Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Stavby

Stavby

19461947194819491950195119601961196219691970197119721977197819821983198519861988198919901991199219941996199719992000200120022003200420052006200720082009201020112012201520162020
Ročník 1946 – Stavby
86/1946 Zb.Zákon o stavební obnově
151/1946 Zb.Nařízení o uvolnění některých stavebních hmot
242/1946 Zb.Vyhláška, kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela)
Ročník 1947 – Stavby
88/1947 Zb.Zákon o právu stavby
115/1947 Zb.Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 12. dubna 1946, č. 86 Sb., o stavební obnově
Ročník 1948 – Stavby
97/1948 Zb.Nařízení, kterým se mění a doplňují předpisy o ochraně zdraví a života dělníků při živnostenském provádění staveb
298/1948 Zb.Nariadenie ministra techniky o preskúšaní projektov vodovodných a kanalizačných stavieb pre sídlisko
Ročník 1949 – Stavby
117/1949 Zb.Nariadenie ministra techniky o správe čiastkových kontingentov viazaných stavebnín a o prideľovaní týchto stavebnín
146/1949 Zb.Zákon o poplatkových a dávkových úľavách pri postupe nehnuteľností pre stavby v období päťročného plánu
Ročník 1950 – Stavby
17/1950 Zb.Nariadenie o investičnom liste pre stavby na rok 1950
153/1950 Zb.Nariadenie o investičnom liste pre stavby na rok 1951
171/1950 Zb.Nariadenie o zbúraní stavieb
Ročník 1951 – Stavby
86/1951 Zb.Nariadenie o investičnom liste pre stavby na rok 1952
Ročník 1960 – Stavby
46/1960 Zb.Vyhláška Štátneho výboru pre výstavbu o lehotách pre odovzdanie projektovej dokumentácie stavieb
53/1960 Zb.Vyhláška Štátneho výboru pre výstavbu o podmienkach pre používanie prevádzkove nevyskúšaných strojov a zariadení pri projektovaní nových stavieb
149/1960 Zb.Vyhláška Štátnej plánovacej komisie, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 152/1959 Ú. l. (Ú. v.) o dokumentácii stavieb
Ročník 1961 – Stavby
152/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva výstavby o zmene vyhlášky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác
Ročník 1962 – Stavby
97/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva výstavby o dokumentácii, sledovaní a vyhodnocovaní experimentálnych stavieb
111/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva výstavby o zmene a doplnení vyhlášky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác
Ročník 1969 – Stavby
14/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Českej socialistickej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 137/1968 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe
50/1969 Zb.Vyhláška Rady Juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
68/1969 Zb.Vyhláška Rady Juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
98/1969 Zb.Vyhláška Rady Severočeského krajského národného výboru v Ústí nad Labem ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
106/1969 Zb.Vyhláška Rady Juhomoranského krajského národného výboru v Brne ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
108/1969 Zb.Vyhláška Rady Juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach ktorrou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
113/1969 Zb.Vyhláška Rady Severočeského krajského národného výboru v Ústí nad Labem ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
123/1969 Zb.Vyhláška Rady Severočeského krajského národného výboru v Ústí nad Labem ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
127/1969 Zb.Vyhláška Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
134/1969 Zb.Vyhláška ministra výstavby a techniky České socialistické republiky, kterou se u některých staveb přenáší působnost stavebního úřadu na ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky
135/1969 Zb.Vyhláška ministra výstavby a techniky České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 154/1959 Ú. l. Státního výboru pro výstavbu ze dne 14. července 1959 o soutěžním řádu pro soutěže na konceptní projektová řešení
176/1969 Zb.Vyhláška Rady Východočeského krajského várodného výboru v Hradci Králové ktorou se určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
Ročník 1970 – Stavby
17/1970 Zb.Vyhláška Federálneho výboru pre technický a investičný rozvoj a ministerstiev výstavby a techniky Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky o udeľovaní súhlasu na začínanie stavieb
Ročník 1971 – Stavby
7/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o registrácii stavieb
Ročník 1972 – Stavby
19/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o určení prípravy a realizácie stavieb, ktorých objekty môžu zároveň slúžiť účelom civilnej obrany
31/1972 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmluvách o príprave dodávok niektorých stavieb
Ročník 1977 – Stavby
85/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o podmienkach začívania stavieb a ich registrácii a evidencii
95/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o typizácii vo výstavbe
Ročník 1978 – Stavby
66/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Federálneho štatistického úradu, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 85/1977 Zb. o podmienkach začínania stavieb a ich registrácii a evidencii
Ročník 1982 – Stavby
17/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o technických požiadavkách na výstavbu skupinových rodinných domčekov do osobného vlastníctva
Ročník 1983 – Stavby
145/1983 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Federálneho štatistického úradu o povoľovaní začatia stavieb, potvrdzovaní termínu ich dokončenia a o evidencii stavieb
Ročník 1985 – Stavby
53/1985 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj o všeobecných technických požiadavkách zabezpečujúcich užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
Ročník 1986 – Stavby
91/1986 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Federálneho štatistického úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 145/1983 Zb. o povoľovaní začatia stavieb, potvrdzovaní termínu ich dokončenia a o registrácii stavieb
Ročník 1988 – Stavby
13/1988 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj o postupe pri zvýšení rozpočtových nákladov a odsune termínov odovzdania kapacít na skúšobnú prevádzku a termínov dokončenia pri rozostavaných stavbách
226/1988 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Federálneho štatistického úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 145/1983 Zb. o povoľovaní začatia stavieb, potvrdzovaní termínu ich dokončenia a o registrácii stavieb v znení vyhlášky č. 91/1986 Zb.
Ročník 1989 – Stavby
95/1989 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický rozvoj, ktorou sa zrušuje vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 13/1988 Zb. o postupe pri zvýšení rozpočtových nákladov a odsune termínov odovzdania kapacít na skúšobnú prevádzku a termínov dokončenia pri rozostavaných stavbách
Ročník 1990 – Stavby
43/1990 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj o projektovej príprave stavieb
407/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 1/1990 Zb. o povinnej úložke pri začínaní stavieb v roku 1990
Ročník 1991 – Stavby
76/1991 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o požadavcích na omezování ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů
101/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vyhlášky č. 289/1990 Zb.
393/1991 Zb.Vyhláška ministerstva financí České republiky o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
465/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov
c94-r1/1991 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Ročník 1992 – Stavby
224/1992 Zb.Oznámení ministerstva spravedlnosti České republiky o vydání výnosu, kterým se zrušuje výnos o paušálních odměnách a náhradách za znalecké posudky o ceně staveb, pozemků, trvalých porostů a úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků
244/1992 Zb.Zákon České národní rady o posuzování vlivů na životní prostředí
376/1992 Zb.Vyhláška Federálneho výboru pre životné prostredie, Ministerstva životného prostredia Českej republiky a Slovenskej komisie pre životné prostredie, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení vyhlášky č. 45/1979 Zb.
377/1992 Zb.Vyhláška Federálneho výboru pre životné prostredie, Ministerstva životného prostredia Českej republiky a Slovenskej komisie pre životné prostredie, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 84/1976 Zb. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii
378/1992 Zb.Vyhláška Federálneho výboru pre životné prostredie, Ministerstva životného prostredia Českej republiky a Slovenskej komisie pre životné prostredie, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku v znení vyhlášky č. 155/1980 Zb.
398/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve v znení vyhlášky č. 74/1989 Zb. a vyhlášky č. 73/1991 Zb.
Ročník 1994 – Stavby
192/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
c83-r1/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške č. 192/1994 Z. z.
Ročník 1996 – Stavby
129/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá
160/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb. a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá
204/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu
357/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1996 Z. z. o koncesnom obstarávaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.
Ročník 1997 – Stavby
74/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov
136/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky č. 203/1996 Z. z. o podrobnostiach obsahu žiadosti, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby, na ktorú sa poskytuje podpora
Ročník 1999 – Stavby
175/1999 Z. z.Zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov
Ročník 2000 – Stavby
128/2000 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb
413/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 264/1999 Z. z.
Ročník 2001 – Stavby
425/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 138/1995 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri výstavbe a užívaní prevádzkarní a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými hmotami v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 288/1999 Z. z.
Ročník 2002 – Stavby
202/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z. o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 349/1998 Z. z.
524/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu a o zaraďovaní vodných diel do jednotlivých kategórií
532/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
Ročník 2003 – Stavby
c58-r1/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z.
Ročník 2004 – Stavby
94/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb
158/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody
709/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch
Ročník 2005 – Stavby
458/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru
625/2005 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2006
Ročník 2006 – Stavby
119/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 158/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody
625/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2007 – Stavby
275/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
307/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb
582/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o podrobnostiach o obsahu žiadosti, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby, na ktorú sa poskytuje štátna podpora
Ročník 2008 – Stavby
540/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 86/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2009 – Stavby
6/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny
300/2009 Z. z.Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov
513/2009 Z. z.Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
535/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 582/2007 Z. z. o podrobnostiach o obsahu žiadosti, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby, na ktorú sa poskytuje štátna podpora
558/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody
Ročník 2010 – Stavby
323/2010 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb
350/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o stavebnom a technickom poriadku dráh
Ročník 2011 – Stavby
325/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o obsahu záverečného technicko-ekonomického hodnotenia stavby nájomných bytov a náhradných nájomných bytov
Ročník 2012 – Stavby
300/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
399/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 444/2007 Z. z.
Ročník 2015 – Stavby
154/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Ročník 2016 – Stavby
108/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov
Ročník 2020 – Stavby
250/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení neskorších predpisov

Upozornenia v tejto oblasti:

Stavby
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup