Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Osobné práva

Osobné práva

194619471949195019521959196119641965196719681969197019731981198219831986199019911992199319941995199719981999200020012002200320052006200720092010201520182019
Ročník 1946 – Osobné práva
33/1946 Zb.Zákon o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu
76/1946 Zb.Zákon o zrušení a o změně soudních rozhodnutí v občanských věcech právních z doby nesvobody
128/1946 Zb.Zákon o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících
195/1946 Zb.Zákon o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody
Ročník 1947 – Osobné práva
153/1947 Zb.Vyhláška ministra vnitra o opravě tiskové chyby v příloze k vyhlášce ministra spravedlnosti ze dne 17. června 1947, č. 119 Sb., o úplném znění zákonných ustanovení o právu chudých
179/1947 Zb.Zákon o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody pro obor přímých daní
219/1947 Zb.Zákon jímž se stanoví nová lhůta k podání žádostí podle § 6 zákona ze dne 13. února 1946, č. 33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu
Ročník 1949 – Osobné práva
206/1949 Zb.Nariadenie o sociálnom zaopatrení československých občanov bývajúcich v cudzine
Ročník 1950 – Osobné práva
179/1950 Zb.Nariadenie o dôležitých dôvodoch na výpoveď chránených nájmov alebo na ich zrušenie bez výpovede
Ročník 1952 – Osobné práva
17/1952 Zb.Nariadenie, ktorým sa určuje výška zákonných úrokov
Ročník 1959 – Osobné práva
5/1959 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
Ročník 1961 – Osobné práva
100/1961 Zb.Zákon o úprave niektorých nárokov a záväzkov medzi československými a rumunskými osobami
Ročník 1964 – Osobné práva
40/1964 Zb.Občiansky zákonník
Ročník 1965 – Osobné práva
32/1965 Zb.Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia
Ročník 1967 – Osobné práva
84/1967 Zb.Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov, ktorou sa mení vyhláška č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia
Ročník 1968 – Osobné práva
82/1968 Zb.Zákon o súdnej rehabilitácii
157/1968 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb: 1. v slovenskom vydaní Zbierky zákonov v zákone č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii, 2. v českom vydaní Zbierky zákonov vo vyhláške Ministerstva financií č. 86/1968 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií
Ročník 1969 – Osobné práva
58/1969 Zb.Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom
65/1969 Zb.Vládne nariadenie Československej socialistickej republiky o vydaní štátnych dlhopisov na úhrady pohľadávok z priznaných náhrad škôd podľa zákona č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii
Ročník 1970 – Osobné práva
70/1970 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii
Ročník 1973 – Osobné práva
67/1973 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka
Ročník 1981 – Osobné práva
78/1981 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 32/1965 Zb. a odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení vyhlášky č. 84/1967 Zb.
Ročník 1982 – Osobné práva
159/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1973 Zb.
Ročník 1983 – Osobné práva
95/1983 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach
96/1983 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach
102/1983 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Gréckou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach
123/1983 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka a notárskeho poriadku
Ročník 1986 – Osobné práva
59/1986 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Belgickým kráľovstvom o právnej pomoci v občianskych, rodinných a obchodných veciach
Ročník 1990 – Osobné práva
119/1990 Zb.Zákon o súdnej rehabilitácii
239/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa určujú obvodné súdy v Bratislave na vybavenie vecí podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii
403/1990 Zb.Zákon o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd
529/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, v znení zákona č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd
Ročník 1991 – Osobné práva
47/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii
231/1991 Zb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
509/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení, dopĺňa a upravuje Občiansky zákonník
544/1991 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
Ročník 1992 – Osobné práva
54/1992 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Policajnému zboru Slovenskej republiky
128/1992 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite
162/1992 Zb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákonů č. 458/1990 Sb., č. 528/1990 Sb. a č. 137/1991 Sb.
296/1992 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o náhrade škôd spôsobených česko-slovenským fyzickým osobám vstupom cudzích vojsk a pobytom sovietskych vojsk na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
312/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií
345/1992 Zb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb.
c82-p1/1992 Zb.Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsedníctva České národní rady ze dne 4. června 1992 č. 345/1992 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb.
492/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 312/1992 Zb.
496/1992 Zb.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 297/1992 Zb.
556/1992 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 532/1990 Zb. o vydaní štátnych dlhopisov na úhrady pohľadávok z priznaných odškodnení podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii
Ročník 1993 – Osobné práva
75/1993 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa podrobnejšie upravuje postup pri uplatňovaní a vyporiadaní reštitučných nárokov k poľnohospodárskemu majetku
Ročník 1994 – Osobné práva
86/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorších predpisov
192/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
Ročník 1995 – Osobné práva
47/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov
Ročník 1997 – Osobné práva
67/1997 Z. z.Zákon o ochrane nefajčiarov
312/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite
Ročník 1998 – Osobné práva
160/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín
167/1998 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 6. mája 1998 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Horné Obdokovce č. 3/1996 z 26. apríla 1996, ktorým sa vyhlasujú byty vo vlastníctve obce za služobné s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami
199/1998 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
237/1998 Z. z.Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady
242/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
256/1998 Z. z.Zákon o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov
264/1998 Z. z.Rozhodnutie vlády Slovenskej republiky, vykonávajúcej niektoré oprávnenia prezidenta Slovenskej republiky, z 18. augusta 1998 o vyhlásení referenda
307/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou o sociálnom zabezpečení
308/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Správnej dohody o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou o sociálnom zabezpečení
Ročník 1999 – Osobné práva
6/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu
19/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a ústrednej rady odborov č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov
Ročník 2000 – Osobné práva
277/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite
Ročník 2001 – Osobné práva
122/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
221/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o opatreniach, ktoré sa majú vykonať pri narodení dieťaťa, úmrtí, nezvestnosti a spadnutí osoby cez palubu na námornej lodi plávajúcej pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky
310/2001 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite
564/2001 Z. z.Zákon o verejnom ochrancovi práv
Ročník 2002 – Osobné práva
23/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov
Ročník 2003 – Osobné práva
268/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite
503/2003 Z. z.Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
514/2003 Z. z.Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov
Ročník 2005 – Osobné práva
3/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov
547/2005 Z. z.Zákon o odškodnení obetí okupácie Československa vojskami Zväzu sovietskych socialistických republík, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky a Bulharskej ľudovej republiky
Ročník 2006 – Osobné práva
122/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
255/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
284/2006 Z. z.Úplné znenie zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv
Ročník 2007 – Osobné práva
84/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2009 – Osobné práva
c6-r1/2009 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 517/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
142/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov
575/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2010 – Osobné práva
317/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím
318/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Opčného protokolu k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím
Ročník 2015 – Osobné práva
158/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov
176/2015 Z. z.Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov
334/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 158/2015 Z. z. o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov
338/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
438/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Ročník 2018 – Osobné práva
18/2018 Z. z.Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
158/2018 Z. z.Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov
Ročník 2019 – Osobné práva
243/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou k Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch vo veciach občianskych, rodinných a trestných z 12. augusta 1982
394/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Upozornenia v tejto oblasti:

Osobné práva
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup