Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Pracovno-právne spory a náhrada škody

Pracovno-právne spory a náhrada škody

194619491956195819651967197019751982198319881989199019911992199319961998200820102011
Ročník 1946 – Pracovno-právne spory a náhrada škody
143/1946 Zb.Zákon o úpravě pracovních poměrů dotčených důsledky národní revoluce
Ročník 1949 – Pracovno-právne spory a náhrada škody
85/1949 Zb.Zákon,ktorým sa zrušujú vyživovacie komisie zriadené podľa zákona o štátnom príspevku vyživovacom a prenáša ich pôsobnosť na národné výbory
Ročník 1956 – Pracovno-právne spory a náhrada škody
37/1956 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia
Ročník 1958 – Pracovno-právne spory a náhrada škody
71/1958 Zb.Zákon o záväzkoch na náhradu škody spôsobenej zamestnancom porušením povinností z pracovného pomeru
Ročník 1965 – Pracovno-právne spory a náhrada škody
30/1965 Zb.Zákon o odškodňovaní pracovných úrazov a chorôb z povolania
31/1965 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odškodňovaní pracovných úrazov a chorôb z povolania
33/1965 Zb.Zákon o úhrade nákladov vznikajúcich štátu z úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení na zdraví (o regresných náhradách)
Ročník 1967 – Pracovno-právne spory a náhrada škody
97/1967 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa vykonávajú niektoré ďalšie ustanovenia Zákonníka práce a predpisov o nemocenskom poistení
Ročník 1970 – Pracovno-právne spory a náhrada škody
23/1970 Zb.Vyhláška federálneho Ministerstva práce a sociálnych vecí o prejednávaní pracovných sporov komisiami pre pracovné spory
Ročník 1975 – Pracovno-právne spory a náhrada škody
42/1975 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o prejednávaní a rozhodovaní pracovných sporov rozhodcovskými komisiami
Ročník 1982 – Pracovno-právne spory a náhrada škody
16/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pre pracovných cestách
Ročník 1983 – Pracovno-právne spory a náhrada škody
25/1983 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ústrednej rady odborov č. 42/1975 Zb. o prejednávaní a rozhodovaní pracovných sporov rozhodcovskými komisiami
Ročník 1988 – Pracovno-právne spory a náhrada škody
241/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení vyhlášky č. 81/1988 Zb.
Ročník 1989 – Pracovno-právne spory a náhrada škody
c24-o2/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
Ročník 1990 – Pracovno-právne spory a náhrada škody
483/1990 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení
Ročník 1991 – Pracovno-právne spory a náhrada škody
16/1991 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukladaní kolektívních smluv vyššího stupně
18/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o iných úkonoch vo všeobecnom záujme
49/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania
Ročník 1992 – Pracovno-právne spory a náhrada škody
128/1992 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite
607/1992 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
Ročník 1993 – Pracovno-právne spory a náhrada škody
149/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 412/1991 Zb. o kárnej zodpovednosti sudcov
Ročník 1996 – Pracovno-právne spory a náhrada škody
274/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o kárnej zodpovednosti prokurátorov
Ročník 1998 – Pracovno-právne spory a náhrada škody
120/1998 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška percenta a obdobie, za ktoré sa bude upravovať náhrada za stratu na zárobku po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania
Ročník 2008 – Pracovno-právne spory a náhrada škody
517/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2010 – Pracovno-právne spory a náhrada škody
52/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Ročník 2011 – Pracovno-právne spory a náhrada škody
120/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Upozornenia v tejto oblasti:

Pracovno-právne spory a náhrada škody
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup