Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Rozhodcovské konanie

Rozhodcovské konanie

195019531954195519571958195919601961196219631964196519661967197019711972197519811982198319841988198919901991199219941996199720002001200220042005200820092011201420152019
Ročník 1950 – Rozhodcovské konanie
99/1950 Zb.Zákon o hospodárskych smluvách a štátnej arbitráži
139/1950 Zb.Nariadenie o zriadení krajských arbitrážnych komisií, o organizácii a príslušnosti arbitrážnych komisií a o konaní pred nimi
Ročník 1953 – Rozhodcovské konanie
47/1953 Zb.Nariadenie o štátnej arbitráži
Ročník 1954 – Rozhodcovské konanie
45/1954 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie o štátnej arbitráži
Ročník 1955 – Rozhodcovské konanie
67/1955 Zb.Vyhláška o zmenách v okruhu zmluvných strán, viazaných Dohovorom o vykonateľnosti cudzích rozhodcovských výrokov
Ročník 1957 – Rozhodcovské konanie
66/1957 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmene v stave viazanosti Dohovorom o vykonateľnosti cudzích rozhodcovských výrokov
67/1957 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmene v okruhu zmluvných strán viazaných Protokolom o doložkách o rozhodcovi
Ročník 1958 – Rozhodcovské konanie
50/1958 Zb.Vyhláška o účinnosti Dohovoru o vykonateľnosti cudzích rozhodcovských výrokov pre Nemeckú demokratickú republiku
51/1958 Zb.Vyhláška o účinnosti Protokolu o doložkách o rozhodcovi pre Nemeckú demokratickú republiku
Ročník 1959 – Rozhodcovské konanie
28/1959 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie o štátnej arbitráži
Ročník 1960 – Rozhodcovské konanie
140/1960 Zb.Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o poverení rozhodovaním niektorých sporov patriacich pred Štátnu arbitráž Československej socialistickej republiky
150/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o Poriadku Rozhodcovského súdu Československej obchodnej komory
Ročník 1961 – Rozhodcovské konanie
87/1961 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o pričlenení Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky k Predsedníctvu vlády
Ročník 1962 – Rozhodcovské konanie
80/1962 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o rozšírení pôsobnosti orgánov štátnej arbitráže na spory na úseku stavebnej investičnej výstavby JRD
121/1962 Zb.Zákon o hospodárskej arbitráži
125/1962 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
Ročník 1963 – Rozhodcovské konanie
58/1963 Zb.Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú dočasné pravidlá pre prejednávanie a rozhodovanie hospodárskych sporov rozhodcami
98/1963 Zb.Zákon o rozhodcovskom konaní v obchodných veciach a o výkone rozhodcovských rozhodnutí
Ročník 1964 – Rozhodcovské konanie
40/1964 Zb.Občiansky zákonník
116/1964 Zb.Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o prechode právomoci v niektorých hospodárskych sporoch na hospodársku arbitráž
176/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Európskom dohovore o obchodnej arbitráži
Ročník 1965 – Rozhodcovské konanie
116/1965 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 121/1962 Zb. o hospodárskej arbitráži
140/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o novom znení Poriadku Rozhodcovského súdu Československej obchodnej komory
Ročník 1966 – Rozhodcovské konanie
35/1966 Zb.Vyhláška ministerstva zahraničných vecí o Protokole medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o ukončení platnosti Zmluvy o zmierovacom a rozhodcovskom konaní podpísanej vo Varšave 23. apríla 1925 a Zmluvy o právnej ochrane a právnej pomoci vo veciach daňových podpísanej vo Varšave 23. apríla 1925
40/1966 Zb.Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o určení miestnej príslušnosti pre rozhodovanie hospodárskych sporov týkajúcich sa niektorých závodov (organizačných zložiek) socialistických organizácií
Ročník 1967 – Rozhodcovské konanie
106/1967 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zmene a doplnení zákona o hospodárskej arbitráži
108/1967 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
Ročník 1970 – Rozhodcovské konanie
139/1970 Zb.Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia zákona o hospodárskej arbitráži
Ročník 1971 – Rozhodcovské konanie
38/1971 Zb.Zákon o hospodárskej arbitráži (úplné znenie zákona o hospodárskej arbitráži, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
Ročník 1972 – Rozhodcovské konanie
22/1972 Zb.Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o určení príslušnosti Štátnej arbitráže pre hlavné mesto Prahu v niektorých hospodárskych sporoch
Ročník 1975 – Rozhodcovské konanie
47/1975 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje nový Poriadok Rozhodcovského súdu Československej obchodnej komory
160/1975 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o zmierovacom konaní v jednotných roľníckych družstvách
Ročník 1981 – Rozhodcovské konanie
104/1981 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje Poriadok Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory
Ročník 1982 – Rozhodcovské konanie
62/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje zmena Poriadku Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory
166/1982 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o hospodárskej arbitráži
Ročník 1983 – Rozhodcovské konanie
46/1983 Zb.Zákon o hospodárskej arbitráži (úplné znenie zákona o hospodárskej arbitráži, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
Ročník 1984 – Rozhodcovské konanie
116/1984 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prejednávaní a rozhodovaní hospodárskych sporov rozhodcom
Ročník 1988 – Rozhodcovské konanie
14/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje Poriadok Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory
99/1988 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o hospodárskej arbitráži
Ročník 1989 – Rozhodcovské konanie
64/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje zmena Poriadku Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory
c17-o5/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
71/1989 Zb.Zákon o hospodárskej arbitráži (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
Ročník 1990 – Rozhodcovské konanie
106/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 121/1962 Zb. o hospodárskej arbitráži
136/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje zmena Poriadku Rozhodcovského súdu Česko-slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
292/1990 Zb.Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se vydáva platový řád pro státní arbitry a arbitrážní čekatele krajských státních arbitráží v České republice
c51-p2/1990 Zb.Oznámenie hlavného arbitra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vydaní opatrenia o určení príslušnosti pre rozhodovanie sporov o výstavbe jadrových elektrární Temelín a Mochovce
366/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych arbitrov a arbitrážnych čakateľov krajských štátnych arbitráží v Slovenskej republike
Ročník 1991 – Rozhodcovské konanie
49/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania
54/1991 Zb.Oznámenie hlavného arbitra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vydaní výnosu o odchylnom určení príslušnosti pre rozhodovanie niektorých sporov
71/1991 Zb.Oznámenie Štátnej arbitráže Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych arbitrov Štátnej arbitráže Slovenskej republiky
114/1991 Zb.Vyhláška ministerstva financí České republiky o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem
179/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje výška odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi, výška poplatku za poskytnutie rovnopisu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a výška a spôsob úhrady nákladov konania pred rozhodcom
191/1991 Zb.Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se stanoví platový řád pro státní arbitry Státní arbitráže České republiky
Ročník 1992 – Rozhodcovské konanie
9/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o obchodných a priemyselných komorách
391/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 14/1988 Zb., ktorou sa vyhlasuje Poriadok Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory, v znení vyhlášky č. 136/1990 Zb.
Ročník 1994 – Rozhodcovské konanie
120/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1963 Zb. o rozhodcovskom konaní v medzinárodnom obchodnom styku a o výkone rozhodcovských rozhodnutí
Ročník 1996 – Rozhodcovské konanie
218/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rozhodcovskom konaní
Ročník 1997 – Rozhodcovské konanie
290/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Pravidiel Rozhodcovskej komisie colnej únie medzi Slovenskou republikou a Českou republikou
Ročník 2000 – Rozhodcovské konanie
476/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 179/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje výška odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi, výška poplatku za poskytnutie rovnopisu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a výška a spôsob úhrady nákladov konania pred rozhodcom
Ročník 2001 – Rozhodcovské konanie
448/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní a o doplnení niektorých zákonov
Ročník 2002 – Rozhodcovské konanie
244/2002 Z. z.Zákon o rozhodcovskom konaní
Ročník 2004 – Rozhodcovské konanie
420/2004 Z. z.Zákon o mediácii a o doplnení niektorých zákonov
Ročník 2005 – Rozhodcovské konanie
521/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
Ročník 2008 – Rozhodcovské konanie
286/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení neskorších predpisov
Ročník 2009 – Rozhodcovské konanie
71/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z. z. a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov
315/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o výške odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi a výške a spôsobe úhrady nákladov konania pred rozhodcom
Ročník 2011 – Rozhodcovské konanie
332/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
337/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmene mediátora za výkon mediácie v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi
Ročník 2014 – Rozhodcovské konanie
336/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
Ročník 2015 – Rozhodcovské konanie
390/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
424/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o ďalšom vzdelávaní a preskúšaní mediátorov
438/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Ročník 2019 – Rozhodcovské konanie
310/2019 Z. z.Zákon o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
394/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Upozornenia v tejto oblasti:

Rozhodcovské konanie
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup