Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Štátne územie

Štátne územie

19461958196019611968196919741976198219861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102020
Ročník 1946 – Štátne územie
2/1946 Zb.Ústavný zákon o Zakarpatskej Ukrajine a úprave štátnych hraníc so Svazom sovietskych socialistických republík
Ročník 1958 – Štátne územie
62/1958 Zb.Ústavný zákon o konečnom vytýčení štátnych hraníc s Poľskou ľudovou republikou
Ročník 1960 – Štátne územie
36/1960 Zb.Zákon o územnom členení štátu
Ročník 1961 – Štátne územie
97/1961 Zb.Vyhláška Ústredného úradu pre veci národných výborov o názvoch obcí, označovaní ulíc a číslovaní domov
Ročník 1968 – Štátne územie
36/1968 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa vytvárajú okresy Veľký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará Ľubovňa
Ročník 1969 – Štátne územie
71/1969 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o územnom členení Slovenskej socialistickej republiky
Ročník 1974 – Štátne územie
30/1974 Zb.Ústavný zákon Českej národnej rady o súhlase na zmeny hraníc Českej socialistickej republiky
41/1974 Zb.Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o súhlase na zmenu hraníc Slovenskej socialistickej republiky
66/1974 Zb.Ústavný zákon o zmenách štátnych hraníc s Rakúskou republikou
Ročník 1976 – Štátne územie
67/1976 Zb.Vyhláška Rady Stredočeského krajského národného výboru v Prahe ktorou sa poverujú národné výbory nižších stupňov výkonom vodohospodárskej agendy
Ročník 1982 – Štátne územie
37/1982 Zb.Ústavný zákon o zmenách štátnych hraníc s Nemeckou demokratickou republikou
156/1982 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa určujú významné veľké mestá a významné kúpeľné mestá
Ročník 1986 – Štátne územie
42/1986 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zmene územia Západoslovenského kraja a Stredoslovenského kraja
Ročník 1987 – Štátne územie
49/1987 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o výstavbe cestného obchvatu miest Českého Těšína - Cieszyna a o zriadení nového cestného hraničného priechodu
Ročník 1988 – Štátne územie
49/1988 Zb.Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o súhlase so zmenou hraníc Slovenskej socialistickej republiky na hraničných vodných tokoch s Poľskou ľudovou republikou
169/1988 Zb.Ústavný zákon o zmenách priebehu štátnych hraníc na hraničných vodných tokoch s Poľskou ľudovou republikou
Ročník 1989 – Štátne územie
28/1989 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o doplnení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 156/1982 Zb., ktorým sa určujú významné veľké mestá a významné kúpeľné mestá
Ročník 1990 – Štátne územie
c33-p2/1990 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o obnovení moravsko-sliezskej samosprávy
248/1990 Zb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu
c46-p4/1990 Zb.Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu
377/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
401/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o meste Košice
418/1990 Zb.Zákon České národní rady o hlavním městě Praze
517/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o územnom a správnom členení Slovenskej republiky
Ročník 1991 – Štátne územie
103/1991 Zb.Ústavný zákon o česko-slovenskej federácii (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien o doplnení)
Ročník 1992 – Štátne územie
c11-p1/1992 Zb.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v Slovenskej republike, vykonané okresnými úradmi v roku 1991
80/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov)
c24-p1/1992 Zb.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike, vykonané vládou Slovenskej republiky do 31. januára 1992
c24-p2/1992 Zb.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územný obvod obvodných úradov, vykonané v Slovenskej republike do 31. januára 1992
c49-p1/1992 Zb.Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu na vyhlásenie obce Spišské Vlachy za mesto
295/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach v miestnej samospráve a v štátnej správe
302/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona České národní rady č. 439/1991 Sb., zákona České národní rady č. 485/1991 Sb. a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb.
410/1992 Zb.Zákon České národní rady o obcích (obecní zřízení) (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
443/1992 Zb.Nařízení vlády České republiky o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace
c94-p1/1992 Zb.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike, vykonané vládou Slovenskej republiky do 31. augusta 1992
481/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)
Ročník 1993 – Štátne územie
35/1993 Z. z.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike, vykonané vládou Slovenskej republiky do 31. decembra 1992
80/1993 Z. z.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územný obvod obvodných správ Zboru požiarnej ochrany vykonané v Slovenskej republike do 31. decembra 1992
194/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o generálnom vymedzení spoločných štátnych hraníc
Ročník 1994 – Štátne územie
34/1994 Z. z.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov vykonané v Slovenskej republike do 31. decembra 1993
96/1994 Z. z.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike vykonané vládou Slovenskej republiky do 28. februára 1994
166/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o kategorizácii územia Slovenskej republiky
241/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o meste Martin ako centre národnej kultúry Slovákov
245/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
288/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení národných kultúrnych pamiatok
289/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení národnej kultúrnej pamiatky v Ružomberku
Ročník 1995 – Štátne územie
1/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o spoločných štátnych hraniciach
2/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o režime na slovensko-ukrajinských štátnych hraniciach, spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach
24/1995 Z. z.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike vykonané vládou Slovenskej republiky
113/1995 Z. z.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike vykonané vládou Slovenskej republiky
290/1995 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Zemplínsky región
Ročník 1996 – Štátne územie
28/1996 Z. z.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa uverejňuje Zoznam obcí a ich častí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike
33/1996 Z. z.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov vykonané v Slovenskej republike do 1. novembra 1995
47/1996 Z. z.Ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Českou republikou
69/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o spoločnej štátnej hranici
221/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky
234/1996 Z. z.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v Zozname obcí a ich častí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike
258/1996 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy
270/1996 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Vysoké Tatry, Západné Tatry, Orava a Spišská Magura
Ročník 1997 – Štátne územie
25/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 166/1994 Z. z. o kategorizácii územia Slovenskej republiky
46/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Košický región
180/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozdelení niektorých obcí a o zmene nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy
352/1997 Z. z.Ústavný zákon o zmene hranice Slovenskej republiky s Maďarskou republikou
Ročník 1998 – Štátne územie
71/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozdelení niektorých obcí, o zmene názvu obce Maršová a o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 180/1997 Z. z.
149/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Trenčiansky kraj
183/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Trnavský kraj
188/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Nitriansky kraj
216/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Prešovský kraj
218/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú niektoré podrobnosti o dokumentácii ochrany prírody a krajiny
223/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Žilinský kraj
233/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
263/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj
281/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Košický kraj
c114-r1/1998 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 216/1998 Z. z.
Ročník 1999 – Štátne územie
167/1999 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozdelení niektorých obcí a o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov
277/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o zmenách priebehu štátnej hranice po vodohospodárskych úpravách vykonaných na hraničných riekach Ipeľ, Slaná a Roňava
298/1999 Z. z.Zákon o správe štátnych hraníc
389/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky, mení zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a mení zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
Ročník 2000 – Štátne územie
197/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozdelení niektorých obcí, o zmene názvu niektorých obcí a o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov
410/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zmene hraníc Vojenského obvodu Záhorie
Ročník 2001 – Štátne územie
74/2001 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zmene názvu obcí Šutovce a Sliače a o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov
251/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona
302/2001 Z. z.Zákon o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
388/2001 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zaradení obcí Nové Hony a Pinciná do okresu Lučenec a o zmene nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov
450/2001 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2000 Z. z. o zmene hraníc Vojenského obvodu Záhorie
453/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú sa niektoré ďalšie zákony
583/2001 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozdelení niektorých obcí a o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov
596/2001 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o pamiatkových rezerváciách Bardejov, Bratislava, Kežmarok, Levoča, Prešov, Spišská Kapitula a Spišská Sobota
Ročník 2002 – Štátne územie
68/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zmene charakteru cestného hraničného priechodu Rusovce – Rajka
Ročník 2003 – Štátne územie
20/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 336/2001 Z. z.
111/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Trnavský kraj a o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 216/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Prešovský kraj v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 679/2002 Z. z.
160/2003 Z. z.Ústavný zákon o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou
Ročník 2004 – Štátne územie
565/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 166/1994 Z. z. o kategorizácii územia Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 25/1997 Z. z.
Ročník 2005 – Štátne územie
59/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o postupoch proti činom protiprávneho zasahovania vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky
Ročník 2006 – Štátne územie
16/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
222/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
Ročník 2007 – Štátne územie
204/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o zmene prílohy č. 3 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov
255/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov
546/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zmene prílohy č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o prekračovaní štátnej hranice na účel turistiky na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu
Ročník 2008 – Štátne územie
273/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
535/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú niektoré zákony
Ročník 2009 – Štátne územie
318/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
357/2009 Z. z.Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom jazyku Slovenskej republiky
Ročník 2010 – Štátne územie
113/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov
Ročník 2020 – Štátne územie
71/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky
80/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa predlžuje dočasné obnovenie kontroly hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky
287/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia niektoré zákony

Upozornenia v tejto oblasti:

Štátne územie
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup