Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Veda, technika, výskumníctvo

Veda, technika, výskumníctvo

195219541959196319651970197119741975197619771978197919841985198819891990199119922000200120022003200420062007200820092010201320142015
Ročník 1952 – Veda, technika, výskumníctvo
53/1952 Zb.Nariadenie o zaistení bezpečnosti a hospodárnosti prevádzky niektorých technických zariadení
Ročník 1954 – Veda, technika, výskumníctvo
63/1954 Zb.Nariadenie o prenesení pôsobnosti v odbore vedecko-technickej spolupráce zo Štátneho úradu plánovacieho na Ministerstvo zahraničného obchodu
Ročník 1959 – Veda, technika, výskumníctvo
3/1959 Zb.Vládne nariadenie o zriadení Štátneho výboru pre rozvoj techniky
Ročník 1963 – Veda, technika, výskumníctvo
10/1963 Zb.Vyhláška predsedu Štátnej plánovacej komisie, ministra financií a predsedu Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky o zvýšení osobnej hmotnej zainteresovanosti na plnení úloh rozvoja vedy a techniky
Ročník 1965 – Veda, technika, výskumníctvo
73/1965 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zmene Ústrednej správy výskumu a ťažby rádioaktívnych surovín na Ústrednú správu uránového priemyslu
93/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o financovaní neinvestičných nákladov rozvoja vedy a techniky
134/1965 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej komisii pre techniku
Ročník 1970 – Veda, technika, výskumníctvo
59/1970 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Colnom dohovore týkajúcom sa dočasného dovozu vedeckého materiálu
Ročník 1971 – Veda, technika, výskumníctvo
67/1971 Zb.Vyhláška ministra priemyslu Českej socialistickej republiky o zriaďovaní tlačiarní a rozmnožovaní a o povinnej evidencii tlačiarenských strojov
Ročník 1974 – Veda, technika, výskumníctvo
80/1974 Zb.Vyhláška Českej komisie pre vedecké hodnosti ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti č. 198/1964 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností v znení vyhlášky Českej komisie pre vedecké hodnosti č. 161/1973 Zb.
Ročník 1975 – Veda, technika, výskumníctvo
153/1975 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky
Ročník 1976 – Veda, technika, výskumníctvo
136/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Portugalskej republiky
Ročník 1977 – Veda, technika, výskumníctvo
64/1977 Zb.Vyhláška Českej komisie pre vedecké hodnosti o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností
Ročník 1978 – Veda, technika, výskumníctvo
142/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a federálnou vojenskou vládou Nigérijskej federatívnej republiky
Ročník 1979 – Veda, technika, výskumníctvo
37/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spolupráci v oblasti kultúry, školstva a vedy
159/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Laoskou ľudovodemokratickou republikou
Ročník 1984 – Veda, technika, výskumníctvo
127/1984 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistiké repuliky a ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 57/1967 Sb., kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění vyhlášky č. 146/1980 Sb.
Ročník 1985 – Veda, technika, výskumníctvo
121/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky v jednotných roľníckych družstvách a spoločných poľnohospodárskych podnikoch
Ročník 1988 – Veda, technika, výskumníctvo
227/1988 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Českej socialistickej republiky a Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa zrušujú niektoré právne predpisy z oblasti vedecko-technického a investičného rozvoja
Ročník 1989 – Veda, technika, výskumníctvo
94/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
109/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Maledivy
Ročník 1990 – Veda, technika, výskumníctvo
254/1990 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Štátnej plánovacej komisie, ktorou sa zrušujú niektoré právne predpisy z oblasti vedeckotechnického a investičného rozvoja
Ročník 1991 – Veda, technika, výskumníctvo
555/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva, ktorou sa zrušuje vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 91/1985 Zb. o systéme informačných údajov o vlastnostiach látok a materiálov
Ročník 1992 – Veda, technika, výskumníctvo
300/1992 Zb.Zákon České národní rady o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií
Ročník 2000 – Veda, technika, výskumníctvo
141/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva geologický zákon
160/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Programu kultúrnej, školskej, jazykovej, vedeckej, odbornej a inštitucionálnej spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky na roky 1999 až 2002
Ročník 2001 – Veda, technika, výskumníctvo
334/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Ročník 2002 – Veda, technika, výskumníctvo
589/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, školstva a vedy
Ročník 2003 – Veda, technika, výskumníctvo
528/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2004 – Veda, technika, výskumníctvo
145/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody upravujúcej postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a v oblasti pravidiel služieb informačnej spoločnosti medzi Európskym spoločenstvom a Slovenskou republikou
Ročník 2006 – Veda, technika, výskumníctvo
12/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva
285/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o používaní informačných technológií na colné účely
286/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o výklade Dohovoru o používaní informačných technológií na colné účely prostredníctvom prejudiciálnych rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev
Ročník 2007 – Veda, technika, výskumníctvo
181/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu o výsadách a imunitách Európskej organizácie pre atómový výskum
Ročník 2008 – Veda, technika, výskumníctvo
51/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva geologický zákon
188/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva zoznam účinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom
Ročník 2009 – Veda, technika, výskumníctvo
22/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2005 a výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2006
128/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Izraelského štátu v oblasti kultúry, školstva a vedy na roky 2008 – 2012
Ročník 2010 – Veda, technika, výskumníctvo
106/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú laboratórne postupy na kvantitatívnu analýzu dvojzložkových zmesí textilných vláken a trojzložkových zmesí textilných vláken v znení neskorších predpisov
340/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon
431/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o spolupráci medzi Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a Štátnym výborom Ukrajiny pre technickú reguláciu a spotrebiteľskú politiku v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody
Ročník 2013 – Veda, technika, výskumníctvo
363/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Ročník 2014 – Veda, technika, výskumníctvo
194/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
241/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií
242/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2006 Z. z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov v znení neskorších predpisov
243/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek v znení neskorších predpisov
265/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2009 Z. z. o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel v znení neskorších predpisov
269/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov
304/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov
378/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 229/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických rúr na pečenie pre domácnosť energetickým štítkom
Ročník 2015 – Veda, technika, výskumníctvo
22/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení vyhlášky č. 340/2010 Z. z.
23/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
104/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci
263/2015 Z. z.Zákon o pôsobnosti pre oblasť prístupu ku genetickým zdrojom a využívania prínosov vyplývajúcich z ich používania
287/2015 Z. z.Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov
c87-r1/2015 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 287/2015 Z. z.
355/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov

Upozornenia v tejto oblasti:

Veda, technika, výskumníctvo
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup