Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Obyvateľstvo a občianstvo

Obyvateľstvo a občianstvo

1945194619471948196119681970197619801990199319941995199619971998199920002001200420052006200820092011201220132014201520202021
Ročník 1945 – Obyvateľstvo a občianstvo
117/1945 Zb.Dekret presidenta republiky, kterým se upravují ustanovení o prohlášení za mrtvého
Ročník 1946 – Obyvateľstvo a občianstvo
75/1946 Zb.Zákon o přiznávání hospodářských a právních úlev krajanům vracejícím se do vlasti, zejména z Maďarska
179/1946 Zb.Ústavní zákon o udělení státního občanství krajanům z Maďarska
Ročník 1947 – Obyvateľstvo a občianstvo
148/1947 Zb.Zákon o opatřeních k provedení československo-maďarské dohody o výměně obyvatelstva
Ročník 1948 – Obyvateľstvo a občianstvo
30/1948 Zb.Nařízení o majetku, který zanechaly v Československé republice osoby, přestěhované do Maďarska podle československo-maďarské dohody o výměně obyvatelstva
245/1948 Zb.Zákon o štátnom občianstve osôb maďarskej národnosti
Ročník 1961 – Obyvateľstvo a občianstvo
37/1961 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o úprave niektorých otázok štátneho občianstva
Ročník 1968 – Obyvateľstvo a občianstvo
144/1968 Zb.Ústavný zákon o postavení národností v Československej socialistickej republike
Ročník 1970 – Obyvateľstvo a občianstvo
95/1970 Zb.Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech
Ročník 1976 – Obyvateľstvo a občianstvo
1/1976 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 69 (Jindřichův Hradec)
73/1976 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do České národní rady a všeobecných voleb do národních výborů v České socialistické republice
91/1976 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o stanovení volebních obvodů pro volby do České národní rady
Ročník 1980 – Obyvateľstvo a občianstvo
16/1980 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 90 (České Budějovice - sídliště Vltava)
26/1980 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 107 (jižní část města Třebíče a části Račerovice a Sokolí)
32/1980 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 15 (Praha 7-západ, hlavní město Praha)
53/1980 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 1
132/1980 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 22
Ročník 1990 – Obyvateľstvo a občianstvo
428/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o úradnom jazyku v Slovenskej republike
c83-p2/1990 Zb.Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú úrokové sadzby z vkladov a pôžičiek občanom (fyzickým osobám)
Ročník 1993 – Obyvateľstvo a občianstvo
45/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych štatistických zisťovaniach vykonávaných u obyvateľstva
Ročník 1994 – Obyvateľstvo a občianstvo
191/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín
c63-r1/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby
c68-r1/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Ročník 1995 – Obyvateľstvo a občianstvo
27/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zabezpečovaní organizovania jednotiek civilnej ochrany
75/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zabezpečovaní evakuácie
270/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom jazyku Slovenskej republiky
c95-r1/1995 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z.
Ročník 1996 – Obyvateľstvo a občianstvo
300/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zabezpečovaní ochrany obyvateľstva pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácii s nebezpečnými škodlivinami
303/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu
319/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky k Dohovoru o právnom postavení utečencov a k Protokolu týkajúcemu sa právneho postavenia utečencov
Ročník 1997 – Obyvateľstvo a občianstvo
c1-r1/1997 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 300/1996 Z. z.
70/1997 Z. z.Zákon o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
234/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o odovzdávaní a prijímaní osôb na spoločnej štátnej hranici
298/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o odovzdávaní a prijímaní vlastných štátnych občanov
Ročník 1998 – Obyvateľstvo a občianstvo
160/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín
261/1998 Z. z.Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva
268/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 27/1995 Z. z. o zabezpečovaní organizovania jednotiek civilnej ochrany
269/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 75/1995 Z. z. o zabezpečovaní evakuácie
Ročník 1999 – Obyvateľstvo a občianstvo
6/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu
119/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave režimu a o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach zo dňa 29. októbra 1992
184/1999 Z. z.Zákon o používaní jazykov národnostných menšín
221/1999 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva
Ročník 2000 – Obyvateľstvo a občianstvo
168/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/1996 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu
216/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zabezpečovaní technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany
309/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/1995 Z. z. o utečencoch
Ročník 2001 – Obyvateľstvo a občianstvo
192/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o redukovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti
252/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
588/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov
Ročník 2004 – Obyvateľstvo a občianstvo
77/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry
115/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
277/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
414/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 203/ 2002 Z. z.
Ročník 2005 – Obyvateľstvo a občianstvo
474/2005 Z. z.Zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
492/2005 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
512/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Ročník 2006 – Obyvateľstvo a občianstvo
524/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu v znení vyhlášky č. 384/1998 Z. z.
Ročník 2008 – Obyvateľstvo a občianstvo
451/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2009 – Obyvateľstvo a občianstvo
318/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
357/2009 Z. z.Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom jazyku Slovenskej republiky
593/2009 Z. z.Zásady vlády Slovenskej republiky k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Ročník 2011 – Obyvateľstvo a občianstvo
35/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
534/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/1999 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva
535/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov
Ročník 2012 – Obyvateľstvo a občianstvo
c29-r1/2012 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 534/2011 Z. z.
336/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z. a ktorým sa menia niektoré zákony
Ročník 2013 – Obyvateľstvo a občianstvo
75/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
388/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Ročník 2014 – Obyvateľstvo a občianstvo
320/2014 Z. z.Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o vyhlásení referenda
Ročník 2015 – Obyvateľstvo a občianstvo
124/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
363/2015 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Ročník 2020 – Obyvateľstvo a občianstvo
71/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky
73/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19
80/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa predlžuje dočasné obnovenie kontroly hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky
133/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky
150/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 133/2020 Z. z., ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky
Ročník 2021 – Obyvateľstvo a občianstvo
310/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Upozornenia v tejto oblasti:

Obyvateľstvo a občianstvo
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup