovaného certifikátu, o správe kvalifikovaných certifikátov a o formáte, periodicite a spôsobe vydávania zoznamu zrušených kvalifikovaných certifikátov (o kvalifikovaných certifikátoch)
539/2002 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na bezpečné zariadenia na vyhotovovanie časovej pečiatky a požiadavky na produkty pre elektronický podpis (o produktoch elektronického podpisu)
540/2002 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o podmienkach na poskytovanie akreditovaných certifikačných služieb a o požiadavkách na audit, rozsah auditu a kvalifikáciu audítorov
541/2002 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o obsahu a rozsahu prevádzkovej dokumentácie vedenej certifikačnou autoritou a o bezpečnostných pravidlách a pravidlách na výkon certifikačných činností
542/2002 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku
607/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o Notárskom centrálnom registri záložných práv a o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov
Ročník 2003 – Záväzkové a zmluvné právo
156/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
c189-r1/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 430/2003 Z. z.
504/2003 Z. z.Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov
Ročník 2004 – Záväzkové a zmluvné právo
150/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Ročník 2008 – Záväzkové a zmluvné právo
130/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov
Ročník 2009 – Záväzkové a zmluvné právo
186/2009 Z. z.Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
396/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
575/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2010 – Záväzkové a zmluvné právo
32/2010 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 135/2009 Z. z. o formáte a spôsobe vyhotovenia zaručeného elektronického podpisu, spôsobe zverejňovania verejného kľúča úradu, podmienkach platnosti pre zaručený elektronický podpis, postupe pri overovaní a podmienkach overovania zaručeného elektronického podpisu, formáte časovej pečiatky a spôsobe jej vyhotovenia, požiadavkách na zdroj časových údajov a požiadavkách na vedenie dokumentácie časových pečiatok (o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a časovej pečiatky)
Ročník 2013 – Záväzkové a zmluvné právo
20/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Ročník 2014 – Záväzkové a zmluvné právo
106/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
c45-r1/2014 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 106/2014 Z. z.
141/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Ročník 2015 – Záväzkové a zmluvné právo
438/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Ročník 2018 – Záväzkové a zmluvné právo
18/2018 Z. z.Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
110/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Ročník 2019 – Záväzkové a zmluvné právo
394/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Upozornenia v tejto oblasti:

Záväzkové a zmluvné právo
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup