Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Cirkev

Cirkev

19451946194819491950196819701971197519811990199119921993199419961997199920002001200220042005200620072008200920132016201720182019
Ročník 1945 – Cirkev
116/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o změně zákona ze dne 25. června 1926, č. 122 Sb. a vládního nařízení ze dne 17. července 1928, č. 124 Sb., o úpravě platů duchovenstva církví a náboženských společností státem uznaných případně recipovaných, a o platovém přídavku k nejnižšímu ročnímu příjmu duchovenstva
Ročník 1946 – Cirkev
167/1946 Zb.Zákon, ktorým sa rozširuje na územie Slovenska platnosť dekrétu prezidenta Republiky zo dňa 27. októbra 1945, č. 116 Sb., o zmene zákona zo dňa 25. júna 1926, č. 122 Sb. a vládneho nariadenia zo dňa 17. júla 1928, č. 124 Sb., o úprave platov duchovenstva cirkví a náboženských spoločností štátom uznaných prípadne recipovaných, a o platovom prídavku k najnižšiemu ročnému príjmu duchovenstva
Ročník 1948 – Cirkev
14/1948 Zb.Nařízení o vzdělání učitelů náboženství škol obecných a měšťanských
68/1948 Zb.Zákon o zvláštním přídavku duchovenstvu v činné službě církví a náboženských společností kongruálních a dotačních
131/1948 Zb.Zákon o likvidaci právních poměrů německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Ročník 1949 – Cirkev
217/1949 Zb.Zákon, ktorým sa zriaďuje Štátny úrad pre cirkevné veci
218/1949 Zb.Zákon o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom
219/1949 Zb.Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení rímskokatolíckej cirkvi štátom
220/1949 Zb.Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení československej cirkvi štátom
221/1949 Zb.Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení evanjelických cirkví štátom
222/1949 Zb.Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení pravoslávnej cirkvi štátom
223/1949 Zb.Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení náboženských spoločností štátom
228/1949 Zb.Vládne nariadenie o pôsobnosti a organizácii Štátneho úradu pre cirkevné veci
Ročník 1950 – Cirkev
112/1950 Zb.Nariadenie o bohosloveckých fakultách
121/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydáva platový poriadok pre laických učiteľov náboženstva
123/1950 Zb.Vyhláška o oprave tlačovej chyby vo vládnom nariadení č. 112/1950 Sb. o bohosloveckých fakultách
Ročník 1968 – Cirkev
70/1968 Zb.Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení gréckokatolíckej cirkvi štátom
100/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu, ktorou sa zrušuje vyhláška č. 16/1954 Ú. l. (č. 27/1954 Ú. v.) o výrobe a predaji bohoslužobných predmetov a devocionálií
Ročník 1970 – Cirkev
69/1970 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zrušujú niektoré ustanovenia vládnych nariadení č. 219/1949 Zb., č. 220/1949 Zb., č. 221/1949 Zb., č. 222/1949 Zb. a č. 223/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom
Ročník 1971 – Cirkev
36/1971 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zrušují některá ustanovení vládních nařízení upravujících hospodářské zabezpečení církví a náboženských společností státem
Ročník 1975 – Cirkev
75/1975 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa upravuje pôsobnosť na úseku hospodárskeho zabezpečenia cirkví a náboženských spoločností štátom
Ročník 1981 – Cirkev
47/1981 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o úprave osobných požitkov poskytovaných československým štátom duchovným cirkví a náboženských spoločnosti
Ročník 1990 – Cirkev
16/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom
163/1990 Zb.Zákon o bohosloveckých fakultách
211/1990 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o usporiadaní majetkových vzťahov medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou
c46-p5/1990 Zb.Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady o usporiadaní majetkových vzťahov medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou
298/1990 Zb.Zákon o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého
307/1990 Zb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady o působnosti orgánu České republiky při provádění zákona o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého
c61-p3/1990 Zb.Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady o působnosti orgánu České republiky při provádění zákona o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého
402/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánu Slovenskej republiky pri vykonávaní zákona č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého
c71-r1/1990 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
536/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zriaďovaní a činnosti cirkevných škôl
571/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o odmeňovaní učiteľov náboženstva
572/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o oslobodení tovaru dovážaného pre potrebu štátom registrovaných cirkví, náboženských spoločností, rehoľných rádov, kongregácií a ich charitatívnych zariadení od dovozného cla
578/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností
c100-o1/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní publikácie smernice pre vedenie účtovníctva obcí, preddavkovaných organizácií, malých príspevkových organizácií, malých cirkevných organizácií a iných drobných organizácií – č. V/2-29902/90
Ročník 1991 – Cirkev
308/1991 Zb.Zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností
338/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého
452/1991 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministerstva zdravotnictví České republiky o zřizování a činnosti církevních škol a škol náboženských společenství
c93-r1/1991 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
c96-r1/1991 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Ročník 1992 – Cirkev
161/1992 Zb.Zákon České národní rady o registraci církví a náboženských společností
192/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o registrácii cirkví a náboženských spoločností
522/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení zákona č. 16/1990 Zb.
Ročník 1993 – Cirkev
282/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam
Ročník 1994 – Cirkev
56/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o záväznosti postupov účtovania podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve
240/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní
Ročník 1996 – Cirkev
14/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu cirkevným školským zariadeniam, obecným školským zariadeniam a súkromným školským zariadeniam
Ročník 1997 – Cirkev
187/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 578/1990 Zb. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností
Ročník 1999 – Cirkev
381/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania v malých obecných príspevkových organizáciách a iných drobných organizáciách účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré opatrenia v oblasti účtovníctva
Ročník 2000 – Cirkev
167/2000 Z. z.Zákon o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku
394/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností
Ročník 2001 – Cirkev
326/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou
Ročník 2002 – Cirkev
97/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam
250/2002 Z. z.Zmluva medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami
648/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky
734/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania
Ročník 2004 – Cirkev
394/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní
395/2004 Z. z.Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní
691/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 578/1990 Zb. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 187/1997 Z. z.
Ročník 2005 – Cirkev
161/2005 Z. z.Zákon o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam
270/2005 Z. z.Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky
467/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení neskorších predpisov
Ročník 2006 – Cirkev
421/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 578/1990 Zb. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
Ročník 2007 – Cirkev
201/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z.
299/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností
610/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností
Ročník 2008 – Cirkev
611/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 610/2007 Z. z.
Ročník 2009 – Cirkev
566/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
Ročník 2013 – Cirkev
462/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
508/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
Ročník 2016 – Cirkev
3/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
395/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
Ročník 2017 – Cirkev
39/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
360/2017 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
Ročník 2018 – Cirkev
318/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Ročník 2019 – Cirkev
370/2019 Z. z.Zákon o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností

Upozornenia v tejto oblasti:

Cirkev
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup