Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Nakladanie s odpadmi

Nakladanie s odpadmi

194919501951195219541959196019611964196519721974197819811983198719911992199319941995199619981999200020012002200320042005200620072009201020112012201320162017201820192021
Ročník 1949 – Nakladanie s odpadmi
88/1949 Zb.Nariadenie o sbere a odbyte sberných surovín
Ročník 1950 – Nakladanie s odpadmi
20/1950 Zb.Nariadenie o preskúšaní projektov čistiarní odpadových vôd výrobných podnikov a nemocníc a o zaistení ich budovania
Ročník 1951 – Nakladanie s odpadmi
28/1951 Zb.Nariadenie o výkupe motorových vozidiel trvalo nespôsobilých na premávku
34/1951 Zb.Nariadenie o sberných surovinách
Ročník 1952 – Nakladanie s odpadmi
106/1952 Zb.Nariadenie o presune pôsobnosti v sbere železného a kovového odpadu (šrotu)
110/1952 Zb.Nariadenie o nevyužitých odpadových a upotrebených mazacích olejoch
Ročník 1954 – Nakladanie s odpadmi
58/1954 Zb.Nariadenie o výkupe motorových vozidiel trvalo nespôsobilých na premávku
Ročník 1959 – Nakladanie s odpadmi
56/1959 Zb.Nariadenie ministerstva všeobecného strojárstva o využití motorových vozidiel trvale nespôsobilých na premávku
Ročník 1960 – Nakladanie s odpadmi
62/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu o renovácii nevratných drevených obalov
68/1960 Zb.Vládne nariadenie o hospodárení kovovým odpadom a zbernými surovinami
106/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní o hospodárení kovovým odpadom
Ročník 1961 – Nakladanie s odpadmi
57/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu o nákupe prázdnych konzervárenských pohárov
Ročník 1964 – Nakladanie s odpadmi
178/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní o zbere a výkupe vyradených alkalických akumulátorových článkov
Ročník 1965 – Nakladanie s odpadmi
44/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu o zrušení vyhlášky č. 57/1961 Zb. o nákupe prázdnych konzervárenských pohárov
Ročník 1972 – Nakladanie s odpadmi
12/1972 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o hospodárení so zbernými surovinami
Ročník 1974 – Nakladanie s odpadmi
110/1974 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 12/1972 Zb. o hospodárení so zbernými surovinami
Ročník 1978 – Nakladanie s odpadmi
138/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 12/1972 Zb. o hospodárení so zbernými surovinami v znení vyhlášky č. 110/1974 Zb.
Ročník 1981 – Nakladanie s odpadmi
103/1981 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní č. 106/1960 Zb. o hospodárení s kovovým odpadom
Ročník 1983 – Nakladanie s odpadmi
24/1983 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o základných podmienkach dodávky zberných surovín
Ročník 1987 – Nakladanie s odpadmi
67/1987 Zb.Vyhláška Československej komisie pre atómovú energiu o zaistení jadrovej bezpečnosti pri zaobchádzaní s rádioaktívnymi odpadmi
Ročník 1991 – Nakladanie s odpadmi
238/1991 Zb.Zákon o odpadoch
401/1991 Zb.Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o programech odpadového hospodářství
Ročník 1992 – Nakladanie s odpadmi
c123-r1/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
606/1992 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o nakladaní s odpadmi
Ročník 1993 – Nakladanie s odpadmi
242/1993 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného znečistenia vôd
Ročník 1994 – Nakladanie s odpadmi
c43-r1/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby
254/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
Ročník 1995 – Nakladanie s odpadmi
14/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach tvorby, poskytovania a použitia prostriedkov Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
60/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní
Ročník 1996 – Nakladanie s odpadmi
190/1996 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 606/1992 Zb. o nakladaní s odpadmi
Ročník 1998 – Nakladanie s odpadmi
130/1998 Z. z.Zákon o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.
357/1998 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 3. novembra 1998 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia mesta Pezinok č. 6/97 z 11. septembra 1997 o podmienkach dovozu odpadu na územie mesta s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 238/1991 Zb. o odpadoch v znení neskorších predpisov a so zákonom Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve v znení neskorších predpisov
Ročník 1999 – Nakladanie s odpadmi
284/1999 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o podrobnostiach prepravy jadrových materiálov a rádioaktívnych odpadov
Ročník 2000 – Nakladanie s odpadmi
78/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
132/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien v prílohe č. I a prijatie dvoch nových príloh č. VIII a IX k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní, ktoré členské štáty navrhli na IV. zasadaní Konferencie zmluvných strán Bazilejského dohovoru konanej v Kuchingu v Malajzii od 23. do 27. februára 1998
190/2000 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o nakladaní s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom
Ročník 2001 – Nakladanie s odpadmi
100/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o veterinárnej asanačnej činnosti
Ročník 2002 – Nakladanie s odpadmi
75/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú jednotné metódy analytickej kontroly odpadov
261/2002 Z. z.Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
393/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
509/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch
529/2002 Z. z.Zákon o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
732/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o zozname zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné, a o výške zálohy za ne a o výške zálohy za zálohované opakovane použiteľné obaly
Ročník 2003 – Nakladanie s odpadmi
188/2003 Z. z.Zákon o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
335/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 25/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel
397/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody
Ročník 2004 – Nakladanie s odpadmi
17/2004 Z. z.Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov
125/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel
443/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
707/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu projektu a podrobnosti postupu vyhotovovania potvrdenia o dodávke a aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy
733/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2005 – Nakladanie s odpadmi
208/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom
277/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
303/2005 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny
359/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 127/2004 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
c162-r1/2005 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 359/2005 Z. z.
Ročník 2006 – Nakladanie s odpadmi
409/2006 Z. z.Úplné znenie zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
c172-r1/2006 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v úplnom znení zákona č. 223/2001 Z. z. uverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 409/2006 Z. z.
Ročník 2007 – Nakladanie s odpadmi
66/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a na zvyšky nákladu
312/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku na Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
313/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 208/2005 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom
Ročník 2009 – Nakladanie s odpadmi
25/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 732/2002 Z. z. o zozname zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné, a o výške zálohy za ne a o výške zálohy za zálohované opakovane použiteľné obaly
167/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2007 Z. z. o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a na zvyšky nákladu
203/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 364/2004 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov
Ročník 2010 – Nakladanie s odpadmi
111/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
119/2010 Z. z.Zákon o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
206/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok
263/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov
315/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom
Ročník 2011 – Nakladanie s odpadmi
51/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2010 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom
81/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o zálohovaní obalov na nápoje
91/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch
258/2011 Z. z.Zákon o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2012 – Nakladanie s odpadmi
145/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku na Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
153/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel v znení neskorších predpisov
Ročník 2013 – Nakladanie s odpadmi
290/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
310/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
484/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2016 – Nakladanie s odpadmi
196/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2007 Z. z. o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a na zvyšky nákladu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 167/2009 Z. z.
Ročník 2017 – Nakladanie s odpadmi
14/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
Ročník 2018 – Nakladanie s odpadmi
308/2018 Z. z.Zákon o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
329/2018 Z. z.Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
330/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov
Ročník 2019 – Nakladanie s odpadmi
20/2019 Z. z.Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti
Ročník 2021 – Nakladanie s odpadmi
67/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 111/2019 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Upozornenia v tejto oblasti:

Nakladanie s odpadmi
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup