Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Pomocné vedy

Pomocné vedy

19571965197619911993199819992002200420052006200720082014201520162021
Ročník 1957 – Pomocné vedy
68/1957 Zb.Zákon o umelom prerušení tehotnosti
Ročník 1965 – Pomocné vedy
59/1965 Zb.Zákon o výkone trestu odňatia slobody
Ročník 1976 – Pomocné vedy
34/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a rakúskou spolkovou vládou o kriminalistickej spolupráci na riekach Dunaj, Morava a Dyje
Ročník 1991 – Pomocné vedy
c24-p1/1991 Zb.Opatření ministerstva financí České republiky o úlevě u notářských poplatků z dedičství - odškodnění podle zákona o soudní rehabilitaci
137/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení zákona č. 458/1990 Zb.
278/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva obrany o vydaní výnosu na vykonanie § 30 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v odbore pôsobnosti Federálneho ministerstva obrany
289/1991 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške finančnej náhrady vyplatenej v hotovosti pri mimosúdnych rehabilitáciách
319/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií
392/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje postup podľa § 34 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách
Ročník 1993 – Pomocné vedy
167/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci orgánov prípravného konania trestného
296/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov
322/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým a vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody vo vojenskom nápravnom útvare
Ročník 1998 – Pomocné vedy
255/1998 Z. z.Zákon o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi
Ročník 1999 – Pomocné vedy
305/1999 Z. z.Zákon o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov
Ročník 2002 – Pomocné vedy
126/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov
462/2002 Z. z.Zákon o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom
665/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 462/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom
Ročník 2004 – Pomocné vedy
576/2004 Z. z.Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
613/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2005 – Pomocné vedy
300/2005 Z. z.Trestný zákon
301/2005 Z. z.Trestný poriadok
475/2005 Z. z.Zákon o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
664/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody
Ročník 2006 – Pomocné vedy
215/2006 Z. z.Zákon o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi
Ročník 2007 – Pomocné vedy
274/2007 Z. z.Zákon o príplatku k dôchodku politickým väzňom
Ročník 2008 – Pomocné vedy
79/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi
93/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
272/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom
Ročník 2014 – Pomocné vedy
68/2014 Z. z.Úplné znenie zákona o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2015 – Pomocné vedy
174/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
397/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa na účely Trestného zákona ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
398/2015 Z. z.Zákon o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
401/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
444/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Ročník 2016 – Pomocné vedy
91/2016 Z. z.Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2021 – Pomocné vedy
252/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Upozornenia v tejto oblasti:

Pomocné vedy
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup