Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Vodné toky

Vodné toky

1970197419751977197819791988198919922000200120022004200520062007200820092010201120152018
Ročník 1970 – Vodné toky
57/1970 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o úprave vodohospodárskych otázok na hraničných vodách
Ročník 1974 – Vodné toky
54/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci vo vodnom hospodárstve na hraničných vodách
Ročník 1975 – Vodné toky
28/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky ktorou sa určujú vodárenské toky a ich povodia a určuje sa zoznam vodohospodársky významných vodných tokov
Ročník 1977 – Vodné toky
6/1977 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky o ochrane akosti povrchových a podtemných vôd
10/1977 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určujú vodárenské toky a ich povodia a určuje sa zoznam vodohospodársky významných vodných tokov
34/1977 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o úprave používania povrchových vôd na plavbu motorových plavidiel
Ročník 1978 – Vodné toky
6/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky ktorou sa určujú povinnosti správcov vodných tokov a upravujú sa niektoré otázky týkajúce sa vodných tokov
28/1978 Zb.Vyhláška Juhomoravského krajského výboru v Brne ktorou sa poverujú vybrané národné výbory nižších stupňov výkonom vodohospodárskej agendy
40/1978 Zb.Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy
Ročník 1979 – Vodné toky
105/1979 Zb.Vyhláška Rady Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici, ktorou sa poverujú vybrané národné výbory nižších stupňov výkonom vodohospodárskej agendy
146/1979 Zb.Vyhláška Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa poverujú miestne (mestské) národné výbory v Západoslovenskom kraji výkonom štátnej správy vo vodnom hospodárstve
Ročník 1988 – Vodné toky
49/1988 Zb.Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o súhlase so zmenou hraníc Slovenskej socialistickej republiky na hraničných vodných tokoch s Poľskou ľudovou republikou
169/1988 Zb.Ústavný zákon o zmenách priebehu štátnych hraníc na hraničných vodných tokoch s Poľskou ľudovou republikou
Ročník 1989 – Vodné toky
126/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o priebehu štátnych hraníc v súvislosti s výsledkami prvého spoločného preskúšania priebehu československo-poľských štátnych hraníc na hraničných vodných tokoch
Ročník 1992 – Vodné toky
422/1992 Zb.Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 82/1976 Sb., o úpravě užívání povrchových vod k plavbě motorovými plavidly
Ročník 2000 – Vodné toky
338/2000 Z. z.Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2001 – Vodné toky
56/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určujú vodárenské toky a ich povodia a určuje sa zoznam vodohospodársky významných vodných tokov
Ročník 2002 – Vodné toky
238/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o rybárstve
356/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja
358/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier
525/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov
Ročník 2004 – Vodné toky
666/2004 Z. z.Zákon o ochrane pred povodňami
687/2004 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri regulácii cien vo vodohospodárskych činnostiach súvisiacich so správou vodných tokov a správou povodí
Ročník 2005 – Vodné toky
211/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov
224/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení oblasti povodí, environmentálnych cieľoch a o vodnom plánovaní
386/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných informatívnych správ počas povodní a súhrnných správ o priebehu a o následkoch povodní a o vykonaných opatreniach
387/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní a uhrádzaní povodňových zabezpečovacích prác, povodňových záchranných prác, škôd spôsobených povodňami a nákladov na činnosť orgánov štátnej správy ochrany pred povodňami
433/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o využívaní hydroenergetického potenciálu vodných tokov
479/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2006 – Vodné toky
114/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu o vode a zdraví k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier z roku 1992
185/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov
Ročník 2007 – Vodné toky
383/2007 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny za poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím vodného toku
Ročník 2008 – Vodné toky
179/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
294/2008 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje regulácia cien za poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím vodného toku
Ročník 2009 – Vodné toky
191/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
242/2009 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júla 2008 č. 5/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien za poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím vodného toku
Ročník 2010 – Vodné toky
7/2010 Z. z.Zákon o ochrane pred povodňami
24/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Tornali a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov v Tornali
204/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby
261/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania
313/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predbežnom hodnotení povodňového rizika a o jeho prehodnocovaní a aktualizovaní
418/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona
419/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapách
Ročník 2011 – Vodné toky
73/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o stanovení významných a trvalo vzostupných trendov koncentrácií znečisťujúcich látok v podzemných vodách a o postupoch na ich zvrátenie
112/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu, prehodnocovaní a aktualizácii plánov manažmentu povodňového rizika
218/2011 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia poskytovania vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím vodných tokov
Ročník 2015 – Vodné toky
71/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z.
Ročník 2018 – Vodné toky
284/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Upozornenia v tejto oblasti:

Vodné toky
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup