Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Vojenská služba

Vojenská služba

194519461947194819491950195119521953195419561957195819591960196119631964196619681969197019731976197819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201520172018201920202021
Ročník 1945 – Vojenská služba
83/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o úpravě branné povinnosti osob povolaných, jakož i dobrovolně nastoupivších do činné služby
84/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě délky presenční služby
125/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o zřízení Svazu brannosti
136/1945 Zb.Vyhláška o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 15. května 1944, č. 5 Úř. věst. čsl., o postavení žen v československých vojenských jednotkách
150/1945 Zb.Vyhláška o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 28. února 1942, č. 6 Úř. věst. čsl., o obnově trestního řízení a zmateční stížnosti k zachování zákona v řízení před polními soudy u československé armády v zahraničí
162/1945 Zb.Vyhláška o ukončení stavu branné pohotovosti státu
Ročník 1946 – Vojenská služba
5/1946 Zb.Vyhláška o nástupních termínech v roce 1946
14/1946 Zb.Zákon o zatímní úpravě vojenské služby žen v československé branné moci
18/1946 Zb.Zákon o pracovních poměrech osob nastoupivších presenční službu
37/1946 Zb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 31. května 1932, č. 83 Sb., o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření déle sloužících, a kterým se stanoví zvláštní přídavek déle sloužícím, a kterým se zároveň mění vládní nařízení ze dne 15. června 1934, č. 111 Sb., o náležitostech vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených
49/1946 Zb.Nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 22. května 1935, č. 111 Sb., jímž se provádí § 34, odst. 2 vojenského kárného zákona
72/1946 Zb.Zákon o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci
131/1946 Zb.Zákon, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 19. prosince 1934, č. 279 Sb., o započítání vojenské služby v některých služebních poměrech
136/1946 Zb.Zákon o umisťování a jiném zaopatření účastníků národního boje za osvobození
139/1946 Zb.Zákon, jímž se zatímně upravují platové a některé služební poměry vojenských a četnických gážistů
190/1946 Zb.Zákon o započtení vojenské služby a o odčinění křivd lékárnickým osobám
194/1946 Zb.Nařízení, jímž se doplňuje a mění vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 104 Sb., o služebních kategoriích vojenských a četnických důstojníků
196/1946 Zb.Zákon, jímž se doplňují některá ustanovení zákona ze dne 24. července 1919, č. 462 Sb., o propůjčování míst legionářům
210/1946 Zb.Vyhláška o nástupních termínech lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1947
255/1946 Zb.Zákon o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození
Ročník 1947 – Vojenská služba
10/1947 Zb.Vyhláška ministerstva národní obrany o nástupních termínech příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1919 do vojenského výcviku v roce 1947
11/1947 Zb.Vládní vyhláška o vyvlastnění k účelům vojenských výcvikových táborů
19/1947 Zb.Zákon o služebních a platových poměrech vojenských gážistek z povolání a délesloužících poddůstojnic
25/1947 Zb.Vládní nařízení o započtení vojenské služby do právní služby kandidátů advokacie
57/1947 Zb.Vyhláška ministra národní obrany o novém znění vojenského kárného zákona
60/1947 Zb.Zákon, jímž se mění zákon ze dne 6. března 1946, č. 72 Sb., o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci
92/1947 Zb.Zákon kterým se stanoví náhrady a srážky při přechodném ubytování podle zákonů o ubytování vojska
130/1947 Zb.Zákon jímž se mění ustanovení branného zákona o povolování sňatků osob podléhajících branné povinnosti a s tím souvisící ustanovení zákona o vyživovacím příspěvku
177/1947 Zb.Vyhláška ministerstva národní obrany o nástupních termínech příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1922 a starších do vojenského výcviku a o nástupních termínech lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1948
190/1947 Zb.Nařízení, jímž se provádí zákon o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním
216/1947 Zb.Zákon o služebním příjmu a mzdě státních a některých jiných veřejných zaměstnanců, povolaných k presenční službě nebo vojenskému výcviku v některých nástupních termínech
Ročník 1948 – Vojenská služba
3/1948 Zb.Vyhláška, jíž se nově upravují nástupní termíny příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1922 a starších do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1948
4/1948 Zb.Vyhláška o opravě tiskové chyby ve vládním nařízení ze dne 12. listopadu 1947, č. 190 Sb., jímž se provádí zákon o vojenské kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním
85/1948 Zb.Zákon, jímž se na přechodnou dobu vylučuje přeložení do zálohy (propuštění ze svazku československé branné moci) některých kategorií důstojníků z povolání
92/1948 Zb.Nařízení, jímž se mění § 1 vládního nařízení ze dne 10. prosince 1937, č. 238 Sb., o příslušnosti krajských soudů ve věcech vojenské zrady
134/1948 Zb.Zákon, jímž se prodlužuje platnost předpisů o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci
151/1948 Zb.Vyhláška o novém znění vojenského trestního řádu
217/1948 Zb.Vyhláška o nástupných termínoch do prezenčnej služby a do vojenského výcviku
222/1948 Zb.Vyhláška, ktorou sa vyhlasujú novostanovené termíny pre nastúpenie prezenčnej služby a vojenského výcviku
250/1948 Zb.Vyhláška o oprave tlačových chýb v zákone zo dňa 18. decembra 1947, č. 216 Sb., o služobnom príjme a mzde štátnych a niektorých iných verejných zamestnancov, povolaných k prezenčnej službe alebo vojenskému výcviku v niektorých nástupných termínoch
286/1948 Zb.Zákon o národnej bezpečnosti
Ročník 1949 – Vojenská služba
15/1949 Zb.Nariadenie o nároku na služobný plat niektorých štátnych zamestnancov za čas cvičenia vo zbrani (služobného cvičenia)
44/1949 Zb.Zákon o úprave právnych pomerov, súvisiacich s reorganizáciou veliteľského sboru vojska
59/1949 Zb.Zákon o odňatí vojenskej hodnosti niektorým dôstojníkom, rotmajstrom a poddôstojníkom vojska mimo činnej služby
73/1949 Zb.Nariadenie o sociálnom poistení príslušníkov vojenských oddielov, pridelených na banské alebo iné práce
82/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa doplňujú predpisy o služobných kategóriách vojenských dôstojníkov
92/1949 Zb.Branný zákon
95/1949 Zb.Nariadenie o niektorých náležitostiach vojenských osôb z povolania, vojenských osôb z počtu poddôstojníkov a mužstva a civilných zamestnancov vojenskej správy
96/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o náležitostiach vojenských osôb z počtu mužstva v činnej službe a niektorých iných osôb im čo do náležitostí na roveň postavených
106/1949 Zb.Zákon o započítaní príjmov zo súkromnej zárobkovej činnosti na doplatky služobných príjmov a odpočivných platov niektorých verejných zamestnancov
138/1949 Zb.Zákon, ktorým sa zrušuje Sväz brannosti
169/1949 Zb.Zákon o vojenských obvodoch
199/1949 Zb.Zákon o udeľovaní titulov vyšších vojenských hodností
209/1949 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa vykonáva branný zákon
210/1949 Zb.Nariadenie ministra vnútra o zovňajšom označení osôb, povolaných na službu podľa § 15, ods. 3 zákona o národnej bezpečnosti
281/1949 Zb.Zákon ktorým sa menia predpisy o prekladaní verejných zamestnancov do výslužby
Ročník 1950 – Vojenská služba
28/1950 Zb.Zákon o jednorázových mimoriadnych prídavkoch za rok 1949 k dôchodkom z národného poistenia a k zaopatrovacím požitkom vojnových poškodencov
64/1950 Zb.Zákon o sociálnom zabezpečení osôb, povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov
85/1950 Zb.Zákon o opatreniach súvisiacich s úpravou disciplinárneho práva príslušníkov ozbrojených sborov
116/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa určuje u príslušníkov ozbrojených sborov vymeriavací základ na účely národného poistenia a vojenskej nemocenskej starostlivosti
131/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení osôb povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov
Ročník 1951 – Vojenská služba
5/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o ubytovaní brannej moci a Sboru národnej bezpečnosti
92/1951 Zb.Zákon o brannej výchove
104/1951 Zb.Zákon o vianočnom prídavku za rok 1951 k dôchodkom z národného poistenia a k zaopatrovacím požitkom vojnových poškodencov
Ročník 1952 – Vojenská služba
87/1952 Zb.Zákon o reorganizácii brannej výchovy
88/1952 Zb.Zákon o materiálnom zabezpečení príslušníkov ozbrojených síl
89/1952 Zb.Zákon o dôchodkovom zaopatrení príslušníkov ozbrojených síl
Ročník 1953 – Vojenská služba
18/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa menia a doplňujú ustanovenia o sociálnom zabezpečení osôb povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov
19/1953 Zb.Vyhláška o úplnom znení vládneho nariadenia, ktorým sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení osôb povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov
74/1953 Zb.Nariadenie o poistení príslušníkov vojenských oddielov pracujúcich v podnikoch socialistického sektora
84/1953 Zb.Nariadenie o úprave poistného národného poistenia
Ročník 1954 – Vojenská služba
9/1954 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje ustanovenie § 7 ods. 2 zákona č. 64/1950 Zb., o sociálnom zabezpečení osôb povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov
21/1954 Zb.Nariadenie o zmene a doplnení vládneho nariadenia č. 5/1951 Zb., ktorým sa vykonáva zákon o ubytovaní brannej moci a Sboru národnej bezpečnosti
39/1954 Zb.Nariadenie, ktorým sa určuje začiatok účinnosti § 11 ods. 1 zákona č. 92/1949 Zb.
Ročník 1956 – Vojenská služba
43/1956 Zb.Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia ktorým sa menia ustanovenia o mzde zamestnancov povolaných na službu v brannej moci
48/1956 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia
Ročník 1957 – Vojenská služba
8/1957 Zb.Vládne nariadenie o vojenských zdravotníkoch
32/1957 Zb.Zákon o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách
33/1957 Zb.Zákon o sociálnom zaopatrení príslušníkov ozbrojených síl
54/1957 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra o oprave tlačovej chyby v úradnom slovenskom znení zákona č. 32/1957 Zb. o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách
Ročník 1958 – Vojenská služba
19/1958 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje Branný zákon č. 92/1949 Zb.
20/1958 Zb.Vyhláška o úplnom znení Branného zákona
21/1958 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonáva Branný zákon
52/1958 Zb.Nariadenie, ktorým sa menia a doplňujú stanovy Radu červenej zástavy, Radu červenej hviezdy, medaily Za zásluhy o obranu vlasti a medaily Za službu vlasti
Ročník 1959 – Vojenská služba
18/1959 Zb.Zákon o niektorých zmenách v sociálnom zaopatrení príslušníkov ozbrojených síl
76/1959 Zb.Zákon o niektorých služobných pomeroch vojakov
Ročník 1960 – Vojenská služba
121/1960 Zb.Vládne nariadenie o určení doby trvania základnej služby absolventov vysokých škôl zaradených do vojenskej prípravy na týchto školách
Ročník 1961 – Vojenská služba
41/1961 Zb.Vládne nariadenie o ubytovaní ozbrojených síl
43/1961 Zb.Vyhláška ministra národnej obrany a ministra vnútra o náhrade za ubytovanie ozbrojených síl
Ročník 1963 – Vojenská služba
71/1963 Zb.Vládne nariadenie o určení doby trvania základnej služby niektorým pracovníkom v hutníckych prevádzkach
Ročník 1964 – Vojenská služba
88/1964 Zb.Vládne nariadenie o úprave dĺžky základnej služby ženám, ktoré dobrovoľne vstúpia do vojska
165/1964 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa mení a doplňuje zákon o niektorých služobných pomeroch vojakov
185/1964 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
Ročník 1966 – Vojenská služba
59/1966 Zb.Vládne nariadenie o predĺžení základnej služby niektorým vojakom útvarov cestného vojska v roku 1966
Ročník 1968 – Vojenská služba
62/1968 Zb.Vyhláška ministerstiev národnej obrany, vnútra a zdravotníctva o poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti v ozbrojených silách a v Zbore národnej bezpečnosti a o súčinnosti orgánov štátnej zdravotníckej správy pri poskytovaní tejto starostlivosti (liečebný poriadok)
99/1968 Zb.Vládne nariadenie o udeľovaní čestného titulu „Zaslúžilý vojenský letec ČSSR"
Ročník 1969 – Vojenská služba
37/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o miestach a spôsobe prekračovania štátnych hraníc Československej socialistickej republiky vojenskými útvarmi, príslušníkmi a občianskymi pracovníkmi sovietskych vojsk dočasne sa nachádzajúcich na území Československej socialistickej republiky a členmi ich rodín, o spôsoboch kontroly, druhoch a vzoroch príslušných dokladov
59/1969 Zb.Zákon o niektorých zmenách v služobných pomeroch vojakov z povolania
Ročník 1970 – Vojenská služba
16/1970 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zriadení medaily za upevňovanie priateľstva v zbrani
53/1970 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
73/1970 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o úprave dĺžky základnej služby absolventov niektorých vojenských škôl a kurzov
Ročník 1973 – Vojenská služba
73/1973 Zb.Zákon o brannej výchove
168/1973 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o náhrade škody vzniknutej pri brannej výchove
Ročník 1976 – Vojenská služba
17/1976 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o obrane Československej socialistickej republiky, zákon o pôsobnosti federálnych ministerstiev a zákon o brannej výchove
45/1976 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
Ročník 1978 – Vojenská služba
64/1978 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa branný zákon
65/1978 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov
121/1978 Zb.Branný zákon (úplné znenie branného zákona, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
122/1978 Zb.Zákon o niektorých služobných pomeroch vojakov (úplné znenie zákona o niektorých služobných pomeroch vojakov, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)
Ročník 1989 – Vojenská služba
c15-o2/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c40-o4/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
Ročník 1990 – Vojenská služba
17/1990 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zmene doby trvania základnej služby
72/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa branný zákon
73/1990 Zb.Zákon o civilnej službe
74/1990 Zb.Zákon, ktorým sa ustanovuje nové znenie vojenskej prísahy a služobnej prísahy príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti a Zborov nápravnej výchovy, upravuje názov československej armády, upravuje riadna dovolenka vojakov v základnej službe a ktorým sa mení zákon č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti
94/1990 Zb.Zákon České národní rady o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě
97/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení zákona o zhromažďovacom práve a zákona o civilnej službe
151/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva národnej obrany o vydaní výnosu o odmeňovaní technicko-hospodárskych pracovníkov v štátnom podniku Česko-slovenský armádny film
152/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva národnej obrany o vydaní výnosu o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov
207/1990 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vyčleňovaní príslušníkov Pohraničnej stráže a vojakov vojsk ministerstva vnútra na plnenie úloh Verejnej bezpečnosti
230/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 17/1990 Zb. o zmene doby trvania základnej služby
c47-p3/1990 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o vyčleňovaní príslušníkov Pohraničnej stráže a vojakov vojsk ministerstva vnútra na plnenie úloh Verejnej bezpečnosti
309/1990 Zb.Branný zákon (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
Ročník 1991 – Vojenská služba
217/1991 Zb.Zákon o zrušení zákona č. 73/1973 Zb. o brannej výchove v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 17/1976 Zb.
227/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1949 Zb. branný zákon v znení neskorších predpisov
228/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov
382/1991 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o použití vojakov v činnej službe Česko-slovenskej armády pri strážení objektov osobitného významu a na ochranu štátnych hraníc
460/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva obrany o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Federálneho ministerstva národnej obrany o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov
Ročník 1992 – Vojenská služba
18/1992 Zb.Zákon o civilnej službe
77/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov a zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov
124/1992 Zb.Zákon o Vojenskej polícii
164/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa branný zákon č. 92/1949 Zb. v znení neskorších predpisov
226/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov
331/1992 Zb.Branný zákon (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
372/1992 Zb.Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby
408/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní výnosu o zrušení úpravy o financovaní brannej výchovy
480/1992 Zb.Zákon o hmotnom zabezpečení vojakov a žiakov škôl ozbrojených síl a ich zodpovednosti za škodu
557/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva obrany, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov
624/1992 Zb.Ústavný zákon o zániku funkcie sudcov a o skončení pracovných a služobných pomerov v súvislovsti so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
c132-p1/1992 Zb.Nález Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Ročník 1993 – Vojenská služba
3/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zriadení armády Slovenskej republiky
74/1993 Z. z.Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslanie vojakov vyčlenených z Armády Slovenskej republiky do zahraničia v rámci mierových síl Organizácie Spojených národov, pozorovateľských misií Organizácie Spojených národova monirtorovacej misie Európskych spoločenstiev
115/1993 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje doba trvania základnej služby
283/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti výkonu služby vojakov pri plnení úloh Policajného zboru
284/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spôsobe vyporiadania vzťahov vyplývajúcich z rozdelenia Česko-slovenskej armády a o prechode majetku, práv, záväzkov a ďalšej spolupráci republikových armád
290/1993 Z. z.Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslanie vojenských pozorovateľov do misie Organizácie spojených národov UNOMIL v Libérii, do misei UNOMUR v Ugande-Rwande a na doplnenie vojakov vyčle- nených z Armády Slovenskej republiky na posilnenie ženijného práporu Armády Slovenskej republiky do bývalej Juhoslávie v rámci mierových síl Organizácie spojených národov
Ročník 1994 – Vojenská služba
73/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva obrany č. 557/1992 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov
92/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Vojenskej zdravotnej poisťovni
174/1994 Z. z.Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyslanie vojenských pozorovateľov Armády Slovenskej republikydo monitorovacej misie v rámci Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe do Náhorného Karabachu
224/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podmienkach a rozsahu nárokov na náhradu výdavkov poskytovaných príslušníkom Policajného zboru a vojakom z povolania vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby
263/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky
306/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 25. augusta 1994 vo veci vyslovenia nesúladu § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/1992 Zb. o civilnej službe s ústavou Slovenskej republiky
Ročník 1995 – Vojenská služba
94/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o prechode práv a povinností vyplývajúcich z výkonu základnej (náhradnej) služby vojakov vo Vojskách ministerstva vnútra a vo Federálnom policajnom zbore a vojakov v základnej (náhradnej) službe povolaných na plnenie úloh vo Federálnom policajnom zbore a Zbore hradnej polície
166/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1994 Z. z., zákon č. 92/1949 Zb. Branný zákon v znení neskorších predpisov a zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov
207/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
262/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva obrany č. 557/1992 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 73/1994 Z. z.
Ročník 1996 – Vojenská služba
25/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zriadení Armády Slovenskej republiky (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
161/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon č. 92/1949 Zb. Branný zákon v znení neskorších predpisov
248/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou Severoatlantickej zmluvy o vykonávacích dohodách o prechode ozbrojených síl
Ročník 1997 – Vojenská služba
4/1997 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 7. novembra 1996 vo veci vyslovenia nesúladu čl. I bodu 5, a to § 2b ods. 7, a čl. III zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1994 Z. z., zákon č. 92/1949 Zb. Branný zákon v znení neskorších predpisov a zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky
178/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 27. júla 1994 č. 42 o podmienkach a rozsahu nárokov na náhradu výdavkov poskytovaných príslušníkom Policajného zboru a vojakom z povolania vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby
343/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
351/1997 Z. z.Branný zákon
370/1997 Z. z.Zákon o vojenskej službe
380/1997 Z. z.Zákon o peňažných náležitostiach vojakov
Ročník 1998 – Vojenská služba
71/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozdelení niektorých obcí, o zmene názvu obce Maršová a o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 180/1997 Z. z.
114/1998 Z. z.Zákon o sociálnom zabezpečení vojakov
236/1998 Z. z.Zákon o zaopatrovacom príspevku
369/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a určovaní zdravotnej klasifikácie osoby na výkon vojenskej služby
370/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe
403/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zmene názvu obce Starý Smokovec a o zmene nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov
Ročník 1999 – Vojenská služba
131/1999 Z. z.Zákon o zvýšení výsluhových dôchodkov a o zmene a doplnení zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov
269/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Ročník 2000 – Vojenská služba
10/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe
185/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
c86-r1/2000 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 185/2000 Z. z.
370/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 11. novembra 1998 č. 57740, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a určovaní zdravotnej klasifikácie osoby na výkon vojenskej služby
371/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 11. novembra 1998 č. 57766, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe
400/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení zákona č. 10/2000 Z. z.
401/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 351/1997 Z. z. Branný zákon
Ročník 2001 – Vojenská služba
86/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o využívaní výcvikových priestorov ozbrojenými silami Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na území Slovenskej republiky
257/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení zákona č. 131/1999 Z. z.
368/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o základnej službe, náhradnej službe a zdokonaľovacej službe
392/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 11. novembra 1998 č. 57766, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení výnosu Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 13. októbra 2000 č. SELP-4246
494/2001 Z. z.Zákon o zvýšení výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia vojakov v roku 2001
563/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov
Ročník 2002 – Vojenská služba
227/2002 Z. z.Ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
263/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov
320/2002 Z. z.Zákon o brannej povinnosti
321/2002 Z. z.Zákon o ozbrojených silách Slovenskej republiky
328/2002 Z. z.Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
412/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2000 Z. z. o zmene hraníc Vojenského obvodu Záhorie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 450/2001 Z. z.
439/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 – 1945
443/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 – 1945 v znení zákona č. 439/2002 Z. z.
447/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov v znení zákona č. 563/2001 Z. z. a o doplnení niektorých zákonov
512/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
575/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o brannej povinnosti
c252-r1/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 512/2002 Z. z.
648/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky
661/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov v znení neskorších predpisov
744/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 11. novembra 1998 č. 57766, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších zmien
745/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje zdravotná spôsobilosť brancov na plnenie brannej povinnosti a podmienky zdravotnej klasifikácie odvedencov a vojakov na výkon povinnej vojenskej služby a jednotlivých vojenských odborností vojakov povinnej vojenskej služby
Ročník 2003 – Vojenská služba
21/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
216/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
330/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky a zákon č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení zákona č. 512/2002 Z. z.
463/2003 Z. z.Zákon o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a dolnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
545/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
563/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 – 1945 v znení neskorších predpisov
Ročník 2004 – Vojenská služba
87/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o organizácii a poskytovaní zdravotnej starostlivosti v ozbrojených silách Slovenskej republiky
144/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní proviantných náležitostí, výstrojných náležitostí a o používaní vojenskej rovnošaty a vojenských výstrojných súčiastok
172/2004 Z. z.Zákon o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok
365/2004 Z. z.Zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)
373/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 575/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o brannej povinnosti
409/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
429/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky
c190-r1/2004 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 373/2004 Z. z.
527/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov
566/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúcej sa na status ich ozbrojených síl
570/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu
732/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
757/2004 Z. z.Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2005 – Vojenská služba
129/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 – 1945 v znení neskorších predpisov
130/2005 Z. z.Zákon o vojnových hroboch
185/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 11. novembra 1998 č. 57766, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov
240/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
243/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 29. marca 2004 č. SELP/K-17/1-314, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní proviantných náležitostí, výstrojných náležitostí a o používaní vojenskej rovnošaty a vojenských výstrojných súčiastok
270/2005 Z. z.Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky
318/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
346/2005 Z. z.Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
418/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o určení sumy úhrady nákladov vynaložených na naturálne a finančné zabezpečenie vysokoškolského štúdia profesionálnych vojakov v prípravnej štátnej službe
421/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky
434/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2003, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
442/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a o podmienkach ich udeľovania
443/2005 Z. z.Úplné znenie zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
454/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje poskytovanie proviantných náležitostí, výstrojových náležitostí a prepravných náležitostí, používanie a nosenie vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok a špecifických znakov vojenskej rovnošaty a nosenie vojenských medailí a vojenských odznakov
461/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o požadovaných druhoch stredoškolského vzdelania, študijných odboroch a stupňoch vysokoškolského vzdelania na výkon dočasnej štátnej služby profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky
462/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú činnosti vykonávané v mimoriadne náročnom prostredí alebo mimoriadne náročné činnosti na účely nároku na dodatkovú dovolenku profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky
485/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podmienkach posudzovania zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby alebo na výkon funkcie a jej kritériá
539/2005 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 18. októbra 2005 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 8 ods. 8 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) s čl. 1 ods. 1 a s čl. 12 ods. 1 prvou vetou a ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky
566/2005 Z. z.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení ústavného zákona č. 113/2004 Z. z.
570/2005 Z. z.Zákon o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2006 – Vojenská služba
11/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
181/2006 Z. z.Ústavný zákon, ktorým sa dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
219/2006 Z. z.Zákon o protikomunistickom odboji
315/2006 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti
518/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podmienky zdravotnej spôsobilosti a zdravotnej klasifikácie na výkon mimoriadnej služby alebo alternatívnej služby registrovaných občanov, vojakov v zálohe a vojakov mimoriadnej služby
586/2006 Z. z.Zákon o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2006
601/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2003, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov v znení výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 4/2005
Ročník 2007 – Vojenská služba
202/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Afganskej islamskej republiky o darovaní vojenského materiálu
218/2007 Z. z.Zákon o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
253/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
380/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienkach ich udeľovania
428/2007 Z. z.Úplné znenie zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
434/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o požadovaných druhoch a študijných odboroch stredoškolského vzdelania, študijných odboroch a stupňoch vysokoškolského vzdelania na výkon dočasnej štátnej služby profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky
439/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 75/1995 Z. z. o zabezpečovaní evakuácie v znení neskorších predpisov
440/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu v znení neskorších predpisov
441/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení neskorších predpisov
443/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany
444/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany
508/2007 Z. z.Zákon o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2007
510/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 3. októbra 2005 č. SELP/K-17/5-91, ktorým sa ustanovuje poskytovanie proviantných náležitostí, výstrojových náležitostí a prepravných náležitostí, používanie a nosenie vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok a špecifických znakov vojenskej rovnošaty a nosenie vojenských medailí a vojenských odznakov
518/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
519/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
535/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o určení sumy úhrady nákladov vynaložených na naturálne a finančné zabezpečenie výcviku profesionálneho vojaka vo vojenskom vzdelávacom a výcvikovom zariadení počas výkonu prípravnej štátnej služby
644/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2008 – Vojenská služba
38/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 3. októbra 2005 č. SELP/K-17/5-91, ktorým sa ustanovuje poskytovanie proviantných náležitostí, výstrojových náležitostí a prepravných náležitostí, používanie a nosenie vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok a špecifických znakov vojenskej rovnošaty a nosenie vojenských medailí a vojenských odznakov v znení výnosu Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 8. novembra 2007 č. SEOPMVL-106-84/2007-OdL
39/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 9. septembra 2005 č. SELP/K-58/5-15/2005 o určení sumy úhrady nákladov vynaložených na naturálne a finančné zabezpečenie vysokoškolského štúdia profesionálnych vojakov v prípravnej štátnej službe
44/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 11. decembra 2002 č. 1/2003, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
393/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov
394/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok v znení neskorších predpisov
433/2008 Z. z.Zákon o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2008
491/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
517/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
558/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje poskytovanie proviantných náležitostí, výstrojových náležitostí a prepravných náležitostí, používanie a nosenie vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok a špecifických znakov vojenskej rovnošaty a nosenie vojenských medailí a vojenských odznakov
Ročník 2009 – Vojenská služba
58/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 219/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
70/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
82/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
123/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o požadovaných druhoch, študijných odboroch a učebných odboroch stredoškolského vzdelania, požadovaných študijných odboroch a stupňoch vysokoškolského vzdelania na výkon dočasnej štátnej služby a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností vo vojenskom zdravotníctve na výkon dočasnej štátnej služby
285/2009 Z. z.Zákon o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
318/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
473/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
483/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
491/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
494/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
560/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje poskytovanie výstrojových náležitostí, druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie a používanie a nosenie vojenských medailí a vojenských odznakov
561/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 18. decembra 2008 č. SEOPMVL-91-168/2008-OdL o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu na účely určenia zahraničného platu profesionálneho vojaka
Ročník 2010 – Vojenská služba
82/2010 Z. z.Úplné znenie zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
99/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Afganskej islamskej republiky o darovaní vojenského materiálu uzavretej v Kábule 23. februára 2006 v znení jej prvého dodatku uzavretého v Seville 8. februára 2007
322/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o systéme identifikácie a sledovanosti výbušnín na civilné použitie
343/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o vojnových hroboch
455/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zrušení Vojenského obvodu Javorina
543/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2011 – Vojenská služba
42/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov
48/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
106/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
220/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
311/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o dočasnom pôsobení vojenského technického poradcu
313/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
315/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
473/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach
Ročník 2015 – Vojenská služba
176/2015 Z. z.Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov
281/2015 Z. z.Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
344/2015 Z. z.Ústavný zákon, ktorým sa mení ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
378/2015 Z. z.Zákon o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
380/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy, na jej výkon a na zaradenie do aktívnych záloh a o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na výkon mimoriadnej služby alebo alternatívnej služby
381/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú činnosti v mimoriadne náročnom prostredí, v ktorom by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a mimoriadne náročné činnosti, pri ktorých by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, na účely nároku na dodatkovú dovolenku
382/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie a používanie a spôsob nosenia vyznamenaní na vojenskej rovnošate
383/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu príslušnej krajiny
419/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov
420/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o stupňoch vojenských vyznamenaní, podmienkach ich udeľovania a vyobrazení ich záväznej výtvarnej podoby
426/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka, o spôsobe posudzovania psychickej spôsobilosti a o previerke fyzickej zdatnosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka a o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby profesionálneho vojaka alebo na výkon funkcie
433/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení neskorších predpisov
Ročník 2017 – Vojenská služba
112/2017 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 16. mája 2017 č. SELP-34-8/2017-OdL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos č. ÚLP-99-36/2015-OdL o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov
143/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov
Ročník 2018 – Vojenská služba
398/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 13. decembra 2018 č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-11-32/2015-OdL, ktorým sa ustanovujú druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie a používanie a spôsob nosenia vyznamenaní na vojenskej rovnošate
Ročník 2019 – Vojenská služba
62/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov
477/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Ročník 2020 – Vojenská služba
55/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 426/2015 Z. z. o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka, o spôsobe posudzovania psychickej spôsobilosti a o previerke fyzickej zdatnosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka a o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby profesionálneho vojaka alebo na výkon funkcie
315/2020 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na zmenu času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie ďalších opatrení podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
Ročník 2021 – Vojenská služba
221/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
240/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 8. júna 2021 č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-11-32/2015-OdL, ktorým sa ustanovujú druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie a používanie a spôsob nosenia vyznamenaní na vojenskej rovnošate v znení opatrenia z 13. decembra 2018 č. 1/2018
274/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 283/1993 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti výkonu služby vojakov pri plnení úloh Policajného zboru

Upozornenia v tejto oblasti:

Vojenská služba
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup