Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Hospodárska súťaž

Hospodárska súťaž

194919911992199420002001200220032004200520062008200920102011201420152016201720192021
Ročník 1949 – Hospodárska súťaž
108/1949 Zb.Vládne nariadenie o zaistení kontroly plnenia vykonávacích plánov investícií
Ročník 1991 – Hospodárska súťaž
63/1991 Zb.Zákon o ochrane hospodárskej súťaže
173/1991 Zb.Zákon České národní rady o zřízení Českého úřadu pro hospodářskou soutěž
Ročník 1992 – Hospodárska súťaž
63/1992 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o Obchodnom vestníku
495/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 63/1991 Zb. o ochrane hospodárskej súťaže
Ročník 1994 – Hospodárska súťaž
188/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane hospodárskej súťaže
Ročník 2000 – Hospodárska súťaž
121/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona č. 240/1998 Z. z.
Ročník 2001 – Hospodárska súťaž
136/2001 Z. z.Zákon o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
167/2001 Z. z.Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte obratu
168/2001 Z. z.Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie
c112-r1/2001 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 136/2001 Z. z.
c120-r1/2001 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby
434/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci
Ročník 2002 – Hospodárska súťaž
465/2002 Z. z.Zákon o skupinových výnimkách zo zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž a o zmene a doplnení niektorých zákonov
585/2002 Z. z.Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 168/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie
Ročník 2003 – Hospodárska súťaž
489/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 289/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na pokusné účely alebo iné vedecké účely
Ročník 2004 – Hospodárska súťaž
57/2004 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov
177/2004 Z. z.Zákon o európskom zoskupení hospodárskych záujmov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
204/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
268/2004 Z. z.Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie
269/2004 Z. z.Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte obratu
475/2004 Z. z.Úplné znenie zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
543/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 358/2003 Z. z. o obchodných reťazcoch
747/2004 Z. z.Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2005 – Hospodárska súťaž
68/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2006 – Hospodárska súťaž
158/2006 Z. z.Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty
687/2006 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za spoločnosť a za ňou spravované podielové fondy, depozitármi podielových fondov, burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom a na štatistické účely
Ročník 2008 – Hospodárska súťaž
241/2008 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov v znení neskorších rozhodnutí
458/2008 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia, ktorým sa dopĺňa rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004 v znení neskorších rozhodnutí, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov
566/2008 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o solventnosti a minimálnej výške garančného fondu poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne
578/2008 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní na štatistické účely a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 4/2008 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní
Ročník 2009 – Hospodárska súťaž
165/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
186/2009 Z. z.Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
204/2009 Z. z.Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie
212/2009 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004 v znení neskorších rozhodnutí, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov
Ročník 2010 – Hospodárska súťaž
20/2010 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov v znení neskorších rozhodnutí
211/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení zákona č. 309/2009 Z. z.
Ročník 2011 – Hospodárska súťaž
387/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
402/2011 Z. z.Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 204/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie
Ročník 2014 – Hospodárska súťaž
151/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
169/2014 Z. z.Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú prahové hodnoty na určenie, či dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov alebo rozhodnutie združenia podnikateľov má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž
170/2014 Z. z.Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie
171/2014 Z. z.Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania
172/2014 Z. z.Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe zhovievavosti
173/2014 Z. z.Výnos Protimonopolného úradu Slovenskej republiky o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
c75-r1/2014 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 172/2014 Z. z.
373/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Ročník 2015 – Hospodárska súťaž
228/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva Slovenský farmaceutický kódex, druhé vydanie
233/2015 Z. z.Úplné znenie zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
393/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Ročník 2016 – Hospodárska súťaž
32/2016 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 24. novembra 2015 č. 16/2015 o predkladaní výkazov a iných informácií Slovenskou kanceláriou poisťovateľov
350/2016 Z. z.Zákon o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Ročník 2017 – Hospodárska súťaž
59/2017 Z. z.Oznámenie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia č. 1/2017 Protimonopolného úradu Slovenskej republiky z 13. marca 2017 o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
Ročník 2019 – Hospodárska súťaž
132/2019 Z. z.Oznámenie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia č. 1/2019 Protimonopolného úradu Slovenskej republiky zo 16. mája 2019, ktorým sa mení opatrenie č. 1/2017 Protimonopolného úradu Slovenskej republiky z 13. marca 2017 o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
273/2019 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní rozhodnutia z 21. augusta 2019 č. 17/2019 o intervenčnom opatrení vo vzťahu k finančným rozdielovým zmluvám
Ročník 2021 – Hospodárska súťaž
188/2021 Z. z.Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú prahové hodnoty na určenie, či dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov alebo rozhodnutie združenia podnikateľov má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž
189/2021 Z. z.Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie
190/2021 Z. z.Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky o odmeňovaní člena Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
191/2021 Z. z.Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe zhovievavosti
192/2021 Z. z.Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania

Upozornenia v tejto oblasti:

Hospodárska súťaž
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup