Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Daňové orgány

Daňové orgány

19901991199219952000200120022005200820092010201120122014201520172021
Ročník 1990 – Daňové orgány
c66-p2/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o prijatí opatrenia, ktorým sa určujú sídla a obvody úradov v Slovenskej republike
Ročník 1991 – Daňové orgány
84/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o daňových orgánoch
316/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti daňových orgánov
c58-p1/1991 Zb.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určili sídla a obvody pôsobnosti daňových úradov v Slovenskej republike
Ročník 1992 – Daňové orgány
78/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov
136/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 84/1991 Zb. o daňových orgánoch
510/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o zlepšovaní technického vybavenia daňových úradov a o hmotnej zainteresovanosti ich pracovníkov
640/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti územných finančných orgánov
Ročník 1995 – Daňové orgány
101/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov
Ročník 2000 – Daňové orgány
332/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov
Ročník 2001 – Daňové orgány
150/2001 Z. z.Zákon o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly
Ročník 2002 – Daňové orgány
71/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností
182/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony
215/2002 Z. z.Zákon o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov
689/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností
Ročník 2005 – Daňové orgány
534/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2008 – Daňové orgány
214/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov
Ročník 2009 – Daňové orgány
479/2009 Z. z.Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
563/2009 Z. z.Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2010 – Daňové orgány
32/2010 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 135/2009 Z. z. o formáte a spôsobe vyhotovenia zaručeného elektronického podpisu, spôsobe zverejňovania verejného kľúča úradu, podmienkach platnosti pre zaručený elektronický podpis, postupe pri overovaní a podmienkach overovania zaručeného elektronického podpisu, formáte časovej pečiatky a spôsobe jej vyhotovenia, požiadavkách na zdroj časových údajov a požiadavkách na vedenie dokumentácie časových pečiatok (o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a časovej pečiatky)
Ročník 2011 – Daňové orgány
256/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
331/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
c119-r1/2011 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 331/2011 Z. z.
384/2011 Z. z.Zákon o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov
Ročník 2012 – Daňové orgány
441/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Ročník 2014 – Daňové orgány
253/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o splnení podmienky pre sadzbu osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií
328/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov
Ročník 2015 – Daňové orgány
252/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
269/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
275/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov
289/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov
447/2015 Z. z.Zákon o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2017 – Daňové orgány
267/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Ročník 2021 – Daňové orgány
45/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
88/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie

Upozornenia v tejto oblasti:

Daňové orgány
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup