Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľnosti

1949195219601961198819911992199319941995199619972001200320042006200820092010201320162019
Ročník 1949 – Daň z nehnuteľnosti
68/1949 Zb.Zákon, ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia zákona o dávke z majetkového prírastku a o dávke z majetku
214/1949 Zb.Nariadenie ministra financií, ktorým sa vydávajú predpisy na skoncovanie poplatkového ekvivalentu za čas do 30. júna 1949
Ročník 1952 – Daň z nehnuteľnosti
80/1952 Zb.Zákon o domovej dani
Ročník 1960 – Daň z nehnuteľnosti
4/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o oslobodení budov slúžiacich kultúrnym účelom od domovej dane
Ročník 1961 – Daň z nehnuteľnosti
143/1961 Zb.Zákon o domovej dani
144/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon č. 143/1961 Zb. o domovej dani
Ročník 1988 – Daň z nehnuteľnosti
172/1988 Zb.Zákon o poľnohospodárskej dani
217/1988 Zb.Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o odvádění nájemného za zvlášní účty nájemného
Ročník 1991 – Daň z nehnuteľnosti
29/1991 Zb.Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky č. 217/1988 Sb., o odvádění nájemného na zvláštní účty nájemného, a vyhláška ministerstva financí č. 14/1968 Sb., o úlevách na domovní dani
65/1991 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úľavách z domovej dane
c55-p2/1991 Zb.Opatření ministerstva financí České republiky k odstranění nesrovnalostí při vyměřování domovní daně
c76-p2/1991 Zb.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky na odstránenie nezrovnalostí a tvrdostí pri vyrubovaní domovej dane
578/1991 Zb.Zákon o štátnom rozpočte federácie na rok 1992 a o zmene daňových a niektorých ďalších zákonov
Ročník 1992 – Daň z nehnuteľnosti
212/1992 Zb.Zákon o sústave daní
317/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o dani z nehnuteľností
338/1992 Zb.Zákon České národní rady o dani z nemovitostí
Ročník 1993 – Daň z nehnuteľnosti
58/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností
87/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností
159/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov
317/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov
Ročník 1994 – Daň z nehnuteľnosti
72/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností
93/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o dani z nehnuteľností (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
c79-r1/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške č. 58/1993 Z. z.
374/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na zabezpečenie hospodárenia Slovenskej republiky v roku 1995 a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 1995 – Daň z nehnuteľnosti
279/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov
Ročník 1996 – Daň z nehnuteľnosti
95/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku a protokolu k zmluve
105/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
142/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 72/1994 Z. z.
205/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov
Ročník 1997 – Daň z nehnuteľnosti
74/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov
106/1997 Z. z.Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností
329/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov
Ročník 2001 – Daň z nehnuteľnosti
287/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Bulharskou republikou o zabránení dvojitému zdaneniu a predchádzaní daňovému úniku vzťahujúcej sa na dane z príjmov a z majetku
493/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov
597/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností
Ročník 2003 – Daň z nehnuteľnosti
476/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov
543/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2001 č. 20842/2001-74, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností
546/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov
Ročník 2004 – Daň z nehnuteľnosti
91/2004 Z. z.Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností
750/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností
Ročník 2006 – Daň z nehnuteľnosti
383/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
Ročník 2008 – Daň z nehnuteľnosti
388/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností
Ročník 2009 – Daň z nehnuteľnosti
585/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľností
Ročník 2010 – Daň z nehnuteľnosti
153/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
Ročník 2013 – Daň z nehnuteľnosti
429/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľností
Ročník 2016 – Daň z nehnuteľnosti
372/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 9. novembra 2016 č. MF/015062/2016-726, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľností
Ročník 2019 – Daň z nehnuteľnosti
256/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Gruzínskom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
257/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Írskom o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku

Upozornenia v tejto oblasti:

Daň z nehnuteľnosti
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup