Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Právo na súdnu ochranu

Právo na súdnu ochranu

1945194619471948196519681970197319821989199019911992200120032004200520072008
Ročník 1945 – Právo na súdnu ochranu
53/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o odčinění křivd československým veřejným zaměstnancům
54/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o přihlašování a zjišťování válečných škod a škod způsobených mimořádnými poměry
Ročník 1946 – Právo na súdnu ochranu
33/1946 Zb.Zákon o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu
115/1946 Zb.Zákon o právnosti jednání souvisících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků
128/1946 Zb.Zákon o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících
129/1946 Zb.Zákon o procesních opatřeních v soudních řízeních pro některé nároky z doby nesvobody
195/1946 Zb.Zákon o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody
198/1946 Zb.Zákon o zrušení a o změně soudních rozhodnutí o rozvodu nebo o rozluce z doby nesvobody
Ročník 1947 – Právo na súdnu ochranu
179/1947 Zb.Zákon o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody pro obor přímých daní
Ročník 1948 – Právo na súdnu ochranu
273/1948 Zb.Zákon o úprave uspokojení a o určení splatnosti niektorých záväzkov, dotknutých znárodňovacími a inými predpismi
Ročník 1965 – Právo na súdnu ochranu
32/1965 Zb.Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia
131/1965 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia k zpráve vlády o postupe obnovovacích prác na odstránenie škôd spôsobených povodňami na južnom Slovensku
Ročník 1968 – Právo na súdnu ochranu
82/1968 Zb.Zákon o súdnej rehabilitácii
157/1968 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb: 1. v slovenskom vydaní Zbierky zákonov v zákone č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii, 2. v českom vydaní Zbierky zákonov vo vyhláške Ministerstva financií č. 86/1968 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií
Ročník 1970 – Právo na súdnu ochranu
70/1970 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii
Ročník 1973 – Právo na súdnu ochranu
67/1973 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka
Ročník 1982 – Právo na súdnu ochranu
159/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1973 Zb.
Ročník 1989 – Právo na súdnu ochranu
93/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou o vzájomnej právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach
Ročník 1990 – Právo na súdnu ochranu
119/1990 Zb.Zákon o súdnej rehabilitácii
403/1990 Zb.Zákon o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd
c69-r1/1990 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
458/1990 Zb.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd
532/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vydaní štátnych dlhopisov na úhrady pohľadávok z priznaných odškodnení podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii
Ročník 1991 – Právo na súdnu ochranu
480/1991 Zb.Zákon o dobe neslobody
Ročník 1992 – Právo na súdnu ochranu
c86-p1/1992 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia k správe predsedu Federálneho zhromaždenia o zákonnom opatrení Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o náhrade škôd spôsobených česko-slovenským fyzickým osobám vstupom cudzích vojsk a pobytom sovietskych vojsk na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
607/1992 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
633/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení zákona č. 47/1991 Zb.
Ročník 2001 – Právo na súdnu ochranu
c189-r1/2001 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí č. 119/2001 Z. z.
Ročník 2003 – Právo na súdnu ochranu
514/2003 Z. z.Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov
Ročník 2004 – Právo na súdnu ochranu
365/2004 Z. z.Zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)
396/2004 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 17. mája 2004 vo veci vyslovenia nesúladu § 80k zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a § 38 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov s označenými článkami Ústavy Slovenskej republiky
610/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení zákona č. 110/2003 Z. z.
616/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
Ročník 2005 – Právo na súdnu ochranu
539/2005 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 18. októbra 2005 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 8 ods. 8 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) s čl. 1 ods. 1 a s čl. 12 ods. 1 prvou vetou a ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky
Ročník 2007 – Právo na súdnu ochranu
326/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 539/2005 Z. z.
Ročník 2008 – Právo na súdnu ochranu
517/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Upozornenia v tejto oblasti:

Právo na súdnu ochranu
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup