Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Záujmové združenia osôb

Záujmové združenia osôb

19501951197319771987199019911992199319941995199619972000200120022004200520082009201320152016201820192021
Ročník 1950 – Záujmové združenia osôb
39/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydáva organizačný poriadok Štátneho výboru pre telesnú výchovu a šport
Ročník 1951 – Záujmové združenia osôb
68/1951 Zb.Zákon o dobrovoľných organizáciách a shromaždeniach
Ročník 1973 – Záujmové združenia osôb
74/1973 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 68/1951 Zb. o dobrovoľných organizáciách a zhromaždeniach
103/1973 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o združení rodičov a priateľov školy
Ročník 1977 – Záujmové združenia osôb
2/1977 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 103/1973 Zb. o združení rodičov a priateľov školy
Ročník 1987 – Záujmové združenia osôb
37/1987 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 86/1986 Zb. o združení rodičov a priateľov školy
Ročník 1990 – Záujmové združenia osôb
15/1990 Zb.Zákon o politických stranách
170/1990 Zb.Vyhláška Federálneho cenového úradu, Ministerstva financií, cien a miezd Českej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 35/1990 Zb. o zmluvných cenách
173/1990 Zb.Zákon, ktorým sa zrušuje zákon č. 68/1956 Zb. o organizácii telesnej výchovy a ktorým sa upravujú niektoré ďalšie vzťahy týkajúce sa dobrovoľných telovýchovných organizácií
177/1990 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Fedrálneho zhromaždenia o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organizácií
198/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o telesnej kultúre
224/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 177/1990 Zb. o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organizácií
c47-p1/1990 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organizácií
363/1990 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o predĺžení účinnosti zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 177/1990 Zb. o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organizácií
c64-p2/1990 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o predĺžení účinnosti zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 177/1990 Zb. o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organizácií
392/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o predĺžení účinnosti vyhlášky č. 224/1990 Zb., ktorou sa vykonáva zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 177/1990 Zb. o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organiácií v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 363/1990 Zb.
Ročník 1991 – Záujmové združenia osôb
196/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Matici slovenskej
424/1991 Zb.Zákon o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach
c96-r1/1991 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Ročník 1992 – Záujmové združenia osôb
c123-p1/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie
Ročník 1993 – Záujmové združenia osôb
47/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení zákona č. 468/1991 Zb.
86/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 190/1992 Zb. o príspevku politickým stranám a politickým hnutiam zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
176/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtovný výkaz pe politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobové organizácie
189/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Fonde detí a mládeže
Ročník 1994 – Záujmové združenia osôb
207/1994 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ročník 1995 – Záujmové združenia osôb
36/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa upravuje účtová osnova a postupy účtovania pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie
Ročník 1996 – Záujmové združenia osôb
207/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o nadáciách
Ročník 1997 – Záujmové združenia osôb
282/1997 Z. z.Zákon o vrátení majetku Živene – spolku slovenských žien
288/1997 Z. z.Zákon o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Ročník 2000 – Záujmové združenia osôb
61/2000 Z. z.Zákon o osvetovej činnosti
220/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení zákona č. 378/1998 Z. z.
404/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov
431/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Federálneho ministerstva financií č. V/20 531/1992 z 13. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie v znení neskorších predpisov
Ročník 2001 – Záujmové združenia osôb
c7-r1/2001 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby
205/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. októbra 1994 č. 65/478/1994, ktorým sa ustanovuje účtovný výkaz pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie
Ročník 2002 – Záujmové združenia osôb
34/2002 Z. z.Zákon o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
35/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
734/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania
Ročník 2004 – Záujmové združenia osôb
477/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám a záujmovým združeniam právnických osôb
638/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
724/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ročník 2005 – Záujmové združenia osôb
603/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ročník 2008 – Záujmové združenia osôb
300/2008 Z. z.Zákon o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
444/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky
462/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
Ročník 2009 – Záujmové združenia osôb
28/2009 Z. z.Úplné znenie zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
418/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti a podmienky zverejnenia v zozname občianskych združení, neziskových organizácií, nadácií, cirkví a náboženských spoločností, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu a psychologickú pomoc v tehotenstve
478/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2013 – Záujmové združenia osôb
487/2013 Z. z.Zákon o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
Ročník 2015 – Záujmové združenia osôb
112/2015 Z. z.Zákon o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
189/2015 Z. z.Zákon o kultúrno-osvetovej činnosti
440/2015 Z. z.Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2016 – Záujmové združenia osôb
110/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe
Ročník 2018 – Záujmové združenia osôb
4/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov
52/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ročník 2019 – Záujmové združenia osôb
228/2019 Z. z.Zákon o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2021 – Záujmové združenia osôb
305/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Upozornenia v tejto oblasti:

Záujmové združenia osôb
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup