Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Medzinárodné pracovné právo

Medzinárodné pracovné právo

1947196919761979198019811985198719881989199019911993199419951996199719981999200120022003200520072008
Ročník 1947 – Medzinárodné pracovné právo
98/1947 Zb.Vyhláška o Aktu o změně ústavy Mezinárodní organisace práce
Ročník 1969 – Medzinárodné pracovné právo
161/1969 Zb.Zákon o niektorých dôsledkoch neoprávneného pobytu pracovníkov v cudzine
Ročník 1976 – Medzinárodné pracovné právo
19/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej demokratickej republiky o odbornej príprave občanov Vietnamskej demokratickej republiky v československých organizáciách
Ročník 1979 – Medzinárodné pracovné právo
116/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Irackej republiky o vzájomnom oslobodení zisku a príjmu československého a irackého leteckého podniku a ich zamestnancov od daní
Ročník 1980 – Medzinárodné pracovné právo
141/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o poradenstve pre voľbu povolania a odbornej výchove pre rozvoj ľudských zdrojov, 1975 (č. 142)
Ročník 1981 – Medzinárodné pracovné právo
23/1981 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o lekárskom vyšetrení spôsobilosti detí a mladistvých na zamestnanie v priemysle (č. 77)
24/1981 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o lekárskom vyšetrení spôsobilosti detí a mladistvých na zamestnanie nepriemyselnými prácami (č. 78)
25/1981 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o lekárskom vyšetrení spôsobilosti mladistvých na zamestnanie pod zemou v baniach (č. 124)
26/1981 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o ochrane proti ohrozeniu otravou benzénom (č. 136)
Ročník 1985 – Medzinárodné pracovné právo
72/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o pracovnej rehabilitácii a zamestnávaní invalidov (č. 159)
Ročník 1987 – Medzinárodné pracovné právo
99/1987 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o pracovno-právnych vzťahoch pracovníkov medzinárodných hospodárskych organizácií
Ročník 1988 – Medzinárodné pracovné právo
144/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o štatistikách práce (č. 160)
145/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o závodných zdravotných službách (č. 161)
Ročník 1989 – Medzinárodné pracovné právo
20/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o bezpečnosti a zdraví pracovníkov a o pracovnom prostredí (č. 155)
42/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničních vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných, pracovných a trestných veciach
Ročník 1990 – Medzinárodné pracovné právo
437/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o odškodňovaní pracovných úrazov v poľnohospodárstve (č. 12) a Dohovoru o odškodnení pracovných úrazov (č. 17)
438/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o odškodnení chorôb z povolania (revidovaný) (č. 42)
439/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o zavedení metód určenia minimálnych miezd (č. 26)
440/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o platených sprostredkovateľniach práce (č. 34)
441/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o zamestnávaní žien podzemnými prácami v podzemí a baniach všetkých druhov (č. 45)
442/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o každoročnej platenej dovolenke (č. 52)
450/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o rovnakom odmeňovaní pracujúcich mužov a žien za prácu rovnakej hodnoty (č. 100)
460/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o nočnej práci mladistvých zamestnaných v priemysle (revidovaný 1948) (č. 90)
465/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o diskriminácii (zamestnaní a povolaní) (č. 111) a Dohovoru o ochrane pracovníkov pred ionizujúcim žiarením (č. 115)
469/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o povinnom invalidnom poistení zamestnancov v priemyselných a obchodných podnikoch a v slobodných povolaniach, ako aj domáckych robotníkov a osôb zamestnaných v domácnosti (č. 37), Dohovoru o povinnom invalidnom poistení zamestnancov v poľnohospodárskych podnikoch (č. 38), Dohovoru o povinnom poistení pre prípad smrti zamestnancov v priemyselných a obchodných podnikoch a v slobodných povolaniach, ako aj domáckych robotníkov a osôb zamestnaných v domácnosti (č. 39) a Dohovoru o povinnom poistení pre prípad smrti zamestnancov v poľnohospodárskych podnikoch (č. 40)
470/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o vykonávaní zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať (č. 98) a Dohovoru o metódach určenia minimálnych miezd v poľnohospodárstve (č. 99)
490/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o politike zamestnanosti (č. 122)
506/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o nútenej alebo povinnej práci (č. 29)
Ročník 1991 – Medzinárodné pracovné právo
17/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o organizácii služieb pre sprostredkovanie práce (č. 88) a Dohovoru o nočnej práci žien zamestnaných v priemysle (revisovaný 1948) (č. 89)
403/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o hygiene v obchode a kanceláriách (č. 120)
408/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o predchádzaní a kontrole nebezpečenstiev z povolania spôsobených karcinogénnymi látkami a činiteľmi (č. 139)
411/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o ochrane mzdy (č. 95)
416/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o invalidných, starobných a pozostalostných dávkach (č. 128)
Ročník 1993 – Medzinárodné pracovné právo
169/1993 Z. z.Nariadenie vlády lovenskej republiky o platových pomeroch zamestnancov zahraničnej služby
170/1993 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní náhrad niektorých výdavkov zamestnancom zahraničnej služby
Ročník 1994 – Medzinárodné pracovné právo
317/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom zamestnávaní občanov
Ročník 1995 – Medzinárodné pracovné právo
95/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o organizovaní zamestnávania v rámci plnenia obchodných alebo iných zmlúv a o vzájomnom zamestnávaní občanov
174/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Správnej dohody medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej republiky k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom zamestnávaní občanov
186/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej republiky o predĺžení platnosti a zmene Správnej dohody medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej republiky k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom zamestnávaní občanov
Ročník 1996 – Medzinárodné pracovné právo
137/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o zamestnávaní pracovníkov na rozšírenie ich odborných a jazykových vedomostí
167/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou spolkovou vládou o výmene stážistov
186/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o zamestnávaní pracovníkov slovenských podnikateľských subjektov so sídlom na území Slovenskej republiky na realizáciu zmlúv o diele
Ročník 1997 – Medzinárodné pracovné právo
110/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení sukcesie Slovenskej republiky do záväzkov z príslušných mnohostranných zmluvných dokumentov Medzinárodnej organizácie práce, ktorých depozitárom je generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce
286/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Holandského kráľovstva o zamestnávaní vyživovaných osôb pracovníkov diplomatických misií a konzulárnych úradov
287/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamestnávaní rodinných príslušníkov pracovníkov diplomatických misií a konzulárnych úradov
Ročník 1998 – Medzinárodné pracovné právo
279/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o sociálnom zabezpečení
280/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Správnej dohody o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o sociálnom zabezpečení
340/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Dohovore Medzinárodnej organizácie práce o zrušení nútenej práce č. 105 z roku 1957
341/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Dohovore Medzinárodnej organizácie práce o minimálnom veku na prijatie do zamestnania č. 138 z roku 1973 a o vypovedaní Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o určení minimálneho veku detí na prijatie do zamestnania v priemysle č. 5 z roku 1919, Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o veku detí na prijatie do zamestnania v poľnohospodárstve č. 10 z roku 1921 a Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o minimálnom veku na prijatie do zamestnania pod zemou v baniach č. 123 z roku 1965
c140-r1/1998 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 341/1998 Z. z.
Ročník 1999 – Medzinárodné pracovné právo
110/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Dohovore Medzinárodnej organizácie práce o bezpečnosti a zdraví v baniach č. 176 z roku 1995
168/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Centrom pre medzinárodnú mobilitu Fínskej republiky o výmene stážistov
179/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnom zamestnávaní občanov
240/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Dohovore Medzinárodnej organizácie práce o ochrane nárokov pracovníkov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa č. 173 z roku 1992
Ročník 2001 – Medzinárodné pracovné právo
38/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o zákaze a o okamžitých opatreniach na odstránenie najhorších foriem detskej práce č. 182 z roku 1999
46/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Luxemburského veľkovojvodstva o prijímaní stážistov
109/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Správnej dohody medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej republiky k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom zamestnávaní občanov
406/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko k zmene Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o zamestnávaní pracovníkov na rozšírenie ich odborných a jazykových vedomostí
407/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zmene Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnom zamestnávaní občanov z 12. februára 1999
Ročník 2002 – Medzinárodné pracovné právo
190/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 183 z roku 2000 o revidovaní Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o ochrane materstva (revidovaného) z roku 1952
259/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o zamestnávaní rodinných príslušníkov pracovníkov diplomatických misií, konzulárnych úradov a misií pri medzinárodných organizáciách
Ročník 2003 – Medzinárodné pracovné právo
64/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SLovenskej republiky o vypovedaní Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o nočnej práci žien zamestnávaných v priemysle (revidovaný v roku 1948) č. 89/1948
77/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o nočnej práci č. 171 z roku 1990
205/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o rovnakých príležitostiach a rovnakom zaobchádzaní s mužmi pracovníkmi a so ženami pracovníčkami: pracovníkmi so zodpovednosťou za rodinu č. 156 z roku 1981
Ročník 2005 – Medzinárodné pracovné právo
343/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kanady o zamestnávaní rodinných príslušníkov zamestnancov diplomatických misií a konzulárnych úradov
Ročník 2007 – Medzinárodné pracovné právo
45/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o výmenách mladých odborných pracovníkov
229/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Českou republikou, Poľskou republikou a Slovenskou republikou o zrušení mnohonárodnej brigády
416/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o agentúrach zamestnania za úhradu č. 34 z roku 1933 Slovenskou republikou
Ročník 2008 – Medzinárodné pracovné právo
65/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o vzájomnom zamestnávaní občanov
c47-r1/2008 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 416/2007 Z. z.

Upozornenia v tejto oblasti:

Medzinárodné pracovné právo
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup