Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Štátne symboly

Štátne symboly

1946194819491951195519601975198819901991199219931994199620002001200320062007200820102019
Ročník 1946 – Štátne symboly
41/1946 Zb.Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 4/1941 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý válečný kříž z r. 1939
52/1946 Zb.Zákon, kterým se prohlašuje den 7. března za památný den
248/1946 Zb.Zákon o úpravě svátkového práva
Ročník 1948 – Štátne symboly
78/1948 Zb.Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o úpravě svátkového práva
Ročník 1949 – Štátne symboly
154/1949 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o úprave sviatkového práva
204/1949 Zb.Vyhláška o úplnom znení zákona o úprave sviatkového práva
Ročník 1951 – Štátne symboly
93/1951 Zb.Zákon o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch
Ročník 1955 – Štátne symboly
29/1955 Zb.Nariadenie o vlajke plavidiel ozbrojených síl Československej republiky
Ročník 1960 – Štátne symboly
163/1960 Zb.Zákon o štátnom znaku a o štátnej vlajke
Ročník 1975 – Štátne symboly
56/1975 Zb.Zákon 11. júna 1975, ktorým sa mení zákon č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch
Ročník 1988 – Štátne symboly
141/1988 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch
Ročník 1990 – Štátne symboly
50/1990 Zb.Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o názve, štátnom znaku, štátnej vlajke, štátnej pečati a o štátnej hymne Slovenskej republiky
51/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o používaní štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky
67/1990 Zb.Ústavní zákon České národní rady o státních symbolech České republiky
68/1990 Zb.Zákon České národní rady o užívaní státního znaku a státní vlajky České republiky
102/1990 Zb.Ústavný zákon o štátnych symboloch Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
115/1990 Zb.Zákon o používaní štátnych symbolov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
253/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o používaní štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky
c69-r1/1990 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
435/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva vnitra České republiky, kterou se stanoví podrobnosti o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky
558/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia pre postupné nahradenie doterajšieho štátneho znaku novým znakom
Ročník 1991 – Štátne symboly
26/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa ustanovujú pravidlá používania štátnych symbolov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
85/1991 Zb.Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního státního znaku novým státním znakem České republiky
Ročník 1992 – Štátne symboly
126/1992 Zb.Zákon o ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o Česko-slovenskom Červenom kríži
Ročník 1993 – Štátne symboly
51/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štandarde prezidenta Slovenskej republiky
63/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní
c55-r1/1993 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Ročník 1994 – Štátne symboly
226/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore
240/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní
Ročník 1996 – Štátne symboly
273/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1994 Z. z.
Ročník 2000 – Štátne symboly
402/2000 Z. z.Zákon o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko
Ročník 2001 – Štátne symboly
220/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní štátnej vlajky Slovenskej republiky a iných vlajok na námornej lodi
Ročník 2003 – Štátne symboly
515/2003 Z. z.Zákon o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2006 – Štátne symboly
277/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov
Ročník 2007 – Štátne symboly
659/2007 Z. z.Zákon o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2008 – Štátne symboly
270/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
397/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2010 – Štátne symboly
200/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Ročník 2019 – Štátne symboly
126/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov
136/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov

Upozornenia v tejto oblasti:

Štátne symboly
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup