Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Medzinárodné orgány a organizácie

Medzinárodné orgány a organizácie

194619481949195619581959196019631964196519671968196919711973197419751976197719801981198519871988199119921994199519981999200020012002200320042005200620072008200920102012
Ročník 1946 – Medzinárodné orgány a organizácie
68/1946 Zb.Dohoda o Mezinárodním měnovém fondu
69/1946 Zb.Dohoda o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj
127/1946 Zb.Stanovy Potravinové a zemědělské organisace Spojených národů
156/1946 Zb.Dojednanie pre utvorenie Europskej uholnej organizácie
Ročník 1948 – Medzinárodné orgány a organizácie
189/1948 Zb.Vyhláška o zřízení a Ústavě Světové zdravotnické organisace a o Protokolu o Mezinárodním úřadu zdravotnictví, přijatých dne 22. července 1946 na mezinárodní zdravotnické konferenci v New Yorku
Ročník 1949 – Medzinárodné orgány a organizácie
43/1949 Zb.Vyhláška ministerstva zahraničných vecí o Protokole k Dohode o reparáciách od Nemecka, o zriadení Medzispojeneckého reparačného úradu a o vrátení menového zlata zo dňa zo dňa 14.januára 1946, dojednanom v Bruseli dňa 15.marca 1948
Ročník 1956 – Medzinárodné orgány a organizácie
52/1956 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o prístupe Československej republiky k Dohovoru o výsadách a imunitách Organizácie Spojených národov schválenému Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 13. februára 1946
Ročník 1958 – Medzinárodné orgány a organizácie
51/1958 Zb.Vyhláška o účinnosti Protokolu o doložkách o rozhodcovi pre Nemeckú demokratickú republiku
Ročník 1959 – Medzinárodné orgány a organizácie
40/1959 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zriadení Medzinárodnej organizácie pre legálnu metronómiu
Ročník 1960 – Medzinárodné orgány a organizácie
115/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Štatúte Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a Dohovore o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájomnej hospodárskej pomoci
Ročník 1963 – Medzinárodné orgány a organizácie
5/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o zriadení Centrálnej dispečerskej organizácie prepojených energetických systémov Bulharskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Rumunskej ľudovej republiky, Československej socialistickej republiky a Západoukrajinskej energetickej sústavy Sväzu sovietskych socialistických republík
14/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Radou vzájomnej hospodárskej pomoci o úprave otázok, ktoré súvisia s umiestnením organizačných zložiek Rady vzájomnej hospodárskej pomoci v Československej socialistickej republike
Ročník 1964 – Medzinárodné orgány a organizácie
175/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o mnohostrannom zúčtovaní v prevoditeľných rubľoch a o zriadení Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce
176/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Európskom dohovore o obchodnej arbitráži
Ročník 1965 – Medzinárodné orgány a organizácie
14/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o zriadení organizácie pre spoluprácu v hutníctve železa a o Štatúte organizácie pre spoluprácu v hutníctve železa Intermetall
24/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o zriadení Organizácie pre spoluprácu v priemysle valivých ložísk
54/1965 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
127/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmenách článkov 23, 27 a 61 Charty Organizácie Spojených národov prijatých XVIII. Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 17. decembra 1963 v rezolúcii č. 1991/XVIII A a B
Ročník 1967 – Medzinárodné orgány a organizácie
33/1967 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovoroch a výsadách a imunitách Dunajskej komisie
Ročník 1968 – Medzinárodné orgány a organizácie
21/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o výsadách a imunitách medzinárodných odborových organizácií
22/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o právnom postavení a úľavách medzinárodných odvetvových organizácií pre hospodársku spoluprácu
57/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej spolkovej republiky o výmene obchodných zastúpení
190/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o telekomunikáciách, Montreux 1965
192/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Dohode o výsadách a imunitách Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu
Ročník 1969 – Medzinárodné orgány a organizácie
93/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Aktoch Svetovej poštovej únie dojednaných vo Viedni 10. júla 1964
Ročník 1971 – Medzinárodné orgány a organizácie
27/1971 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o zriadení medzinárodnej odborovej organizácie pre spoluprácu v oblasti malotonážnej chemickej produkcie „INTERCHIM"
81/1971 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o zriadení a činnosti Domu sovietskej vedy a kultúry v Prahe
Ročník 1973 – Medzinárodné orgány a organizácie
132/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o Obchodnom zastupiteľstve Československej socialistickej republiky vo Zväze sovietskych socialistických republík
Ročník 1974 – Medzinárodné orgány a organizácie
139/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o činnosti kultúrnych a informačných stredísk v Prahe a v Berlíne
Ročník 1975 – Medzinárodné orgány a organizácie
69/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zriadení Svetovej organizácie duševného vlastníctva, podpísanom v Stockholme 14. júla 1967
Ročník 1976 – Medzinárodné orgány a organizácie
119/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o zmenách Štatútu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a Dohovoru o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájomnej hospodárskej pomoci
Ročník 1977 – Medzinárodné orgány a organizácie
110/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o činnosti Československého kultúrneho a informačného strediska v Budapešti a Maďarského kultúrneho strediska v Prahe
Ročník 1980 – Medzinárodné orgány a organizácie
30/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Všeobecných podmienkach špecializácie a kooperácie výroby medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (VPŠK RVHP)
60/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o udieľaní povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť a o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti zahraničnými osobami
61/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zriaďovaní a činnosti organizačných zložiek československých právnických osôb v zahraničí
62/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o kontrole zahraničnoobchodnej činnosti
63/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zriaďovaní a vykonávaní činnosti obchodných zastupiteľstiev zahraničných osôb
Ročník 1981 – Medzinárodné orgány a organizácie
63/1981 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o zmenách Štatútu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci
75/1981 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o medzinárodnej sústave na spoluprácu v oblasti transplantácie obličiek „Intertransplant"
88/1981 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o kultúrnych a informačných strediskách v Československej socialistickej republike a v Bulharskej ľudovej republike a o Protokole k Dohode
90/1981 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmene Dohovoru medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o vzájomnom zriadení domov kultúry
Ročník 1985 – Medzinárodné orgány a organizácie
116/1985 Zb.Zákon o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike
Ročník 1987 – Medzinárodné orgány a organizácie
85/1987 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 60/1980 Zb. o udieľaní povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť a o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti zahraničnými osobami
Ročník 1988 – Medzinárodné orgány a organizácie
15/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Viedenskom dohovore o zmluvnom práve
29/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o zriadení a činnosti kultúrnych a informačných stredísk
129/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vytvorení a činnosti Kultúrneho a informačného strediska Československej socialistickej republiky v Sovietskom zväze
Ročník 1991 – Medzinárodné orgány a organizácie
159/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva
160/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru
161/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dodatkového protokolu k Dohovoru o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru
403/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o hygiene v obchode a kanceláriách (č. 120)
408/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o predchádzaní a kontrole nebezpečenstiev z povolania spôsobených karcinogénnymi látkami a činiteľmi (č. 139)
411/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o ochrane mzdy (č. 95)
416/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o invalidných, starobných a pozostalostných dávkach (č. 128)
432/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o sociálnej starostlivosti o námorníkov na mori a v prístavoch (č. 163)
433/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o bezpečnosti o ochrane zdravia v stavebníctve (č. 167)
444/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o ochrane pracovníkov proti nebezpečenstvám z povolania spôsobeným znečistením vzduchu, hlukom a vibráciami na pracoviskách (č. 148)
445/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o ochrane zdravia a lekárskej starostlivosti pre námorníkov (č. 164)
Ročník 1992 – Medzinárodné orgány a organizácie
125/1992 Zb.Zákon o zriadení Sekretariátu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a o výsadách a imunitách tohto sekretariátu a ďalších inštitúcií Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe
Ročník 1994 – Medzinárodné orgány a organizácie
78/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o právnom postavení Obchodného zastupiteľstva Slovenskej republiky v Ruskej federácii a Obchodného zastupiteľstva Ruskej federácie v Slovenskej republike
219/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Vysokým komisárom Organizácie Spojených národov pre utečencov týkajúcej sa právneho štatútu, imunít a výsad Úradu Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) a jeho personálu v Slovenskej republike
319/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o zriadení Komisie J. Williama Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike
320/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o vzájomnom porozumení
331/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Spolkovou vládou Rakúskej republiky o spolupráci v oblasti priestorového usporiadania, priestorového plánovania a regionálnej politiky
Ročník 1995 – Medzinárodné orgány a organizácie
259/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zriadení Medzivládnej slovensko-maďarskej zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu
Ročník 1998 – Medzinárodné orgány a organizácie
371/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe k Štatútu Medzinárodného centra pre genetické inžinierstvo a biotechnológie
385/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Programom Organizácie Spojených národov pre rozvoj (UNDP)
Ročník 1999 – Medzinárodné orgány a organizácie
102/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Protokole č. 11 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd meniacom kontrolný systém založený dohovorom
257/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o štatúte spolupracujúceho štátu medzi vládou Slovenskej republiky a Európskou organizáciou pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT)
Ročník 2000 – Medzinárodné orgány a organizácie
118/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a Radou Európy týkajúceho sa postavenia Informačnej kancelárie Rady Európy v Bratislave
Ročník 2001 – Medzinárodné orgány a organizácie
141/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
Ročník 2002 – Medzinárodné orgány a organizácie
4/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi
176/2002 Z. z.Zákon o ochrane a rozvoji územia Bardejov
180/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Protokolu o výsadách a imunitách Medzinárodnej organizácie mobilných satelitných komunikácií (IMSO)
190/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 183 z roku 2000 o revidovaní Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o ochrane materstva (revidovaného) z roku 1952
273/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú sankcie Rady bezpečnosti Organizácie Spojených národov
373/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohody o výsadách a imunitách Medzinárodného tribunálu pre morské právo
460/2002 Z. z.Zákon o vykonávaní medzinárodných sankcií zabezpečujúcich medzinárodný mier a bezpečnosť
602/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Európskej charty miestnej samosprávy
605/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia Asociačnej rady č. 2/2002 medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou o prijatí požiadaviek a podmienok účasti Slovenska na programe Spoločenstva Fiscalis
674/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Memoranda o porozumení medzi Slovenskou republikou a Organizáciou NATO pre technické zabezpečenie a zásobovanie (NAMSO) o spolupráci v oblasti logistického zabezpečenia
707/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť
Ročník 2003 – Medzinárodné orgány a organizácie
74/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmene orgánov oprávnených podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín
183/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu o výsadách a imunitách Medzinárodného úradu pre morské dno Príloha k čiastke 87 - k oznámeniu č. 183/2003 Z. z.
331/2003 Z. z.Zákon o voľbách do Európskeho parlamentu
544/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu
Ročník 2004 – Medzinárodné orgány a organizácie
32/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení orgánov podľa čl. 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín
80/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení orgánov podľa článku 4 Dohovoru o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine z 25. októbra 1980
124/2004 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
185/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní zmluvy medzi Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Írskom, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (členskými štátmi Európskej únie) a Českou republikou, Estónskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Poľskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii
298/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody zakladajúcej Medzinárodnú organizáciu pre vinič a víno
299/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Európskym policajným úradom o spolupráci
306/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa o Litovskú republiku a o doplnení ústredných orgánov Austrálskeho zväzu a Lotyšskej republiky
313/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Štatistického úradu Slovenskej republiky o výdavkoch spojených s voľbami do Európskeho parlamentu
323/2004 Z. z.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
418/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o výsadách a imunitách Medzinárodného trestného súdu
427/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uznaní záväznej príslušnosti Medzinárodného súdneho dvora
479/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku k Dohode o štatúte spolupracujúceho štátu medzi vládou Slovenskej republiky a Európskou organizáciou pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT)
530/2004 Z. z.Zákon o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste a o zmene a doplnení niektorých zákonov
621/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii a článku 41 ods. 3 Dohovoru o Europole, o výsadách a imunitách Europolu, členov jeho orgánov, zástupcov riaditeľa a zamestnancov Europolu
Ročník 2005 – Medzinárodné orgány a organizácie
95/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o statuse Organizácie Severoatlantickej zmluvy, predstaviteľov štátov a medzinárodného personálu
96/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o statuse misií a predstaviteľov tretích štátov pri Organizácii Severoatlantickej zmluvy
117/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní II. dodatku k Dohode o štatúte spolupracujúceho štátu medzi vládou Slovenskej republiky a Európskou organizáciou pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT)
c68-r1/2005 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 427/2004 Z. z.
249/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a Rozvojovým programom Organizácie Spojených národov (UNDP) o rozvojovej spolupráci
464/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov
Ročník 2006 – Medzinárodné orgány a organizácie
6/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien článkov 24 a 25 Ústavy Svetovej zdravotníckej organizácie
42/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru vypracovaného na základe článku K.3 ods. 2 písm. c) Zmluvy o Európskej únii o boji proti korupcii týkajúcej sa činiteľov Európskych spoločenstiev alebo činiteľov členských štátov Európskej únie
457/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení k Dohode medzi Švajčiarskou konfederáciou a Rakúskou republikou o zriadení a činnosti Medzinárodného centra pre rozvoj migračnej politiky (ICMPD)
Ročník 2007 – Medzinárodné orgány a organizácie
115/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohody o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj
116/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dodatku k Dohode o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj
181/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu o výsadách a imunitách Európskej organizácie pre atómový výskum
236/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2004 Z. z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste a o zmene a doplnení niektorých zákonov
c129-r1/2007 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 262/2007 Z. z.
c130-r1/2007 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 264/2007 Z. z.
c131-r1/2007 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 265/2007 Z. z.
292/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Slovenskou republikou a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj o Rezidenčnej kancelárii v Slovenskej republike
416/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o agentúrach zamestnania za úhradu č. 34 z roku 1933 Slovenskou republikou
562/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 313/2004 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami do Európskeho parlamentu
583/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a Európskym centrom pre strednodobé predpovede počasia
Ročník 2008 – Medzinárodné orgány a organizácie
c47-r1/2008 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 416/2007 Z. z.
331/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísaná v Cotonou 23. júna 2000
599/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2009 – Medzinárodné orgány a organizácie
2/2009 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
126/2009 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 11. februára 2009 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení § 2 ods. 3 písm. b) zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 prvou vetou a čl. 2 ods. 1 v spojení s čl. 30 ods. 1 prvou vetou a s čl. 30 ods. 3 prvou vetou Ústavy Slovenskej republiky
301/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku
321/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o koordinácii činností Európskej migračnej siete
454/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Organizáciou Spojených národov o Centrálnom úrade projektu Transeurópskych železníc
462/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o poskytovaní a prevádzke letových prevádzkových služieb a zariadení organizáciou EUROCONTROL v stredoeurópskom hornom oblastnom stredisku letových prevádzkových služieb (CEATS) a Zvláštnej dohody o uplatnení čl. 6 Dohody o poskytovaní a prevádzke letových prevádzkových služieb a zariadení organizáciou EUROCONTROL v stredoeurópskom hornom oblastnom stredisku letových prevádzkových služieb (CEATS)
592/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dvojročnej dohody o spolupráci medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu 2010/2011
Ročník 2010 – Medzinárodné orgány a organizácie
58/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov
Ročník 2012 – Medzinárodné orgány a organizácie
4/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Opčného protokolu k Dohovoru o bezpečnostni personálu Organizácie Spojených národov a pridruženého personálu

Upozornenia v tejto oblasti:

Medzinárodné orgány a organizácie
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup