Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Správne právo

Správne právo

19451947194819491950195119541955195619601962196619671969197019721973197419751976197719781981198219841985198719881991199419961997199819992000200220042005200620072008200920112012201320142015201620172018201920202021
Ročník 1945 – Správne právo
9/1945 Zb.Vládní nařízení o přechodných opatřeních na českých vysokých školách
42/1945 Zb.Nařízení o poskytnutí dovolené zaměstnaným posluchačům vysokých škol
45/1945 Zb.Vyhláška o úplném znění vládního nařízení o volbě a pravomoci národních výborů
70/1945 Zb.Nařízení, kterým se vydává statut Národního pozemkového fondu při ministerstvu zemědělství
72/1945 Zb.Vyhláška o statutu osidlovacího úřadu v Praze
73/1945 Zb.Dekret presidenta republiky, kterým se mění a doplňuje platový zákon ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., pokud jde o profesory vysokých škol a vysokoškolské asistenty
75/1945 Zb.Nařízení o úpravě nekterých služebních a platových poměrů státních učitelů učňovských škol
79/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o zatímní úpravě soudnictví v zemích České a Moravskoslezské
81/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o některých opatřeních v oboru spolkovém
90/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o úpravě některých organisačních a služebních otázek v oboru soudnictví
114/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o zřízení nových ředitelství pošt a o úpravě obvodů ředitelství pošt v zemích České a Moravskoslezské
117/1945 Zb.Dekret presidenta republiky, kterým se upravují ustanovení o prohlášení za mrtvého
124/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o některých opatřeních ve věcech knihovních
128/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o zatímní územní organisaci některých finančních úřadů a změnách s tím spojených v zemích České a Moravskoslezské
132/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o vzdělání učitelstva
164/1945 Zb.Vyhláška o obvodech a sídlech okresních úřadů ochrany práce a jejich poboček
Ročník 1947 – Správne právo
4/1947 Zb.Zákon o úpravě platových a služebních poměrů učitelek ručních prací (domácích nauk)
6/1947 Zb.Zákon jímž se doplňuje a mění učitelský zákon
7/1947 Zb.Nařízení, jímž se nahrazují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních
14/1947 Zb.Vládní nařízení o státních zkouškách a o přísných zkouškách doktorských na fakultách věd právních a státních
22/1947 Zb.Vládní nařízení o nejvyšší výměře učební povinnosti učitelů obecných, měšťanských a pomocných škol, o výši odměn za hodiny ji převyšující a o zvláštních odměnách za vyučování ve třídách s odděleními
40/1947 Zb.Vládní nařízení jímž se upravují sazby obecních dávek a poplatků a činí některá další opatření v tomto oboru
48/1947 Zb.Zákon o organisaci péče o mládež
50/1947 Zb.Vyhláška ministra financí o přenesení působnosti některých berních správ a berních úřadů v zemích České a Moravskoslezské
59/1947 Zb.Zákon o odškodnění při nakažlivé obrně vepřů
67/1947 Zb.Vyhláška ministra průmyslu jíž se mění vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ze dne 4. listopadu 1939, č. 268 Sb., kterou se vydává všeobecné nařízení o určení hospodářských skupin odborného členění Ústředního svazu průmyslu pro Čechy a Moravu a oboru jejich působnosti, ve znění vyhlášek ze dne 8. ledna 1940, č. 31 Sb., ze dne 7. února 1941, č. 75 Sb. a ze dne 2. srpna 1941, č. 301 Sb.
124/1947 Zb.Zákon jímž se zřizuje Vysoká škola sociální v Brně
133/1947 Zb.Vyhláška ministra spravedlnosti o některých opatřeních v oboru územní organisace okresních soudů v zemi Moravskoslezské
155/1947 Zb.Dohoda o kulturní spolupráci mezi republikou Československou a Federativní lidovou republikou Jugoslavií
165/1947 Zb.Zákon kterým se prodlužuje platnost poplatkových a dávkových úlev při změně jména
166/1947 Zb.Zákon jímž se mění zákon ze dne 17. února 1922, č. 85 Sb., o státní záruce zemědělským družstvům, vyjma družstva úvěrní a konsumní
174/1947 Zb.Vyhláška ministra financí o přenesení působnosti některých důchodkových kontrolních úřadů v zemích České a Moravskoslezské
187/1947 Zb.Vládní nařízení o územním rozdělení hlavního města Prahy
188/1947 Zb.Vládní nařízení o zřízení obvodní rady pro Prahu XX-Strašnice
201/1947 Zb.Vládní nařízení jímž se stanoví cejchovní poplatky, přirážky k nim a způsob jejich vybírání, jakož i poplatky za zkoušení ručních střelných zbraní
202/1947 Zb.Vládní nařízení jímž se provádí zákon o organisaci péče o mládež
203/1947 Zb.Vyhláška předsedy vlády o zrušení spolků uvedených v § 5, odst. 1 zákona ze dne 19. Března 1947, č. 48 Sb., o organisaci péče o mládež
211/1947 Zb.Vládní nařízení jímž se mění a doplňují některé předpisy o služebních a platových poměrech příslušníků finanční stráže
214/1947 Zb.Vládní nařízení o zřízení kategorie úředníků měřické služby ve služební třídě Ib
219/1947 Zb.Zákon jímž se stanoví nová lhůta k podání žádostí podle § 6 zákona ze dne 13. února 1946, č. 33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu
Ročník 1948 – Správne právo
113/1948 Zb.Vyhláška, jíž se vydávají nové stanovy Hasičské výzbrojní ústředny
141/1948 Zb.Nařízení o úpravě okresů a sídel revírních báňských úřadů v zemích České a Moravskoslezské
173/1948 Zb.Zákon o čestném prohlášení ve správním řízení
Ročník 1949 – Správne právo
184/1949 Zb.Vládne nariadenie ktorým sa zakazuje vývoz nevyvolaných snímok získaných fotograficky
Ročník 1950 – Správne právo
49/1950 Zb.Vyhláška, ktorou sa určuje začiatok účinnosti presunu pôsobnosti vo veci rozlučovania obcí
Ročník 1951 – Správne právo
40/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa obmedzuje vyhlasovanie zápisov vykonaných v podnikovom registri
61/1951 Zb.Zákon, ktorým sa zrušujú oprávnenia civilných technikov a inžinierske komory
88/1951 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra o oprave tlačovej chyby vo vyhláške ministra vnútra č. 13/1951 Sb., o zmenách úradných názvov miest v roku 1950
89/1951 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa pripojujú niektoré obce k Českým Budějoviciam
122/1951 Zb.Nariadenie o ďalších presunoch pôsobnosti a o iných zjednodušeniach verejnej správy
130/1951 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra o oprave tlačovej chyby v zákone č. 110/1951 Sb., o štátnych pracovných zálohách
Ročník 1954 – Správne právo
47/1954 Zb.Nariadenie o udeľovaní vyznamenania a čestných titulov lekárom a iným pracovníkom v zdravotníctve
Ročník 1955 – Správne právo
20/1955 Zb.Nariadenie o konaní vo veciach správnych (správny poriadok)
Ročník 1956 – Správne právo
25/1956 Zb.Zákonné opatrenie o riaditeľských fondoch v strojových a traktorových staniciach
Ročník 1960 – Správne právo
5/1960 Zb.Vyhláška rady Krajského národního výboru v Brně kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
51/1960 Zb.Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu kterou se přenáší sídlo obvodního báňského úřadu v Plzni do Stodu
56/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o úhrade nákladov na udržiavanie a obnovu kultúrnych pamiatok
57/1960 Zb.Vyhláška rady Krajského národního výboru v Brně kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebnimi úřady prvého stupně
58/1960 Zb.Vyhláška rady Krajského národního výboru v Liberci kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
69/1960 Zb.Vyhláška rady Krajského národního výboru v Jihlavě kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji, stavebními úřady prvého stupně
74/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška ministra lesov a drevárskeho priemyslu č. 58/1954 Ú. l. (č. 78/1954 Ú. v.) o odplatách za dodávku vody z verejných vodovodov a vodární a za odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami
79/1960 Zb.Vládne nariadenie o oprávomoci a zodpovednosti Národného výboru hlavného mesta Prahy a obvodných národných výborov v Prahe
80/1960 Zb.Vyhláška rady Krajského národního výboru v Jihlavě kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
81/1960 Zb.Vyhláška rady Krajského národního výboru v Brně kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
144/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o vykonávaní pomocnej a pridruženej výroby v jednotných roľníckych družstvách a o ich vzájomnej spolupráci
145/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 119/1959 Ú. l. (Ú. v.) o dodávkach samoviazačových motúzov, o výdaji povrázkových povriesel, o vrátení použitých samoviazačových motúzov a o ich cenách
186/1960 Zb.Zákon o sústave výchovy a vzdelávania
Ročník 1962 – Správne právo
59/1962 Zb.Vyhláška Rady Východočeského krajského národného výboru Hradec Králové ktorou sa určuje ďalší miestny národný výbor ako stavebný úrad
Ročník 1966 – Správne právo
39/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, Ministerstva financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o vedľajšej hospodárskej činnosti na niektorých školách poskytujúcich stredné a vyššie vzdelanie a v niektorých iných školských zariadeniach
46/1966 Zb.Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti o opatreniach proti prenosným chorobám
57/1966 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v českom vydaní Zbierky zákonov vo vyhláške Ministerstva dopravy č. 17/1966 Zb. o leteckom prepravnom poriadku
88/1966 Zb.Vyhláška Juhomoravského krajského národného výboru v Brne ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
112/1966 Zb.Zákon o poľnohospodárskej dani
Ročník 1967 – Správne právo
53/1967 Zb.Vyhláška Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
71/1967 Zb.Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
74/1967 Zb.Vyhláška Rady východočeského krajského národného výboru v Hradci Králové ktorou sa určuje Mestský národný výbor v Kostelci nad Orlicou ako stavebný úrad
79/1967 Zb.Vyhláška Rady Západočeského krajského národného výboru v Plzni ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
80/1967 Zb.Vyhláška Rady Západočeského krajského národného výboru v Plzni ktorou sa odoberá niektorým mestským národným výborom v kraji pôsobnosť stavebného úradu
Ročník 1969 – Správne právo
3/1969 Zb.Zákon Českej národnej rady o vyhlasovaní zákonov Českej národnej rady a iných všeobecne záväzných právnych predpisov Českej socialistickej republiky
7/1969 Zb.Zákon Českej národnej rady o Najvyššom kontrolnom úrade Českej socialistickej republiky
14/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Českej socialistickej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 137/1968 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe
15/1969 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o přijímání ke studiu na vysoké školy
22/1969 Zb.Vyhláška Rady Východočeského krajského národného výboru v Hradcu Králové ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
23/1969 Zb.Vyhláška Rady Severočeského krajského národného výboru v Ústí n.L. ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
25/1969 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje příloha 1 k vyhlášce ministerstva školství a kultury č. 84/1965 Sb., o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů
35/1969 Zb.Vládne nariadenie Českej socialistickej republiky o zriadení právnickej fakulty na Univerzite J. E. Purkyně v Brne a Fakulty technologickej na Vysokom učení technickom v Brne
36/1969 Zb.Vládne nariadenie Českej socialistickej republiky ktorým sa ustanovujú ďalšie prípady, v ktorých možno prideliť byt v štátnom záujme
39/1969 Zb.Zákon Českej národnej rady o nadobúdaní a strate štátneho občianstva Českej socialistickej republiky
40/1969 Zb.Zákon Českej národnej rady o meste Ostrave
43/1969 Zb.Vyhláška Českého cenového úradu a Ministerstva financií Českej socialistickej republiky o cenách stavieb v osobnom vlastníctve a o náhradách pri vyvlastnení nehnuteľností
50/1969 Zb.Vyhláška Rady Juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
54/1969 Zb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích
61/1969 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o finančním a hmotném zabezpečení učňů
62/1969 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
68/1969 Zb.Vyhláška Rady Juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
76/1969 Zb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1969
77/1969 Zb.Zákon Českej národnej rady o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy
80/1969 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví
81/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky o registrácii hromadne vyrábaných liečivých prípravkov
82/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky o zavedení Československého liekopisu - tretieho vydania v Českej socialistickej republike
98/1969 Zb.Vyhláška Rady Severočeského krajského národného výboru v Ústí nad Labem ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
100/1969 Zb.Vládne nariadenie Českej socialistickej republiky o zriadení Fakulty farmaceutickej Univerzity Karlovej v Prahe a o zmenách v organizácii Vysokej školy chemickotechnologickej v Prahe
103/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky o organizácii gymnázií a štúdia na nich
106/1969 Zb.Vyhláška Rady Juhomoranského krajského národného výboru v Brne ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
108/1969 Zb.Vyhláška Rady Juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach ktorrou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
123/1969 Zb.Vyhláška Rady Severočeského krajského národného výboru v Ústí nad Labem ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
124/1969 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Českej národnej rady ktorým sa mení a dopĺňa zákon Českej národnej rady č. 36/1969 Zb. o nadobúdaní a strate štátneho občianstva Českej socialistickej republiky
127/1969 Zb.Vyhláška Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
134/1969 Zb.Vyhláška ministra výstavby a techniky České socialistické republiky, kterou se u některých staveb přenáší působnost stavebního úřadu na ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky
135/1969 Zb.Vyhláška ministra výstavby a techniky České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 154/1959 Ú. l. Státního výboru pro výstavbu ze dne 14. července 1959 o soutěžním řádu pro soutěže na konceptní projektová řešení
137/1969 Zb.Usnesení České národní rady o schválení zákonných opatření předsednictva České národní rady
141/1969 Zb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 58/1954 Ú. l., o úplatách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi, a směrnice č. 112/1955 Ú. l., vydané k jejímu provedení
142/1969 Zb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o výkupu dříví z lesa
144/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky ktorou sa mení vyhláška č. 156/1968 Zb. o veterinárnom vyšetrení domácich zakáľačiek niektorých jatočných zvierat
151/1969 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená technická zařízení
166/1969 Zb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací
171/1969 Zb.Vyhláška ministerstva průmyslu České socialistické republiky, kterou se zrušuje příloha č. 2 k vyhlášce č. 57/1959 Ú. l., o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získávaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení okresních národních výborů a nahrazuje se novým zněním
172/1969 Zb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1970
176/1969 Zb.Vyhláška Rady Východočeského krajského várodného výboru v Hradci Králové ktorou se určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
185/1969 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb v zákone č. 156/1969 Zb. českého vydania, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov
Ročník 1970 – Správne právo
46/1970 Zb.Vyhláška ministra spravodlivosti Českej socialistickej republiky o prispôsobení organizácie súdov a štátnych notárstiev zmenám územia hlavného mesta Prahy
79/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy Českej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku
82/1970 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o čestných tituloch „zaslúžilý pracovník kultúry" a „vzorný pracovník kultúry"
87/1970 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů
88/1970 Zb.Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o doplnení vládneho nariadenia č. 36/1969 Zb., ktorým sa ustanovujú ďalšie prípady, v ktorých možno prideliť byt v štátnom záujme
89/1970 Zb.Vyhláška ministerstva stavebnictví České socialistické republiky, kterou se mění příloha č. 3 k vyhlášce č. 57/1959 Ú. l., o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získávaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení rad okresních národních výborů
93/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o určovaní názvov obcí a ich častí, ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní budov
94/1970 Zb.Redakčné oznámenie o úprave tlačovej chyby v Oznámení o vydaní všeobecných právnych predpisov v čiastke 21/1970 Zb. slovenského vydania
95/1970 Zb.Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech
123/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 156/1968 Zb. o veterinárnom vyšetrení domácich zakáľačiek niektorých jatočných zvierat, v znení vyhlášky č. 144/1969 Zb.
130/1970 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o územnom členení Slovenskej socialistickej republiky
141/1970 Zb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 166/1969 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací
148/1970 Zb.Zákon České národní rady o cílech a hlavních úkolech státního prováděcího plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky a o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1971
Ročník 1972 – Správne právo
1/1972 Zb.Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o inšpekciách verejného poriadku národných výborov
7/1972 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
24/1972 Zb.Zákon Českej národnej rady o organizácii a o rozšírení dozoru štátnej banskej správy
25/1972 Zb.Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů
26/1972 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky o ochrane a rozvoji prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov
28/1972 Zb.Vyhlásené úplné znenie zákona o národných výboroch
29/1972 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 26 (Karlovy Vary II) Západočeského krajského národního výboru
35/1972 Zb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o ochraně vod před znečišťováním ropnými látkami
54/1972 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů
55/1972 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 5 (Holýšovsko) a č. 100 (Kladrubsko)
59/1972 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky o ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením
60/1972 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 31 (severní část města Liberce a místní části Nové a Staré Pavlovice, Ruprechtice, Rudolfov a Kateřinky) Severočeského krajského národního výboru
64/1972 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
69/1972 Zb.Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o niektorých zmenách v organizácii Univerzity Karlovej v Prahe
77/1972 Zb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o kvalifikaci odborných lesních hospodářů
80/1972 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zmene územia Západoslovenského kraja a Stredoslovenského kraja
86/1972 Zb.Zákon Českej národnej rady o plemenitbe hospodárskych zvierat
87/1972 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 62 (který zahrnuje obce Blatnice, Doubrava, Heřmanova Huť, Lochousice, Nýřany, Přehýšov a Rochlov v okrese Plzeň-sever) Západočeského krajského národního výboru
89/1972 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky ktorou sa mení vyhláška č. 156/1968 Zb. o veterinárnom vyšetrení domácich zakáľačiek niektorých jatočných zvierat v znení vyhlášky č. 123/1970 Zb.
96/1972 Zb.Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o podnikových archivech
111/1972 Zb.Oznámení Kanceláře České národní rady
Ročník 1973 – Správne právo
2/1973 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 106 (který zahrnuje část města Třebíče a obce Budíkovice, Pocoucov a Ptáčov) Jihomoravského krajského národního výboru
62/1973 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej repubiky ktorou sa určujú podrobnosti o verejných zbierkach
Ročník 1974 – Správne právo
10/1974 Zb.Vyhláška Českého úradu geodetického a kartografického o geodetidkých prácach vo výstavbe
26/1974 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky ktorou sa zrušuje vyhláška vedúceho Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 80/1963 Zb. o organizácii bytového hospodárstva národných výborov
38/1974 Zb.Vyhláška Českého úradu geodetického a kartografického, ktorou sa menia niektoré ustanovenia vyhlášky č. 10/1974 Zb. o geodetických prácach vo výstavbe
58/1974 Zb.Zásady jimiž se stanoví organizace, postavení a úkoly právních útvarů ve státních hospodářských organizacích a některých dalších organizacích řízených ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory, schválené usnesením vlády České socialistické republiky
70/1974 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 75 (Praha 5)
71/1974 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 17 a 68
78/1974 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o plemenitbe hospodárskych zvierat
80/1974 Zb.Vyhláška Českej komisie pre vedecké hodnosti ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti č. 198/1964 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností v znení vyhlášky Českej komisie pre vedecké hodnosti č. 161/1973 Zb.
81/1974 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Českej národnej rady o zrušení Univerzity 17. novembra v Prahe
83/1974 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky o rovnocennosti a uznávaní vysvedčení a diplomov o vzdelaní vydávaných vo Zväze sovietskych socialistických republík
85/1974 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky č. 103/1969 Zb. o organizácii gymnázií a štúdia na nich
97/1974 Zb.Zákon Českej národnej rady o archívnictve
98/1974 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 40 (Brandýs nad Labem - Stará Boleslav) ve Středočeském kraji
101/1974 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky o uznávaní archiválií za kultúrne pamiatky a o zvýšenej ochrane archiválií ako kultúrnych a národných kultúrnych pamiatok
103/1974 Zb.Zákon o poľnohospodárskej dani
107/1974 Zb.Vyhláška Rady Východočeského krajského národného výboru v Hradci Králové ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory vo Východočeskom kraji ako stavebné úrady
109/1974 Zb.Vyhláška Ministertva vnútra Českej socialistickej republiky ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. 118/1971 Zb. o hospodárení so zbernými surovinami
117/1974 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky ktorou sa ustanovujú ako archiválií a podrobnosti skartačného konania
118/1974 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky o podnikových archívoch
121/1974 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky o sústave zdravotníckych zariadení
130/1974 Zb.Zákon Českej národnej rady o štátnej správe vo vodnom hospodárstve
131/1974 Zb.Zákon Českej národnej rady o Národnej cene Českej socialistickej repubiky
132/1974 Zb.Zákon Českej národnej rady o Novinárskej cene Jana Švermu
134/1974 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o niektorých zmenách zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani
Ročník 1975 – Správne právo
3/1975 Zb.Vyhláška Rady Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v Severomoravskom kraji ako stavebné úrady
4/1975 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 88 (Turnov-město)
10/1975 Zb.Vyhláška Miisterstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 4/1967 Zb. o ochrane a o dobe, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri a vyhláška č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve
18/1975 Zb.Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky ktorým sa podrobnejšie vymedzuje súčinnosť útvarov Verejnej bezpečnosti a národných výborov pri ochrane verejného poriadku
23/1975 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 43 (Kolín)
25/1975 Zb.Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného stupňa znečistenia vôd
26/1975 Zb.Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o pokutách za porušenie povinností ustanovených na úseku vodného hospodárstva
27/1975 Zb.Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o ochrane pred povodňami
31/1975 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o pokutách za porušenie povinností ustanovených na úseku vodného hospodárstva
46/1975 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 128 (Králíky)
62/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva českej socialistickej republiky odbornom technicko-bezpečnostnom dohľade na niektorých vodohospodárskych dielach a o technicko-bezpečnostnom dozore národných výborov nad nimi
87/1975 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 24 a 76
88/1975 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 108 (město Litvínov)
102/1975 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 10
108/1975 Zb.Vyhláška Rady Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v Severomoravskom kraji ako stavebný úrad
109/1975 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 15 (okres Beroun) a č. 31 (okres Kladno)
124/1975 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 95 (okres Nymburk)
Ročník 1976 – Správne právo
73/1976 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do České národní rady a všeobecných voleb do národních výborů v České socialistické republice
150/1976 Zb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1977
Ročník 1977 – Správne právo
1/1977 Zb.Vyhláška Ministerstvo spravodlivosti Českej socialistickej republiky o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, a o býkone rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb a chovancov osobitných výchovných zariadení
6/1977 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky o ochrane akosti povrchových a podtemných vôd
11/1977 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
13/1977 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií
16/1977 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky o některých změnách v organizaci Vysoké školy báňské v Ostravě
31/1977 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 36 (obce okresu Brno-venkov, a to Čebín, Česká, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, Rozdrojovice, Útěchov a Vranov)
35/1977 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky o požiarnej bezpečnosti pri skladovaní a používaní vykurovacej nafty
43/1977 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 19
48/1977 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 71/1964 Zb. o kúpeľnom poriadku
52/1977 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
60/1977 Zb.Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky č. 17/1973 Sb.
63/1977 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 181 (Praha 4)
64/1977 Zb.Vyhláška Českej komisie pre vedecké hodnosti o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností
71/1977 Zb.Vyhláška Rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostrave ktorou sa poverujú mestské a miestne národné výbory v Severomoravskom kraji výkonom štátnej správy vo vodnom hospodárstve
79/1977 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o jednotném systému dalšího vzdělávání učitelů škol poskytujících základní, střední a vyšší vzdělání a ostatních pedagogických a výchovných pracovníků
80/1977 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o jednotnom systéme ďalšieho vzdelávania učiteľov škôl poskytujúcich základné, stredné a vyššie vzdelanie a ostatných pedagogických a výchovných pracovníkov
81/1977 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 99/1976 Zb. o vodnej stráži
96/1977 Zb.Zákon Českej národnej rady o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva
97/1977 Zb.Vyhláška ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej repuubliky o odbornej správe lesov a o príspevku za ňu
99/1977 Zb.Vyhláška ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky o postupe pri ochrane lesného pôdneho fondu
Ročník 1978 – Správne právo
4/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky č. 72/1971 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve
5/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky o zrušení súkromných ordinácií a dentistov
16/1978 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 92 (obce Dřínov, Honětice, Hoštice, Chvalnov-Lísky, Koryčany, Kunkovice, Litenčice, Morkovice-Slížany, Nítkovice, Pačlavice, Počenice-Tetětice, Strabenice, Střílky, Uhřice-Prasklice)
19/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky ktorou sa určujú povinnosti správcov vodných tokov a upravujú sa niektoré otázky týkajoce sa vodných tokov
22/1978 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 62 (Frenštát pod Radhoštěm)
28/1978 Zb.Vyhláška Juhomoravského krajského výboru v Brne ktorou sa poverujú vybrané národné výbory nižších stupňov výkonom vodohospodárskej agendy
33/1978 Zb.Zákon Českej národnej rady o divadelnej činnosti (divadelný zákon)
34/1978 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 19 (Hradec Králové)
40/1978 Zb.Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy
49/1978 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 80 (Bechyně)
50/1978 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice
52/1978 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 141 (Vizovice - Jihomoravský kraj)
70/1978 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, ve znění vyhlášek č. 68/1971 Sb. a č. 54/1972 Sb.
75/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia divadelného zákona
76/1978 Zb.Zákon Českej národnej rady o školských zariadeniach
77/1978 Zb.Zákon Českej národnej rady o štátnej správy v školstve
78/1978 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o školských zariadeniach
91/1978 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky, jímž se prodlužuje povinná školní docházka na některých školách pro mládež vyžadující zvláštní péči
92/1978 Zb.Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o zriaďovaní a prevádzke predškolských zariadení socialistickými organizáciami
93/1978 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o základní škole
94/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky o organizácii školského roka na základných a stredných školách
95/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
96/1978 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Východočeského krajského národního výboru a do Severomoravského krajského národního výboru
104/1978 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 45 (Sedlčany - Středočeský kraj)
105/1978 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západočeského krajského národního výboru
116/1978 Zb.Vyhláška Severočeského krajského národného výboru v Ústí nad Labem ktorým sa poverujú vybrané národné výbory nižších stupňov výkonom nodohospodárskej agendy
117/1978 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 141
118/1978 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 21
127/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
134/1978 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 182 a 183 (Praha 4)
137/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. 118/1971 Zb. o hospodárení so zbernými surovinami v znení vyhlášky č. 109/1974 Zb.
139/1978 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihomoravského krajského národního výboru
144/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickeh republiky o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
153/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky o prijímaní na štúdium na stredných školách
Ročník 1981 – Správne právo
11/1981 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 127/1978 Zb. o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
13/1981 Zb.Vyhláška Českého báňského úřadu o zkouškách a posuzovaní odborné způsobilosti některých pracovníků
31/1981 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti o rovnocennosti a o podmínkách uznávání vysvědčení o maturitní zkoušce vydaných cizozemskými školami
34/1981 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do České národní rady a všeobecných voleb do národních výborů v České socialistické republice
35/1981 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o stanovení volebních obvodů pro volby do České národní rady
45/1981 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, ve znění vyhlášky č. 166/1979 Sb.
57/1981 Zb.Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o udělování, změně a odnímání povolení k poskytovaní zahraničně hospodářských služeb v oblasti kultury a o konrole těchto služeb
64/1981 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy
73/1981 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky č. 102/1979 Sb., kterou se stanoví nomenklatury studujních oborů na středních odborných učilištích, gymnáziích, středních odborných školách, konzervatorích, středních školách pro pracující, odborných školách, na středních školách pro mládež vyžadující zvláštní péči a soustava učebních oborů na středních odborných učilištích, a o studiu na nich
77/1981 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotníctví
125/1981 Zb.Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1981 - 1985 (zákon o pětiletém plánu)
Ročník 1982 – Správne právo
10/1982 Zb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
13/1982 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 107
30/1982 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 125 (okres Příbram)
32/1982 Zb.Vyhláška ministerstva školstní České socialistické republiky kterou se mění vyhláška č. 109/1980 Sb., o přijímaní ke studiu na vysokých školách
42/1982 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků připravující se na dělnická povolání v učebních a studujních oborech, ve znění vyhlášky č. 166/1979 Sb. a vyhlášky č. 45/1981 Sb.
49/1982 Zb.Zákon České národní rady kterým se mění a doplňuje zákom o národních výborech a upravuje pôsobnost místních národních výborů ve střediskových obcích
50/1982 Zb.Zákon České národní rady kterým se mění zákon České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy
51/1982 Zb.Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady
56/1982 Zb.Vyhláška Českého báňského úřadu kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů
57/1982 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
67/1982 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky o postihu za překroční závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků u rozpočtových a přispěkových organizací a o rozpočtovém určení výnosu dodatkového odvodu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků
76/1982 Zb.Nařízení vlády Česko socialistické republilky kterým se zřizuje čestné uznání Za zásluhy o rozvoj školství
86/1982 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, ve znění pozdějších předpisů
94/1982 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o hmotném a finančním zabezpečení studentů - cizinců, kteří studuji v řádném denním studiu na vysokých školách
95/1982 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky kterou se stanoví bližší podmínky nostrifikace diplomů a jiných dokladů o vysokoškolském studiu vydaných zahraničními vysokými školami a postup při ní
97/1982 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zejištění jejich bezpečnosti
98/1982 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
101/1982 Zb.Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
103/1982 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 95 (okres Louny)
105/1982 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice
120/1982 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 169
128/1982 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 1 v okresu Domažlice
137/1982 Zb.Zákon České národní rady kterým se mění a doplňuje zákom o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy
138/1982 Zb.Zákon České národní rady kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o spůsobnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
151/1982 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky o zřizování odborů a jiných útvarů národních výborů
152/1982 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky kterým se určují významná velká města a významná lázeňská města
153/1982 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 1/1972 Sb., o inspekcích veřejného pořádku národních výborů
154/1982 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky o poskytování služeb občana na základě povolení národního výboru
173/1982 Zb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1983
175/1982 Zb.Zákon České národní rady kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy
177/1982 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 67/1982 Sb., o postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků u rozpočtových a příspěvkových organizací a o rozpočtovém určení výnosu dodatkovího odvodu za překročení závaznch limitů odběru některých drýhů ropných výrobků
Ročník 1984 – Správne právo
21/1984 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 90
30/1984 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 85 Rotavsko
31/1984 Zb.Zákon České národní rady kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o státní správě ve školství a zákon České národní rady o školských zařízeních
43/1984 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 75
44/1984 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení volby do východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 103
45/1984 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 25
48/1984 Zb.Vyhlášené úplné znění zákona České národní rady o státní správě ve školství
49/1984 Zb.Vyhlášené úplné znení zákona České národní rady o školských zařízeních
65/1984 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 127
70/1984 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 100
83/1984 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialitické republiky o poskytování stipendií a příspěvků vysokých škol
84/1984 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům středních odborných škol
89/1984 Zb.Usnesení Předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodu č. 120 - Trutnov
95/1984 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o příjmání ke studiu ve středních školách
113/1984 Zb.Usnesení Předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 119
123/1984 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o základní škole
124/1984 Zb.Vyhláška ministerstva školství Česko socialistické republiky o středních školách
Ročník 1985 – Správne právo
59/1985 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o určení školských zařízení, ve kterých mají pedagogičtí pracovníci postavení učitele
61/1985 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o dalším vzdelávaní pedagogických pracovníků
62/1985 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o postupu ústředních orgánů a národních výborů při řízení a plánování příravy mládeže pro povolání a o organizaci střeních odborných učilisť, středních odborných učilisť pro mládež vyžadující zvláštní péči a znláštních odborných učilišť
63/1985 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 32 v okrese Děčín
88/1985 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 122 Dobříš (okres Příbram)
117/1985 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky o provádění dodatkových odvodů národními výbory a rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi řízanými ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory v oblasti cen
129/1985 Zb.Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1986
130/1985 Zb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické repuliky na rok 1986
Ročník 1987 – Správne právo
3/1987 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišř, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péčí a zvláštních odborných učilišť
9/1987 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 124/1984 Sb., o středních školách
10/1987 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické repbliky o závaznosti Československého lékopisu - čtvrtého vydání v České socialistické republice
18/1987 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy hořlavých plynu a par
20/1987 Zb.Zákon České národní rady o státní památkové péči
24/1987 Zb.Uznesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodu č. 152 Třebíč
31/1987 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o ukončování studia ve středních školách a o ukončování přípravy ve zvláštních odborných učilištích
43/1987 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků a úhradě nákladů s tím spojených
47/1987 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a školách pro mládež vyžadujíci zvláštní péči
66/1987 Zb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o České vodohospodářské inspekci
108/1987 Zb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky
113/1987 Zb.Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o podnikové veterinární službě
114/1987 Zb.Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se upravuje poskytování podpor a náhrad při zdolávání nákaz a jiných hromadných onemocnění zvířat a určijí bezplatné odborné veterinární činnosti
Ročník 1988 – Správne právo
17/1988 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 3/1987 Sb., o finančním hmotném zabezpečení žáků středních odborních učilisť, sředních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť
20/1988 Zb.Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky kterou se privádí zákom o myslivosti
62/1988 Zb.Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
64/1988 Zb.Vyhláška ministra vnitra České socialistické republiky, kterou sa mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 118/1971 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami, ve znění vyhlášky č. 109/1974 Sb. a vyhlášky č. 137/1978
66/1988 Zb.Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památková péči
67/1988 Zb.Vyhláška Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě
72/1988 Zb.Vyhláška Českého baňského úřadu o výbušninách
76/1988 Zb.Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o pěstitelském pálení ovoce
85/1988 Zb.Vyhláška Českého geologického úřadu o postupu při vyhledávání a průzkumu výhradních ložisek z hlediska ochrany a racionálního využití nerostného bohatství a o oznamivání výskytu ložiska vyhrazeného nerostu, jeho odměňování a úhradě nákladů
92/1988 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky o podmínkach racionálního využívaní ložisek nevyhrazených nerostu
96/1988 Zb.Vyhláška Českého geologického úřadu správě výhradních ložisek a o evidenci a odpisech jejich zásob
104/1988 Zb.Vyhláška Českého báňského uřadu o racionálním využívaní výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti provádědné hornickým způsobem
115/1988 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech
121/1988 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o lidových školách jazyků, jazykových školách a státních jazykových zkouškách
124/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky o ľudových školách umenia
131/1988 Zb.Vyhláška mimisterstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 42/1966 Sb., o poskytovámí léčebně preventivní péče
132/1988 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky o prohlášení Archivu České koruny za národní kulturní památku
138/1988 Zb.Vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva obchodu České socialistické republiky č. 93/1982 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona Česné národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě
140/1988 Zb.Vyhlášené úplné znění zákona o národních výborech
182/1988 Zb.Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívaní pozemků a náhradách za dočasné užívaní pozemků
185/1988 Zb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích
186/1988 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o lidových školách umění
192/1988 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví
197/1988 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zrušuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 154/1973 Sb., kterým se blíže vymezují působnost a úkoly okresních a krajských zemědělských správ a jejich vztah vymezují působnost a úkoly okresních a krajských zemědělských správ a jejich vztah k národním výborům
204/1988 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem
214/1988 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky o drobných provozovnách národních výborů jako právnických osobách
216/1988 Zb.Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o místním poplatku ze psů a o lázeňském poplatku
225/1988 Zb.Vyhláška ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky o státních archivech a archivech národních výborů
244/1988 Zb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se určuje, co se považuje za omamné prostředky a jedy ve smyslu § 187 a 188 trestního zákona
Ročník 1991 – Správne právo
c41-p1/1991 Zb.Zoznam obvodných úradov životného prostredia, ktoré sú stavebnými úradmi k 1. 1. 1991 na území Slovenskej republiky, vydaný Slovenskou komisiou pre životné prostredie
419/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti zdravotníctva
502/1991 Zb.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o pracovnej pohotovosti zdravotníckych pracovníkov
555/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva, ktorou sa zrušuje vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 91/1985 Zb. o systéme informačných údajov o vlastnostiach látok a materiálov
Ročník 1994 – Správne právo
196/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o domovoch mládeže
Ročník 1996 – Správne právo
107/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 121/1994 Z. z. o zriaďovaní, činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania
Ročník 1997 – Správne právo
377/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zavedení letného času v rokoch 1998 až 2001
Ročník 1998 – Správne právo
405/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov
Ročník 1999 – Správne právo
331/1999 Z. z.Opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
334/1999 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní na rok 2000
Ročník 2000 – Správne právo
203/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 229/1994 Z. z. o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov
230/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.
379/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 14/1998 Z. z.
Ročník 2002 – Správne právo
4/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi
62/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
96/2002 Z. z.Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
105/2002 Z. z.Zákon o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 - 1945
Ročník 2004 – Správne právo
238/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov
331/2004 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o personálnej bezpečnosti a o skúške bezpečnostného zamestnanca
687/2004 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri regulácii cien vo vodohospodárskych činnostiach súvisiacich so správou vodných tokov a správou povodí
713/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor daňových priznaní k dani z motorových vozidiel
755/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd
Ročník 2005 – Správne právo
306/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam sesterských diagnóz
374/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov
396/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o rozsahu priameho dodávania humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok zdravotníckym zariadeniam ambulantnej zdravotnej starostlivosti držiteľmi povolenia na veľkodistribúciu liekov a zdravotníckych pomôcok
c206-r1/2005 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z.
Ročník 2006 – Správne právo
12/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva
Ročník 2007 – Správne právo
27/2007 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní cenových rozhodnutí pre oblasť plynárenstva
Ročník 2008 – Správne právo
131/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
Ročník 2009 – Správne právo
80/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 1. marca 2005 č. 1/2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Ročník 2011 – Správne právo
550/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ročník 2012 – Správne právo
2/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
13/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúškach poľovníkov o hygiene a ochrane zdravia osôb, o vedení evidencie a o požadovaných hláseniach
47/2012 Z. z.Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva
51/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zavedení letného času v rokoch 2012 až 2016
Ročník 2013 – Správne právo
c30-r1/2013 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 96/2012 Z. z.
c48-r1/2013 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 160/2013 Z. z.
c98-r1/2013 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
c107-r1/2013 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 422/2013 Z. z.
Ročník 2014 – Správne právo
c10-r1/2014 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 1/2014 Z. z.
59/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotiacich kritériách a spôsobe hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí
c45-r2/2014 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 107/2014 Z. z.
232/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
233/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie
234/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
238/2014 Z. z.Úplné znenie zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
239/2014 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 18/2014 z 10. septembra 2014 vo veci pozastavenia účinnosti čl. III a čl. IV zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
241/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií
242/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2006 Z. z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov v znení neskorších predpisov
243/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek v znení neskorších predpisov
250/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov
252/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia liehu
253/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o splnení podmienky pre sadzbu osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií
256/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach
257/2014 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG)
262/2014 Z. z.Zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov
265/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2009 Z. z. o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel v znení neskorších predpisov
268/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
269/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov
275/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o zaručenej konverzii
276/2014 Z. z.Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
291/2014 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017
292/2014 Z. z.Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
293/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
294/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín v znení neskorších predpisov
299/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
300/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
304/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov
307/2014 Z. z.Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
308/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z. z.
309/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
310/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
312/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2008 Z. z. o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty hospodárskeho chovu rýb a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 397/2012 Z. z.
317/2014 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 291/2014 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017
318/2014 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o vydaní rozhodnutia, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov
320/2014 Z. z.Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o vyhlásení referenda
322/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
324/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
325/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 403/2010 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
326/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
327/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom v znení vyhlášky č. 150/2011 Z. z.
329/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov
330/2014 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 11/2013 z 22. októbra 2014 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení § 62 ods. 1 písm. a) a c), § 62 ods. 3 v časti písm. a) bodov 1 a 3 a písm. b) bodov 1 a 3 a § 62 ods. 6 písm. a) a c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
331/2014 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 8/2013 zo 17. septembra 2014 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 28 ods. 2 druhej vety zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov s čl. 131 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
332/2014 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
334/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
335/2014 Z. z.Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
336/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
337/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o financovaní geologických prác
341/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v oblasti civilného letectva
344/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti pri prácach s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou
347/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
372/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 505/2013 Z. z.
373/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
374/2014 Z. z.Zákon o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
377/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
378/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 229/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických rúr na pečenie pre domácnosť energetickým štítkom
380/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
386/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
393/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
394/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
395/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov
396/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2015
397/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2015
418/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov
421/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby
Ročník 2015 – Správne právo
3/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 25/2014 Z. z. o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad
7/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 20/2014 Z. z.
15/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa
16/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 159/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy a požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti
17/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 41/2012 Z. z. o mede v znení vyhlášky č. 106/2012 Z. z.
22/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení vyhlášky č. 340/2010 Z. z.
23/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
25/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
c9-r1/2015 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 9/2015 Z. z.
29/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z.
31/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
33/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov
35/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
45/2015 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
96/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnkoch v prílohách k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečných tovarov po vnútrozemských vodných cestách (ADN)
98/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu
103/2015 Z. z.Úplné znenie zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
112/2015 Z. z.Zákon o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
120/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
121/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok
124/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
125/2015 Z. z.Zákon o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov
143/2015 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 189/2014 Z. z.
162/2015 Z. z.Správny súdny poriadok
176/2015 Z. z.Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov
180/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia
181/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2016/2017 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách
186/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 9/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky
188/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
189/2015 Z. z.Zákon o kultúrno-osvetovej činnosti
190/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o výške odmeny a podrobnostiach o úhrade odmeny členov a zapisovateľov volebných komisií
191/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
198/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
208/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov
209/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty
224/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom v znení neskorších predpisov
225/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje suma náhrady nákladov výkonu kontroly technickými prostriedkami
226/2015 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení neskorších predpisov
228/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva Slovenský farmaceutický kódex, druhé vydanie
229/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú požiadavky na jedlú soľ v potravinách
c67-r1/2015 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 167/2015 Z. z.
233/2015 Z. z.Úplné znenie zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
240/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov
243/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o požiadavkách na označovanie potravín
244/2015 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o vydaní rozhodnutia, ktorým sa mení Rozhodnutie z 18. 11. 2014, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov
247/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
249/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení neskorších predpisov
252/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
254/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
262/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
263/2015 Z. z.Zákon o pôsobnosti pre oblasť prístupu ku genetickým zdrojom a využívania prínosov vyplývajúcich z ich používania
264/2015 Z. z.Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona
270/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 256/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach
273/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
274/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
276/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
278/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
285/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov
286/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní mimoriadnej podpory v sektore mlieka a bravčového mäsa
287/2015 Z. z.Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov
288/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín, výbušných predmetov a munície, vyhľadávanie nevybuchnutej munície a podmienky uskladňovania výbušnín, výbušných predmetov a munície
307/2015 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
308/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o výdavkoch spojených s voľbami
c87-r1/2015 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 287/2015 Z. z.
309/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o pochutinách, jedlej soli, dehydrovaných pokrmoch, polievkových prípravkoch a o ochucovadlách
320/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 23/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 134/2008 Z. z.
333/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z.
334/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 158/2015 Z. z. o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov
339/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
340/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
341/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti
342/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu
343/2015 Z. z.Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
355/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov
356/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
357/2015 Z. z.Zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
358/2015 Z. z.Zákon o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci)
362/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie
c98-r1/2015 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
363/2015 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
364/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení neskorších predpisov
365/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
366/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
370/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
372/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti
375/2015 Z. z.Zákon o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
376/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
377/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
385/2015 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 291/2014 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017 v znení vyhlášky č. 317/2014 Z. z.
387/2015 Z. z.Zákon o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
391/2015 Z. z.Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
393/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
394/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov
403/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
404/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov
406/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
408/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov
410/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu
422/2015 Z. z.Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
428/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
430/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
431/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
432/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
433/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení neskorších predpisov
434/2015 Z. z.Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty
435/2015 Z. z.Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu
436/2015 Z. z.Opatrenie Národnej banky Slovenska o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom
439/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
440/2015 Z. z.Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
448/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
450/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ročník 2016 – Správne právo
2/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra v znení neskorších predpisov
3/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
4/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby
6/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Borsukov vrch
8/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2010 Z. z.
12/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím
15/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny
16/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie s právom používať profesijné tituly a regulované povolania s koordináciou vzdelania
18/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 233/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov
20/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve
32/2016 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 24. novembra 2015 č. 16/2015 o predkladaní výkazov a iných informácií Slovenskou kanceláriou poisťovateľov
44/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov
45/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
51/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca
55/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 10. decembra 2015 č. MF/21572/2015-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky
56/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 10. decembra 2015 č. MF/18977/2015-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy
57/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 26. novembra 2015 č. MF/018880/2015-725, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľnosti
60/2016 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 8. decembra 2015 č. 32/2015 o predkladaní oznámení o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu
83/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o mäsových výrobkoch
99/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci
103/2016 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť
104/2016 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality
105/2016 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 57/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri preprave rádioaktívnych materiálov
106/2016 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení
108/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov
116/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate
119/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru
123/2016 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 8/2016 Z. z.
129/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov
158/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 30/2014 Z. z. o požiadavkách na nápoje
178/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie zariadení a systémov využívaných pri prevádzkovaní hazardných hier
179/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o požiadavkách na zahustené mlieko a sušené mlieko
195/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní
210/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia
212/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona
213/2016 Z. z.Nariadenie vlády, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2011 Z. z. o hodnotení chemického stavu útvaru podzemných vôd
215/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy v zraniteľných oblastiach
216/2016 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
218/2016 Z. z.Nariadenie vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh v znení neskorších predpisov
223/2016 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve
225/2016 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Ročník 2017 – Správne právo
46/2017 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zavedení letného času v rokoch 2017 až 2021
88/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
149/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Ročník 2018 – Správne právo
177/2018 Z. z.Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)
212/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Ročník 2019 – Správne právo
54/2019 Z. z.Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
55/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
221/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
227/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci
295/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 328/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora
Ročník 2020 – Správne právo
332/2020 Z. z.Zákon o dohľade nad uplatňovaním náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach
357/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
Ročník 2021 – Správne právo
187/2021 Z. z.Zákon o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Upozornenia v tejto oblasti:

Správne právo
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup