Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Vyživovacia povinnosť

Vyživovacia povinnosť

19461949195519561958195919641974197619982002200320042005200820092011201520182019
Ročník 1946 – Vyživovacia povinnosť
15/1946 Zb.Zákon o zvýšení státního příspěvku vyživovacího
Ročník 1949 – Vyživovacia povinnosť
90/1949 Zb.Zákon o rodinných prídavkoch
269/1949 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o národnom poistení
Ročník 1955 – Vyživovacia povinnosť
58/1955 Zb.Zákonné opatrenie o detských príspevkoch a o ochrannej výchove
Ročník 1956 – Vyživovacia povinnosť
4/1956 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia
Ročník 1958 – Vyživovacia povinnosť
15/1958 Zb.Zákon o zmene predpisov o osvojení
Ročník 1959 – Vyživovacia povinnosť
33/1959 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o vymáhaní výživného v cudzine
Ročník 1964 – Vyživovacia povinnosť
78/1964 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v Zákone o rodine č. 94/1963 Zb.
Ročník 1974 – Vyživovacia povinnosť
14/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o uznaní a vykonateľnosti rozhodnutia o vyživovacej povinnosti k deťom
Ročník 1976 – Vyživovacia povinnosť
132/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o uznávaní a výkone rozhodnutí o vyživovacej povinnosti
Ročník 1998 – Vyživovacia povinnosť
101/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní Vyhlásenia o vzájomnosti zo strany Rakúska vo veciach uznávania a výkonu rozhodnutí o výživnom
102/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní Vyhlásenia o vzájomnosti zo strany Spojených štátov amerických vo veciach uznávania a výkonu rozhodnutí o výživnom
c52-r1/1998 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 101/1998 Z. z.
Ročník 2002 – Vyživovacia povinnosť
245/2002 Z. z.Zákon o náhradnom výživnom a Fonde náhradného výživného a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. Zákon o rodine v znení neskorších predpisov
638/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 245/2002 Z. z. o náhradnom výživnom a Fonde náhradného výživného a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. Zákon o rodine v znení neskorších predpisov
Ročník 2003 – Vyživovacia povinnosť
348/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní vyhlásenia o vzájomnosti zo strany provincie Britská Kolumbia v Kanade
Ročník 2004 – Vyživovacia povinnosť
317/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vyhlásení vzájomnosti zo strany provincie Ontário v Kanade v konaniach o určenie výživného súdom
452/2004 Z. z.Zákon o náhradnom výživnom
613/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2005 – Vyživovacia povinnosť
36/2005 Z. z.Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2008 – Vyživovacia povinnosť
201/2008 Z. z.Zákon o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z.
251/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ďalšie podrobné pravidlá pre duálne zobrazovanie a pre prepočty a zaokrúhľovanie cien, jednotkových cien, platieb a iných hodnôt pri prechode zo slovenskej meny na menu euro pre oblasť miezd, platov a ostatného odmeňovania za prácu, oblasť cestovných náhrad, oblasť služieb zamestnanosti, oblasť sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia, sociálnych dávok, dávok sociálnej pomoci, pomoci v hmotnej núdzi a inej sociálnej podpory a pre oblasť sociálnych služieb
Ročník 2009 – Vyživovacia povinnosť
571/2009 Z. z.Zákon o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2011 – Vyživovacia povinnosť
388/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
412/2011 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave sumy rodičovského príspevku
Ročník 2015 – Vyživovacia povinnosť
175/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Ročník 2018 – Vyživovacia povinnosť
66/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov
Ročník 2019 – Vyživovacia povinnosť
420/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Upozornenia v tejto oblasti:

Vyživovacia povinnosť
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup