Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Štatistiky, archivníctvo

Štatistiky, archivníctvo

197219741982199920122013201420152020
Ročník 1972 – Štatistiky, archivníctvo
96/1972 Zb.Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o podnikových archivech
Ročník 1974 – Štatistiky, archivníctvo
97/1974 Zb.Zákon Českej národnej rady o archívnictve
101/1974 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky o uznávaní archiválií za kultúrne pamiatky a o zvýšenej ochrane archiválií ako kultúrnych a národných kultúrnych pamiatok
117/1974 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky ktorou sa ustanovujú ako archiválií a podrobnosti skartačného konania
118/1974 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky o podnikových archívoch
Ročník 1982 – Štatistiky, archivníctvo
95/1982 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky kterou se stanoví bližší podmínky nostrifikace diplomů a jiných dokladů o vysokoškolském studiu vydaných zahraničními vysokými školami a postup při ní
Ročník 1999 – Štatistiky, archivníctvo
334/1999 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní na rok 2000
Ročník 2012 – Štatistiky, archivníctvo
191/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú dátové rozhrania na zasielanie údajov
Ročník 2013 – Štatistiky, archivníctvo
232/2013 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti
305/2013 Z. z.Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Ročník 2014 – Štatistiky, archivníctvo
257/2014 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG)
275/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o zaručenej konverzii
291/2014 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017
317/2014 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 291/2014 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017
326/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
Ročník 2015 – Štatistiky, archivníctvo
273/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
385/2015 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 291/2014 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017 v znení vyhlášky č. 317/2014 Z. z.
410/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu
Ročník 2020 – Štatistiky, archivníctvo
292/2020 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023

Upozornenia v tejto oblasti:

Štatistiky, archivníctvo
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup