Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie

Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie

194519461948195019651969197319761981198319871988199019911992199920002002200420052006200720082009201120122013201520162017201820192021
Ročník 1945 – Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie
54/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o přihlašování a zjišťování válečných škod a škod způsobených mimořádnými poměry
Ročník 1946 – Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie
128/1946 Zb.Zákon o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících
161/1946 Zb.Zákon o zálohách na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry
Ročník 1948 – Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie
210/1948 Zb.Zákon o některých opatřeních v oboru záloh na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry
273/1948 Zb.Zákon o úprave uspokojení a o určení splatnosti niektorých záväzkov, dotknutých znárodňovacími a inými predpismi
Ročník 1950 – Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie
27/1950 Zb.Zákon o štátnej podpore pri živelných pohromách
Ročník 1965 – Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie
32/1965 Zb.Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia
Ročník 1969 – Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie
65/1969 Zb.Vládne nariadenie Československej socialistickej republiky o vydaní štátnych dlhopisov na úhrady pohľadávok z priznaných náhrad škôd podľa zákona č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii
Ročník 1973 – Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie
94/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dodatkovom dohovore k Medzinárodnému dohovoru o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV) z 25. februára 1961, týkajúcom sa zodpovednosti železníc za usmrtenie a zranenie cestujúcich
Ročník 1976 – Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie
3/1976 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za poškodenie zdravia alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Zboru národnej bezpečnosti
130/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o práve použiteľnom na dopravné nehody
Ročník 1981 – Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie
76/1981 Zb.Vyhláška ministerstvo zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení spoločenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 84/1967 Sb.
78/1981 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 32/1965 Zb. a odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení vyhlášky č. 84/1967 Zb.
Ročník 1983 – Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie
17/1983 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o úprave niektorých náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite
Ročník 1987 – Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie
116/1987 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky ktorou sa upravuje poskytovanie podpôr a náhrad pri zdolávaní nákaz a iných hromadných ochorení zvierat a určujú bezplatné odborné veterinárne činnosti
Ročník 1988 – Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie
190/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy a spojov, ktorou sa určujú pevné sumy náhrad za spôsobenie malých porúch v prevádzke vlakov na celoštátnych dráhach a vlečkách
Ročník 1990 – Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie
144/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti podnikateľa za škodu, ktorá vznikne pracovníkovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou
238/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 1/1977 Sb. o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení, ve znění vyhlášky č. 113/1983 Sb.
Ročník 1991 – Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie
47/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii
87/1991 Zb.Zákon o mimosúdnych rehabilitáciách
231/1991 Zb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
243/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 34/1965 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o regresných náhradách
266/1991 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 33/1965 Sb., o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví (o regresních náhradách)
363/1991 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se provádí zákon o regresních náhradách
544/1991 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
Ročník 1992 – Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie
54/1992 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Policajnému zboru Slovenskej republiky
265/1992 Zb.Zákon o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam
402/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava, ktorou sa určujú pevné sumy za poškodenie železničných vozňov a zariadení
c86-p1/1992 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia k správe predsedu Federálneho zhromaždenia o zákonnom opatrení Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o náhrade škôd spôsobených česko-slovenským fyzickým osobám vstupom cudzích vojsk a pobytom sovietskych vojsk na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
c86-p3/1992 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia k správe predsedu Federálneho zhromaždenia o zákonnom opatrení Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách a mení a dopĺňa zákon č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov, v znení zákona č. 30/1978 Zb. a zákona č. 509/1991 Zb.
Ročník 1999 – Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie
6/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu
220/1999 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite
Ročník 2000 – Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie
277/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite
Ročník 2002 – Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie
24/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o spôsobe výpočtu a úhrady majetkovej ujmy vzniknutej obmedzením bežného hospodárenia na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve štátu
Ročník 2004 – Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie
437/2004 Z. z.Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
Ročník 2005 – Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie
154/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny
155/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu
207/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia pre rok 2005
Ročník 2006 – Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie
242/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia pre rok 2006
Ročník 2007 – Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie
208/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2007
Ročník 2008 – Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie
186/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2008
461/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro
Ročník 2009 – Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie
c6-r1/2009 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 517/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
172/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2009
575/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2011 – Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie
155/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2011
Ročník 2012 – Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie
149/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2012
Ročník 2013 – Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie
124/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2013
Ročník 2015 – Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie
54/2015 Z. z.Zákon o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
102/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2015
170/2015 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam rádioaktívnych materiálov, ich množstvá a ich fyzikálne a chemické parametre odôvodňujúce nízke riziko jadrovej škody
Ročník 2016 – Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie
185/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 18. mája 2016 č. S02491-OL-2016 o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2016
Ročník 2017 – Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie
133/2017 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. mája 2017, č. 03240-OL-2017 o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2017
Ročník 2018 – Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie
152/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 16. mája 2018 č. S05091-2018-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2018
Ročník 2019 – Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie
133/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 15. mája 2019 č. S07592-2019-OL, o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2019
Ročník 2021 – Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie
204/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 21. mája 2021 č. S14243-2021-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2021

Upozornenia v tejto oblasti:

Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup