Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Právo sociálneho zabezpečenia

Právo sociálneho zabezpečenia

194519461947194819491950195119521953195419561957195819591960196119621964196519661967196819691970197119721973197519761977197819791980198219831984198519871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
Ročník 1945 – Právo sociálneho zabezpečenia
29/1945 Zb.Nařízení o zvýšení státního příspěvku vyživovacího
93/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o prozatímních opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění
155/1945 Zb.Zákon o zvýšení státních starobních podpor
Ročník 1946 – Právo sociálneho zabezpečenia
47/1946 Zb.Zákon o odstranění křivd a o některých ochranných opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění
Ročník 1947 – Právo sociálneho zabezpečenia
17/1947 Zb.Zákon o uznání nároků získaných u cizozemských nositelů sociálního pojištění
58/1947 Zb.Zákon jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 13. prosince 1945, č. 154 Sb., o rodinných přídavcích některých osob pojištěných pro případ nemoci
91/1947 Zb.Zákon o daru Československé republiky dětem k svátku matek 1947
119/1947 Zb.Vyhláška ministra spravedlnosti o úplném znění zákonných ustanovení o právu chudých
129/1947 Zb.Zákon jímž se zřizuje Československý ústav práce
198/1947 Zb.Vyhláška ministra sociální péče kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra sociální péče ze dne 26. září 1946, č. 184 Sb., o vydávání pracovních průkazů a přihlášek k nemocenskému pojištění
202/1947 Zb.Vládní nařízení jímž se provádí zákon o organisaci péče o mládež
Ročník 1948 – Právo sociálneho zabezpečenia
98/1948 Zb.Zákon o soustředění pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách a o některých dalších opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění
252/1948 Zb.Zákon o daňových úľavách pri premene, slučovaní a delení penzijných a podporných fondov alebo podobných zariadení
260/1948 Zb.Vyhláška o Dohovore medzi Československou republikou a Poľskou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky a správy
276/1948 Zb.Zákon o jednorázových mimoriadnych prídavkoch k dôchodkom z národného poistenia pre rok 1948
277/1948 Zb.Zákon o vianočnom príspevku dôchodcom, ktorí majú nárok na zaopatrenie podľa zákona o starostlivosti o vojenských a vojnových poškodencoch a obete vojny a fašistickej perzekúcie
Ročník 1949 – Právo sociálneho zabezpečenia
15/1949 Zb.Nariadenie o nároku na služobný plat niektorých štátnych zamestnancov za čas cvičenia vo zbrani (služobného cvičenia)
16/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa upravujú niektoré nároky zamestnaných dôchodcov v začiatočnom období päťročného hospodárskeho plánu
62/1949 Zb.Zákon o minimálnach verejných odpočivných (zaopatrovacích) platoch a o zmene niektorých ustanovení, upravujúcich penzijné nároky a nstup do výslužby, ako aj o niektorých výhodách pre štátnych zamestnancov
63/1949 Zb.Zákon o úpravě právních poměrů některých veřejných zaměstnanců a příjemců odpočivných (zaopatřovacích) platů, kteří zůstali v době nesvobody na území Československé republiky obsazeném cizí mocí
85/1949 Zb.Zákon,ktorým sa zrušujú vyživovacie komisie zriadené podľa zákona o štátnom príspevku vyživovacom a prenáša ich pôsobnosť na národné výbory
137/1949 Zb.Zákon o názve Ministerstva sociálnej starostlivosti a Povereníctva sociálnej starostlivosti
215/1949 Zb.Vyhláška o Dohovore o sociálnej bezpečnosti s Dodatkovou dohodou, Osobitným a Záverečným protokolom medzi Československou republikou a Francúzskou republikou, podpísanom v Paríži dňa 12. októbra 1948
238/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa zrušujú Fond pre invalidné a starobné poistenie zamestnancov Československých štátnych železníc a fondy pre invalidné a starobné poistenie poštových zamestnancov a upravujú niektoré otázky súvisiace so zrušením týchto fondov
251/1949 Zb.Vládne nariadenie ktorým sa splnomocňujú ministri financií a národnej obrany, aby niektorým bývalým príjemcom odpočivných a zaopatrovacích platov obnovili nárok na tieto platy
269/1949 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o národnom poistení
Ročník 1950 – Právo sociálneho zabezpečenia
5/1950 Zb.Vyhláška o dohode o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a Ľudovou republikou Bulharskou, podpísanej v Prahe dňa 25. apríla 1948
29/1950 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o uznaní nárokov získaných u cudzozemských nositeľov sociálneho poistenia
30/1950 Zb.Nariadenie o prestupoch medzi verejným penzijným zaopatrením a národným (verejnoprávnym) dôchodkovým poistením a o prestupoch vo verejnom penzijnom zaopatrení
45/1950 Zb.Nariadenie o národnom poistení brigádnikov
64/1950 Zb.Zákon o sociálnom zabezpečení osôb, povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov
113/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa určujú podrobnosti o prestupe štátnych zamestnancov a niektorých neštátnych verejných zamestnancov, ako aj príjemcov od odpočivných (zaopatrovacích) platov, do národného dôchodkového poistenia a srážky na poistné
114/1950 Zb.Nariadenie o penzijnom a úrazovom zabezpečení zamestnancov v pragmatikálnom alebo regulovanom služobnom pomere prevzatých do služieb národných podnikov, zriadených z bývalých štátnych podnikov, alebo do služieb niektorých iných národných podnikov
115/1950 Zb.Nariadenie o pracovných a platových pomeroch a o penzijnom zabezpečení bývalých pragmatikálnych zamestnancov prevzatých do služieb národných alebo komunálnych podnikov
131/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení osôb povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov
144/1950 Zb.Zákon o jednorázovom mimoriadnom prídavku za rok 1950 k dôchodkom z národného poistenia a k zaopatrovacím požitkom vojnových poškodencov
156/1950 Zb.Nariadenie o výkone pôsobnosti v odbore sociálneho zabezpečenia účastníkov bojov za nezávislosť a oslobodenie Československej republiky
181/1950 Zb.Zákon o úprave najnižších dôchodkov bývalých prijímateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov
196/1950 Zb.Nariadenie o prenesení pôsobnosti vo veciach sociálneho zaopatrenia československých občanov bývajúcich v cudzine na Ministerstvo zahraničných vecí
Ročník 1951 – Právo sociálneho zabezpečenia
49/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa upravujú niektoré nároky pracujúcich dôchodcov národného poistenia
Ročník 1952 – Právo sociálneho zabezpečenia
46/1952 Zb.Nariadenie o úprave národného dôchodkového poistenia členov jednotných roľníckych družstiev, osôb samostatne zárobkove činných a spolupracujúcich členov rodín
49/1952 Zb.Nariadenie o osobitnom príspevku k dôchodkom z dôchodkového zabezpečenia v roku 1952
89/1952 Zb.Zákon o dôchodkovom zaopatrení príslušníkov ozbrojených síl
96/1952 Zb.Nariadenie, ktorým sa určujú odchýlky pri dôkaze znalcami v niektorých veciach národného poistenia
101/1952 Zb.Nariadenie o úprave podmienok pre trvanie nárokov na niektoré dôchodky z dôchodkového zabezpečenia
Ročník 1953 – Právo sociálneho zabezpečenia
10/1953 Zb.Nariadenie o niektorých opatreniach v odbore penzijného nadlepšenia
18/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa menia a doplňujú ustanovenia o sociálnom zabezpečení osôb povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov
19/1953 Zb.Vyhláška o úplnom znení vládneho nariadenia, ktorým sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení osôb povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov
88/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa upravuje výška štátneho detského príspevku
Ročník 1954 – Právo sociálneho zabezpečenia
9/1954 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje ustanovenie § 7 ods. 2 zákona č. 64/1950 Zb., o sociálnom zabezpečení osôb povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov
18/1954 Zb.Nariadenie o úprave nárokov z doterajšieho penzijného nadlepšenia
46/1954 Zb.Nariadenie o úprave poistného národného poistenia plateného spotrebnými a výrobnými družstvami a ich družstevnými sväzmi
Ročník 1956 – Právo sociálneho zabezpečenia
55/1956 Zb.Zákon o sociálnom zabezpečení
56/1956 Zb.Nariadenie o nemocenskom a dôchodkovom poistení členov jednotných roľníckych družstiev a o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných osôb samostatne hospodáriacich
57/1956 Zb.Nariadenie o nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení členov výrobných družstiev
Ročník 1957 – Právo sociálneho zabezpečenia
33/1957 Zb.Zákon o sociálnom zaopatrení príslušníkov ozbrojených síl
59/1957 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci na poli sociálnej politiky so Záverečným protokolom
72/1957 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Prvom dodatkovom protokole k Dohovoru medzi Československou republikou a Poľskou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky a správy z 5. apríla 1948
Ročník 1958 – Právo sociálneho zabezpečenia
2/1958 Zb.Vyhláška o Dohovore o spolupráci na poli sociálnej politiky medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou
41/1958 Zb.Zákon o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení
48/1958 Zb.Nariadenie o úprave penzijných nárokov založených na záväzkoch rozpočtových a hospodárskych organizácií
95/1958 Zb.Vyhláška o Dohovore medzi Československou republikou a Rumunskou ľudovou republikou o spolupráci v sociálnych otázkach so Záverečným protokolom
Ročník 1959 – Právo sociálneho zabezpečenia
17/1959 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o sociálnom zabezpečení
18/1959 Zb.Zákon o niektorých zmenách v sociálnom zaopatrení príslušníkov ozbrojených síl
20/1959 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie č. 56/1956 Zb. o nemocenskom a dôchodkovom poistení členov jednotných roľníckych družstiev a o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných osôb samostatne hospodáriacich
75/1959 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o sociálnom zabezpečení
80/1959 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 56/1956 Zb. o nemocenskom a dôchodkovom poistení členov jednotných roľníckych družstiev a o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných osôb samostatne hospodáriacich
Ročník 1960 – Právo sociálneho zabezpečenia
8/1960 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o nemocenskom poistení a o dôchodkovom zabezpečení študentova žiakov pri výrobnej práci v závodoch
20/1960 Zb.Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o starostlivosti o osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou
21/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky
50/1960 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení spisovateľov, hudobných skladateľov, výtvarných umelcov, architektov, vedeckých bádateľov, výkonných umelcov a artistov
64/1960 Zb.Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa mení vyhláška o povinnostiach zamestnávateľov viesť záznamy a podávať hlásenia pre účely sociálneho zabezpečenia
116/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík
151/1960 Zb.Vládna vyhláška o organizácii a pôsobnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia
184/1960 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o nemocenskom poistení a o dôchodkovom zabezpečení zamestnancov poverených činnosťou v zahraničí
Ročník 1961 – Právo sociálneho zabezpečenia
105/1961 Zb.Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa mení a doplňuje zoznam chorôb z povolania
148/1961 Zb.Vládne nariadenie o zaopatrovacom príspevku pri vojenskom cvičení vykonávanom členmi jednotných roľníckych družstiev a umelcami
Ročník 1962 – Právo sociálneho zabezpečenia
32/1962 Zb.Zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov
33/1962 Zb.Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov
84/1962 Zb.Vládna vyhláška o organizácii a pôsobnosti užších dávkových komisií a užších komisií sociálnej starostlivosti
Ročník 1964 – Právo sociálneho zabezpečenia
57/1964 Zb.Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa mení vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 33/1962 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov
91/1964 Zb.Vyhláška Ústredného zväzu výrobných družstiev, ktorou sa mení vyhláška č. 274/1956 Ú. l. (Ú. v.) o nemocenskom poistení členov výrobných družstiev
101/1964 Zb.Zákon o sociálnom zabezpečení
102/1964 Zb.Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení
103/1964 Zb.Zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa
104/1964 Zb.Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov
108/1964 Zb.Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o pôsobnosti národných výborov vo veciach sociálneho zabezpečenia
161/1964 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v českom vydaní Zbierky zákonov
165/1964 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa mení a doplňuje zákon o niektorých služobných pomeroch vojakov
195/1964 Zb.Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o rozsahu pracovnej činnosti potrebnej pre započítanie kalendárneho roku v dôchodkovom zabezpečení družstevných roľníkov
Ročník 1965 – Právo sociálneho zabezpečenia
28/1965 Zb.Vládna vyhláška o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom
34/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva ktorou sa vykonáva zákon o regresných náhradách
141/1965 Zb.Zákon o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov
142/1965 Zb.Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa mení vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov
Ročník 1966 – Právo sociálneho zabezpečenia
60/1966 Zb.Vládna vyhláška o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom
86/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa mení vyhláška č. 34/1965 Zb. o regresných náhradách
Ročník 1967 – Právo sociálneho zabezpečenia
88/1967 Zb.Vyhláška Sväzu výrobných družstiev o nemocenskom poistení členov výrobných družstiev
116/1967 Zb.Zákon o niektorých ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov
117/1967 Zb.Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, v znení vyhlášky č. 142/1965 Zb.
Ročník 1968 – Právo sociálneho zabezpečenia
38/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o zmene vyhlášky č. 34/1965 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o regresných náhradách
78/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 108/1964 Zb. o pôsobnosti národných výborov vo veciach sociálneho zabezpečenia
89/1968 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov a zákon o sociálnom zabezpečení
91/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 102/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení
92/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, v znení vyhlášok č. 142/1965 Zb. a č. 117/1967 Zb.
93/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 105/1964 Zb. o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb a o poskytovaní zaopatrovacieho príspevku členom ich rodín
161/1968 Zb.Zákon o osobitnom prídavku k dávkam, o zmenách v dôchodkovom zabezpečení účastníkov odboja a o niektorých ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení
179/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o niektorých ďalších zmenách vyhlášky Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 102/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky č. 91/1968 Zb.
180/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, v znení vyhlášok č. 142/1965 Zb., č. 117/1967 Zb. a č. 92/1968 Zb.
181/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 105/1964 Zb. o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb a o poskytovaní zaopatrovacieho príspevku členom ich rodín v znení vyhlášky č. 93/1968 Zb.
Ročník 1969 – Právo sociálneho zabezpečenia
59/1969 Zb.Zákon o niektorých zmenách v služobných pomeroch vojakov z povolania
72/1969 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike
171/1969 Zb.Vyhláška ministerstva průmyslu České socialistické republiky, kterou se zrušuje příloha č. 2 k vyhlášce č. 57/1959 Ú. l., o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získávaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení okresních národních výborů a nahrazuje se novým zněním
173/1969 Zb.Zákon České národní rady o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
178/1969 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie
Ročník 1970 – Právo sociálneho zabezpečenia
8/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 178/1969 Zb. o podnikových daniach z príspevku na sociálne zabezpečenie
68/1970 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmluvných dokumentoch k Všeobecnému dohovoru o sociálnej bezpečnosti medzi Československom a Francúzskom z 12. októbra 1948
71/1970 Zb.Zákon o úprave niektorých nízkych dôchodkov a o ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení
75/1970 Zb.Vyhláška federálneho Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška Štatneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 102/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení vyhlášok č. 91/1968 Zb. a č. 179/1963 Zb.
76/1970 Zb.Vyhláška federálneho Ministerstva práce a sociálnych vecí z 9. júla 1970, ktorou sa mení vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, v znení vyhlášok č. 142/1965 Zb.,č. 117/1967 Zb.m č. 92/1968 Zb. a č. 180/1968 Zb.
77/1970 Zb.Vyhláška federálneho Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 105/1964 Zb. o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb a o poskytovaní zaopatrovacieho príspevku členom ich rodín, v znení vyhlášok č. 93/1968 Zb. a č. 181/1968 Zb.
117/1970 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 178/1969 Zb. o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie
153/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o zmenách a doplnení vyhlášky č. 8/1970 Zb., ktorou sa vykonáva zákon SNR č. 178/1969 Zb. o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení zákona SNR č. 117/1970 Zb.
Ročník 1971 – Právo sociálneho zabezpečenia
2/1971 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom
9/1971 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 116/1970 Zb. o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie
10/1971 Zb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 120/1970 Sb., o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení
98/1971 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zvýšení podpory pri narodení dieťaťa
108/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 102/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení vylášok č. 91/1968 Zb., č. 179/1968 Zb a č. 75/1970 Zb.
109/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 105/1964 Zb. o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb a o poskytovaní zaopatrovacieho príspevku členom ich rodín, v znení vyhlášok č. 93/1968 Zb., č. 181/1968 Zb. a č. 77/1970 Zb.
111/1971 Zb.Zákon o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie
112/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie
113/1971 Zb.Zákon o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie
117/1971 Zb.Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosů a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení
119/1971 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
122/1971 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie a o ich správe
131/1971 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1964 Sb., o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 78/1968 Sb.
143/1971 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 108/1964 Zb. o pôsobnosti národných výborov vo veciach sociálneho zabezpečenia v znení vyhlášky č. 78/1968 Zb.
162/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Ústrednej rady Československého revolučného odborového hnutia o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb
Ročník 1972 – Právo sociálneho zabezpečenia
5/1972 Zb.Zákon o sociálnom zabezpečení (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
7/1972 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
8/1972 Zb.Zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
99/1972 Zb.Zákon o zvýšení prídavkov na deti a výchovného
100/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zvýšení prídavkov na deti a výchovného poskytovaných jednotlivo hospodáriacim roľníkom a iným samostatne hospodáriacim osobám
Ročník 1973 – Právo sociálneho zabezpečenia
51/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí a Ústrednej rady odborov o úprave niektorých pomerov pestúnov vykonávajúcich pestúnsku starostlivosť v osobitných zariadeniach
Ročník 1975 – Právo sociálneho zabezpečenia
121/1975 Zb.Zákon o sociálnom zabezpečení
128/1975 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení
129/1975 Zb.Zákon Českej národnej rady o pôsobnosti orgánov Českej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
130/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Českej národnej rady o pôsobnosti orgánov Českej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
132/1975 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
134/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
Ročník 1976 – Právo sociálneho zabezpečenia
51/1976 Zb.Zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
54/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o niektorých zmenách vyhlášky č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa, v znení neskorších predpisov
148/1976 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
154/1976 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákonná úprava sadzieb príspevku na sociálne zabezpečenie
Ročník 1977 – Právo sociálneho zabezpečenia
62/1977 Zb.Zákon o úpravách sústavy odvodov a daní organizácií
72/1977 Zb.Zákon o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie (úplné znenie zákona o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
73/1977 Zb.Zákon o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie (úplné znenie zákona o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
Ročník 1978 – Právo sociálneho zabezpečenia
65/1978 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov
Ročník 1979 – Právo sociálneho zabezpečenia
77/1979 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa zvyšujú prídavky na deti a výchovné
78/1979 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Českej národnej rady ktorým sa mení zákon Českej národnej rady č. 129/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Českej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
79/1979 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
106/1979 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa zvyšujú hranice príjmov prípustné pre poskytovanie niektorých sociálnych dávok na deti
108/1979 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o niektorých ďalších zmenách vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení
109/1979 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky o zmene vyhlášky č. 130/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Českej národnej rady o pôsobnosti orgánov Českej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
126/1979 Zb.Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady
127/1979 Zb.Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady
137/1979 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o poľnohospodárskom družstevníctve o dovolenke a hmotnej zodpovednosti členov jednotných roľníckych družstiev
150/1979 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom zabezpečení
164/1979 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení
Ročník 1980 – Právo sociálneho zabezpečenia
161/1980 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o finančnom hospodárení výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov
181/1980 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1971 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení zákona č. 154/1976 Zb. a zákona č. 62/1977 Zb.
Ročník 1982 – Právo sociálneho zabezpečenia
7/1982 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zvýšení dôchodkov a o niektorých zmenách zákona o sociálnom zabezpečení
9/1982 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zvýšení niektorých sociálnych dávok na deti
10/1982 Zb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
11/1982 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
18/1982 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
19/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
53/1982 Zb.Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady
80/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zmenách vyhlášky č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa
138/1982 Zb.Zákon České národní rady kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o spůsobnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
140/1982 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
142/1982 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
143/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
169/1982 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie
Ročník 1983 – Právo sociálneho zabezpečenia
15/1983 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb vo vyhláške ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 142/1982 Zb., kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 130/1975 Zb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
30/1983 Zb.Zákon o sociálnom zabezpečení (úplné znenie zákona o sociálnom zabezpečení, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
36/1983 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialisticekj republiky v sociálnom zabezpečení (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších predpisov)
65/1983 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
116/1983 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom zabezpečení
119/1983 Zb.Zákon České národní rady kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
122/1983 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
141/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zmenách a doplneniach vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov
144/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí ktorou sa mení § 159 vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení
153/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa
Ročník 1984 – Právo sociálneho zabezpečenia
56/1984 Zb.Zákon o niektorých zmenách zákona o sociálnom zabezpečení
73/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zmenách a doplneniach vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov
74/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení neskorších predpisov
92/1984 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
94/1984 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistcké republiky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
108/1984 Zb.Zákon o zvýšení niektorých nízkych dôchodkov a o ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení
131/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o ďalších zmenách vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov
133/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa, v znení neskorších predpisov
Ročník 1985 – Právo sociálneho zabezpečenia
100/1985 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 161/1980 Zb. o finančnom hospodárení výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov
106/1985 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o finančnom hospodárení výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných nariadením vlády z 24. októbra 1985 č. 100/1985 Zb.)
132/1985 Zb.Zákon České národní rady kterým se mění zákon České národní rady č. 129/1974 Sb., o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení, o jejich správě a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani
Ročník 1987 – Právo sociálneho zabezpečenia
57/1987 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o ďalších zmenách vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení
58/1987 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí ktorou sa ustanovujú ďalšie podrobnosti v nemocenskom zabezpečení družstevných roľníkov a uchádzačov o zamestnanie
Ročník 1988 – Právo sociálneho zabezpečenia
100/1988 Zb.Zákon o sociálnom zabezpečení
106/1988 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
114/1988 Zb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
117/1988 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia
149/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení
150/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa
151/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
237/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa
240/1988 Zb.Zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)
246/1988 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Ročník 1989 – Právo sociálneho zabezpečenia
c10-o1/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c35-o6/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
Ročník 1990 – Právo sociálneho zabezpečenia
91/1990 Zb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1990 a o změne zákona České národní rady č. 174/1982 Sb., o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení
95/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1990 a o zmenách zákona Slovenskej národnej rady č. 169/1982 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie
110/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení a zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov
123/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, vyhláška č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch a vyhláška č. 91/1958 Zb., ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov
125/1990 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
131/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 106/1988 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpeční
141/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
145/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
180/1990 Zb.Zákon o zmenách predpisov v nemocenskom a sociálnom zabezpečení a materskom príspevku a niektorých ďalších predpisov
196/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zmenách v pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v sociálnom zabezpečení a o zmenách niektorých ďalších predpisov
210/1990 Zb.Zákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky o sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
222/1990 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o určení štátneho orgánu, ktorý je príslušný na výplatu štátneho vyrovnávacieho príspevku
245/1990 Zb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
257/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o prechodnom znížení výšky poistného na sociálne zabezpečenie pre osoby vykonávajúce umeleckú činnosť
260/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení
261/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa
267/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravnotnictví a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
273/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 145/1990 Zb.
317/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
319/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
352/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
353/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 145/1990 Zb.
459/1990 Zb.Zákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
501/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa menia a dopĺňajú vyhláška č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, a vyhláška č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch
543/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe sociálneho zabezpečenia
590/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 145/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 273/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 319/1990 Zb. a vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 353/1990 Zb.
Ročník 1991 – Právo sociálneho zabezpečenia
144/1991 Zb.Zákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky a o působnosti obcí v sociálním zabezpečení
182/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
183/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity (částečné invalidity)
245/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku
288/1991 Zb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
306/1991 Zb.Zákon o zmenách v sociálnom zabezpečení
356/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o kontrole dodržiavania liečebného režimu
545/1991 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
578/1991 Zb.Zákon o štátnom rozpočte federácie na rok 1992 a o zmene daňových a niektorých ďalších zákonov
582/1991 Zb.Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Ročník 1992 – Právo sociálneho zabezpečenia
106/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o spôsobe kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu
111/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o úhrade nákladov za ubytovanie a základnú starostlivosť v domovoch-penziónoch pre dôchodcov
c28-r1/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
195/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení
235/1992 Zb.Zákon o zrušení pracovných kategórií a o niektorých ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení
259/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 145/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 273/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 319/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 353/1990 Zb. a vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 590/1990 Zb.
380/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe sociálneho zabezpečenia (úplné znenie ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonávaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb. o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení)
381/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podmienky poskytovania príspevku na úhradu nákladov za sociálne služby poskytované právnickými a fyzickými osobami
413/1992 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
446/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o predpoklade osobitnej odbornej spôsobilosti v správe sociálneho zabezpečenia
558/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o predpoklade osobitnej odbornej spôsobilosti v ústavoch sociálnej starostlivosti
590/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony
Ročník 1993 – Právo sociálneho zabezpečenia
7/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia
14/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov
59/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov
70/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o hospodárení so zostatkom prostriedkov fondu kultúrnych a sociálnych potrieb
250/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania služieb v ústavoch sociálnej starostlivosti, o úhrade služby a o vreckovom
Ročník 1994 – Právo sociálneho zabezpečenia
266/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa určujú orgány oprávnené vydávať osvedčenia na preukázanie skutočností potrebných na započítanie doby zamestnania v osobitných prípadoch
290/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o sociálnom zabezpečení
318/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o sociálnom zabezpečení
365/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov
Ročník 1995 – Právo sociálneho zabezpečenia
50/1995 Z. z.Zákon o sociálnom zabezpečení (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
78/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov
175/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Správnej dohody o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o sociálnom zabezpečení
234/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 111/1992 Zb. o úhrade nákladov za ubytovanie a základnú starostlivosť v domovoch-penziónoch pre dôchodcov v znení neskorších predpisov
308/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti sociálneho zabezpečenia
Ročník 1996 – Právo sociálneho zabezpečenia
45/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 304/1994 Z. z. o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania služieb v ústavoch sociálnej starostlivosti, o úhrade za služby a o vreckovom
59/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Cyperskou republikou o sociálnom zabezpečení
60/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Správnej dohody o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Cyperskou republikou o sociálnom zabezpečení
194/1996 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia porovnateľného zárobku na posudzovanie podstatného poklesu zárobku v čase od 1. júla 1996 do 30. júna 1997
222/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 1997 – Právo sociálneho zabezpečenia
213/1997 Z. z.Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
376/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov
Ročník 1998 – Právo sociálneho zabezpečenia
107/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
108/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
132/1998 Z. z.Zákon o zvýšení dôchodkov v roku 1998, o úprave dôchodkov priznaných v roku 1999 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia
156/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 201/1996 Z. z.
196/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení neskorších predpisov
208/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
238/1998 Z. z.Zákon o príspevku na pohreb
329/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Európskej sociálnej charte
330/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Dodatkovom protokole k Európskej sociálnej charte
Ročník 1999 – Právo sociálneho zabezpečenia
220/1999 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite
345/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov
355/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov
Ročník 2000 – Právo sociálneho zabezpečenia
232/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov
446/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov
Ročník 2001 – Právo sociálneho zabezpečenia
208/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení neskorších predpisov
257/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení zákona č. 131/1999 Z. z.
Ročník 2002 – Právo sociálneho zabezpečenia
53/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení
99/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení a rokovaní posudkových komisií sociálneho zabezpečenia
280/2002 Z. z.Zákon o rodičovskom príspevku
281/2002 Z. z.Zákon o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa
328/2002 Z. z.Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
340/2002 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška percenta a obdobie, za ktoré sa bude upravovať náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania
377/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Bulharskou republikou o sociálnom zabezpečení
378/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom o exporte dávok sociálneho zabezpečenia
388/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite
447/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov v znení zákona č. 563/2001 Z. z. a o doplnení niektorých zákonov
451/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby a o zmene a doplnení niektorých zákonov
643/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku
657/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kanadou o sociálnom zabezpečení a uzavretí Správnej dohody o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kanadou o sociálnom zabezpečení
658/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa
Ročník 2003 – Právo sociálneho zabezpečenia
154/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o sociálnom zabezpečení a Vykonávacej dohody k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o sociálnom zabezpečení
264/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom o sociálnom zabezpečení a Vykonávacej dohody k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom o sociálnom zabezpečení
461/2003 Z. z.Zákon o sociálnom poistení
463/2003 Z. z.Zákon o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a dolnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
479/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spolkovou republikou Nemecko o sociálnom zabezpečení a Vykonávacej dohody k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Spolkovou republikou Nemecko o sociálnom zabezpečení
Ročník 2004 – Právo sociálneho zabezpečenia
29/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Luxemburským veľkovojvodstvom o sociálnom zabezpečení
157/2004 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú náležitosti informácie o stave individuálneho účtu poistenca a náležitosti informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca
311/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o poskytovaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl
365/2004 Z. z.Zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)
415/2004 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm rodičovského príspevku
439/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
481/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zvýšení sumy zaopatrovacieho príspevku
Ročník 2005 – Právo sociálneho zabezpečenia
c8-r1/2005 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 721/2004 Z. z.
344/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Quebecu o sociálnom zabezpečení
372/2005 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 157/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú náležitosti informácie o stave individuálneho účtu poistenca a náležitosti informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca
378/2005 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku
381/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zvýšení sumy zaopatrovacieho príspevku
443/2005 Z. z.Úplné znenie zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
534/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
539/2005 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 18. októbra 2005 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 8 ods. 8 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) s čl. 1 ods. 1 a s čl. 12 ods. 1 prvou vetou a ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky
584/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
586/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
602/2005 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2006
Ročník 2006 – Právo sociálneho zabezpečenia
183/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 15. júna 1998 č. 538/M-98, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
228/2006 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2005
343/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 311/2004 Z. z. o poskytovaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl
460/2006 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 7. júna 2006 o vyslovení nesúladu § 263 ods. 2 a ods. 4 až 7 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
486/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi, príspevku na zdravotnú starostlivosť, aktivačného príspevku, príspevku na bývanie a ochranného príspevku
493/2006 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku
513/2006 Z. z.Úplné znenie zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
529/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
566/2006 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 13. septembra 2006 vo veci pozastavenia účinnosti § 82 ods. 10 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z.
586/2006 Z. z.Zákon o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2006
592/2006 Z. z.Zákon o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov
603/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sumách vianočného príspevku v roku 2006
644/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
677/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
680/2006 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2007
Ročník 2007 – Právo sociálneho zabezpečenia
196/2007 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2006
274/2007 Z. z.Zákon o príplatku k dôchodku politickým väzňom
321/2007 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku
377/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie
393/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zvýšení sumy príspevku na pohreb
394/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zvýšení sumy príspevku pri narodení dieťaťa a o zvýšení súm príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá alebo viac detí súčasne
519/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
532/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
555/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
659/2007 Z. z.Zákon o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2008 – Právo sociálneho zabezpečenia
174/2008 Z. z.Úplné znenie zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
204/2008 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 30. apríla 2008 vo veci vyslovenia nesúladu § 82 ods. 10 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z. s čl. 1 ods. 1 prvou vetou v spojení s čl. 12 ods. 2, s čl. 13 ods. 3 a s čl. 39 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj s čl. 3 ods. 1, s čl. 4 ods. 3 a s čl. 30 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd a vo veci vyslovenia nesúladu § 293e ods. 1 až 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 244/2005 Z. z. s čl. 1 ods. 1 prvou vetou v spojení s čl. 39 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj s čl. 30 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd
251/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ďalšie podrobné pravidlá pre duálne zobrazovanie a pre prepočty a zaokrúhľovanie cien, jednotkových cien, platieb a iných hodnôt pri prechode zo slovenskej meny na menu euro pre oblasť miezd, platov a ostatného odmeňovania za prácu, oblasť cestovných náhrad, oblasť služieb zamestnanosti, oblasť sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia, sociálnych dávok, dávok sociálnej pomoci, pomoci v hmotnej núdzi a inej sociálnej podpory a pre oblasť sociálnych služieb
265/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ďalšie podrobné pravidlá pre duálne zobrazovanie, prepočty a zaokrúhľovania platieb a iných hodnôt pri prechode zo slovenskej meny na euro pre oblasť sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov
267/2008 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku
272/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom
336/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie
397/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
448/2008 Z. z.Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
449/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
463/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov
554/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
561/2008 Z. z.Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
599/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2009 – Právo sociálneho zabezpečenia
58/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 219/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
59/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
109/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb
154/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2008
192/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
200/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
211/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení
273/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Európskej sociálnej charty (revidovanej)
285/2009 Z. z.Zákon o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
317/2009 Z. z.Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
508/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
516/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa
551/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2010
571/2009 Z. z.Zákon o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
572/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2010 – Právo sociálneho zabezpečenia
8/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
543/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
551/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2011 – Právo sociálneho zabezpečenia
131/2011 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2010
220/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
242/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
244/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 109/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb
272/2011 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
334/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
344/2011 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2012
388/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
458/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Štátom Izrael o sociálnom zabezpečení a Vykonávacej dohody na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Štátom Izrael o sociálnom zabezpečení
459/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Austráliou o sociálnom zabezpečení a Vykonávacej dohody na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Austráliou o sociálnom zabezpečení
Ročník 2012 – Právo sociálneho zabezpečenia
50/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
181/2012 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima
189/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
252/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
c71-r1/2012 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 252/2012 Z. z.
383/2012 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave sumy rodičovského príspevku
384/2012 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa
413/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Ročník 2013 – Právo sociálneho zabezpečenia
80/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
96/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
338/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
352/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
383/2013 Z. z.Zákon o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
433/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
450/2013 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa
451/2013 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku
485/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Ročník 2014 – Právo sociálneho zabezpečenia
44/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení pri zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie a ich charakteristiky
74/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam hlásení do národných zdravotných registrov, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národných zdravotných registrov, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení do národných zdravotných registrov
133/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2014
183/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
184/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
185/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
219/2014 Z. z.Zákon o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov
232/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
234/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
236/2014 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti štatútu doplnkového dôchodkového fondu, jeho rozsah, obsah a štruktúra informácií, ktoré má štatút obsahovať
240/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
251/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob určenia poistno-matematického ekvivalentu nároku na starobný dôchodok vo vzťahu k dôchodkovému systému Európskej únie alebo jej inštitúcie
263/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
264/2014 Z. z.Zákon o poskytnutí jednorazového finančného príspevku vojnovým sirotám
295/2014 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2015
298/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
301/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
308/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z. z.
311/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
338/2014 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu
375/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
376/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
c117-r1/2014 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 338/2014 Z. z.
Ročník 2015 – Právo sociálneho zabezpečenia
25/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
46/2015 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 338/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu
107/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú štandardy zdravotníckej informatiky a lehoty poskytovania údajov
148/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
176/2015 Z. z.Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov
186/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 9/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky
228/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva Slovenský farmaceutický kódex, druhé vydanie
242/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
283/2015 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2016
326/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu
345/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
347/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
351/2015 Z. z.Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
353/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
378/2015 Z. z.Zákon o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
380/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy, na jej výkon a na zaradenie do aktívnych záloh a o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na výkon mimoriadnej služby alebo alternatívnej služby
393/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
407/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
429/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
436/2015 Z. z.Opatrenie Národnej banky Slovenska o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom
Ročník 2016 – Právo sociálneho zabezpečenia
5/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov
54/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 17. decembra 2015 č. 26972/2015/B821-SBPMR/81164-M, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 6. decembra 2013 č. 17343/2013/B821-SBPMR/73158-M, ktorým sa ustanovujú kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia z 15. decembra 2014 č. 16949/2014/B821-SBPMR/76773-M
55/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 10. decembra 2015 č. MF/21572/2015-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky
56/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 10. decembra 2015 č. MF/18977/2015-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy
60/2016 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 8. decembra 2015 č. 32/2015 o predkladaní oznámení o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu
61/2016 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 8. decembra 2015 č. 31/2015 o poskytovaní informácií o stave majetku v doplnkových dôchodkových fondoch
62/2016 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 8. decembra 2015 č. 30/2015 o poskytovaní informácie o čistej hodnote majetku v doplnkových dôchodkových fondoch
167/2016 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
185/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 18. mája 2016 č. S02491-OL-2016 o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2016
287/2016 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ročník 2017 – Právo sociálneho zabezpečenia
40/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
86/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
173/2017 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima
233/2017 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku
234/2017 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa
279/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
331/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Ročník 2018 – Právo sociálneho zabezpečenia
11/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje súbor otázok súvisiacich s príjmom spotrebiteľa
63/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
185/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2019
190/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
191/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
196/2018 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima
231/2018 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku
232/2018 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa
262/2018 Z. z.Oznámenie o oprave chyby v opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 232/2018 Z. z. o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa
289/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
324/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o chorobách vylučujúcich pobyt v penzióne pre vojnových veteránov
Ročník 2019 – Právo sociálneho zabezpečenia
105/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
153/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
172/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie
175/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok na rok 2020
183/2019 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima
222/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
225/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
231/2019 Z. z.Zákon o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
280/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
312/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
322/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z.
429/2019 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa
430/2019 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi
Ročník 2020 – Právo sociálneho zabezpečenia
68/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
70/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
95/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
102/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
103/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
115/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
116/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
124/2020 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 16/2018-104 z 2. apríla 2020 vo veci nesúladu zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 a 2, čl. 12 ods. 1 a čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, s čl. 2 ods. 2 v spojení s čl. 9 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a s čl. 5 ods. 1 a 2 v spojení s čl. 19 písm. b) Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím
131/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
152/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 116/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
157/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
170/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie
171/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2020 Z. z. o niektorých opatreniach na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
172/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
173/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok na rok 2021
174/2020 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima
184/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
196/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 172/2020 Z. z.
261/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
271/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
273/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 184/2020 Z. z.
301/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 271/2020 Z. z.
302/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
352/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 280/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
380/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
382/2020 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm rodičovského príspevku
383/2020 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa
384/2020 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi
385/2020 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm a koeficientov kompenzačného príspevku baníkom
388/2020 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 9/2018 zo 4. novembra 2020 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 82b ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 140/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Ročník 2021 – Právo sociálneho zabezpečenia
15/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
100/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 261/2020 Z. z.
101/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
102/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 132/2020 Z. z.
103/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ďalšom predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
155/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
156/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
218/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
221/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
244/2021 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima
245/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
246/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok na rok 2022
283/2021 Z. z.Zákon o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu
336/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

Upozornenia v tejto oblasti:

Právo sociálneho zabezpečenia
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup