Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

19481950195119521959196119661974197519761977197819791980198219841987198819891990199119921994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
Ročník 1948 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
73/1948 Zb.Vyhláška o stanicích prohlídky cizozemského masa
Ročník 1950 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
62/1950 Zb.Zákon o ochrane pred požiarmi a inými živelnými pohromami
Ročník 1951 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
8/1951 Zb.Nariadenie o ochrane proti rozširovaniu alebo zavlečeniu škodcov rastlín pri dovoze, prevoze a vývoze
Ročník 1952 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
99/1952 Zb.Nariadenie o organizácii veterinárnej služby a o niektorých veterinárnych opatreniach (veterinárny poriadok)
Ročník 1959 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
1/1959 Zb.Vládne nariadenie o ochrane proti zavlečeniu a rozširovaniu škodcov rastlín pri dovoze, prevoze a vývoze
Ročník 1961 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
19/1961 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o spolupráci na úseku veterinárnom a o Zmluve o spolupráci na úseku karantény a ochrany rastlín pred škodcami a chorobami
66/1961 Zb.Zákon o veterinárnej starostlivosti
Ročník 1966 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
65/1966 Zb.Vládne nariadenie o zmenách pôsobnosti v odbore ochrany pred povodňami
Ročník 1974 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
15/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku ochrany a karantény rastlín
Ročník 1975 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
32/1975 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o ochrane pred povodňami
Ročník 1976 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
75/1976 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu
124/1976 Zb.Zákon o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu (úplné znenie zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
Ročník 1977 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
6/1977 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky o ochrane akosti povrchových a podtemných vôd
13/1977 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií
Ročník 1978 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
111/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dojednaní medzi Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Československej socialistickej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri vykonávaní rastlinolekárskych prehliadok
Ročník 1979 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
23/1979 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
25/1979 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
26/1979 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
39/1979 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vody z verejných vodovodov a odvádzania odpadových vôd verejnými kanalizáciami
Ročník 1980 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
148/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti zdravotníctva, lekárskych vied a zdravotníckeho priemyslu
Ročník 1982 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
130/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 37/1963 Zb. o ochrane včiel, rýb a poľovnej zveri pri ničení škodcov prípravkami na ochranu rastlín v znení vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 35/1978 Zb.
Ročník 1984 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
99/1984 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci na úseku ochrany rastlín
Ročník 1987 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
13/1987 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o niektorých chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd
87/1987 Zb.Zákon o veterinárnej starostlivosti
117/1987 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o starostlivosti o zdravie zvierat
118/1987 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o veterinárnej ochrane štátneho územia
121/1987 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o zabezpečovaní zdravotnej neškodnosti živočíšnych produktov
Ročník 1988 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
52/1988 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade
92/1988 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky o podmínkach racionálního využívaní ložisek nevyhrazených nerostu
166/1988 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Ročník 1989 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
c5-o4/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c9-o4/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
100/1989 Zb.Vyhláška Československej komisie pre atómovú energiu o bezpečnostnej ochrane jadrových zariadenií a jadrových materiálov
205/1989 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 39/1979 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vody z verejných vodovodov a odvádzania odpadových vôd verejnými kanalizáciami
Ročník 1990 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
436/1990 Zb.Vyhláška Česko-slovenskej komisie pre atómovú energiu o zabezpečení akosti vybraných zariadení z hľadiska jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení
Ročník 1991 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
128/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde životného prostredia Slovenskej republiky
Ročník 1992 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
41/1992 Zb.Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se vymezují oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší a stanoví zásady vytváření a provozu smogových regulačních systémů a některá další opatření k ochraně ovzduší
244/1992 Zb.Zákon České národní rady o posuzování vlivů na životní prostředí
325/1992 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se stanoví hygienické požadavky pro zacházení s prádlem a pro praní prádla ze zdravotnických zařízení
406/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov
499/1992 Zb.Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí a o způsobu a průběhu veřejného projednání posudku
Ročník 1994 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
127/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
192/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
Ročník 1995 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
52/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie
53/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 111/1993 Z. z. o vydávaní odborných posudkov vo veciach ochrany ovzdušia alebo odpadov, ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb
Ročník 1996 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
34/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o biologickej diverzite
Ročník 1997 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
36/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu
41/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o zisťovaní množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok a údajov o dodržaní určených limitov znečisťovania
126/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín
Ročník 1998 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
171/1998 Z. z.Zákon o prístupe k informáciám o životnom prostredí
230/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o chove hospodárskych zvierat a o usmrcovaní jatočných zvierat
286/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 121/1987 Zb. o zabezpečovaní zdravotnej nezávadnosti živočíšnych produktov
Ročník 1999 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
c23-r1/1999 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 81/1998 Z. z.
275/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny
357/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/3/1997-100, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie doplnkových látok do obehu, na ich zloženie, skúšanie a hodnotenie a bližšie požiadavky biologického overovania krmív
Ročník 2000 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
141/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva geologický zákon
269/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín
391/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
Ročník 2001 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
12/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany
163/2001 Z. z.Zákon o chemických látkach a chemických prípravkoch
c72-r1/2001 Z. z.REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 26/2001 Z. z.
185/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zdravia zvierat
300/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca strukoviny a výrobky zo strukovín
301/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca pochutiny
511/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach o hodnotení rizík existujúcich chemických látok a nových chemických látok pre život a zdravie ľudí a pre životné prostredie
514/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov
515/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach o obsahu karty bezpečnostných údajov
Ročník 2002 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
468/2002 Z. z.Zákon o systéme environmentálne orientovaného riadenia a auditu
543/2002 Z. z.Zákon o ochrane prírody a krajiny
Ročník 2003 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
1/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 169/2002 Z. z. o hasičských jednotkách
101/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca cudzorodé látky v potravinách
121/2003 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o hodnotení jadrovej bezpečnosti
c58-r1/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z.
167/2003 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení
202/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornom posudzovaní a o oprávnení na meranie emisií a kvality ovzdušia
204/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu o technickom zabezpečení oprávnených meraní a metodikách monitorovania emisií a kvality ovzdušia
217/2003 Z. z.Zákon o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov
245/2003 Z. z.Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
391/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
397/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody
408/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia
409/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá
410/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok
c191-r1/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 409/2003 Z. z.
Ročník 2004 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
51/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah programu znižovania emisií, obsah údajov a spôsob informovania verejnosti
66/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú opatrenia na ochranu proti zavlečeniu hnedej hniloby zemiaka
67/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o opatreniach proti šíreniu rakoviny zemiaka a háďatka zemiakového
68/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky na ochranu proti rozširovaniu vybraných druhov obaľovačov
69/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky na dovoz a premiestňovanie určitých škodlivých organizmov, rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na vedecké, výskumné alebo šľachtiteľské účely
70/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane proti zavlečeniu baktériovej krúžkovitosti zemiaka
73/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky na ochranu proti šíreniu štítničky nebezpečnej
75/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty
82/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite
90/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o systéme environmentálne orientovaného riadenia a auditu
94/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb
95/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov
96/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov
108/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o pamiatkových rezerváciách Banská Bystrica a Kremnica
142/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní prevádzkarne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkami
c70-r1/2004 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/2004 Z. z.
159/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej znacky pre výrobkovú skupinu Nepálené murovacie materiály
160/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej znacky pre výrobkovú skupinu Drôtovo kamenné konštrukcie
164/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonáva registrácia odrôd poľnohospodárskych plodín
165/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín do obehu
166/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy do obehu
c84-r1/2004 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 151/2004 Z. z.
278/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia do obehu
279/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá na organizovanie štátnych odborných kontrol krmív
280/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča do obehu
281/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov do obehu
287/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín do obehu
290/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú opatrenia vyplývajúce z nezaradenia určitých účinných látok do zoznamu povolených účinných látok
309/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii odrôd poľnohospodárskych plodín a o vykonávaní štátnych odrodových skúšok
364/2004 Z. z.Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
508/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
517/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o špecifických činnostiach jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy v rámci hodnotenia biocídnych výrobkov a biocídnych výrobkov s nízkym rizikom a hodnotenia účinných látok pre biocídnych výrobky
533/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
541/2004 Z. z.Zákon o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
593/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach
617/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti
626/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o monitorovaní zoonóz a pôvodcov zoonóz
636/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch
666/2004 Z. z.Zákon o ochrane pred povodňami
Ročník 2005 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
2/2005 Z. z.Zákon o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov
c29-r1/2005 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 636/2004 Z. z.
241/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky o vykonávaní Dohovoru o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice
259/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie
260/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečistujúcich látok v znení vyhlášky č. 410/2003 Z. z.
308/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
338/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pre odber pôdnych vzoriek, spôsobe a rozsahu vykonávania agrochemického skúšania pôd, zisťovania pôdnych vlastností lesných pozemkov a o vedení evidencie hnojenia pôdy a stavu výživy rastlín na poľnohospodárskej pôde a na lesných pozemkoch
384/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov, o ich schvaľovaní a aktualizácii
386/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných informatívnych správ počas povodní a súhrnných správ o priebehu a o následkoch povodní a o vykonaných opatreniach
387/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní a uhrádzaní povodňových zabezpečovacích prác, povodňových záchranných prác, škôd spôsobených povodňami a nákladov na činnosť orgánov štátnej správy ochrany pred povodňami
399/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov
430/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 287/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín do obehu
436/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 165/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín do obehu
479/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
491/2005 Z. z.Zákon o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov
532/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
577/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú typy hnojív, zloženie, balenie a označovanie hnojív, analytické metódy skúšania hnojív, rizikové prvky, ich limitné hodnoty pre jednotlivé skupiny hnojív, prípustné odchýlky a limitné hodnoty pre hospodárske hnojivá
606/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2006 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
15/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 434/2004 Z. z. a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
18/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča do obehu
24/2006 Z. z.Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
113/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie
127/2006 Z. z.Zákon o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
131/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok
132/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 409/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá
133/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch
234/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Sysľovské polia
c83-r1/2006 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 132/2006 Z. z.
244/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 164/2004 Z. z., ktorým sa vykonáva registrácia odrôd poľnohospodárskych plodín
248/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o znížení emisií síry alebo jej roztokov prechádzajúcich hranicami štátov najmenej o 30 %
325/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického poľa a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému poľu v životnom prostredí
512/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Londýnskeho dodatku k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu
516/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979
548/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy
Ročník 2007 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
94/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 528/2006 Z. z.
152/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti dokumentácie k žiadosti o autorizáciu biocídneho výrobku a podrobnosti dokumentácie k žiadosti o registráciu biocídneho výrobku s nízkym rizikom a podrobnú špecifikáciu údajov predkladaných pred uvedením biocídneho výrobku a podrobnú špecifikáciu údajov predkladaných pred uvedením biocídneho výrobku s nízkym rizikom na trh
161/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2006 Z. z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov
165/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 583/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom
275/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
304/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín
316/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dokumentačný súbor údajov účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín a jednotné zásady na odborné posudzovanie a registráciu prípravkov na ochranu rastlín
329/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov
332/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami a zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
359/2007 Z. z.Zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov
376/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 274/2004 Z. z. o opatreniach na ochranu životného prostredia pred hlukom z lietadiel
400/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 435/2006 Z. z. o podmienkach poskytovania platieb na agroenvironmentálne opatrenia
454/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
457/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 409/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá v znení vyhlášky č. 132/2006 Z. z.
493/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2006 Z. z.
524/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o radiačnej monitorovacej sieti
539/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o limitných hodnotách optického žiarenia a požiadavkách na objektivizáciu optického žiarenia v životnom prostredí
549/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
578/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov
631/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov
655/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na zníženie emisií z klimatizačných systémov v motorových vozidlách
665/2007 Z. z.Zákon o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov využívajúcich energiu (zákon o ekodizajne)
Ročník 2008 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
51/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva geologický zákon
63/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
189/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 329/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov
199/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach
203/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 131/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok
312/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 399/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov
405/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
408/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2009 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
24/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 329/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 189/2008 Z. z.
30/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 133/2006 Z. z. o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch
166/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov
170/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 461/2008 Z. z. a o zmene zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
287/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
384/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z.
Ročník 2010 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
33/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 329/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov v znení neskorších predpisov
34/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na vozidlá vzhľadom na ich opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť
117/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
120/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
137/2010 Z. z.Zákon o ovzduší
145/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
251/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd
252/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných správ o povodňovej situácii a súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach
270/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky
321/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 329/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov v znení neskorších predpisov
340/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon
439/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu o strategickom environmentálnom hodnotení k Dohovoru o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho štátne hranice
549/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 329/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov v znení neskorších predpisov
Ročník 2011 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
73/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o stanovení významných a trvalo vzostupných trendov koncentrácií znečisťujúcich látok v podzemných vodách a o postupoch na ich zvrátenie
258/2011 Z. z.Zákon o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
336/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov a zoznam účinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom
350/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
408/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
430/2011 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť
431/2011 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o systéme manažérstva kvality
Ročník 2012 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
78/2012 Z. z.Zákon o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
268/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2006 Z. z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov v znení neskorších predpisov
Ročník 2013 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
86/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 399/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 312/2008 Z. z.
100/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 336/2011 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov a zoznam účinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom v znení neskorších predpisov
183/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
319/2013 Z. z.Zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon)
340/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje predmet, náležitosti a sadzba úhrad a ročných platieb za sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie
418/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 336/2011 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov a zoznam účinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom v znení neskorších predpisov
465/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia
477/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín
Ročník 2014 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
45/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z.
196/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia
228/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách
Ročník 2015 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
22/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení vyhlášky č. 340/2010 Z. z.
167/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky
c67-r1/2015 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 167/2015 Z. z.
350/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
367/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách
Ročník 2016 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
6/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Borsukov vrch
11/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
69/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský raj, jeho zóny a ochranné pásmo
71/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov
103/2016 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť
104/2016 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality
105/2016 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 57/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri preprave rádioaktívnych materiálov
106/2016 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení
119/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru
195/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní
244/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o kvalite ovzdušia
312/2016 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
329/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov
Ročník 2017 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
11/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov
142/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov
217/2017 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 46/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/2013 Z. z.
296/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia
316/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí
Ročník 2018 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
150/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/2008 Z. z.
194/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
199/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov
305/2018 Z. z.Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2019 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
71/2019 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v znení vyhlášky č. 106/2016 Z. z.
104/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov
157/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov
210/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
356/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Ročník 2020 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
32/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia v znení vyhlášky č. 296/2017 Z. z.
88/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov
159/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Nesvadské piesky
160/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Jurský Chlm
161/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Bradlo
162/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Mostová
163/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Vinište
232/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov
234/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Rydošová
244/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Marcelovské piesky
245/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Síky
246/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Kamenínske slaniská
247/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Čenkov
248/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Panské lúky
265/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 119/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru
316/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok v znení vyhlášky č. 191/2017 Z. z.
Ročník 2021 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
98/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov

Upozornenia v tejto oblasti:

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup