Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Zahraničný obchod

Zahraničný obchod

1945194619471948194919501953195419551956195919601961196319641965196619671968196919701971197219731974197519761978198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112015
Ročník 1945 – Zahraničný obchod
113/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o úpravě, řízení a kontrole zahraničního obchodu
Ročník 1946 – Zahraničný obchod
13/1946 Zb.Zákon, kterým se zrušuje Exportní ústav československý
91/1946 Zb.Zákon o právních předpisech pro statistiku zahraničního obchodu na území republiky Československé a o přechodném zrušení povinnosti předkládati při statistickém hlášení dovozu osvědčení o výrobním původu zboží
225/1946 Zb.Vyhláška o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků
Ročník 1947 – Zahraničný obchod
64/1947 Zb.Nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost nařízení ministra zemědělství a lesnictví ze dne 3. března 1943, č. 91 Sb., o opatřeních proti červci San José (Aspidiotus perniciosus) při dovozu a průvozu, ve znění nařízení ministra zemědělství a lesnictví ze dne 23. července 1943, č. 213 Sb.
170/1947 Zb.Vládní nařízení o organisaci a řízení zahraničního obchodu k zabezpečení plnění úkolů stanovených dvouletým hospodářským plánem
Ročník 1948 – Zahraničný obchod
10/1948 Zb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou o zajištění hospodářské spolupráce, podepsaná v Praze dne 4. července 1947
11/1948 Zb.Vyhláška, jíž se mění vyhláška o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků
13/1948 Zb.Zákon, kterým se mění zákony o podpoře zahraničního obchodu
17/1948 Zb.Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o změně některých devisových ustanovení
59/1948 Zb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Všeobecná dohoda o clech a obchodu ze dne 30. října 1947
119/1948 Zb.Zákon o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství
155/1948 Zb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dodatková dohoda k obchodní a plavební smlouvě československo-jihoslovanské ze dne 14. listopadu 1928, podepsaná v Praze dne 10. dubna 1948
211/1948 Zb.Vyhláška, kterou se uvádí prozatímní platnost Protokol ze dne 24. března 1948, jímž se pozměňují některá ustanovení Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 59/1948, a Zvláštní protokol ze dne 24. března 1948, jímž se pozměňuje čl. XIV téže dohody
212/1948 Zb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Zvláštní protokol ze dne 24. března 1948, jímž se mění čl. XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 59/1948
216/1948 Zb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Protokol ze dne 24. března 1948 o opravách k Všeobecné dohodě o clech a obchodu, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. dubna 1948, č. 59 Sb.
256/1948 Zb.Vyhláška o dodatkovej dohode k obchodnej a plavebnej smluve československo-juhoslovanskej zo dňa 14. novembra 1928, podpísanej v Prahe dňa 10. apríla 1948
Ročník 1949 – Zahraničný obchod
175/1949 Zb.Vyhláška, ktorou sa uvádzajú do dočasnej platnosti Protokoly zo dňa 14. septembra 1948, ktorými sa pozmeňujú časť II a čl. XXVI a časť I a čl. XXIX Všeobecnej dohody o clách a obchode, vyhlásenej v Sbierke zákonov pod č. 59/1948
Ročník 1950 – Zahraničný obchod
4/1950 Zb.Vyhláška o dohode o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a Ľudovou republikou Bulharskou, podpísanej v Prahe dňa 25. apríla 1948
16/1950 Zb.Vyhláška o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení prílohy A, listiny X - Československo, pripojenej k protokolu o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách a obchode dojednanému dňa 10. októbra 1949
37/1950 Zb.Nariadenie o zabezpečení výroby a dovozu hodnotných liečiv
42/1950 Zb.Vyhláška o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení Prílohy A, listiny X-Československo, pripojenej k protokolu o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách a obchode dojednanému dňa 10. októbra 1949
46/1950 Zb.Vyhláška ministra financií o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení prílohy A, listiny X-Československo, pripojenej k protokolu o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách a obchode dojednanému dňa 10. októbra 1949
50/1950 Zb.Vyhláška o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení prílohy A, listiny X-Československo, pripojenej k protokolu o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách a obchode dojednanému dňa 10. októbra 1949
119/1950 Zb.Nariadenie o podrobovacom konaní
126/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa zrušuje Fond pre poisťovanie vývozných úverov
Ročník 1953 – Zahraničný obchod
65/1953 Zb.Vyhláška o obchodnej dohode medzi Československou republikou a Sýrskou republikou
Ročník 1954 – Zahraničný obchod
6/1954 Zb.Vyhláška o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení prílohy A, listiny X-Československo, pripojenej k protokolu o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách a obchode dojednanému 10. októbra 1949
63/1954 Zb.Nariadenie o prenesení pôsobnosti v odbore vedecko-technickej spolupráce zo Štátneho úradu plánovacieho na Ministerstvo zahraničného obchodu
Ročník 1955 – Zahraničný obchod
62/1955 Zb.Zákonné opatrenie o prechodnej úprave premlčania niektorých peňažných pohľadávok
Ročník 1956 – Zahraničný obchod
9/1956 Zb.Nariadenie o dodávke a odbere vývozných investičných celkov
Ročník 1959 – Zahraničný obchod
11/1959 Zb.Nariadenie o zmene pôsobnosti v odbore dovozu a vývozu drahých kovov na priemyslové, technické alebo spotrebné účely
Ročník 1960 – Zahraničný obchod
15/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zmene vyhlášky o hospodárskych vzťahoch pri vykonávaní dovozu tovaru
95/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu, ktorou sa upravuje predmet podnikania niektorých podnikov zahraničného obchodu
103/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o pôsobnosti Československej obchodnej komory a jej organizácii
104/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení podniku Brnenské veľtrhy a výstavy, podniku pre usporadúvanie veľtrhov a výstav
105/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení podniku Rapid, podniku pre propagáciu v zahraničnom obchode
115/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Štatúte Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a Dohovore o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájomnej hospodárskej pomoci
117/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o obchode a plavbe medzi Československou republikou a Zjednotenou arabskou republikou
150/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o Poriadku Rozhodcovského súdu Československej obchodnej komory
Ročník 1961 – Zahraničný obchod
32/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o úprave pôsobnosti Československej obchodnej komory a predmetu podnikania podnikov Rapid a Polytechna
Ročník 1963 – Zahraničný obchod
89/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Colnom dohovore o karnetoch E. C. S. pre obchodné vzorky a o Colnom dohovore o karnete A. T. A. pre dovozný colný záznam tovaru
101/1963 Zb.Zákon o právnych vzťahoch v medzinárodnom obchodnom styku (Zákonník medzinárodného obchodu)
Ročník 1964 – Zahraničný obchod
19/1964 Zb.Zákon, ktorým sa zrušujú colné zľavy pre dovoz strojov a prístrojov
31/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o konaní pri vývoze
32/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o konaní pri dovoze
63/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o ochrane proti zavliekaniu škodcov a chorôb rastlín a burín pri dovoze, prevoze a vývoze (vonkajšia karanténa)
Ročník 1965 – Zahraničný obchod
40/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o určení podniku „Art Centrum, československé stredisko výtvarných umení” na vykonávanie vývozu a dovozu niektorých diel výtvarných umení
140/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o novom znení Poriadku Rozhodcovského súdu Československej obchodnej komory
147/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o niektorých zmenách vo vyhláškach ministra zahraničného obchodu a o podnikoch zahraničného obchodu
148/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Škodaexportu, podniku zahraničného obchodu
149/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Investy, podniku zahraničného obchodu
150/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Merkurie, podniku zahraničného obchodu
151/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Exica, podniku zahraničného obchodu
152/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o niektorých zmenách vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 311/1953 Ú. l. (č. 358/1953 Ú. v.) o zriadení Technoexportu, podniku zahraničného obchodu pre vývoz priemyslových celkov
153/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o niektorých zmenách vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 307/1953 Ú. l. (č. 352/1953 Ú. v.) o premene spoločnosti Kovo, účastinnej spoločnosti pre dovoz a vývoz výrobkov presného strojárstva na podnik pre zahraničný obchod
154/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o niektorých zmenách vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 308/1953 Ú. l. (č. 353/1953 Ú. v.) o premene spoločnosti Motokov, účastinnej spoločnosti pre dovoz a vývoz vozidiel a výrobkov ľahkého kovopriemyslu na podnik pre zahraničný obchod
155/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o niektorých zmenách vo výhláške ministra zahraničného obchodu č. 294/1953 Ú. l. (č. 342/1953 Ú. v.) o premene spoločnosti Centrotex, československej účastinnej spoločnosti pre dovoz a vývoz textilného a koženého tovaru na podnik pre zahraničný obchod
Ročník 1966 – Zahraničný obchod
109/1966 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o niektorých zmenách vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 104/1960 Zb. o zriadení podniku Brnenské veľtrhy a výstavy, podniku pre usporadúvanie veľtrhov a výstav a vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 105/1960 Zb. o zriadení podniku Rapid, podniku pre propagáciu v zahraničnom obchode v zmení vyhlášky č. 32/1961 Zb.
Ročník 1967 – Zahraničný obchod
17/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o úprave zberateľskej výmeny poštových známok a ostatných predmetov filatelistického záujmu so zahraničím
31/1967 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení podniku Československý Filmexport a Československej televízie na niektoré činnosti pri vývoze a dovoze filmov a televíznych záznamov
93/1967 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Unicoopu, družstevného podniku pre zahraničný obchod na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
125/1967 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Centrotexu, akciovej spoločnosti pre zahraničný obchod na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
126/1967 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Exica, akciovej spoločnosti pre zahraničný obchod na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
127/1967 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Chemapolu, akciovej spoločnosti pre zahraničný obchod na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
130/1967 Zb.Vládne nariadenie o dodatkovom odvode pri nesplnení určených úloh dodávok pre zahraničný obchod
133/1967 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Pragoinvestu, podniku zahraničného obchodu
134/1967 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zmene vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 312/1953 Ú. l. (č. 357/1953 Ú. v.) o zriadení Strojexportu, podniku zahraničného obchodu, v znení vyhlášky č. 95/1960 Zb. a vyhlášky č. 147/1965 Zb.
Ročník 1968 – Zahraničný obchod
65/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Karaexportu, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
66/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 126/1967 Zb. o určení Exica, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
115/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vykonávaní článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode
121/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o oprávnení na zahraničnoobchodnú činnosť
136/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zastúpení zahraničných podnikov v Československej socialistickej republike pri vykonávaní zahraničného obchodu
193/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Investy, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
194/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Strojimportu, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
195/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Koospolu, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
196/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Technoexportu, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
202/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Tuzexu, účastinnej spoločnosti, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
Ročník 1969 – Zahraničný obchod
4/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 31/1964 Zb. o konaní pri vývoze
5/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 32/1964 Zb. o konaní pri dovoze
6/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o paušále cla a náhradnej dávky za daň z obratu z vecí dovážaných bez odplaty
8/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o povoľovaní pri dovoze a vývoze tovaru a pri niektorých ďalších činnostiach v zahraničnom obchode
12/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Všeobecných podmienkach pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (VDP RVHP 1968)
111/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o všeobecnom devízovom povolení pre organizácie oprávnené na zahraničnoobchodnú činnosť
164/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 121/1968 Zb. o oprávnení na zahraničnoobchodnú činnosť
165/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 136/1968 Zb. o zastúpení zahraničných podnikov v Československej socialistickej republike pri vykonávaní zahraničného obchodu
175/1969 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky o dodatkovém odvodu organizací zahraničního obchodu
Ročník 1970 – Zahraničný obchod
163/1970 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Tuzexu, podniku zahraničného obchodu
Ročník 1971 – Zahraničný obchod
47/1971 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o podniku zahraničného obchodu Simex a o úprave jeho oprávnenia na zahraničnoobchodnú činnosť
73/1971 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Incheby, podniku zahraničného obchodu
74/1971 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Omnie, podniku zahraničného obchodu
85/1971 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o hospodárskom styku medzi Československou socialistickou republikou a Švajčiarskou konfederáciou
Ročník 1972 – Zahraničný obchod
10/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o postupe pri uplatňovaní zníženia dovozných colných sadzieb pri tovare pochádzajúcom z rozvojových krajín
76/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Fincomu, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničnoobchodných činností
85/1972 Zb.Zákon o postupe pri uzavieraní zmlúv o hospodárskej kooperácii so zahraničím
90/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o financovaní niektorých zariadení podnikovej spoločenskej spotreby a niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu
115/1972 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie krajín
121/1972 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Federálneho ministerstva financií č. 90/1972 Zb. o financovaní niektorých zariadení podnikovej spoločenskej spotreby a niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu v českom i slovenskom vydaní
Ročník 1973 – Zahraničný obchod
4/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o prevode časti predmetu činnosti Omnipolu, podniku zahraničného obchodu, do Merkurie, podniku zahraničného obchodu
117/1973 Zb.Zásady, ktorými sa určuje organizácia, postavenie a úlohy právnych útvarov v štátnych hospodárskych organizáciách a v organizáciách zahraničného obchodu, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 27. septembra 1973 č. 284
145/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zriadení Drevounie, podniku zahraničného obchodu
Ročník 1974 – Zahraničný obchod
47/1974 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zmene vyhlášky ministra zahraničného obchodu č. 3/1959 Ú. l. (Ú. v.) o zriadení podniku Polytechna, podniku zahraničného obchodu, na sprostredkovanie technickej spolupráce v znení vyhlášky ministra zahraničného obchodu č. 32/1961 Zb.
48/1974 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 163/1960 Zb. o zriadení Tuzexu, podniku zahraničného obchodu
74/1974 Zb.Vyhláška ministra spravodlivosti Českej socialistickej republiky ktorou sa určuje vybavovanie sporov z medzinárodnej prepravy tovaru na území hlavného mesta Prahy Obvodný súd pre Prahu 2
86/1974 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave niektorých ustanovení o hospodárskych záväzkoch na úseku zahraničného obchodu
Ročník 1975 – Zahraničný obchod
34/1975 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o hospodárskych záväzkoch pri vývoze, dovoze a pri zabezpečovaní hospodárskej kooperácie so zahraničím
47/1975 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje nový Poriadok Rozhodcovského súdu Československej obchodnej komory
125/1975 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti pre zahraničné podniky
Ročník 1976 – Zahraničný obchod
6/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmenách a doplnení Všeobecných podmienok pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (VDP RVHP 1968)
98/1976 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o dovoze investičných celkov a stavebných prác
119/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o zmenách Štatútu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a Dohovoru o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájomnej hospodárskej pomoci
Ročník 1978 – Zahraničný obchod
69/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 103/1960 Zb. o pôsobnosti Československej obchodnej komory a jej organizácií v znení vyhlášky č. 32/1961 Zb.
Ročník 1980 – Zahraničný obchod
17/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmenách a doplnení Všeobecných podmienok pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (VDP RVHP 1968/1975)
30/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Všeobecných podmienkach špecializácie a kooperácie výroby medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (VPŠK RVHP)
42/1980 Zb.Zákon o hospodárskych stykoch so zahraničím
57/1980 Zb.Redakčné oznámenie k oprave tlačových chýb
59/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí
60/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o udieľaní povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť a o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti zahraničnými osobami
61/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zriaďovaní a činnosti organizačných zložiek československých právnických osôb v zahraničí
62/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o kontrole zahraničnoobchodnej činnosti
63/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zriaďovaní a vykonávaní činnosti obchodných zastupiteľstiev zahraničných osôb
64/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o postupe pri nakladaní s priemyselnými právami a výrobno-technickými poznatkami vo vzťahu k zahraničiu
65/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zákaze hospodárskych stykov s Juhoafrickou republikou
81/1980 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky o příslušnosti k udělování, změně a odnímání povolení k uzavření smlouvy o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím československým právnickým osobám řízeným národními výbory
140/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o preventívnej kontrole vyvážaného a dovážaného tovaru a preukaze o použití a využití dovezeného tovaru
150/1980 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o príslušnosti na udieľanie, zmenu a odnímanie povolenia na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím československým právnickým osobám riadeným národnými výbormi
157/1980 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o udieľaní povolení na uzavieranie, zmenu alebo zrušenie niektorých zmlúv o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím
167/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o postupe pri likvidácii podnikov zahraničného obchodu
Ročník 1981 – Zahraničný obchod
53/1981 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o podmienkach poskytovania zahranično - hospodárskych služieb v oblasti dopravy
54/1981 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o prevádzkových radách podnikov zahraničného obchodu
63/1981 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o zmenách Štatútu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci
86/1981 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o uzavieraní a vykonávaní zmlúv o vedecko-technickej spolupráci so zahraničím
108/1981 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 59/1980 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí
Ročník 1982 – Zahraničný obchod
3/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla
70/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o oslobodení niektorých druhov obchodného tovaru od dovozného cla
182/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 70/1982 Zb. o oslobodení niektorých druhov obchodného tovaru od dovozného cla
Ročník 1983 – Zahraničný obchod
19/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa zrušuje vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 47/1971 Zb. o podniku zahraničného obchodu Simex a o úprave jeho oprávnenia na zahraničnoobchodnú činnosť
38/1983 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb vo vyhláške ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 13/1983 Zb. o poistných podmienkach pre poistenie majetku, v registrácii Federálneho cenového úradu v čiastke 6/1982 Zb., v registrácii Federálneho ministerstva financií a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu v čiastke 37/1982 Zb.
51/1983 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu ktorou sa ustanovujú niektoré povinnosti organizáciám na zaistenie bezpečnosti práce pri dovážaných technických zariadeniach
111/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 59/1980 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášky č. 108/1981 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 59/1980 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí
Ročník 1984 – Zahraničný obchod
4/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 40/1965 Zb. o určení podniku „Art Centrum, československé tredisko výtvarných umení" na vykonanie vývozu a dovozu niektorých diel výtvarných umení
36/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 59/1980 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášky č. 108/1981 Zb.
40/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 3/1982 Zb. o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla
Ročník 1985 – Zahraničný obchod
41/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí
Ročník 1986 – Zahraničný obchod
31/1986 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva a Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu o základných podmienkach dodávky vývozných investičných celkov
62/1986 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o bezpečnosti kontejnerov
Ročník 1987 – Zahraničný obchod
21/1987 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 157/1980 Zb. o udieľaní povolení na uzavieranie, zmenu alebo zrušenie niektorých zmlúv o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím
25/1987 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 3/1982 Zb. o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla v znení vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 40/1984 Zb.
60/1987 Zb.Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie o zmenách a doplneniach vyhlášky č. 136/1982 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o štátnom skúšobníctve
118/1987 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o veterinárnej ochrane štátneho územia
Ročník 1988 – Zahraničný obchod
83/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu a Federálneho ministerstva financií o podmienkach predaja tovaru a poskytovania služieb za devízové prostriedky na území Československej socialistickej republiky
102/1988 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím
111/1988 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 150/1980 Zb. o príslušnosti na udieľanie, zmenu a odnímanie povolenia na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím československým právnickým osobám riadeným národnými výbormi
126/1988 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
173/1988 Zb.Zákon o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou
179/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch
184/1988 Zb.Zákon o hospodárskych stykoch so zahraničím (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
202/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o obmedzení vývozu niektorých chemikálií
Ročník 1989 – Zahraničný obchod
c9-o2/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
47/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zákaze vývozu niektorých plastických trhavín
63/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o overovateľoch (audítoroch) a ich činnosti
c17-o5/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
69/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla
c18-o1/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
84/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o colných úľavách pri dovoze niektorých druhov neobchodného tovaru
101/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Všeobecných podmienkach pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci
c26-o6/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
118/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášky č. 179/1988 Zb.
c30-o1/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c34-o8/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c34-o9/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
Ročník 1990 – Zahraničný obchod
4/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášok č. 179/1988 Zb. a č. 118/1989 Zb.
52/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášok č. 179/1988 Zb., č. 118/1989 Zb. a č. 4/1990 Zb.
112/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou
113/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb.
183/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o vybieraní zmluvného cla z tovaru dovážaného zo štátov, s ktorými nebola uzavretá zmluva o vzájomnom poskytovaní colných výhod
225/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášok č. 179/1988 Zb., č. 118/1989 Zb., č. 4/1990 Zb. a č. 52/1990 Zb.
236/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 51/1986 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb., v znení vyhlášok č. 181/1988 Zb. a č. 224/1988 Zb.
256/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa ustanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, na ktorých vykonávanie sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť
265/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zriaďovaní a prevádzkovaní obchodných zastupiteľstiev zahraničných osôb
266/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb
323/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Štátnej banky česko-slovenskej a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o povoľovaní majetkových účastí na podnikaní v zahraničí a prevodov majetkových podielov devízových tuzemcov na zahraničnej právnickej osobe s podnikateľskou činnosťou na devízových cudzozemcov
351/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zákaze obchodného vývozu niektorých druhov tovaru
370/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o oprávnení na predaj tovaru a poskytovanie služieb na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky za devízové prostriedky
380/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zákaze obchodovania s Irackou republikou a Štátom Kuvajt
390/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o vydaní výnosu, ktorým sa zrušuje úprava o postupe pri uzavieraní a vykonávaní zahraničnoobchodných operácií
423/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášok č. 179/1988 Zb., č. 118/1989 Zb., č. 4/1990 Zb., č. 52/1990 Zb. a č. 225/1990 Zb.
533/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o udeľovaní povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť, o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti bez registrácie alebo povolenia a o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti zahraničnými osobami
534/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášok č. 179/1988 Zb., č. 118/1989 Zb., č. 4/1990 Zb., č. 52/1990 Zb., č. 225/1990 Zb. a č. 423/1990 Zb.
547/1990 Zb.Zákon o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole
567/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon č. 499/1990 Zb. o prepočte devízových aktív a pasív v oblasti zahraničných pohľadávok a záväzkov organizácií v súvislosti s kurzovými opatreniami
569/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o dovoznej prirážke
572/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o oslobodení tovaru dovážaného pre potrebu štátom registrovaných cirkví, náboženských spoločností, rehoľných rádov, kongregácií a ich charitatívnych zariadení od dovozného cla
Ročník 1991 – Zahraničný obchod
27/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 533/1990 Zb. o udeľovaní povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť, o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti bez registrácie alebo povolenia a o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti zahraničnými osobami
28/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o obchodovaní so subjektmi z Juhoafrickej republiky
109/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 380/1990 Zb. o zákaze obchodovania s Irackou republikou a Štátom Kuvajt
132/1991 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa ustanovujú prípady, keď môže podnik so zahraničnou majetkovou účasťou vzniknúť bez povolenia
275/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 351/1990 Zb. o zákaze obchodného vývozu niektorých druhov tovaru
336/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zákaze dovozu zberového papiera
486/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o obmedzení obchodovania s Irackou republikou
560/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb
Ročník 1992 – Zahraničný obchod
38/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vyrovnávacích dávkach pri dovoze
39/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o oslobodení vybraných druhov tovaru od dovozného cla
50/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vykonáva zákon č. 547/1990 Zb. a nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole
288/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o úplnom oslobodení od dovozného cla tovaru dovážaného do záznamového obehu v tuzemsku za účelom dočasného použitia
289/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 505/1991 Zb. o forme, obsahu a náležitostiach návrhu na colné konanie a o colnej štatistike
366/1992 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o opatreniach vo vzťahu k Zväzovej republike Juhoslávia (Srbsko a Čierna Hora)
598/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa zrušuje vyhláška č. 108/1991 Zb. o dovoznej prirážke v znení vyhlášok č. 154/1991 Zb., č. 234/1991 Zb., č. 396/1991 Zb., č. 523/1991 Zb. a č. 565/1991 Zb.
Ročník 1993 – Zahraničný obchod
92/1993 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení neskorších predpisov
104/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 560/1991 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb
233/1993 Z. z.Opatrenie Národnej banky Slovenska o rozšírení úhrad vo voľne vymeniteľnej mene pri reexportných operáciách
261/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o oslobodení nepeňažného vkladu od dovozného cla
315/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva za- hraničného obchodu č. 560/1991 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz y vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 104/1993 Z. z.
Ročník 1994 – Zahraničný obchod
17/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o oslobodení tovaru od dovozného cla
23/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 50/1992 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 547/1990 Zb. o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole v znení vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 505/1992 Zb.
c22-r1/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb
118/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce
161/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o vývoze určitých textilných výrobkov zo Slovenskej republiky do Nórska
167/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 560/1991 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov
223/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o dodávkach tovarov a poskytovaní služieb v roku 1994
303/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o označovaní spotrebiteľského balenia liehu, liehovín a destilátov kontrolnou páskou
Ročník 1995 – Zahraničný obchod
17/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 560/1991 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov
189/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 45/1994 Z. z. o dovoznej prirážke
217/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kirgizskej republiky o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci
246/1995 Z. z.Vyhláška úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o certifikácii výrobkov
302/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb
Ročník 1996 – Zahraničný obchod
101/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb
134/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Turkmenistanu o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci
158/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky č. 101/1996 Z. z.
191/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 45/1994 Z. z. o dovoznej prirážke v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 189/1995 Z. z.
288/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dlhodobej obchodnej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky
362/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 45/1994 Z. z. o dovoznej prirážke v znení neskorších predpisov
379/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Fonde na podporu zahraničného obchodu
Ročník 1997 – Zahraničný obchod
3/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávia o spolupráci v oblasti obchodu a hospodárskych vzťahov
23/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 101/1996 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 158/1996 Z. z.
26/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Republikou Tadžikistan o podpore a vzájomnej ochrane investícií
27/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
28/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o podpore a vzájomnej ochrane investícií
42/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 4/96 Zmiešaného výboru EHS-EZVO „Spoločný tranzitný režim" o zmene príloh I, II a III Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime
43/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 5/96 Zmiešaného výboru EHS-EZVO „Spoločný tranzitný režim" o predĺžení platnosti zákazu celkovej záruky vydaného Rozhodnutím č. 1/96 a Rozhodnutím č. 2/96 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim"
48/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o podpore a vzájomnej ochrane investícií
59/1997 Z. z.Zákon o ochrane pred dumpingom pri dovoze tovaru
61/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o zabezpečovaní colného dlhu zárukou
80/1997 Z. z.Zákon o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky
104/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 3/96 Zmiešaného výboru EHS-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o zmene článku 50 prílohy II Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime
118/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 101/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 158/1996 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1997 Z. z.
122/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o zavedení dovozného depozita
150/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 122/1997 Z. z. o zavedení dovozného depozita
159/1997 Z. z.Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 101/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 158/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1997 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 118/1997 Z. z.
177/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe úhrady príspevkov do fondov Exportno-importnej banky Slovenskej republiky
188/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe úhrady príspevkov do fondov Exportno-importnej banky Slovenskej republiky
196/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 122/1997 Z. z. o zavedení dovozného depozita v znení vyhlášky č. 150/1997 Z. z.
197/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o dovoznej prirážke
214/1997 Z. z.Zákon o ochranných opatreniach pri dovoze
222/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí
226/1997 Z. z.Zákon o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach
233/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 1/97 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o predĺžení platnosti zákazu celkovej záruky vydaného Rozhodnutím č. 1/96 a Rozhodnutím č. 2/96 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“
263/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce z 22. februára 1993
277/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o obchodnej a ekonomickej spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky
339/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 197/1997 Z. z. o dovoznej prirážke
374/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 101/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 158/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1997 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 118/1997 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 159/1997 Z. z.
Ročník 1998 – Zahraničný obchod
5/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. o oslobodení tovaru od dovozného cla v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 122/1995 Z. z.
8/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 222/1997 Z. z. o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí
15/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb
39/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o oslobodení od cla pri dovoze tovaru, ktorým sa vysporiadava pohľadávka Slovenskej republiky
45/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
82/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 197/1997 Z. z. o dovoznej prirážke v znení vyhlášky č. 339/1997 Z. z.
98/1998 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú pre devízové miesta podmienky na vykonávanie niektorých obchodov s devízovými hodnotami
162/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 379/1996 Z. z. o Fonde na podporu zahraničného obchodu
174/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 93/1996 Z. z. o rozsahu a spôsobe vrátenia dane z pridanej hodnoty osobám iných štátov, ktoré požívajú výhody podľa medzinárodných zmlúv
180/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zriadení a vybudovaní diaľničného hraničného priechodu na spoločnej štátnej hranici
193/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb
204/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výpočtu sumy príspevku do Fondu na podporu zahraničného obchodu a o spôsobe jeho úhrady
240/1998 Z. z.Zákon o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov
295/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 197/1997 Z. z. o dovoznej prirážke v znení neskorších predpisov
311/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 193/1998 Z. z.
322/1998 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o zriadenie zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie a podmienky na jeho prevádzku
323/1998 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o devízovej pozícii bánk a pobočiek zahraničných bánk na menové účely
406/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov
Ročník 1999 – Zahraničný obchod
4/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Rozhodnutí č. 2/97 Asociačnej rady medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane
27/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky, ktorou sa menia niektoré ustanovenia Protokolu týkajúceho sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce uvedeného v článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky z 21. decembra 1996, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce z 22. februára 1993
68/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávie o podpore a vzájomnej ochrane investícií
69/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií
70/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
77/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti dlhodobých dodávok ropy z Ruskej federácie do Slovenskej republiky
89/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o vzájomnej ochrane a podpore investícií medzi Slovenskou republikou a Republikou Slovinsko
92/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravuje rozsah obmedzení dovozu a vývozu niektorých druhov tovaru
101/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Uzbekistan o podpore a vzájomnej ochrane investícií
118/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o dovoznej prirážke
126/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 118/1999 Z. z. o dovoznej prirážke
145/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 1/99 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o zmene príloh I, II a III Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987
146/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 2/99 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o zmene prílohy I Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987
162/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o obmedzení obchodovania s Juhoslovanskou zväzovou republikou
163/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov
180/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií
208/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 118/1999 Z. z. o dovoznej prirážke v znení vyhlášky č. 126/1999 Z. z.
234/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
235/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Turkmenistanu o podpore a vzájomnej ochrane investícií
244/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Rumunskom o podpore a vzájomnej ochrane investícií
251/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o prístupe Slovinskej republiky k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode
287/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 222/1997 Z. z. o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí v znení vyhlášky č. 8/1998 Z. z.
c137-r1/1999 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 208/1999 Z. z.
326/1999 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/1998 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov
347/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 222/1997 Z. z. o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí v znení neskorších predpisov
349/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 118/1999 Z. z. o dovoznej prirážke v znení neskorších predpisov
396/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov
Ročník 2000 – Zahraničný obchod
30/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou
33/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 3/99 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o predĺžení platnosti zákazu celkovej záruky vydaného Rozhodnutím č. 1/96 a Rozhodnutím č. 2/96 Zmiešaného výboru
56/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca hydinové mäso a králičie mäso
57/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mrazené krémy, zmrzliny a polotovary na ich výrobu
58/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kozmetické prostriedky
60/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky, ktorou sa menia niektoré ustanovenia Protokolu týkajúceho sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce uvedeného v článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky zo 7. decembra 1998, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky z 21. decembra 1996, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce z 22. februára 1993
107/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 2/99 Asociačnej rady medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane modifikujúce Protokol č. 4 k Európskej dohode o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej
159/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Egyptskej arabskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií
168/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/1996 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu
191/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o oslobodení strojov, strojových zariadení, prístrojov a nástrojov od dovozného cla
214/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 Z. z.
289/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Doplnkového protokolu č. 5 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode
290/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malty o podpore a vzájomnej ochrane investícií
293/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael
320/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou Spojených národov pre priemyselný rozvoj (UNIDO) týkajúcej sa zriadenia Centra UNIDO na podporu investícií v Bratislave
321/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom priemyslu a obchodu Českej republiky
322/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Doplnkového protokolu č. 1/2000 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva priemyslu a obchodu Českej republiky k Dohode o spolupráci medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom priemyslu a obchodu Českej republiky
337/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou
349/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a výkonnou mocou Gruzínskej republiky o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci
352/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 162/1999 Z. z. o obmedzení obchodovania s Juhoslovanskou zväzovou republikou
363/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Gréckej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií
375/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou
378/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou
382/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rozhodnutia č. 1/1999 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou o zmene Protokolu 3 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou
383/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rozhodnutia č. 2/1999 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou o zmene Protokolu 3 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou
411/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rozhodnutia č. 1/1998 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou upravujúce Protokol 3 týkajúci sa pojmu „pôvodné výrobky" a metód administratívnej spolupráce
412/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rozhodnutia č. 1/1999 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o zmene Protokolu 3 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou
451/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 118/1999 Z. z. o dovoznej prirážke v znení neskorších predpisov
487/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov
Ročník 2001 – Zahraničný obchod
40/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Austrálie o obchodnej a hospodárskej spolupráci
129/2001 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Geonomenklatúra krajín a území (GEONOM)
132/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rozhodnutia č. 1/2000 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou o zmene Protokolu 3 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou
184/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o veterinárnej ochrane štátneho územia
334/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
376/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Lotyšskej republiky o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci
401/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach o postupe pri dovoze alebo vývoze vybraných nebezpečných chemických látok a vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh je obmedzené pre ich účinky na život a zdravie ľudí a na životné prostredie, a o podrobnostiach o postupe pri dovoze alebo vývoze vybraných nebezpečných chemických látok alebo vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktoré sú predmetom predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení
402/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu Zoznam vybraných nebezpečných chemických látok a vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh je obmedzené pre ich účinky na život a zdravie ľudí a na životné prostredie, a zoznam vybraných nebezpečných chemických látok alebo vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktoré sú predmetom predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení
409/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 1/2000 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou meniaceho Protokol 3 týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce
410/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 1/2001 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o zmene Protokolu 2 o dočasnej kompenzácii za živý hovädzí dobytok uvedený v prílohe B k Protokolu 2
475/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 222/1997 Z. z. o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí v znení neskorších predpisov
491/2001 Z. z.Zákon o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami
576/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov
Ročník 2002 – Zahraničný obchod
26/2002 Z. z.Zákon o podmienkach a kontrole dovozu, vývozu a sprostredkovateľských činností týkajúcich sa tovaru a technológií podliehajúcich medzinárodným kontrolným režimom a o zmene zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
241/2002 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Geonomenklatúra krajín a území pre štatistiku zahraničného obchodu (SK-GEONOM)
Ročník 2003 – Zahraničný obchod
13/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o rozhodnutí Zhromaždenia Osobitnej únie na ochranu označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu (Lisabonskej únie), že 3. októbra 2001 bolo v Ženevere prijaté nové znenie Vykonávacieho predpisu k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu v znení neskorších predpisov
37/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 2/2001 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o zmene Protokolu 3 týkajúceho sa definície pojmu "pôvodné výrobky" a metód administratívnej spolupráce
145/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o obchodnej a hospodárskej spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky
146/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o obchodnej a hospodárskej spolupráci
193/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 2/2002 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim", ktorým sa mení Dohovor o spoločnom tranzitnom režime
196/2003 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Geonomenklatúra krajín a území pre štatistiku zahraničného obchodu (SK-GEONOM)
230/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu k Európskej dohode o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov (PECA)
235/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Európskym združením voľného obchodu
334/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Doplnkového protokolu č. 14 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode
342/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Doplnkového protokolu č. 13 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode
c178-r1/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 196/2003 Z. z.
Ročník 2004 – Zahraničný obchod
63/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 26/2002 Z. z. o podmienkach a kontrole dovozu, vývozu a sprostredkovateľských činností týkajúcich sa tovaru a technológií podliehajúcich medzinárodným kontrolným režimom a o zmene zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
74/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje postup pre oznámenie o pozastavení zásielky alebo škodlivého organizmu z tretích krajín
133/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 379/1996 Z. z. o Fonde na podporu zahraničného obchodu v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov
177/2004 Z. z.Zákon o európskom zoskupení hospodárskych záujmov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
210/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Doplnkového protokolu č. 13 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode
288/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 716/2002 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu
c173-r1/2004 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 279/2004 Z. z.
409/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
534/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich na územie Európskych spoločenstiev z tretích krajín
Ročník 2005 – Zahraničný obchod
110/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
128/2005 Z. z.Zákon o zrušení Fondu na podporu zahraničného obchodu
c64-r1/2005 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 244/1999 Z. z. o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o podpore a vzájomnej ochrane investícií
564/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 534/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich na územie Európskych spoločenstiev z tretích krajín
635/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na bezpečnosť textilných vlákien a priadzí, textilných, usňových a odevných výrobkov z textilu a usne určených na priamy styk s pokožkou
Ročník 2006 – Zahraničný obchod
596/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov
600/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Rozvojovým programom Organizácie Spojených národov o poskytovaní podporných služieb
Ročník 2007 – Zahraničný obchod
21/2007 Z. z.Zákon o tovare a technológiách dvojakého použitia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
212/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o individuálne vývozné povolenie, globálne vývozné povolenie, povolenie na sprostredkovateľskú činnosť a medzinárodný dovozný certifikát pre tovar dvojakého použitia
Ročník 2008 – Zahraničný obchod
492/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov
567/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2009 – Zahraničný obchod
449/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2010 – Zahraničný obchod
18/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu
Ročník 2011 – Zahraničný obchod
484/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu
Ročník 2015 – Zahraničný obchod
359/2015 Z. z.Zákon o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
446/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti preverovania finančných účtov oznamujúcimi finančnými inštitúciami

Upozornenia v tejto oblasti:

Zahraničný obchod
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup