Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Lesy a lesné hospodárstvo

Lesy a lesné hospodárstvo

1945194719481949195019511956196019621963196419691972197319751977197819851986198819891991199319941995199619971998200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
Ročník 1945 – Lesy a lesné hospodárstvo
55/1945 Zb.Nařízení, kterým se zmocňuje ministr zemědělství k opatřením v zemědělské výrobě
Ročník 1947 – Lesy a lesné hospodárstvo
142/1947 Zb.Zákon o revisi první pozemkové reformy
145/1947 Zb.Zákon o organisaci zemědělců republiky Československé
194/1947 Zb.Nařízení o soupisu pozemkového majetku pro revisi první pozemkové reformy a o jejím vyznačení ve veřejných knihách
Ročník 1948 – Lesy a lesné hospodárstvo
46/1948 Zb.Zákon o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě)
206/1948 Zb.Zákon o zalesňování, zřizování ochranných lesních pásů a zakládání (obnově) rybníků
249/1948 Zb.Zákon o poštátnení ústavov pôdohospodárskeho a lesníckeho výskumníctva a o ich organizácii a správe
312/1948 Zb.Zákon o organizácii štátnych lesov a statkov
315/1948 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa zriaďujú štátne lesné a poľnohospodárske podniky vo forme národných podnikov
Ročník 1949 – Lesy a lesné hospodárstvo
207/1949 Zb.Vyhláška ministerstva pôdohospodárstva o prenesení pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva v pozemnoknižných veciah novej pozemkovej reformy
Ročník 1950 – Lesy a lesné hospodárstvo
65/1950 Zb.Zákon o hospodárení lesnými semenami a priesadami
Ročník 1951 – Lesy a lesné hospodárstvo
65/1951 Zb.Zákon o prevodoch nehnuteľností a o prenájmoch poľnohospodárskej a lesnej pôdy
66/1951 Zb.Zákon o odbornej správe lesov
124/1951 Zb.Nariadenie o organizácii štátnych lesov a národných podnikov pre ťažbu dreva
129/1951 Zb.Nariadenie o prenesení finančnej a účtovnej služby majetkovej podstaty pozemkových reforiem
Ročník 1956 – Lesy a lesné hospodárstvo
2/1956 Zb.Nariadenie o organizácii lesného hospodárstva
Ročník 1960 – Lesy a lesné hospodárstvo
145/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 119/1959 Ú. l. (Ú. v.) o dodávkach samoviazačových motúzov, o výdaji povrázkových povriesel, o vrátení použitých samoviazačových motúzov a o ich cenách
147/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o prenesení finančnej a účtovnej služby majetkovej podstaty pozemkových reforiem
166/1960 Zb.Zákon o lesoch a lesnom hospodárstve (lesný zákon)
Ročník 1962 – Lesy a lesné hospodárstvo
92/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o úhradách za zbližovanie, vyvážanie a odvoz dreva a kôry z lesa
94/1962 Zb.Uznesenie vlády, ktorým sa vykonáva lesný zákon v pôsobnosti Ministerstva národnej obrany
Ročník 1963 – Lesy a lesné hospodárstvo
40/1963 Zb.Vládna vyhláška o náhrade škôd spôsobených exhaláciami socialistickým poľnohospodárskym a lesným organizáciám
Ročník 1964 – Lesy a lesné hospodárstvo
185/1964 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
Ročník 1969 – Lesy a lesné hospodárstvo
142/1969 Zb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o výkupu dříví z lesa
Ročník 1972 – Lesy a lesné hospodárstvo
77/1972 Zb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o kvalifikaci odborných lesních hospodářů
Ročník 1973 – Lesy a lesné hospodárstvo
173/1973 Zb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o výkupu dříví z lesa
Ročník 1975 – Lesy a lesné hospodárstvo
49/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky o postupe vodohospodárskych orgánov pri uvádzaní doterajšieho nakladania s vodami do súladu s vodným zákonom a o postupe pri vydávaní povolení na vypúšťanie odpadových alebo zvláštnych vôd do verejných kanalizácií
62/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva českej socialistickej republiky odbornom technicko-bezpečnostnom dohľade na niektorých vodohospodárskych dielach a o technicko-bezpečnostnom dozore národných výborov nad nimi
63/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky o povinnostiach organizácií podávať správy o zistení podzemných vôd a oznamovať údaje o ich odberoch
179/1975 Zb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o prodloužení účinnosti vyhlášky č. 173/1973 Sb., o výkupu dříví z lesa
Ročník 1977 – Lesy a lesné hospodárstvo
61/1977 Zb.Zákon o lesoch
96/1977 Zb.Zákon Českej národnej rady o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva
97/1977 Zb.Vyhláška ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej repuubliky o odbornej správe lesov a o príspevku za ňu
Ročník 1978 – Lesy a lesné hospodárstvo
13/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva českej socialistickej republiky o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a lesnom hospodárskom plánovaní
19/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky ktorou sa určujú povinnosti správcov vodných tokov a upravujú sa niektoré otázky týkajoce sa vodných tokov
84/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv poľnohospodárskej techniky
Ročník 1985 – Lesy a lesné hospodárstvo
101/1985 Zb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o určení vybraných lesních výrobků a organizací oprávněných k jejich nákupu
Ročník 1986 – Lesy a lesné hospodárstvo
65/1986 Zb.Zákon České národní rady kterou se doplňuje zákon č. 40/1958 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění České národní rady č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství
Ročník 1988 – Lesy a lesné hospodárstvo
23/1988 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o Národnom parku Slovenský raj
24/1988 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o Národnom parku Malá Fatra
185/1988 Zb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích
220/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Záhorie
Ročník 1989 – Lesy a lesné hospodárstvo
148/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 84/1978 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv poľnohospodárskej techniky
Ročník 1991 – Lesy a lesné hospodárstvo
131/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde zveľaďovania lesa Slovenskej republiky
c110-r1/1991 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby
Ročník 1993 – Lesy a lesné hospodárstvo
183/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony o lesoch a ich obhospodarovaní
187/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
c63-r1/1993 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Ročník 1994 – Lesy a lesné hospodárstvo
11/1994 Z. z.Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
12/1994 Z. z.Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
15/1994 Z. z.Zákon Slovenskej národnej rady o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
16/1994 Z. z.Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde zveľaďovania lesa Slovenskej republiky (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
95/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z. týkajúce sa dlžníkov hospodáriacich na pôde
137/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomných vzťahoch a zásadách spolupráce v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom a vodnom hospodárstve v podmienkach colnej únie
208/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o nájme poľnohospodárskych a lesných nehnuteľností a o nájme poľnohospodárskeho podniku
307/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 21. septembra 1994 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Hniezdne s Ústavou Slovenskej republiky a so zákonmi
308/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 21. septembra 1994 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Hradisko s Ústavou Slovenskej republiky a so zákonmi
309/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 21. septembra 1994 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Jakubany s Ústavou Slovenskej republiky a so zákonmi
310/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 21. septembra 1994 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Kolačkov s Ústavou Slovenskej republiky a so zákonmi
311/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 21. septembra 1994 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Lomnička s Ústavou Slovenskej republiky a so zákonmi
312/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 21. septembra 1994 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Ľubica s Ústavou Slovenskej republiky a so zákonmi
313/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 21. septembra 1994 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Nová Ľubovňa s Ústavou Slovenskej republiky a so zákonmi
355/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 18. októbra 1994 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Ihľany s Ústavou Slovenskej republiky a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
356/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 18. októbra 1994 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Tvarožná s Ústavou Slovenskej republiky a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
357/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 18. októbra 1994 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Vrbov s Ústavou Slovenskej republiky a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
358/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 18. októbra 1994 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Žakovce s Ústavou Slovenskej republiky a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
359/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 15. novembra 1994 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Jurské s Ústavou Slovenskej republiky a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
360/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 15. novembra 1994 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča s Ústavou Slovenskej republiky a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
361/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 15. novembra 1994 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Torysky s Ústavou Slovenskej republiky a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Ročník 1995 – Lesy a lesné hospodárstvo
265/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov
Ročník 1996 – Lesy a lesné hospodárstvo
222/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 1997 – Lesy a lesné hospodárstvo
49/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú oblasti lesov
Ročník 1998 – Lesy a lesné hospodárstvo
80/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
Ročník 2001 – Lesy a lesné hospodárstvo
262/2001 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 208/1994 Z. z. o nájme poľnohospodárskych a lesných nehnuteľností a o nájme poľnohospodárskeho podniku
Ročník 2002 – Lesy a lesné hospodárstvo
464/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore
Ročník 2003 – Lesy a lesné hospodárstvo
184/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania a o spôsobe výpočtu náhrady
245/2003 Z. z.Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
385/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o bezpečnosti a zdraví v poľnohospodárstve č. 184 z roku 2001
504/2003 Z. z.Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov
Ročník 2004 – Lesy a lesné hospodárstvo
12/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
571/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o zdrojoch reprodukčného materiálu lesných drevín, jeho získavaní, produkcii a používaní
c269-r1/2004 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 224/2004 Z. z.
Ročník 2005 – Lesy a lesné hospodárstvo
38/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav
326/2005 Z. z.Zákon o lesoch
438/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku a o spôsobe výpočtu náhrady
532/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2006 – Lesy a lesné hospodárstvo
397/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o lesnej stráži
453/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o hospodárskej úprave lesov a o ochrane
c231-r1/2006 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 336/2006 Z. z.
645/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 13. apríla 2004 č. 806/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 25. januára 2006 č. 1467/2006-100
648/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/2006 Z. z. o technických požiadavkách na určité vybavenie a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
651/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 401/2005 Z. z. o hladine hluku vnímanej vodičom poľnohospodárskych kolesových traktorov alebo lesných kolesových traktorov
652/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
Ročník 2007 – Lesy a lesné hospodárstvo
23/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
275/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
360/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch a o zmene zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 545/2004 Z. z.
Ročník 2008 – Lesy a lesné hospodárstvo
540/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 86/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2009 – Lesy a lesné hospodárstvo
12/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov
396/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
c157-r2/2009 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 396/2009 Z. z.
Ročník 2010 – Lesy a lesné hospodárstvo
43/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomných vzťahoch a zásadách spolupráce v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom a vodnom hospodárstve v podmienkach colnej únie
117/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
138/2010 Z. z.Zákon o lesnom reprodukčnom materiáli
267/2010 Z. z.Zákon o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou
Ročník 2011 – Lesy a lesné hospodárstvo
49/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli
54/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2007 Z. z. o technických požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 169/2007 Z. z.
297/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o lesnej hospodárskej evidencii
320/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka
Ročník 2012 – Lesy a lesné hospodárstvo
96/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
345/2012 Z. z.Zákon o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2013 – Lesy a lesné hospodárstvo
115/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a o doplnení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
180/2013 Z. z.Zákon o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
230/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov
Ročník 2014 – Lesy a lesné hospodárstvo
182/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Ročník 2015 – Lesy a lesné hospodárstvo
15/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa
Ročník 2016 – Lesy a lesné hospodárstvo
116/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate
Ročník 2017 – Lesy a lesné hospodárstvo
226/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o poskytovaní podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
291/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ročník 2018 – Lesy a lesné hospodárstvo
113/2018 Z. z.Zákon o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
189/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 116/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate
Ročník 2019 – Lesy a lesné hospodárstvo
2/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
206/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 451/2006 Z. z. o odbornom lesnom hospodárovi
207/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch
355/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ročník 2020 – Lesy a lesné hospodárstvo
321/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii
Ročník 2021 – Lesy a lesné hospodárstvo
120/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19
310/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Upozornenia v tejto oblasti:

Lesy a lesné hospodárstvo
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup