Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Práva k cudzej veci

Práva k cudzej veci

1945194719481949195019651983198419911993
Ročník 1945 – Práva k cudzej veci
12/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa
28/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci
Ročník 1947 – Práva k cudzej veci
163/1947 Zb.Nařízení o přídělu konfiskovaných rodinných domků (přídělové nařízení pro rodinné domky)
194/1947 Zb.Nařízení o soupisu pozemkového majetku pro revisi první pozemkové reformy a o jejím vyznačení ve veřejných knihách
Ročník 1948 – Práva k cudzej veci
53/1948 Zb.Zákon, kterým se vyvlastňují nemovitosti zapsané ve vložce č. 2423 pozemkové knihy pro katastrální území Královské Vinohrady
89/1948 Zb.Nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 2. září 1947, č. 163 Sb., o přídělu konfiskovaných rodinných domků (přídělové nařízení pro rodinné domky)
Ročník 1949 – Práva k cudzej veci
97/1949 Zb.Vyhláška o úplnom znení prídelového nariadenia pre rodinné domčeky
282/1949 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon, ktorým československý štát nadobúda pre Sväz sovietskych socialistických republík a Spojené štáty americké vlastnícke právo na niektoré nehnuteľnosti a hnuteľnosti
Ročník 1950 – Práva k cudzej veci
183/1950 Zb.Zákon o majetku zanechanom na území Československej republiky osobami, ktoré optovali pre Sväz sovietskych socialistických republík a presídlili na jeho územie
Ročník 1965 – Práva k cudzej veci
133/1965 Zb.Vyhláška Ústrednej správy geodézie a kartografie o zmene vyhlášky č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností
Ročník 1983 – Práva k cudzej veci
150/1983 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností
Ročník 1984 – Práva k cudzej veci
26/1984 Zb.Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie o zmene a doplnení vyhlášky č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností
Ročník 1991 – Práva k cudzej veci
137/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení zákona č. 458/1990 Zb.
319/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií
Ročník 1993 – Práva k cudzej veci
265/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania po- zemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vylášky č. 608/1992 Zb.

Upozornenia v tejto oblasti:

Práva k cudzej veci
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup