Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Záujmová činnosť

Záujmová činnosť

19471948194919501951195219561958195919651971197219801981198219881989199019911992199319951996199719981999200020012002200620082009201020142015201620172018201920202021
Ročník 1947 – Záujmová činnosť
196/1947 Zb.Úmluva, jíž se zřizuje Organisace Spojených národů pro výchovu, vědu a osvětu
Ročník 1948 – Záujmová činnosť
148/1948 Zb.Dohoda o kulturních a osvětových stycích mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou
Ročník 1949 – Záujmová činnosť
187/1949 Zb.Zákon o štátnej starostlivosti o telesnú výchovu a šport
Ročník 1950 – Záujmová činnosť
39/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydáva organizačný poriadok Štátneho výboru pre telesnú výchovu a šport
101/1950 Zb.Nariadenie o zrušení osvetových rád a prenesení ich pôsobnosti na národné výbory
Ročník 1951 – Záujmová činnosť
38/1951 Zb.Nariadenie o poctách spojených s cestnými titulmi v telesnej výchove a v športe
Ročník 1952 – Záujmová činnosť
71/1952 Zb.Zákon o organizácii telesnej výchovy a športu
Ročník 1956 – Záujmová činnosť
15/1956 Zb.Nariadenie o čestných uznaniach v telesnej výchove a športe
68/1956 Zb.Zákon o organizácii telesnej výchovy
Ročník 1958 – Záujmová činnosť
82/1958 Zb.Nariadenie o čestných uznaniach v telesnej výchove
Ročník 1959 – Záujmová činnosť
53/1959 Zb.Zákon o jednotnej sústave knižníc (Knižničný zákon)
Ročník 1965 – Záujmová činnosť
103/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou
Ročník 1971 – Záujmová činnosť
162/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Ústrednej rady Československého revolučného odborového hnutia o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb
Ročník 1972 – Záujmová činnosť
7/1972 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
Ročník 1980 – Záujmová činnosť
36/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckej republiky o kultúrnej spolupráci
Ročník 1981 – Záujmová činnosť
115/1981 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej a vedeckej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mozambickej ľudovej republiky
Ročník 1982 – Záujmová činnosť
44/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bangladéšskej ľudovej republiky
Ročník 1988 – Záujmová činnosť
65/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky o športových školách a stredných odborných učilištiach s triedami s vrcholovou športovou prípravou
84/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore proti apartheidu v športe
113/1988 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Ročník 1989 – Záujmová činnosť
c15-o2/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c28-o2/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c36-o6/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
Ročník 1990 – Záujmová činnosť
173/1990 Zb.Zákon, ktorým sa zrušuje zákon č. 68/1956 Zb. o organizácii telesnej výchovy a ktorým sa upravujú niektoré ďalšie vzťahy týkajúce sa dobrovoľných telovýchovných organizácií
198/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o telesnej kultúre
Ročník 1991 – Záujmová činnosť
469/1991 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 198/1990 Zb. o telesnej kultúre
Ročník 1992 – Záujmová činnosť
c46-p1/1992 Zb.Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození Československé obce sokolské a ostatních znovu vzniklých dobrovolných tělovýchovných organizací od notářských, soudních a správních poplatků
315/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach
390/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva spojov o povoľovaní amatérskych vysielacích rádiových staníc
431/1992 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o organizaci a financování soutěží a přehlídek žáků předškolních zařízení, škol a školských zařízení
432/1992 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o střediscích pro volný čas dětí a mládeže
Ročník 1993 – Záujmová činnosť
264/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Štátnom fonde telesnej kultúry
295/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí, a najmä na futbalových zápasoch
c74-r1/1993 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Ročník 1995 – Záujmová činnosť
140/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 28/1995 Z. z. o školských kluboch detí
Ročník 1996 – Záujmová činnosť
23/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci a výmenách v oblastiach mládeže, telesnej výchovy a športu
287/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania prostriedkov Štátneho fondu telesnej kultúry
c107-r1/1996 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 287/1996 Z. z.
Ročník 1997 – Záujmová činnosť
288/1997 Z. z.Zákon o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Ročník 1998 – Záujmová činnosť
257/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o podmienkach získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry
Ročník 1999 – Záujmová činnosť
43/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Pracovného programu medzi Slovenskou republikou a Flámskym spoločenstvom Belgického kráľovstva na vykonávanie kultúrnej dohody v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy, športu a mládeže na roky 1998, 1999 a 2000
Ročník 2000 – Záujmová činnosť
283/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Maďarskej republiky v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže na roky 2000 – 2003
300/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 257/1998 Z. z. o podmienkach získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry
Ročník 2001 – Záujmová činnosť
180/2001 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na plavidlá určené na rekreačné účely
468/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže, telesnej výchovy a športu na roky 2002 – 2006
Ročník 2002 – Záujmová činnosť
546/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a Zväzovou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky v oblasti kultúry, vzdelávania, mládeže a športu na roky 2002 - 2005
Ročník 2006 – Záujmová činnosť
313/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovné zariadenia a o náležitostiach ich prevádzkového poriadku
Ročník 2008 – Záujmová činnosť
72/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská
300/2008 Z. z.Zákon o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
444/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky
479/2008 Z. z.Zákon o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
542/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o postupe pri vykonávaní dopingovej kontroly a nakladaní s odobratými biologickými vzorkami športovca
Ročník 2009 – Záujmová činnosť
28/2009 Z. z.Úplné znenie zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
306/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe
332/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme
481/2009 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských mincí v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou Svetové kultúrne dedičstvo – Drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka
559/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o zberateľstve vojenského materiálu
Ročník 2010 – Záujmová činnosť
349/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia
528/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z.
Ročník 2014 – Záujmová činnosť
162/2014 Z. z.Zákon o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2015 – Záujmová činnosť
112/2015 Z. z.Zákon o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
440/2015 Z. z.Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2016 – Záujmová činnosť
51/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca
110/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe
261/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2017
354/2016 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
360/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe
Ročník 2017 – Záujmová činnosť
245/2017 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2018
335/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Ročník 2018 – Záujmová činnosť
29/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe
245/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2019
396/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe
Ročník 2019 – Záujmová činnosť
84/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia
228/2019 Z. z.Zákon o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
283/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020
310/2019 Z. z.Zákon o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
455/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe
Ročník 2020 – Záujmová činnosť
6/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
148/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
323/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
337/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
351/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
381/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe v znení vyhlášky č. 455/2019 Z. z.
Ročník 2021 – Záujmová činnosť
305/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Upozornenia v tejto oblasti:

Záujmová činnosť
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup