Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Hospodárske, sociálne a kultúrne práva

Hospodárske, sociálne a kultúrne práva

19461947194919501961197619881990199119921996199720032004200520082009201120202021
Ročník 1946 – Hospodárske, sociálne a kultúrne práva
75/1946 Zb.Zákon o přiznávání hospodářských a právních úlev krajanům vracejícím se do vlasti, zejména z Maďarska
Ročník 1947 – Hospodárske, sociálne a kultúrne práva
71/1947 Zb.Nařízení, jímž se krajanům vracejícím se do vlasti přiznávají některé úlevy při hodnocení školského a praktického vzdělání, zkoušek a vysvědčení a při nastupování živností
Ročník 1949 – Hospodárske, sociálne a kultúrne práva
164/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa predlžuje účinnosť zákona o poplatkových úľavách pri úprave právnych pomerov presťahovalcov, prisťahovalcov a niektorých iných osôb
Ročník 1950 – Hospodárske, sociálne a kultúrne práva
27/1950 Zb.Zákon o štátnej podpore pri živelných pohromách
Ročník 1961 – Hospodárske, sociálne a kultúrne práva
100/1961 Zb.Zákon o úprave niektorých nárokov a záväzkov medzi československými a rumunskými osobami
Ročník 1976 – Hospodárske, sociálne a kultúrne práva
120/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach a Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
Ročník 1988 – Hospodárske, sociálne a kultúrne práva
114/1988 Zb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
Ročník 1990 – Hospodárske, sociálne a kultúrne práva
300/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
496/1990 Zb.Ústavný zákon o navrátení majetku Komunistickej strany Česko-Slovenska ľudu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
497/1990 Zb.Ústavný zákon o navrátení majetku Socialistického zväzu mládeže ľudu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Ročník 1991 – Hospodárske, sociálne a kultúrne práva
480/1991 Zb.Zákon o dobe neslobody
Ročník 1992 – Hospodárske, sociálne a kultúrne práva
c116-p1/1992 Zb.Nález Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Ročník 1996 – Hospodárske, sociálne a kultúrne práva
153/1996 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 2. mája 1996 vo veci vyslovenia nesúladu čl. I bodu 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 269/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 158/1994 Z. z. s Ústavou Slovenskej republiky
Ročník 1997 – Hospodárske, sociálne a kultúrne práva
68/1997 Z. z.Zákon o Matici slovenskej
Ročník 2003 – Hospodárske, sociálne a kultúrne práva
125/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach
599/2003 Z. z.Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2004 – Hospodárske, sociálne a kultúrne práva
395/2004 Z. z.Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní
469/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 125/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach
Ročník 2005 – Hospodárske, sociálne a kultúrne práva
382/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi, aktivačného príspevku a ochranného príspevku
471/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
573/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Ročník 2008 – Hospodárske, sociálne a kultúrne práva
562/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
563/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2009 – Hospodárske, sociálne a kultúrne práva
273/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Európskej sociálnej charty (revidovanej)
515/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnení Príloh 1, 2 a 3 Rámcovej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou federálnou radou o implementácii Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej Európskej únie
Ročník 2011 – Hospodárske, sociálne a kultúrne práva
120/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
468/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Ročník 2020 – Hospodárske, sociálne a kultúrne práva
318/2020 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 27/2020-50 zo 4. novembra 2020 vo veci návrhu prezidentky Slovenskej republiky na začatie konania podl'a čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 58 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení čl. I bodu 21 zákona č. 286/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 13 ods. 4, čl. 46 ods. 3 a čl. 51 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 11 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a návrhu prezidentky Slovenskej republiky podl'a čl. 125 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky na pozastavenie účinnosti napadnutého právneho predpisu
428/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 291/2020 Z. z.
453/2020 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 808 k návrhu na zmenu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov prijatých uznesením vlády SR č. 807 z 29. decembra 2020 k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
Ročník 2021 – Hospodárske, sociálne a kultúrne práva
1/2021 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 1 k návrhu na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
8/2021 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 80 k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Upozornenia v tejto oblasti:

Hospodárske, sociálne a kultúrne práva
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup