Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Miestne poplatky

Miestne poplatky

19451946195219591960196419661970197219761981198519881989199019911992199319962000200120022004200520062007200820092010201120122013201420162017201820192020
Ročník 1945 – Miestne poplatky
151/1945 Zb.Vyhláška ministerstva financí o sazbách poplatků za kopie (opisy, výpisy, otisky nebo snímky) s operátu pozemkového katastru
Ročník 1946 – Miestne poplatky
32/1946 Zb.Zákon o sjednocení a úpravě některých poplatkových předpisů
208/1946 Zb.Zákon o vyměřování obecní dávky z nájemného a obecních poplatků, vybíraných na podkladě nájemného nebo nájemní hodnoty, na léta 1944 až 1946
Ročník 1952 – Miestne poplatky
81/1952 Zb.Zákon o dani z predstavení
82/1952 Zb.Zákon o miestnych poplatkoch
Ročník 1959 – Miestne poplatky
79/1959 Zb.Zákon o zrušení dane z predstavení
Ročník 1960 – Miestne poplatky
161/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa zrušujú niektoré miestne poplatky a upravujú predpisy o miestnom poplatku zo psov
Ročník 1964 – Miestne poplatky
71/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o kúpeľnom poplatku
Ročník 1966 – Miestne poplatky
67/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o miestnych poplatkoch
Ročník 1970 – Miestne poplatky
154/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 71/1964 Zb. o kúpeľnom poplatku
Ročník 1972 – Miestne poplatky
36/1972 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Českej socialistickej republiky o miestnom poplatku za psov
67/1972 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o miestnom poplatku zo psov
Ročník 1976 – Miestne poplatky
65/1976 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1972 Zb. o miestnom poplatku zo psov
Ročník 1981 – Miestne poplatky
94/1981 Zb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 36/1972 Sb., o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky č. 180/1975 Sb.
112/1981 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1972 Zb. o miestnom poplatku zo psov v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 65/1976 Zb.
Ročník 1985 – Miestne poplatky
15/1985 Zb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky kterou se ruší vyhláška ministra financí č. 112/1957 Ú.l., o místním poplatku z bytu, ve zňení pozdějších předpisů
16/1985 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška ministra financií č. 112/1957 Ú.v. o miestnom poplatku z bytov v znení neskorších predpisov
Ročník 1988 – Miestne poplatky
216/1988 Zb.Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o místním poplatku ze psů a o lázeňském poplatku
218/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o miestnom poplatku za psov a o kúpeľnom poplatku
Ročník 1989 – Miestne poplatky
7/1989 Zb.Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o některých místních poplatcích vybíraných v Krkonošském národním parku
Ročník 1990 – Miestne poplatky
544/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o miestnych poplatkoch
565/1990 Zb.Zákon České národní rady o místních poplatcích
Ročník 1991 – Miestne poplatky
184/1991 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Ročník 1992 – Miestne poplatky
c6-r1/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby
72/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch
212/1992 Zb.Zákon o sústave daní
309/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o poplatkoch za uloženie odpadov
311/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
595/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach
Ročník 1993 – Miestne poplatky
44/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1992 Zb.
313/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o označení niektorých tabakových výrobkov kontrolnou známkou
Ročník 1996 – Miestne poplatky
122/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 44/1993 Z. z.
Ročník 2000 – Miestne poplatky
174/2000 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 24. mája 2000 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia mesta Trnava č. 104/1997 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením na území centrálnej mestskej zóny Trnava v znení zmien a doplnkov s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách
339/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Ročník 2001 – Miestne poplatky
58/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
473/2001 Z. z.Nález Ustavného súdu Slovenskej republiky zo 16. októbra 2001 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves č. 4/99, ktorým sa upravuje státie, parkovanie a odťahovanie motorových vozidiel na území mesta Spišská Nová Ves s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách
560/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení zákona č. 78/2000 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Ročník 2002 – Miestne poplatky
1/2002 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 28. novembra 2001 vo veci vyslovenia nesúladu čl. 5 všeobecne záväzného nariadenia obce Neverice z 29. apríla 1999 o určení náležitostí miestnych poplatkov v obci Neverice s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
463/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Ročník 2004 – Miestne poplatky
17/2004 Z. z.Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov
24/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
218/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
582/2004 Z. z.Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
730/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy
Ročník 2005 – Miestne poplatky
517/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
642/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy
Ročník 2006 – Miestne poplatky
120/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Ročník 2007 – Miestne poplatky
538/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Ročník 2008 – Miestne poplatky
535/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú niektoré zákony
Ročník 2009 – Miestne poplatky
467/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Ročník 2010 – Miestne poplatky
527/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Ročník 2011 – Miestne poplatky
406/2011 Z. z.Zákon o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
460/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
548/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Ročník 2012 – Miestne poplatky
68/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
69/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony
Ročník 2013 – Miestne poplatky
434/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov
Ročník 2014 – Miestne poplatky
268/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
347/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
Ročník 2016 – Miestne poplatky
57/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 26. novembra 2015 č. MF/018880/2015-725, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľnosti
375/2016 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2017 – Miestne poplatky
292/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Ročník 2018 – Miestne poplatky
112/2018 Z. z.Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
312/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Ročník 2019 – Miestne poplatky
379/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z.
460/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Ročník 2020 – Miestne poplatky
94/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 374/2019 Z. z.
354/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Upozornenia v tejto oblasti:

Miestne poplatky
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup