Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Geológia, geodézia, kartografia

Geológia, geodézia, kartografia

1948194919501953195419581961196419671968197019711973197419771983198419851988198919901991199219931995199619971999200020012002200320042005200720082009201020112012201320142015201620182019
Ročník 1948 – Geológia, geodézia, kartografia
82/1948 Zb.Zákon o úpravě působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování (zeměměřický zákon)
Ročník 1949 – Geológia, geodézia, kartografia
250/1949 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zememeračský zákon
276/1949 Zb.Vládne nariadenie ktorým sa určuje deň, ktorým sa okresné národné výbory ujímajú výkonu pôsobnosti vo veciach verejného vymeriavania a mapovania
Ročník 1950 – Geológia, geodézia, kartografia
43/1950 Zb.Nariadenie o organizácii a pôsobnosti Štátneho zememeračského a kartografického ústavu a o Technickom poradnom sbore vo veciach verejného vymeriavania a mapovania
Ročník 1953 – Geológia, geodézia, kartografia
58/1953 Zb.Nariadenie o Vládnom výbore pre geologiu a Ústrednom ústave geologickom
Ročník 1954 – Geológia, geodézia, kartografia
1/1954 Zb.Nariadenie o zriadení Ústrednej správy geodézie a kartografie
Ročník 1958 – Geológia, geodézia, kartografia
11/1958 Zb.Nariadenie o organizácii štátnej geologickej služby
Ročník 1961 – Geológia, geodézia, kartografia
23/1961 Zb.Vyhláška Ústredného geologického úradu, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky prieskumných geologických prác
123/1961 Zb.Vyhláška Ústredného geologického úradu o registrácii geologických prác a o zhromažďovaní a evidencii ich výsledkov
Ročník 1964 – Geológia, geodézia, kartografia
22/1964 Zb.Zákon o evidencii nehnuteľností
23/1964 Zb.Vyhláška Ústrednej správy geodézie a kartografie, ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností
148/1964 Zb.Vyhláška Ústrednej správy geodézie a kartografie, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky geodetických a kartografických prác
149/1964 Zb.Vyhláška Ústredného geologického úradu, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky geologických prác
196/1964 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
Ročník 1967 – Geológia, geodézia, kartografia
9/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, Štátnej plánovacej komisie a Ústredného geologického úradu o projektovaní a financovaní geologických prác
82/1967 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa Komisia pre klasifikáciu zásob ložísk nerastných surovín podriaďuje vláde
Ročník 1968 – Geológia, geodézia, kartografia
35/1968 Zb.Vyhláška Ústrednej správy geodézie a kartografie, ktorou sa mení vyhláška č. 156/1957 Ú. l. (Ú. v.) o ohlasovaní geodetických a topografických prác, predkladaní elaborátov týchto prác, vydávaní a rozmnožovaní kartografických diel
Ročník 1970 – Geológia, geodézia, kartografia
94/1970 Zb.Redakčné oznámenie o úprave tlačovej chyby v Oznámení o vydaní všeobecných právnych predpisov v čiastke 21/1970 Zb. slovenského vydania
Ročník 1971 – Geológia, geodézia, kartografia
46/1971 Zb.Zákon o geodézii a kartografii
91/1971 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o podrobnom vymedzení územia mestských obvodov hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy
Ročník 1973 – Geológia, geodézia, kartografia
39/1973 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o orgánoch geodézie a kartografie
59/1973 Zb.Vyhláška Českého úradu geodetického a kartografického o vykonávaní geodetickýc a kartografických prác a o kartografických dielach
60/1973 Zb.Vyhláška Českého úradu geodetického a kartografického o overovaní geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác
81/1973 Zb.Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie o vykonávaní geodetických a kartografických prác a o kartografických dielach
82/1973 Zb.Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie o overovaní geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác
Ročník 1974 – Geológia, geodézia, kartografia
10/1974 Zb.Vyhláška Českého úradu geodetického a kartografického o geodetidkých prácach vo výstavbe
11/1974 Zb.Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie o geodetických prácach vo výstavbe
38/1974 Zb.Vyhláška Českého úradu geodetického a kartografického, ktorou sa menia niektoré ustanovenia vyhlášky č. 10/1974 Zb. o geodetických prácach vo výstavbe
Ročník 1977 – Geológia, geodézia, kartografia
27/1977 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky geodetických a kartografických prác
Ročník 1983 – Geológia, geodézia, kartografia
37/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác
Ročník 1984 – Geológia, geodézia, kartografia
19/1984 Zb.Vyhláška Českého úřadu geodetického a kertografického kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidencii nemovitostí
Ročník 1985 – Geológia, geodézia, kartografia
52/1985 Zb.Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie, ktorou sa mení vyhláška č. 81/1973 Zb. o vykonávaní geodetických a kartografických prác a o kartografických dielach
Ročník 1988 – Geológia, geodézia, kartografia
52/1988 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade
61/1988 Zb.Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a ostátní bánské správě
62/1988 Zb.Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
78/1988 Zb.Vyhláška Českého baňského úřadu o chráněných ložiskových územích a dobývacích prostorech
80/1988 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o určovaní kondícií, klasifikácii zásob výhradných ložísk a o posudzovaní, schvaľovaní a štátnej expertíze ich výpočtov
86/1988 Zb.Vyhláška Slovenského geologického úradu o postupe pri vyhľadávaní a prieskume výhradných ložísk z hľadiska ochrany a racionálneho využitia nerastného bohatstva a o oznamovaní výskytu ložiska vyhradeného nerastu, jeho odmieňaní a o úhrade nákladov
96/1988 Zb.Vyhláška Českého geologického úřadu správě výhradních ložisek a o evidenci a odpisech jejich zásob
Ročník 1989 – Geológia, geodézia, kartografia
8/1989 Zb.Vyhláška Českého geologického úřadu o registraci geologických prací, o odevzdávání a zpřístupňování jejich výsledků, o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru
9/1989 Zb.Vyhláška Slovenského geologického úradu o registrácii geologických prác, o odovzdávaní a sprístupňovaní ich výsledkov, o zisťovaní starých banských diel a vedení ich registra
121/1989 Zb.Vyhláška Českého geologického úřadu o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, o udělování povolení a odborné způsobilosti k jejich výkonu
127/1989 Zb.Vyhláška Slovenského geologického úradu o projektovaní, vykonávaní a vyhodnocovaní geologických prác, o udeľovaní povolenia a o odbornej spôsobilosti na ich výkon
179/1989 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmene vyhlášky Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 27/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky geodetických a kartografických prác
Ročník 1990 – Geológia, geodézia, kartografia
400/1990 Zb.Oznámenie Slovenského banského radu a Slovenského geologického úradu o vydaní výnosu, ktorým sa mení úprava Ústredného banského úradu a Ústredného geologického úradu, ktorou sa vydáva vyhláška o vedení a doplňovaní geologickej dokumentácie
Ročník 1991 – Geológia, geodézia, kartografia
497/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade
543/1991 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
Ročník 1992 – Geológia, geodézia, kartografia
98/1992 Zb.Vyhláška ministerstva financí České republiky o způsobu úhrady nákladů pozemkových úprav státem
359/1992 Zb.Zákon České národní rady o zeměměřických a katastrálních orgánech
369/1992 Zb.Zákonné opatření předsedníctva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona České národní rady č. 543/1991 Sb.
c82-p7/1992 Zb.Usnesení České národní rady o neschválení zákonného opatření předsedníctva České národní rady ze dne 11. června 1992 č. 369/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona České národní rady č. 543/1991 Sb.,
412/1992 Zb.Vyhláška ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce
415/1992 Zb.Vyhláška Slovenského geologického úradu o udeľovaní povolení na vykonávanie geologických prác a o spôsobe overovania odbornej spôsobilosti pracovníkov
Ročník 1993 – Geológia, geodézia, kartografia
217/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o projektovaní, vykonávaní a vyhodnocovaní geologických prác
305/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe a rozsahu financovania geologických prác a zabezpečenia alebo likvidácie starých banských diel a ich následkov zo štátneho rozpočtu
Ročník 1995 – Geológia, geodézia, kartografia
177/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o zriadení československo-mongolského spoločného podniku na vykonávanie geologicko-prieskumných prác, ťažbu a úpravu jednotlivých druhov nerastných surovín v Mongolskej ľudovej republike
215/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o geodézii a kartografii
216/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Komore geodetov a kartografov
Ročník 1996 – Geológia, geodézia, kartografia
79/1996 Z. z.Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
177/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vykonávaní geodetických a kartografických činností pre potreby obrany štátu
178/1996 Z. z.Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o geodézii a kartografii
Ročník 1997 – Geológia, geodézia, kartografia
72/1997 Z. z.Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o zmene a doplnení vyhlášky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
360/1997 Z. z.Opatrenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Ročník 1999 – Geológia, geodézia, kartografia
309/1999 Z. z.Opatrenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
313/1999 Z. z.Zákon o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon)
Ročník 2000 – Geológia, geodézia, kartografia
141/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva geologický zákon
Ročník 2001 – Geológia, geodézia, kartografia
295/2001 Z. z.Opatrenie úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
344/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Európskeho dohovoru o ochrane archeologického dedičstva
533/2001 Z. z.Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení vyhlášky č. 72/1997 Z. z.
Ročník 2002 – Geológia, geodézia, kartografia
3/2002 Z. z.Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
214/2002 Z. z.Úplné znenie zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)
Ročník 2003 – Geológia, geodézia, kartografia
423/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
425/2003 Z. z.Opatrenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
525/2003 Z. z.Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2004 – Geológia, geodézia, kartografia
647/2004 Z. z.Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
Ročník 2005 – Geológia, geodézia, kartografia
479/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2007 – Geológia, geodézia, kartografia
194/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o podrobnejšej úprave vykonávania geodetických a kartografických činností pre potreby obrany štátu
346/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z. z.
512/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov
569/2007 Z. z.Zákon o geologických prácach (geologický zákon)
Ročník 2008 – Geológia, geodézia, kartografia
51/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva geologický zákon
249/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie pozemkov
600/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov a o zmene ďalších zákonov
Ročník 2009 – Geológia, geodézia, kartografia
300/2009 Z. z.Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov
333/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 249/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie pozemkov
461/2009 Z. z.Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
Ročník 2010 – Geológia, geodézia, kartografia
107/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach vydania osvedčenia o vhodnosti prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na uskladňovanie plynov a kvapalín
110/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
226/2010 Z. z.Opatrenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
239/2010 Z. z.Zoznam katastrálnych území, v ktorých Slovenský pozemkový fond nemôže vo verejnom záujme poskytnúť ako náhradu pozemok schválený uznesením vlády Slovenskej republiky z 25. mája 2010 č. 351/2010
268/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
340/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon
Ročník 2011 – Geológia, geodézia, kartografia
74/2011 Z. z.Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
75/2011 Z. z.Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov
226/2011 Z. z.Zákon o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí
258/2011 Z. z.Zákon o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
293/2011 Z. z.Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hodnotiacich kritériách a spôsobe hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí
321/2011 Z. z.Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí
409/2011 Z. z.Zákon o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2012 – Geológia, geodézia, kartografia
345/2012 Z. z.Zákon o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2013 – Geológia, geodézia, kartografia
87/2013 Z. z.Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 74/2011 Z. z.
180/2013 Z. z.Zákon o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
311/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Ročník 2014 – Geológia, geodézia, kartografia
26/2014 Z. z.Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov
59/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotiacich kritériách a spôsobe hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí
160/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
337/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o financovaní geologických prác
Ročník 2015 – Geológia, geodézia, kartografia
22/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení vyhlášky č. 340/2010 Z. z.
142/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2016 – Geológia, geodézia, kartografia
270/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 59/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotiacich kritériách a o spôsobe hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí
Ročník 2018 – Geológia, geodézia, kartografia
49/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
51/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
212/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
263/2018 Z. z.Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
353/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
Ročník 2019 – Geológia, geodézia, kartografia
119/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
276/2019 Z. z.Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Upozornenia v tejto oblasti:

Geológia, geodézia, kartografia
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup