Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Umenie

Umenie

19451948194919531956195719591960196119621963196419651968196919731975197819791980198119821984198519861987198819891990199119931994199519971998199920012002200720082009201020112015201820202021
Ročník 1945 – Umenie
110/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o organisaci lidové a umělecké výroby
129/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o státním orchestru Česká filharmonie
Ročník 1948 – Umenie
69/1948 Zb.Zákon o hudební a artistické ústředně
130/1948 Zb.Zákon o národních umělcích
257/1948 Zb.Vyhláška o oprave tlačovej chyby v zákone zo dňa 6. mája 1948, č. 130 Sb., o národných umelcoch
Ročník 1949 – Umenie
55/1949 Zb.Vyhláška o koordinácii koncertných a artistických produkcií
113/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa určuje začiatok účinnosti zákona o hudobnej a artistickej ústredni na Slovensku
148/1949 Zb.Zákon o Národnej galérii v Prahe
196/1949 Zb.Zákon o súkromnom vyučovaní v odbore umenia
Ročník 1953 – Umenie
79/1953 Zb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních umělcích
Ročník 1956 – Umenie
10/1956 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydávajú predpisy o odbornej spôsobilosti vyučovať jednotlivé odbory umenia, a o udeľovaní a odňatí oprávnenia súkromne vyučovať v odbore umenia
Ročník 1957 – Umenie
56/1957 Zb.Zákon o umeleckej remeselnej práci a o ľudovej umeleckej výrobe
81/1957 Zb.Zákon o koncertnej a inej hudobnej činnosti
82/1957 Zb.Zákon o estrádach, artistických produkciách a ľudovej zábave
Ročník 1959 – Umenie
68/1959 Zb.Vládne nariadenieo udeľovaní čestných titulov „zaslužilý člen Národného divadla”, „čestný člen Národného divadla v Prahe” a „zaslúžilý pracovník Národného divadla”
Ročník 1960 – Umenie
112/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o zriaďovaní a činnosti súborov hudobníkov z povolania a súborov ľudových hudobníkov
Ročník 1961 – Umenie
149/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o nákupe, zadávaní a predaji diel výtvarných umení a o niektorých iných opatreniach v odbore výtvarných umení
Ročník 1962 – Umenie
108/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o súkromnom vyučovaní v odbore umenia a v odbore cudzích jazykov
Ročník 1963 – Umenie
56/1963 Zb.Zákon o národných umelcoch
Ročník 1964 – Umenie
10/1964 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o udeľovaní čestných titulov „Zaslúžilý člen Slovenského národného divadla" a „Zaslúžilý pracovník Slovenského národného divadla"
74/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o doplnení vyhlášky, ktorou sa určujú podmienky účinkovania divadelných umelcov z povolania na predstaveniach mimo prevádzky divadla, a vyhlášky, ktorou sa ustanovuje povinné sprostredkovanie pre niektoré odbory umeleckej činnosti
Ročník 1965 – Umenie
103/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou
136/1965 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o udeľovaní čestných titulov „Zaslúžilý člen Slovenskej filharmónie” a „Zaslúžilý pracovník Slovenskej filharmónie”
Ročník 1968 – Umenie
76/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky o filmovej spolupráci
183/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry a informácií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 196/1954 Ú. l. (č. 220/1954 Ú. v.) o sadzbách prevádzkových honorárov za verejné nedivadelné predvádzanie hudobných diel
Ročník 1969 – Umenie
87/1969 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnej cene Slovenskej socialistickej republiky
159/1969 Zb.Vládne nariadenie Českej socialistickej republiky o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedecjých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel
Ročník 1973 – Umenie
20/1973 Zb.Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie Českej socialistickej republiky č. 159/1969 Zb. o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch použivateľov diel
Ročník 1975 – Umenie
51/1975 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Národnej cene Slovenskej socialistickej republiky
Ročník 1978 – Umenie
75/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia divadelného zákona
Ročník 1979 – Umenie
135/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o dojednaní Dohody o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Islandskej republiky
Ročník 1980 – Umenie
101/1980 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o ľudových školách umenia
Ročník 1981 – Umenie
55/1981 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o umeleckej ašpirantúre
109/1981 Zb.Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 112/1960 Sb., o zřizování a činnosti souborů hudebníků z povolání a souborů lidových hudebníků
110/1981 Zb.Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o úpravě odměn za hudební činnost vykonávanou členy souborů lidových hudebníků
Ročník 1982 – Umenie
28/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 112/1960 Zb. o zriaďovaní a činnosti súborov hudobníkov z povolania a súborov ľudových hudobníkov
29/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o úprave odmien za hudobnú činnosť vykonávanú členmi súborov ľudových hudobníkov
44/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bangladéšskej ľudovej republiky
Ročník 1984 – Umenie
4/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 40/1965 Zb. o určení podniku „Art Centrum, československé tredisko výtvarných umení" na vykonanie vývozu a dovozu niektorých diel výtvarných umení
Ročník 1985 – Umenie
20/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedeckej a kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Seychelskej republiky
55/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kapverdskej republiky o kultúrnej spolupráci
Ročník 1986 – Umenie
2/1986 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 149/1961 Zb. o nákupe, zadávaní a predaji diel výtvarných umení a o niektorých iných opatreniach v odbore výtvarných umení
Ročník 1987 – Umenie
61/1987 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon SNR č. 51/1975 Zb. o Národnej cene Slovenskej socialistickej republiky
Ročník 1988 – Umenie
66/1988 Zb.Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památková péči
Ročník 1989 – Umenie
109/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Maledivy
c40-o4/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
Ročník 1990 – Umenie
191/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Národnej cene Slovenskej republiky
257/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o prechodnom znížení výšky poistného na sociálne zabezpečenie pre osoby vykonávajúce umeleckú činnosť
282/1990 Zb.Nariadenie vlády Česko-slovenskej federatívnej republiky o zmene v organizácii vysokých škôl umeleckého smeru
349/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej republiky o zmenách v organizácii Vysokej školy múzických umení v Bratislave
477/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o základných umeleckých školách
Ročník 1991 – Umenie
96/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o verejných kultúrnych podujatiach
300/1991 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení pamiatkovej rezervácie v meste Podolínec
342/1991 Zb.Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení České socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 20/1973 Sb.
Ročník 1993 – Umenie
13/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o umeleckých fondoch
Ročník 1994 – Umenie
200/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov
343/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výmene niektorých predmetov kultúrneho dedičstva
Ročník 1995 – Umenie
67/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti školstva, vedy a kultúry
Ročník 1997 – Umenie
156/1997 Z. z.Zákon o zriadení Akadémie umení v Banskej Bystrici
Ročník 1998 – Umenie
18/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o dovoze materiálov vzdelávacieho, vedeckého či kultúrneho charakteru
19/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu k Dohode o dovoze materiálov vzdelávacieho, vedeckého či kultúrneho charakteru
115/1998 Z. z.Zákon o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty
226/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/1997 Z. z. o habilitácii docentov a o vymenúvaní profesorov
299/1998 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia narodenia Jána Smreka
300/1998 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 5 000 Sk s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – Spišský hrad a kultúrne pamiatky jeho okolia
342/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o odbornej správe múzejných zbierkových predmetov a galerijných zbierkových predmetov
Ročník 1999 – Umenie
87/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o kultúrnej spolupráci
Ročník 2001 – Umenie
189/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-19/1997-1 z 15. januára 1997, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Ročník 2002 – Umenie
166/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov
Ročník 2007 – Umenie
343/2007 Z. z.Zákon o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon)
Ročník 2008 – Umenie
94/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov
516/2008 Z. z.Zákon o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
522/2008 Z. z.Zákon o vyznamenaniach Slovenskej republiky
Ročník 2009 – Umenie
206/2009 Z. z.Zákon o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
207/2009 Z. z.Zákon o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
498/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
523/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných odborných činnostiach v múzeu alebo v galérii a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty
541/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania
Ročník 2010 – Umenie
243/2010 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincií v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Poloniny
Ročník 2011 – Umenie
188/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o pamiatkových rezerváciách Vlkolínec, Špania Dolina a Osturňa
234/2011 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Trnava
245/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole
Ročník 2015 – Umenie
126/2015 Z. z.Zákon o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.
209/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty
Ročník 2018 – Umenie
211/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Ročník 2020 – Umenie
300/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19
Ročník 2021 – Umenie
262/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Upozornenia v tejto oblasti:

Umenie
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup