Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Vedecká činnosť

Vedecká činnosť

19471953195519571959196019611963196419701973197419771978197919801982198519861988199019921998200020042007200920102019
Ročník 1947 – Vedecká činnosť
196/1947 Zb.Úmluva, jíž se zřizuje Organisace Spojených národů pro výchovu, vědu a osvětu
Ročník 1953 – Vedecká činnosť
60/1953 Zb.Nariadenie o vedeckých hodnostiach a o označení absolventov vysokých škôl
Ročník 1955 – Vedecká činnosť
10/1955 Zb.Zákonné opatrenie, ktorým sa upravuje udeľovanie hodnosti doktora vied niektorým vedeckým pracovníkom
15/1955 Zb.Uznesenie Národného zhromaždeia o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia
Ročník 1957 – Vedecká činnosť
70/1957 Zb.Zákon o Inštitúte spoločenských vied pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Československa
Ročník 1959 – Vedecká činnosť
64/1959 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti
67/1959 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
Ročník 1960 – Vedecká činnosť
11/1960 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti, ktorou sa vydáva organizačný a rokovací poriadok Štátnej komisie pre vedecké hodnosti
183/1960 Zb.Vyhláška prezidenta Československej akadémie vied a ministra školstva a kultúry o organizácii výchovy nových vedeckých pracovníkov
Ročník 1961 – Vedecká činnosť
68/1961 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti o nostrifikácii vedeckých hodností nadobudnutých v zahraničí
Ročník 1963 – Vedecká činnosť
54/1963 Zb.Zákon o Československej akadémii vied
Ročník 1964 – Vedecká činnosť
53/1964 Zb.Zákon o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti
172/1964 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti, ktorou sa vydáva organizačný a rokovací poriadok Štátnej komisie pre vedecké hodnosti
198/1964 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností
199/1964 Zb.Vyhláška predsedu Československej akadémie vied a ministra školstva a kultúry o výchove nových vedeckých pracovníkov
Ročník 1970 – Vedecká činnosť
26/1970 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia z 19. marca 1970, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/1963 Zb. o Československej akadémii vied
78/1970 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa vydáva organizačný a rokovací poriadok Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti
Ročník 1973 – Vedecká činnosť
106/1973 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o udieľaní vedeckých hodností ústavmi marxizmu - leninizmu ÚV KSČ a ÚV KSS
123/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o rovnocennosti dokumentov o vzdelaní, vedeckých hodnostiach a tituloch, ktoré sa vydávajú alebo udieľajú v Československej socialistickej republike a vo Zväze sovietskych socialistických republík
139/1973 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenie o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
161/1973 Zb.Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti č. 198/1964 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností
174/1973 Zb.Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti č. 198/1964 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností
Ročník 1974 – Vedecká činnosť
79/1974 Zb.Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti č. 198/1964 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností
Ročník 1977 – Vedecká činnosť
39/1977 Zb.Zákon o výchove nových vedeckých pracovníkov a o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov
40/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o zvyšovaní kvalifikácie a hodnotení tvorivej spôsobilosti vedeckotechnických pracovníkov
53/1977 Zb.Vyhláška Československej akadémie vied o výchove nových vedeckých pracovníkov a o štúdijných pobytoch
54/1977 Zb.Vyhláška Československej akadémie vied, ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch účastníkov vedeckej výchovy a študijných pobytov a o poskytovaní štipendií
55/1977 Zb.Vyhláška Československej akadémie vied o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie a o hodnotení tvorivej spôsobilosti vedeckých pracovníkov
64/1977 Zb.Vyhláška Českej komisie pre vedecké hodnosti o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností
65/1977 Zb.Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností
91/1977 Zb.Zákon o Československej akadémii vied v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 26/1970 Zb.
Ročník 1978 – Vedecká činnosť
89/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o rovnocennosti dokladov o vzdelaní a vedeckých hodností a titulov, ktoré sa vydávajú alebo udieľajú v Československej socialistickej republike a v Nemeckej demokratickej republike
Ročník 1979 – Vedecká činnosť
40/1979 Zb.Vyhláška Československej akadémie vied, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 54/1977 Sb., ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch účastníkov vedeckej výchovy a študijných pobytov a o poskytovaní štipendií
Ročník 1980 – Vedecká činnosť
21/1980 Zb.Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti o obhajobách kandidátskych a doktorských dizertačných prác československých štátnych občanov v členských štátoch Rady vzájomnej hospodárskej pomoci
Ročník 1982 – Vedecká činnosť
82/1982 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zrušení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 78/1970 Zb., ktorým sa vydáva organizačný a rokovací poriadok Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti
111/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o dosiahnutom vzdelaní a dokladov o udelení vedeckých hodností a titulov
Ročník 1985 – Vedecká činnosť
121/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky v jednotných roľníckych družstvách a spoločných poľnohospodárskych podnikoch
Ročník 1986 – Vedecká činnosť
5/1986 Zb.Vyhláška Československej akadémie vied, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Československej akadémie vied č. 53/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o študijných pobytoch
20/1986 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
Ročník 1988 – Vedecká činnosť
125/1988 Zb.Vyhláška Československej akadémie vied, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky Československej akadémie vied č. 54/1977 Zb., ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch účastníkov vedeckej výchovy a študijných pobytov a o poskytovaní štipendií, v znení vyhlášky č. 40/1979 Zb.
Ročník 1990 – Vedecká činnosť
187/1990 Zb.Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti, kterou se mění vyhláška České komise pro vědecké hodnosti č. 64/1977 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností
302/1990 Zb.Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností
Ročník 1992 – Vedecká činnosť
393/1992 Zb.Vyhláška Česko-slovenskej akadémie vied, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Československej akadémie vied č. 54/1977 Zb., ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch účastníkov vedeckej výchovy a študijných pobytov a o poskytovaní štipendií, v znení neskorších predpisov
Ročník 1998 – Vedecká činnosť
110/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o vzájomnej spolupráci v oblasti vedy, vzdelávania, kultúry a športu
Ročník 2000 – Vedecká činnosť
123/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Chorvátskej republike
Ročník 2004 – Vedecká činnosť
550/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohovoru o vzájomnom uznávaní ekvivalentnosti dokladov o absolvovaní stredných odborných a vysokých škôl a rovnako dokladov o udelení vedeckých hodností a titulov podpísaného v Prahe 7. júna 1972
Ročník 2007 – Vedecká činnosť
238/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Ročník 2009 – Vedecká činnosť
523/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných odborných činnostiach v múzeu alebo v galérii a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty
Ročník 2010 – Vedecká činnosť
459/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o ukončení platnosti dohôd o vzdelaní s Afganskou demokratickou republikou, Bulharskou ľudovou republikou, Indickou republikou, Irackou republikou, Mongolskou ľudovou republikou, Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou, Ukrajinou a Zväzom sovietskych socialistických republík
Ročník 2019 – Vedecká činnosť
199/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely

Upozornenia v tejto oblasti:

Vedecká činnosť
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup