Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Poľovníctvo a rybárstvo

Poľovníctvo a rybárstvo

1947194819491952196019611962196319641965196719751976197819821988199119921993199419961997200120022003200520062008200920102012201320142018
Ročník 1947 – Poľovníctvo a rybárstvo
225/1947 Zb.Zákon o myslivosti
Ročník 1948 – Poľovníctvo a rybárstvo
12/1948 Zb.Zákon o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství
Ročník 1949 – Poľovníctvo a rybárstvo
86/1949 Zb.Zákon o prísažných hájnikoch na ochranu lesov, poľného majetku, poľovníctva, rybárstva a vôd a vodných diel
Ročník 1952 – Poľovníctvo a rybárstvo
62/1952 Zb.Zákon o rybárstve
Ročník 1960 – Poľovníctvo a rybárstvo
26/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva o chytaní ondatry pižmovej a zbere jej kožiek
Ročník 1961 – Poľovníctvo a rybárstvo
77/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri
Ročník 1962 – Poľovníctvo a rybárstvo
23/1962 Zb.Zákon o poľovníctve
24/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve
25/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri
74/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o zákaze odstrelu jarabíc v roku 1962 a 1963
Ročník 1963 – Poľovníctvo a rybárstvo
37/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o ochrane včiel, vôd a rýb pri ničení škodcov rastlín
79/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o odplate za postúpenie výkonu práva poľovníctva
102/1963 Zb.Zákon o rybárstve
Ročník 1964 – Poľovníctvo a rybárstvo
123/1964 Zb.Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky poľnohospodárskych výrobkov
Ročník 1965 – Poľovníctvo a rybárstvo
22/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o ochrane a o dobe, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri
Ročník 1967 – Poľovníctvo a rybárstvo
4/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva o ochrane a o dobe, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri
59/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve
Ročník 1975 – Poľovníctvo a rybárstvo
10/1975 Zb.Vyhláška Miisterstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 4/1967 Zb. o ochrane a o dobe, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri a vyhláška č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve
171/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení výpočet zveri
172/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zvierat
Ročník 1976 – Poľovníctvo a rybárstvo
77/1976 Zb.Zákon Českej národnej rady o pôsobnosti orgánov ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu Českej socialistickej republiky
Ročník 1978 – Poľovníctvo a rybárstvo
35/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 37/1963 Zb. o ochrane včiel, vôd a rýb pri ničení škodcov rastlín chemickými prostriedkami
Ročník 1982 – Poľovníctvo a rybárstvo
130/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 37/1963 Zb. o ochrane včiel, rýb a poľovnej zveri pri ničení škodcov prípravkami na ochranu rastlín v znení vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 35/1978 Zb.
Ročník 1988 – Poľovníctvo a rybárstvo
20/1988 Zb.Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky kterou se privádí zákom o myslivosti
Ročník 1991 – Poľovníctvo a rybárstvo
143/1991 Zb.Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti
c28-p2/1991 Zb.Opatrenie Ministerstva financií Slvoenskej republiky o úľave zo správneho poplatku za vydanie poľovníckeho lístka pre cudzincov
Ročník 1992 – Poľovníctvo a rybárstvo
270/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona České národní rady č. 146/1971 Sb., zákona České národní rady č. 96/1977 Sb. a zákona České národní rady č. 143/1991 Sb.
512/1992 Zb.Zákon o myslivosti (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
Ročník 1993 – Poľovníctvo a rybárstvo
99/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov
Ročník 1994 – Poľovníctvo a rybárstvo
99/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva jednotný poľovnícky a disciplinárny poriadok
143/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve
260/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva sadzobník spoločenskej hodnoty poľovnej zveri
361/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 15. novembra 1994 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Torysky s Ústavou Slovenskej republiky a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Ročník 1996 – Poľovníctvo a rybárstvo
340/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve
Ročník 1997 – Poľovníctvo a rybárstvo
91/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o poľovných oblastiach a o akostných triedach poľovných revírov
231/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 172/1975 Zb. o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri
368/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o chovateľských prehliadkach poľovníckych trofejí
Ročník 2001 – Poľovníctvo a rybárstvo
186/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca produkty rybolovu a výrobky z nich
229/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o spôsobe kontroly ulovenej zveri
230/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 172/1975 Zb. o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri v znení vyhlášky č. 231/1997 Z. z.
Ročník 2002 – Poľovníctvo a rybárstvo
139/2002 Z. z.Zákon o rybárstve
c90-r1/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 139/2002 Z. z.
238/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o rybárstve
309/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca zverinu
407/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve v znení neskorších predpisov
Ročník 2003 – Poľovníctvo a rybárstvo
246/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve
496/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 311/2003 Z. z. o požiadavkách na ochranu zdravia zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri usmrcovaní voľne žijúcej zveri a uvádzaní zveriny z tejto zveri na trh
500/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 316/2003 Z. z., ktorým sa zavádzajú minimálne opatrenia na kontrolu určitých chorôb rýb
525/2003 Z. z.Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2005 – Poľovníctvo a rybárstvo
334/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 29. marca 1994 č. 46/1994-100, ktorým sa vydáva jednotný poľovnícky a disciplinárny poriadok
Ročník 2006 – Poľovníctvo a rybárstvo
185/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov
Ročník 2008 – Poľovníctvo a rybárstvo
290/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty hospodárskeho chovu rýb a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov
515/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti starostlivosti o životné prostredie v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
Ročník 2009 – Poľovníctvo a rybárstvo
274/2009 Z. z.Zákon o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
344/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve
Ročník 2010 – Poľovníctvo a rybárstvo
227/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve
c96-r1/2010 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 227/2010 Z. z.
267/2010 Z. z.Zákon o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou
Ročník 2012 – Poľovníctvo a rybárstvo
13/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúškach poľovníkov o hygiene a ochrane zdravia osôb, o vedení evidencie a o požadovaných hláseniach
72/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
125/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 227/2010 Z. z.
c33-r2/2012 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 125/2012 Z. z.
Ročník 2013 – Poľovníctvo a rybárstvo
115/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a o doplnení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
180/2013 Z. z.Zákon o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
421/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa určuje spoločenská hodnota poľovnej zveri
489/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších predpisov
Ročník 2014 – Poľovníctvo a rybárstvo
312/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2008 Z. z. o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty hospodárskeho chovu rýb a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 397/2012 Z. z.
Ročník 2018 – Poľovníctvo a rybárstvo
216/2018 Z. z.Zákon o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
305/2018 Z. z.Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov
381/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
383/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov

Upozornenia v tejto oblasti:

Poľovníctvo a rybárstvo
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup