Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Pracovné právo

Pracovné právo

194519461947194919511954195619601967196919701972197519771978197919811982198319841985198619881991199219931994199619971998199920002002200320042005200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
Ročník 1945 – Pracovné právo
14/1945 Zb.Nařízení, jímž se prohlašuje nepouživatelnost některých předpisů o řízení práce a o nouzové službě a zrušují se pracovní poměry, vzniklé přikázáním (nasazením)
15/1945 Zb.Nařízení o hlášení pracovního poměru a jeho zrušení
23/1945 Zb.Nařízení o placené dovolené pro zaměstnance v roce 1945
29/1945 Zb.Nařízení o zvýšení státního příspěvku vyživovacího
32/1945 Zb.Nařízení o mimořádných opatřeních k zabezpečení nutných zemědělských prací v roce 1945
42/1945 Zb.Nařízení o poskytnutí dovolené zaměstnaným posluchačům vysokých škol
58/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o platovém přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům
71/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o pracovní povinnosti osob, které pozbyly československého státního občanství
73/1945 Zb.Dekret presidenta republiky, kterým se mění a doplňuje platový zákon ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., pokud jde o profesory vysokých škol a vysokoškolské asistenty
75/1945 Zb.Nařízení o úpravě nekterých služebních a platových poměrů státních učitelů učňovských škol
86/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o znovuvybudování finanční stráže v zemích České a Moravskoslezské a o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže
93/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o prozatímních opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění
111/1945 Zb.Nařízení, kterým se dolňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeselných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty
126/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o zvláštních nucených pracovních oddílech
155/1945 Zb.Zákon o zvýšení státních starobních podpor
164/1945 Zb.Vyhláška o obvodech a sídlech okresních úřadů ochrany práce a jejich poboček
Ročník 1946 – Pracovné právo
54/1946 Zb.Zákon o letním čase
176/1946 Zb.Zákon, jímž se doplňuje zákon ze dne 16. května 1946, č. 121 Sb., o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v rámci národní výstavby státu
180/1946 Zb.Nařízení o přechodných úlevách při průkazu praktického zaměstnání podle § 11 ministerského nařízení ze dne 7. května 1913, č. 77 ř. z., o civilních technicích (civilních inženýrech a civilních geometrech)
212/1946 Zb.Zákon o zimním čase
213/1946 Zb.Nařízení o zavedení zimního času v období 1946/1947
Ročník 1947 – Pracovné právo
62/1947 Zb.Vládní nařízení o náhradě za součástky služebních oděvů civilních státních zaměstnanců a za součástky služebních stejnokrojů zaměstnanců československých státních drah, nepřidělené v letech 1943 až 1945
119/1947 Zb.Vyhláška ministra spravedlnosti o úplném znění zákonných ustanovení o právu chudých
211/1947 Zb.Vládní nařízení jímž se mění a doplňují některé předpisy o služebních a platových poměrech příslušníků finanční stráže
Ročník 1949 – Pracovné právo
181/1949 Zb.Vládne nariadenie o niektorých opatreniach na zjednodušenie personálnych pomerov vo verejnej správe
183/1949 Zb.Vládne nariadenie o náhrade za škody spôsobené vykonaním ochranných opatrení proti nemociam prenosným na ľudí
Ročník 1951 – Pracovné právo
130/1951 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra o oprave tlačovej chyby v zákone č. 110/1951 Sb., o štátnych pracovných zálohách
Ročník 1954 – Pracovné právo
47/1954 Zb.Nariadenie o udeľovaní vyznamenania a čestných titulov lekárom a iným pracovníkom v zdravotníctve
Ročník 1956 – Pracovné právo
58/1956 Zb.Zákon o náhrade škody za pracovné úrazy a o náhrade nákladov liečebnej starostlivosti a dávok nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Ročník 1960 – Pracovné právo
18/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o náhradách výdavkov pri zahraničných pracovných cestách
Ročník 1967 – Pracovné právo
38/1967 Zb.Vládne nariadenie o umiestňovaní absolventov vysokých škôl, konzervatórií, stredných odborných a odborných škôl
96/1967 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov
Ročník 1969 – Pracovné právo
18/1969 Zb.Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce
152/1969 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení
171/1969 Zb.Vyhláška ministerstva průmyslu České socialistické republiky, kterou se zrušuje příloha č. 2 k vyhlášce č. 57/1959 Ú. l., o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získávaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení okresních národních výborů a nahrazuje se novým zněním
173/1969 Zb.Zákon České národní rady o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
Ročník 1970 – Pracovné právo
121/1970 Zb.Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o povinnostiach organizácií a občanov pri zabezpečovaní práce občanom
149/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky a Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky o poskytovaní náborových príspevkov a iných výhod doosídlencom v sokolovskej oblasti
Ročník 1972 – Pracovné právo
7/1972 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
Ročník 1975 – Pracovné právo
60/1975 Zb.Uznesenie vlády Českej socialistickej republiky výnimočnom skrátení nepretržitého odpočinku v týždni
129/1975 Zb.Zákon Českej národnej rady o pôsobnosti orgánov Českej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
130/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Českej národnej rady o pôsobnosti orgánov Českej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
Ročník 1977 – Pracovné právo
35/1977 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky o požiarnej bezpečnosti pri skladovaní a používaní vykurovacej nafty
Ročník 1978 – Pracovné právo
85/1978 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
115/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky ktorou sa určujú náležitosti poskytované pracovníkom získaným pre cukrovarskú kampaň a pre niektoré iné kampaňové práce
Ročník 1979 – Pracovné právo
166/1979 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej socialistickej reubliky a Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky č. 93/1979 Zb. o odmieňaní hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch
Ročník 1981 – Pracovné právo
21/1981 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
46/1981 Zb.Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 35/1977 Sb., o požární bezpečnosti při skladování a používání topné nafty
56/1981 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve vnitrozemské plavbě
62/1981 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce kterou se doplňuje vyhláška č. 88/1980 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu silničních vozidel
111/1981 Zb.Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o čištění komínů
118/1981 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o odměňování některých prací konaných mimo pracovní poměr
Ročník 1982 – Pracovné právo
10/1982 Zb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
16/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pre pracovných cestách
47/1982 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky kterým se zrušuje vládní nařízení č. 53/1931 Sb., o ochraně zdraví a života dělníků při živnostenském provádění staveb, ve znění vládního nařízení č. 97/1948 Sb., o vládní nařízení č. 41/1938 Sb., jimž se vydávají všeobecné předpisy na ochranu života a zdraví pomocných dělníků
48/1982 Zb.Vyhláška českého úřadu bezpečnosti práce kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
60/1982 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o úprave niektorých náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobu z povolania
91/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy č. 96/1967 Zb. o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov
97/1982 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zejištění jejich bezpečnosti
125/1982 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce kterou se stanoví požadavky k zejištění bezpečnosti při práci s lasery
138/1982 Zb.Zákon České národní rady kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o spůsobnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
142/1982 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
Ročník 1983 – Pracovné právo
18/1983 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zavedení letného času v rokoch 1983 až 1985
Ročník 1984 – Pracovné právo
2/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
24/1984 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakových kotelnách
33/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o cestovných náhradách
Ročník 1985 – Pracovné právo
92/1985 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o zajištění bezpečnosti práce u stabilních zásobníků na sypké materiály
133/1985 Zb.Zákon České národní rady o požární ochraně
Ročník 1986 – Pracovné právo
6/1986 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zavedení letného času v rokoch 1986 až 1988
Ročník 1988 – Pracovné právo
81/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách
222/1988 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zavedení letného času v roku 1989
230/1988 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 27/1985 Zb. o odchylnom poskytovaní nepretržitého odpočinku v týždni niektorých pracovníkom
232/1988 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 26/1985 Sb., o odchylném poskytvání nepřetržitého odpočinku v týdnu některým pracovníkům
Ročník 1991 – Pracovné právo
13/1991 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce
18/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o iných úkonoch vo všeobecnom záujme
53/1991 Zb.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos o osobitných paušálnych cestovných náhradách pre kominárov a vykupovačov druhotných surovín v organizáciách miestneho hospodárstva
120/1991 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se doplňují některé právní předpisy o cestovních náhradách
148/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 31. augusta 1982 č. 315-5796-3161 o osobitnej úprave náhrad cestovných výdavkov pracovníkov prijatých zo Slovenskej socialistickej republiky do aparátu federálnych inštitúcií v znení výnosu Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 18. júna 1990 č. 225-18991-5157
c29-p1/1991 Zb.Opatření ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o úpravě některých cestovních náhrad
c33-p1/1991 Zb.Opatrenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o úprave niektorých cestovných náhrad
218/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch v znení neskorších predpisov
c53-r1/1991 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby
297/1991 Zb.Zákon o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania
404/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu o poskytovaní príplatku na úhradu cestovných výdavkov pracovníkom prijatým z Českej republiky do federálnych orgánov na území Slovenskej republiky
407/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zabezpečení pracovníkov organizácií, ktorí pracujú po kratší ako určený týždenný pracovný čas z dôvodov prechodných odbytových a finančných ťažkostí organizácií
502/1991 Zb.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o pracovnej pohotovosti zdravotníckych pracovníkov
517/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos o vernostných stabilizačných odmenách pracovníkov vo vybraných okresoch a miestach Severočeského, Západočeského a Juhočeského kraja
Ročník 1992 – Pracovné právo
119/1992 Zb.Zákon o cestovných náhradách
c83-p1/1992 Zb.Opatrenie Federálneho ministerstva financií, ktorým sa mení opatrenie Federálneho ministerstva financií z 27. marca 1992, ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene
535/1992 Zb.Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra České republiky č. 260/1991 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků okresních úřadů a jejím ověřování
Ročník 1993 – Pracovné právo
54/1993 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zavedení letného času v rokoch 1993 a 1994
84/1993 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky stravného a základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
234/1993 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
307/1993 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. februára 1993, ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách do Českej republiky
Ročník 1994 – Pracovné právo
35/1994 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného
64/1994 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
124/1994 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného
153/1994 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Federálneho ministerstva financií z 27. marca 1992, ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene v znení opatrenia Federálneho ministerstva financií z 10. júla 1992 a opatrenia Federálneho ministerstva financií z 10. novembra 1992
199/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov
316/1994 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného
Ročník 1996 – Pracovné právo
53/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách
151/1996 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška percenta a obdobie, za ktoré sa bude upravovať náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania
189/1996 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 170/1993 Z. z. o poskytovaní náhrad niektorých výdavkov zamestnancom zahraničnej služby
212/1996 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23/1995 Z. z., ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 159/1995 Z. z.
213/1996 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného
323/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 53/1996 Z. z.
367/1996 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23/1995 Z. z., ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 159/1995 Z. z. a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 212/1996 Z. z.
383/1996 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného
Ročník 1997 – Pracovné právo
29/1997 Z. z.Úplné znenie zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách
97/1997 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
137/1997 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného
361/1997 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného
362/1997 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
Ročník 1998 – Pracovné právo
41/1998 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23/1995 Z. z., ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 159/1995 Z. z., opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 212/1996 Z. z. a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 367/1996 Z. z.
43/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce
156/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 201/1996 Z. z.
316/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí, osobných ochranných pracovných prostriedkov a ďalšieho materiálu nevyhnutného na výkon štátnej služby príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
363/1998 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného
Ročník 1999 – Pracovné právo
13/1999 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
81/1999 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného
125/1999 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška percenta a obdobie, za ktoré sa bude upravovať náhrada za stratu na zárobku po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania
218/1999 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
261/1999 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
262/1999 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného
Ročník 2000 – Pracovné právo
112/2000 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného
194/2000 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška percenta a obdobie, za ktoré sa bude upravovať náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania
217/2000 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného
249/2000 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
Ročník 2002 – Pracovné právo
53/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení
339/2002 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady
340/2002 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška percenta a obdobie, za ktoré sa bude upravovať náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania
Ročník 2003 – Pracovné právo
269/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 162/2002 Z. z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov
547/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o obsahu a rozsahu odbornej prípravy a postupe pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu
Ročník 2004 – Pracovné právo
404/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
712/2004 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2005 základné sadzby stravného v inej ako slovenskej mene pri zahraničných pracovných cestách
Ročník 2005 – Pracovné právo
312/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
582/2005 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2006 základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách
615/2005 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného
Ročník 2007 – Pracovné právo
570/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje minimálny rozsah a požiadavky horských aktivít, obsah tém a rozsah vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy, podrobnosti o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti a náležitosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti
625/2007 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2008 základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách
Ročník 2008 – Pracovné právo
180/2008 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného
621/2008 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného
632/2008 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
Ročník 2009 – Pracovné právo
517/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2010 základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách
Ročník 2010 – Pracovné právo
17/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o inšpekcii práce v priemysle a v obchode č. 81 z roku 1947
Ročník 2011 – Pracovné právo
503/2011 Z. z.Zákon o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2012 – Pracovné právo
48/2012 Z. z.Úplné znenie zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2013 – Pracovné právo
c48-r2/2013 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 154/2013 Z. z.
c111-r1/2013 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 398/2013 Z. z.
Ročník 2014 – Pracovné právo
44/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení pri zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie a ich charakteristiky
74/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam hlásení do národných zdravotných registrov, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národných zdravotných registrov, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení do národných zdravotných registrov
234/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
236/2014 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti štatútu doplnkového dôchodkového fondu, jeho rozsah, obsah a štruktúra informácií, ktoré má štatút obsahovať
244/2014 Z. z.Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (stavebníctvo)
245/2014 Z. z.Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (elektrotechnický priemysel)
264/2014 Z. z.Zákon o poskytnutí jednorazového finančného príspevku vojnovým sirotám
271/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu
297/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2015
299/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
308/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z. z.
311/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
319/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku č. 1 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
325/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 403/2010 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
327/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom v znení vyhlášky č. 150/2011 Z. z.
343/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podmienky prepravy a prenášania výbušnín, výbušných predmetov a munície v priestoroch oprávnenej osoby
344/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti pri prácach s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou
345/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o ohňostrojných prácach
393/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
394/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
395/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov
Ročník 2015 – Pracovné právo
2/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
14/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
18/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
25/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
32/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
44/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
92/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
100/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z.
105/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov v znení nariadenia vlády č. 309/2010 Z. z.
106/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien v znení nariadenia vlády č. 310/2010 Z. z.
114/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky a Slovenským cukrovarníckym spolkom
118/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
127/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
186/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 9/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky
215/2015 Z. z.Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (hutníctvo, ťažobný priemysel a geológia)
216/2015 Z. z.Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (pozemná doprava)
217/2015 Z. z.Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (stavebníctvo)
218/2015 Z. z.Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (elektrotechnický priemysel)
224/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom v znení neskorších predpisov
228/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva Slovenský farmaceutický kódex, druhé vydanie
231/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
242/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
245/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
279/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2016
280/2015 Z. z.Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (strojárstvo)
288/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín, výbušných predmetov a munície, vyhľadávanie nevybuchnutej munície a podmienky uskladňovania výbušnín, výbušných predmetov a munície
326/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu
335/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
353/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
377/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
378/2015 Z. z.Zákon o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
380/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy, na jej výkon a na zaradenie do aktívnych záloh a o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na výkon mimoriadnej služby alebo alternatívnej služby
381/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú činnosti v mimoriadne náročnom prostredí, v ktorom by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a mimoriadne náročné činnosti, pri ktorých by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, na účely nároku na dodatkovú dovolenku
382/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie a používanie a spôsob nosenia vyznamenaní na vojenskej rovnošate
383/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu príslušnej krajiny
393/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
407/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
408/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov
409/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov
429/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
431/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
432/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
433/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení neskorších predpisov
434/2015 Z. z.Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty
435/2015 Z. z.Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu
436/2015 Z. z.Opatrenie Národnej banky Slovenska o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom
443/2015 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 27/2015 z 25. novembra 2015 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení § 29l ods. 3 a § 29l ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v spojení s § 151za zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ročník 2016 – Pracovné právo
4/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby
5/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov
54/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 17. decembra 2015 č. 26972/2015/B821-SBPMR/81164-M, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 6. decembra 2013 č. 17343/2013/B821-SBPMR/73158-M, ktorým sa ustanovujú kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia z 15. decembra 2014 č. 16949/2014/B821-SBPMR/76773-M
55/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 10. decembra 2015 č. MF/21572/2015-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky
56/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 10. decembra 2015 č. MF/18977/2015-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy
59/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o vydaní výnosu z 15. decembra 2015 č. 366.120/2015-KONZ o poskytovaní finančnej pomoci občanom Slovenskej republiky a Európskej únie v mimoriadnych prípadoch
60/2016 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 8. decembra 2015 č. 32/2015 o predkladaní oznámení o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu
61/2016 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 8. decembra 2015 č. 31/2015 o poskytovaní informácií o stave majetku v doplnkových dôchodkových fondoch
62/2016 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 8. decembra 2015 č. 30/2015 o poskytovaní informácie o čistej hodnote majetku v doplnkových dôchodkových fondoch
103/2016 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť
104/2016 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality
105/2016 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 57/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri preprave rádioaktívnych materiálov
106/2016 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení
121/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluve vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
144/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
167/2016 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
174/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
185/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 18. mája 2016 č. S02491-OL-2016 o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2016
222/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
309/2016 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného
369/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov
Ročník 2017 – Pracovné právo
294/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ročník 2018 – Pracovné právo
177/2018 Z. z.Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)
Ročník 2019 – Pracovné právo
184/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú kritériá určenia zdravotnej klasifikácie na výkon funkcie spojenej s pridelením strelnej zbrane služobným úradom
221/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Ročník 2020 – Pracovné právo
198/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
391/2020 Z. z.Zákon o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní
Ročník 2021 – Pracovné právo
76/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
310/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Upozornenia v tejto oblasti:

Pracovné právo
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup