Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Kontrolné orgány

Kontrolné orgány

19451947194819501951195219571958195919601961196219631964196619671968196919701971197319751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
Ročník 1945 – Kontrolné orgány
153/1945 Zb.Vyhláška o přihlášení některých majetkových hodnot
Ročník 1947 – Kontrolné orgány
142/1947 Zb.Zákon o revisi první pozemkové reformy
Ročník 1948 – Kontrolné orgány
90/1948 Zb.Nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 7. ledna 1948, č. 1 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první pozemkové reformy
Ročník 1950 – Kontrolné orgány
155/1950 Zb.Nariadenie o zrušení Úradu hospodárskej kontrolnej služby
Ročník 1951 – Kontrolné orgány
73/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Ministerstvo štátnej kontroly
Ročník 1952 – Kontrolné orgány
38/1952 Zb.Nariadenie o zmene a doplnení vládneho nariadenia č. 73/1951 Sb., ktorým sa zriaďuje Ministerstvo štátnej kontroly
47/1952 Zb.Nariadenie o Štátnej energetickej inšpekcii
Ročník 1957 – Kontrolné orgány
3/1957 Zb.Nariadenie o zriadení Povereníctva štátnej kontroly
Ročník 1958 – Kontrolné orgány
6/1958 Zb.Nariadenie o zmenách pôsobnosti v odbore občianskej kontroly obchodu a prevádzkární
61/1958 Zb.Nariadenie, ktorým sa rozširuje pôsobnosť Štátnej drevárskej inšpekcie
Ročník 1959 – Kontrolné orgány
72/1959 Zb.Zákon o dozore nad bezpečnosťou pri práci vo výrobných družstvách
Ročník 1960 – Kontrolné orgány
55/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva, ktorou sa upravujú niektoré povinnosti výrobcov a prevádzateľov parných kotlov (parných generátorov) a iných tlakových nádob a menia niektoré predpisy o bezpečnosti a hospodárnosti týchto technických zariadení
193/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva palív a energetiky, ktorou sa zrušuje vyhláška č. 80/1953 Ú. l. (č. 114/1953 Ú. v.) o náhradách za výkony pri vykonávaní odborne-technického dozoru
Ročník 1961 – Kontrolné orgány
56/1961 Zb.Zákon o zriadení Ústredného úradu štátnej kontroly a štatistiky
Ročník 1962 – Kontrolné orgány
26/1962 Zb.Vyhláška ministra-predsedu Ústredného úradu štátnej kontroly a štatistiky o ukladaní kárnych opatrení a peňažných náhrad orgánmi štátnej kontroly a štatistiky
64/1962 Zb.Zákon, ktorým sa rozširuje pôsobnosť Štátnej energetickej inšpekcie
93/1962 Zb.Vyhláška ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní o štátnej službe pre drahé kovy
114/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o štátnom odbornom dozore nad technickým stavom strojov používaných v poľnohospodárstve a nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci s týmito strojmi
122/1962 Zb.Zákon o štátnej poľnohospodárskej, potravinárskej a obchodnej inšpekcii
Ročník 1963 – Kontrolné orgány
30/1963 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Komisii ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade
83/1963 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky o povinnom skúšaní a kontrole elektrotechnických výrobkov, materiálov a pomôcok
Ročník 1964 – Kontrolné orgány
70/1964 Zb.Zásady plánovania a koordinácie kontrolnej činnosti
125/1964 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Komisii ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady
127/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy o mestskom prepravnom poriadku
162/1964 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky o povinnom skúšaní a kontrole výrobkov a materiálov určených do oblasti so sťaženými klimatickými podmienkami
209/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy o zriadení Štátnej leteckej inšpekcie a Správy dopravných letísk
Ročník 1966 – Kontrolné orgány
49/1966 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Komisii Slovenskej národnej rady pre vodné hospodárstvo
Ročník 1967 – Kontrolné orgány
21/1967 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o voľbách komisií ľudovej kontroly
34/1967 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
70/1967 Zb.Zákon o komisiách ľudovej kontroly
78/1967 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Komisii ľudovej kontroly Slovenskej národnej rady
108/1967 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
Ročník 1968 – Kontrolné orgány
30/1968 Zb.Zákon o štátnom skúšobníctve
31/1968 Zb.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 122/1962 Zb. o štátnej poľnohospodárskej, potravinárskej a obchodnej inšpekcii
34/1968 Zb.Vyhláška ministra ťažkého priemyslu, ktorou sa dopĺňa vyhláška ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní č. 93/1962 Zb. o štátnej službe pre drahé kovy
85/1968 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon o komisiách ľudovej kontroly a zákon o národných výboroch
174/1968 Zb.Zákon o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce
Ročník 1969 – Kontrolné orgány
38/1969 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce
70/1969 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej socialistickej republiky
182/1969 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení
Ročník 1970 – Kontrolné orgány
36/1970 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce
48/1970 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o ustanovení orgánu štátnej správy príslušného na preskúmavanie rozhodnutí komisií ľudovej kontroly národných výborov o uložení poriadkových pokút a pokarhaní s pokutou
Ročník 1971 – Kontrolné orgány
116/1971 Zb.Zákon Českej národnej rady o výboroch a komisiách ľudovej kontroly
Ročník 1973 – Kontrolné orgány
23/1973 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o závodných komisiách ľudovej kontroly v organizáciách riadených orgánmi Československej socialistickej republiky
25/1973 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o závodných komisiách ľudovej kontroly
133/1973 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa určujú vyhradené technické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
Ročník 1975 – Kontrolné orgány
111/1975 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení
116/1975 Zb.Vyhláška Slovenského banského úradu o ohlasovaní podzemných a povrchových prác orgánom štátnej banskej správy
169/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o odbornom technicko-bezpečnostnom dohľade na niektorých vodohospodárskych dielach a o technicko-bezpečnostnom dozore národných výborov nad nimi
Ročník 1976 – Kontrolné orgány
22/1976 Zb.Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce o zaistení bezpečnosti práce pri stabilných zásobníkov na sypké hmoty
23/1976 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zaistení bezpečnosti práce pri stabilných zásobníkoch na sypké materiály
35/1976 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
36/1976 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach
Ročník 1977 – Kontrolné orgány
15/1977 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 36/1970 Zb. o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce
28/1977 Zb.Vyhláška Československej komisie pre atómovú energiu o evidencii a kontrole jadrových materiálov
104/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy č. 209/1964 Zb. o zriadení Štátnej leteckej inšpekcie a Správy dopravných letísk
Ročník 1978 – Kontrolné orgány
51/1978 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
123/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vykonávaní periodických revízií hospodárenia
Ročník 1979 – Kontrolné orgány
7/1979 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o štátnom odbornom dozore nad vybratými tlakovými zariadeniami energetických zariadení
11/1979 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o pôsobnosti správ celoštátnych dráh na úseku štátneho odborného technického dozoru na dráhach
18/1979 Zb.Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce a Českého banského úradu ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
19/1979 Zb.Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce a Českého banského úradu ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
20/1979 Zb.Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce a Českého banského úrdu ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
21/1979 Zb.Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce a Českého banského úradu ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
22/1979 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zrušení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 133/1973 Zb., ktorou sa určujú vyhradené technické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
23/1979 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
24/1979 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
25/1979 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
26/1979 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
Ročník 1980 – Kontrolné orgány
62/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o kontrole zahraničnoobchodnej činnosti
159/1980 Zb.Nariadenie vlády Československe socialistickej republiky č. 22/1971 Zb., ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad, v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 56/1972 Zb. a č. 46/1977 Zb.
Ročník 1981 – Kontrolné orgány
51/1981 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zaistení bezpečnosti práce a technických zariadení vo vnútrozemskej plavbe
Ročník 1982 – Kontrolné orgány
58/1982 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zrušuje vládne nariadenie č. 53/1931 Zb. o ochrane zdravia a života robotníkov pri živnostenskom vykonávaní stavieb v znení vládneho nariadenia č. 97/1948 Zb. a vládne nariadenie č. 41/1938 Zb., ktorým sa vydávajú všeobecné predpisy na ochranu života a zdravia pomocných robotníkov
59/1982 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení
61/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o určených technických zariadeniach
83/1982 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa mení vyhláška č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
84/1982 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie bezpečnosti
100/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode
106/1982 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike
126/1982 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti pri práci s lasermi
Ročník 1983 – Kontrolné orgány
51/1983 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu ktorou sa ustanovujú niektoré povinnosti organizáciám na zaistenie bezpečnosti práce pri dovážaných technických zariadeniach
Ročník 1984 – Kontrolné orgány
25/1984 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach
28/1984 Zb.Zákon o štátnom dozore nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení
Ročník 1985 – Kontrolné orgány
42/1985 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o zajištění bezpečnosti práce s ručními motorovými řetězovými pilami
43/1985 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zaistení bezpečnosti práce s ručnými motorovými reťazovými pílami
93/1985 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zaistení bezpečnosti práce pri stabilných zásobníkoch na sypké materiály
Ročník 1986 – Kontrolné orgány
70/1986 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii
71/1986 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej obchodnej inšpekcii
Ročník 1987 – Kontrolné orgány
8/1987 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o spôsobilosti dovážaných lanových dráh a iných technických zariadení
11/1987 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
19/1987 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu ktorou sa ustanovujú požiadavky na ochranu pred výbuchmi horľavých plynov a pár
22/1987 Zb.Zásady akosti vykonávanej výbormi ľudovej kontroly ČSSR, ČSR a SSR schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 18. decembra 1986 č. 338
54/1987 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve
67/1987 Zb.Vyhláška Československej komisie pre atómovú energiu o zaistení jadrovej bezpečnosti pri zaobchádzaní s rádioaktívnymi odpadmi
84/1987 Zb.Zákon o štátnom skúšobníctve (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
88/1987 Zb.Zákon o štátnej energetickej inšpekcii
92/1987 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa vykonáva zákon o štátnej energetickej inšpekcii
Ročník 1988 – Kontrolné orgány
18/1988 Zb.Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o krátení fondov palív a energie
80/1988 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o určovaní kondícií, klasifikácii zásob výhradných ložísk a o posudzovaní, schvaľovaní a štátnej expertíze ich výpočtov
177/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy a spojov, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 68/1964 Zb. o prenesení pôsobnosti štátnej správy vo veciach dráh a vyhláška č. 11/1979 Zb. o pôsobnosti správ celoštátnych dráh na úseku štátneho odborného technického dozoru na dráhach
Ročník 1989 – Kontrolné orgány
66/1989 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike
Ročník 1990 – Kontrolné orgány
387/1990 Zb.Vyhláška Slovenského banského úradu o vyšetrovaní príčin havárií a závažných pracovných úrazov pri činnostiach podliehajúcich hlavnému dozoru orgánov štátnej banskej správy
483/1990 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení
484/1990 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení
485/1990 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti, v znení vyhlášky č. 84/1982 Zb.
486/1990 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 24/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
487/1990 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 25/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
488/1990 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 26/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
551/1990 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 97/1982 Sb.
552/1990 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
553/1990 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
554/1990 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Ročník 1991 – Kontrolné orgány
405/1991 Zb.Zákon o kontrole v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike
417/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii
481/1991 Zb.Ústavní zákon České národní rady, kterým se zřizuje Nejvyšší kontrolní úřad České republiky
552/1991 Zb.Zákon České národní rady o státní kontrole
Ročník 1992 – Kontrolné orgány
32/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej obchodnej inšpekcii (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
45/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva kontroly Slovenskej republiky o sídlach a územnej pôsobnosti inšpektorátov Slovenskej obchodnej inšpekcie
61/1992 Zb.Zákon České národní rady o Nejvyšším kontrolním úřadě České republiky
159/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 575/1990 Sb.
180/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a územná pôsobnosť inšpektorátov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie
240/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci
275/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva kontroly o odbornej spôsobilosti pracovníkov poverených vykonávaním kontrolnej činnosti a podmienkach jej overovania
c58-r1/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby
346/1992 Zb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady o platových poměrech prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky
359/1992 Zb.Zákon České národní rady o zeměměřických a katastrálních orgánech
396/1992 Zb.Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
425/1992 Zb.Zákon České národní rady o České obchodní inspekci (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a dolnění)
495/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 63/1991 Zb. o ochrane hospodárskej súťaže
Ročník 1993 – Kontrolné orgány
39/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky
c17-r1/1993 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby
274/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa
Ročník 1994 – Kontrolné orgány
82/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych hmotných rezervách
256/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce
272/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane zdravia ľudí
Ročník 1995 – Kontrolné orgány
c6-r1/1995 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.
261/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom informačnom systéme
Ročník 1996 – Kontrolné orgány
10/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o kontrole v štátnej správe
74/1996 Z. z.Vyhláška Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti
75/1996 Z. z.Vyhláška Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach
82/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane v oblasti prevencie
260/1996 Z. z.Vyhláška Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti inšpektorátov bezpečnosti práce
334/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o sídlach a územnej pôsobnosti inšpektorátov Slovenskej obchodnej inšpekcie
Ročník 1997 – Kontrolné orgány
15/1997 Z. z.Oznámenie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
38/1997 Z. z.Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike
44/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení a štátneho dozoru nad jadrovými materiálmi
112/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a územná pôsobnosť krajských inšpektorátov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie a ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 36/1997 Z. z. o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu
141/1997 Z. z.Oznámenie Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
228/1997 Z. z.Oznámenie Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Ročník 1998 – Kontrolné orgány
53/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej príprave inšpektorov ochrany zvierat
152/1998 Z. z.Zákon o sťažnostiach
161/1998 Z. z.Zákon o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
254/1998 Z. z.Zákon o verejných prácach
Ročník 1999 – Kontrolné orgány
14/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a územná pôsobnosť krajských inšpektorátov Štátnej energetickej inšpekcie
29/1999 Z. z.Vyhláška úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva zoznam špeciálnych materiálov a zariadení
30/1999 Z. z.Vyhláška úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o maximálnych limitoch množstiev jadrových materiálov, pri ktorých sa nepredpokladá spôsobenie vzniku jadrovej škody
186/1999 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zabezpečení fyzickej ochrany jadrových zariadení, jadrových materiálov a rádioaktívnych odpadov
187/1999 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti zamestnancov jadrových zariadení
198/1999 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o evidencii a kontrole jadrových materiálov
245/1999 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie
246/1999 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o dokumentácii jadrových zariadení pri ich vyraďovaní z prevádzky
284/1999 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o podrobnostiach prepravy jadrových materiálov a rádioaktívnych odpadov
313/1999 Z. z.Zákon o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon)
354/1999 Z. z.Opatrenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Ročník 2000 – Kontrolné orgány
31/2000 Z. z.Vyhláška úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o udalostiach na jadrových zariadeniach
95/2000 Z. z.Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
122/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
190/2000 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o nakladaní s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom
195/2000 Z. z.Zákon o telekomunikáciách
329/2000 Z. z.Zákon o Úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov
338/2000 Z. z.Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
389/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zverejňovaní predbežných oznámení, oznámení o vyhlásení metód verejného obstarávania, súťažných podkladov a výsledkov verejného obstarávania
441/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
458/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky
470/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.
Ročník 2001 – Kontrolné orgány
c5-r1/2001 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb
163/2001 Z. z.Zákon o chemických látkach a chemických prípravkoch
167/2001 Z. z.Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte obratu
168/2001 Z. z.Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie
258/2001 Z. z.Zákon o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov
298/2001 Z. z.Opatrenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
307/2001 Z. z.Opatrenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
325/2001 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Štatistického úradu Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
471/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti
507/2001 Z. z.Zákon o poštových službách
521/2001 Z. z.Úplné znenie zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch
523/2001 Z. z.Rozhodnutie úradu pre reguláciu sieťových odvetví o spôsobe výpočtu maximálnych cien za dodanie zemného plynu odberateľom
559/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení zákona č. 458/2000 Z. z. a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
Ročník 2002 – Kontrolné orgány
88/2002 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti
89/2002 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii a použití mechanických zábranných prostriedkov alebo technických zabezpečovacích prostriedkov
90/2002 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o bezpečnosti technických prostriedkov
91/2002 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o šifrovej ochrane informácií
151/2002 Z. z.Zákon o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov
175/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
c90-r1/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 139/2002 Z. z.
237/2002 Z. z.Zákon o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov
317/2002 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o požiadavkách na systémy kvality držiteľov oprávnení a o zmene a doplnení vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 187/1999 Z. z. o odbornej spôsobilosti zamestnancov jadrových zariadení
318/2002 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o bezpečnostnej dokumentácii jadrových zariadení a o zmene a doplnení vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 245/1999 Z. z. o havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie
430/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
433/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov
543/2002 Z. z.Zákon o ochrane prírody a krajiny
579/2002 Z. z.Úplné znenie zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách)
596/2002 Z. z.Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí
677/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov
691/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o požiadavkách na kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť a ďalšie vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich potravinový dozor
Ročník 2003 – Kontrolné orgány
121/2003 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o hodnotení jadrovej bezpečnosti
167/2003 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení
358/2003 Z. z.Zákon o obchodných reťazcoch
359/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 170/2002 Z. z. o výške poplatkov za úkony Úradu pre finančný trh v znení neskorších predpisov
523/2003 Z. z.Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
Ročník 2004 – Kontrolné orgány
9/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 216/2002 Z. z. o povolaní lekárnika, o Slovenskej lekárnickej komore a o doplnení zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov
10/2004 Z. z.Zákon o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon)
11/2004 Z. z.Zákon o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany
43/2004 Z. z.Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
70/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane proti zavlečeniu baktériovej krúžkovitosti zemiaka
74/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje postup pre oznámenie o pozastavení zásielky alebo škodlivého organizmu z tretích krajín
99/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o postupoch uplatňujúcich sa v rámci systému rýchlej výmeny informácií o potravinách a krmivách v prípade vážneho a bezprostredného ohrozenia a bezpečnosti spotrebiteľov
171/2004 Z. z.Opatrenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
262/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí siedmich príloh k Protokolu k Európskej dohode o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov (PECA)
279/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá na organizovanie štátnych odborných kontrol krmív
285/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje systém úhrady nákladov v krmivárskom sektore
289/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol
369/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
385/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
c173-r1/2004 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 279/2004 Z. z.
465/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 147/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb. v znení vyhlášky č. 44/2003 Z. z.
512/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 289/2004 Z. z., ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol
513/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poplatkoch za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol
541/2004 Z. z.Zákon o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
581/2004 Z. z.Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
584/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú opatrenia na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch
611/2004 Z. z.Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o priebehu odbornej skúšky, podrobnosti o priebehu skúšky spôsobilosti, spôsob určenia odmeny patentových zástupcov, podmienky na určenie náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času
656/2004 Z. z.Zákon o energetike a o zmene niektorých zákonov
657/2004 Z. z.Zákon o tepelnej energetike
658/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
725/2004 Z. z.Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
747/2004 Z. z.Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
762/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú lieky a zdravotnícke pomôcky, ktoré môže zdravotná poisťovňa individuálne obstarať pre poistenca
763/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú záväzné štandardy pre zdravotnícku štatistiku
764/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náležitostiach žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
765/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
766/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia
767/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náležitostiach správy o činnosti zdravotnej poisťovne
768/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o predkladaní údajov z účtovníctva, štatistickej evidencie a ďalších údajov zdravotnou poisťovňou
771/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o forme a náležitostiach pitevného protokolu, o zozname pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy, a o požiadavkách na materiálno-technické vybavenie pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy
Ročník 2005 – Kontrolné orgány
115/2005 Z. z.Oznámenie Národného bezpečnostného úradu o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje hodnota občianskeho odevu a jeho doplnkov pre príslušníkov Národného bezpečnostného úradu
160/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.
308/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
310/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2005 Z. z.
358/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 765/2004 Z. z. o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
445/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú lieky a zdravotnícke pomôcky, ktoré môže obstarať zdravotná poisťovňa
479/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
519/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
527/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov
560/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 764/2004 Z. z. o náležitostiach žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
635/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na bezpečnosť textilných vlákien a priadzí, textilných, usňových a odevných výrobkov z textilu a usne určených na priamy styk s pokožkou
Ročník 2006 – Kontrolné orgány
25/2006 Z. z.Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
35/2006 Z. z.Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní
46/2006 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o špeciálnych materiáloch a zariadeniach, ktoré spadajú pod dozor Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
53/2006 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom
58/2006 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam
240/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze
261/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
275/2006 Z. z.Zákon o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
517/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na systém čelnej ochrany motorových vozidiel
687/2006 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za spoločnosť a za ňou spravované podielové fondy, depozitármi podielových fondov, burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom a na štatistické účely
Ročník 2007 – Kontrolné orgány
94/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 528/2006 Z. z.
193/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
199/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
260/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach
463/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov
667/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov
Ročník 2008 – Kontrolné orgány
70/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
80/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov
100/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov
101/2008 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vlastných zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti
112/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
116/2008 Z. z.Úplné znenie zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
164/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach
179/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
232/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
270/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
283/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
405/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
406/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách
408/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
424/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 764/2004 Z. z. o náležitostiach žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 560/2005 Z. z.
442/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
523/2008 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré vyhlášky Národnej banky Slovenska v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
540/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 86/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
553/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
566/2008 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o solventnosti a minimálnej výške garančného fondu poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne
578/2008 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní na štatistické účely a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 4/2008 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní
581/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
601/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene a doplnení niektorých zákonov
642/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 765/2004 Z. z. o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v znení vyhlášky č. 358/2005 Z. z.
Ročník 2009 – Kontrolné orgány
74/2009 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o predkladaní oznámení o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu
75/2009 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o poskytovaní informácie o čistej hodnote majetku v doplnkových dôchodkových fondoch
186/2009 Z. z.Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
204/2009 Z. z.Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie
246/2009 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o spôsobe určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde a o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch v znení neskorších predpisov
275/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
277/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany
309/2009 Z. z.Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov
514/2009 Z. z.Zákon o doprave na dráhach
570/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2010 – Kontrolné orgány
c29-r2/2010 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Národnej banky Slovenska č. 246/2009 Z. z.
67/2010 Z. z.Zákon o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)
120/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ročník 2011 – Kontrolné orgány
153/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov
184/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
295/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva § 19b ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
350/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
362/2011 Z. z.Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
373/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
396/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení zákona č. 277/2009 Z. z.
402/2011 Z. z.Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 204/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie
477/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii rizík produktu a rizík výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu a jej vzor, vzor osvedčenia o kvalite a úplnosti produktu a vzor osvedčenia o zhode
Ročník 2012 – Kontrolné orgány
119/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnej rovnošate inšpektora práce a jej vyobrazenie
245/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnej rovnošate inšpektora práce a jej vyobrazenie
361/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Ročník 2013 – Kontrolné orgány
94/2013 Z. z.Zákon o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov
142/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
225/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z.
308/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
367/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ročník 2014 – Kontrolné orgány
373/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Ročník 2015 – Kontrolné orgány
8/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 45/2014 Z. z.
25/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
31/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
101/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z.
206/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 771/2004 Z. z. o forme a náležitostiach pitevného protokolu, o zozname pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy, a o požiadavkách na materiálno-technické vybavenie pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy v znení neskorších predpisov
228/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva Slovenský farmaceutický kódex, druhé vydanie
252/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
343/2015 Z. z.Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
c98-r1/2015 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
375/2015 Z. z.Zákon o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
393/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
436/2015 Z. z.Opatrenie Národnej banky Slovenska o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom
439/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
441/2015 Z. z.Opatrenie Národnej banky Slovenska o vlastných zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti
450/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ročník 2016 – Kontrolné orgány
6/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Borsukov vrch
15/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny
32/2016 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 24. novembra 2015 č. 16/2015 o predkladaní výkazov a iných informácií Slovenskou kanceláriou poisťovateľov
60/2016 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 8. decembra 2015 č. 32/2015 o predkladaní oznámení o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu
69/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský raj, jeho zóny a ochranné pásmo
102/2016 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení vyhlášky č. 31/2012 Z. z.
103/2016 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť
104/2016 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality
105/2016 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 57/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri preprave rádioaktívnych materiálov
106/2016 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení
Ročník 2017 – Kontrolné orgány
11/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov
Ročník 2018 – Kontrolné orgány
10/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon)
76/2018 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú špeciálne materiály a zariadenia, ktoré spadajú pod dozor Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
130/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov
Ročník 2019 – Kontrolné orgány
71/2019 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v znení vyhlášky č. 106/2016 Z. z.
218/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov
219/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov
273/2019 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní rozhodnutia z 21. augusta 2019 č. 17/2019 o intervenčnom opatrení vo vzťahu k finančným rozdielovým zmluvám
356/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
371/2019 Z. z.Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov
373/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
Ročník 2020 – Kontrolné orgány
112/2020 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú špeciálne materiály a zariadenia, ktoré spadajú pod dozor Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
159/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Nesvadské piesky
160/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Jurský Chlm
161/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Bradlo
162/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Mostová
163/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Vinište
244/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Marcelovské piesky
245/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Síky
246/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Kamenínske slaniská
247/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Čenkov
248/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Panské lúky
Ročník 2021 – Kontrolné orgány
141/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
252/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
282/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov

Upozornenia v tejto oblasti:

Kontrolné orgány
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup