Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

19461948194919511952195419581959196019611962196419651967196819691970197119731975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162018201920202021
Ročník 1946 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
181/1946 Zb.Nařízení o konci letního času v roce 1946
Ročník 1948 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
97/1948 Zb.Nařízení, kterým se mění a doplňují předpisy o ochraně zdraví a života dělníků při živnostenském provádění staveb
Ročník 1949 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
226/1949 Zb.Nariadenie ministra práce a sociálnej starostlivosti o úprave pracovného času na uľahčenie plynulého zásobovania elektrinou a výhrevnou parou v zimných mesiacoch
Ročník 1951 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
12/1951 Zb.Nariadenie o náhrade škody príslušníkom hasičstva a iným osobám v odbore ochrany pred požiarmi a inými živelnými pohromami
67/1951 Zb.Zákon o bezpečnosti pri práci
Ročník 1952 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
53/1952 Zb.Nariadenie o zaistení bezpečnosti a hospodárnosti prevádzky niektorých technických zariadení
Ročník 1954 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
11/1954 Zb.Nariadenie o zmenách pôsobnosti v odbore zákona o bezpečnosti pri práci
51/1954 Zb.Zákon o bezpečnosti pri práci v jednotných roľníckych družstvách a u jednotlivo hospodáriacich roľníkov
Ročník 1958 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
18/1958 Zb.Zákon o požiarnej ochrane
Ročník 1959 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
72/1959 Zb.Zákon o dozore nad bezpečnosťou pri práci vo výrobných družstvách
Ročník 1960 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
9/1960 Zb.Vyhláška Ústredného zväzu výrobných družstiev o úlohách orgánov výrobného družstevníctva pri výkone dozoru nad bezpečnosťou pri práci
55/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva, ktorou sa upravujú niektoré povinnosti výrobcov a prevádzateľov parných kotlov (parných generátorov) a iných tlakových nádob a menia niektoré predpisy o bezpečnosti a hospodárnosti týchto technických zariadení
182/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o bezpečnosti práce pri obsluhe hospodárskych zvierat
Ročník 1961 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
65/1961 Zb.Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
83/1961 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o úlohách orgánov Revolučného odborového hnutia a národných výborov pri výkone dozoru a starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
95/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva palív a energetiky o podmienkach odbornej spôsobilosti pre vykonávanie a riadenie montáže a údržby elektrických zariadení, hromozvodov a antén
118/1961 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o registrácii pracovných úrazov
121/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva palív a energetiky, ktorou sa doplňuje vyhláška č. 55/1960 Zb., ktorou sa upravujú niektoré povinnosti výrobcov a prevádzateľov parných kotlov (parných generátorov) a iných tlakových nádob a menia niektoré predpisy o bezpečnosti a hospodárnosti týchto technických zariadení
Ročník 1962 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
114/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o štátnom odbornom dozore nad technickým stavom strojov používaných v poľnohospodárstve a nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci s týmito strojmi
Ročník 1964 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
55/1964 Zb.Vyhláška Ústrednej správy energetiky, ktorou sa mení vyhláška o skúškach zváračov niektorých technických zariadení
Ročník 1965 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
77/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva stavebníctva o výcviku, spôsobilosti a registrácii obslúh stavebných strojov
Ročník 1967 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
28/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy a Ústredného banského úradu, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre styk dráh s banskou činnosťou
Ročník 1968 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
174/1968 Zb.Zákon o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce
Ročník 1969 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
38/1969 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce
152/1969 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení
182/1969 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení
Ročník 1970 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
36/1970 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce
Ročník 1971 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
49/1971 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce pri prevádzke cestných vozidiel
50/1971 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri prácach so živicami
70/1971 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
86/1971 Zb.Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri prácach so živicami
87/1971 Zb.Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti práce pri prevádzke cestných vozidiel
Ročník 1973 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
111/1973 Zb.Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce ktorou sa mení vyhláška č. 18/1969 Zb. o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce
124/1973 Zb.Smernice Ústrednej rady odborov o postavení a úlohách orgánov ROH v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, schválené VI. plenárnej schôdze ÚRO
133/1973 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa určujú vyhradené technické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
Ročník 1975 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
53/1975 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pokutách za porušovanie právnych predpisov o vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
111/1975 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení
Ročník 1976 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
22/1976 Zb.Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce o zaistení bezpečnosti práce pri stabilných zásobníkov na sypké hmoty
23/1976 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zaistení bezpečnosti práce pri stabilných zásobníkoch na sypké materiály
35/1976 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
36/1976 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach
60/1976 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky ktorou sa vydávajú zásady školenia pracovníkov o požiarnej ochrane
Ročník 1977 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
14/1977 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií
15/1977 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 36/1970 Zb. o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce
35/1977 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky o požiarnej bezpečnosti pri skladovaní a používaní vykurovacej nafty
Ročník 1978 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
85/1978 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
Ročník 1979 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
6/1979 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o státním odborném dozoru nad vybranými tiskovými zařízeními jaderně energetických zařízení
7/1979 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o štátnom odbornom dozore nad vybratými tlakovými zariadeniami energetických zariadení
18/1979 Zb.Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce a Českého banského úradu ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
19/1979 Zb.Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce a Českého banského úradu ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
20/1979 Zb.Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce a Českého banského úrdu ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
21/1979 Zb.Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce a Českého banského úradu ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
22/1979 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zrušení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 133/1973 Zb., ktorou sa určujú vyhradené technické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
23/1979 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
24/1979 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
25/1979 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
26/1979 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
143/1979 Zb.Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce o výbere prototypov strojov a zariadení na posudzovanie z hľadiska požiadaviek bezpečnosti práce a technických zariadení
145/1979 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o výbere prototypov strojov a zariadení na posudzovanie z hľadiska požiadaviek bezpečnosti práce a technických zariadení
Ročník 1980 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
71/1980 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke cestných vozidiel
88/1980 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu silničních vozidel
Ročník 1981 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
26/1981 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o ochrane proti ohrozeniu otravou benzénom (č. 136)
51/1981 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zaistení bezpečnosti práce a technických zariadení vo vnútrozemskej plavbe
56/1981 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve vnitrozemské plavbě
62/1981 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce kterou se doplňuje vyhláška č. 88/1980 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu silničních vozidel
111/1981 Zb.Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o čištění komínů
Ročník 1982 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
47/1982 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky kterým se zrušuje vládní nařízení č. 53/1931 Sb., o ochraně zdraví a života dělníků při živnostenském provádění staveb, ve znění vládního nařízení č. 97/1948 Sb., o vládní nařízení č. 41/1938 Sb., jimž se vydávají všeobecné předpisy na ochranu života a zdraví pomocných dělníků
48/1982 Zb.Vyhláška českého úřadu bezpečnosti práce kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
58/1982 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zrušuje vládne nariadenie č. 53/1931 Zb. o ochrane zdravia a života robotníkov pri živnostenskom vykonávaní stavieb v znení vládneho nariadenia č. 97/1948 Zb. a vládne nariadenie č. 41/1938 Zb., ktorým sa vydávajú všeobecné predpisy na ochranu života a zdravia pomocných robotníkov
59/1982 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení
61/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o určených technických zariadeniach
84/1982 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie bezpečnosti
97/1982 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zejištění jejich bezpečnosti
106/1982 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike
125/1982 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce kterou se stanoví požadavky k zejištění bezpečnosti při práci s lasery
126/1982 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti pri práci s lasermi
Ročník 1983 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
27/1983 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb v zákone Českej národnej rady č. 137/1982 Zb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy a vo vyhláške Českého úradu bezpečnosti práce č. 48/1982 Zb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
59/1983 Zb.Vyhláška Českého uřadu bezpečnosti práce Českého báňského uřadu kterou se stanoví některé povinnosti organizací k zajištění bezpečnosti práce u dovážených technických zařízení
Ročník 1984 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
24/1984 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakových kotelnách
25/1984 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach
Ročník 1985 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
42/1985 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o zajištění bezpečnosti práce s ručními motorovými řetězovými pilami
43/1985 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zaistení bezpečnosti práce s ručnými motorovými reťazovými pílami
92/1985 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o zajištění bezpečnosti práce u stabilních zásobníků na sypké materiály
93/1985 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zaistení bezpečnosti práce pri stabilných zásobníkoch na sypké materiály
126/1985 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane
133/1985 Zb.Zákon České národní rady o požární ochraně
Ročník 1986 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
34/1986 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany
Ročník 1987 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
18/1987 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy hořlavých plynu a par
19/1987 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu ktorou sa ustanovujú požiadavky na ochranu pred výbuchmi horľavých plynov a pár
45/1987 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zásadách pre skrátenie pracovného času bez zníženia mzdy zo zdravotných dôvodov pracovníkom do 21 rokov veku v podzemí hlbinných baní
Ročník 1988 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
61/1988 Zb.Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a ostátní bánské správě
145/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o závodných zdravotných službách (č. 161)
232/1988 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 26/1985 Sb., o odchylném poskytvání nepřetržitého odpočinku v týdnu některým pracovníkům
Ročník 1989 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
20/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o bezpečnosti a zdraví pracovníkov a o pracovnom prostredí (č. 155)
21/1989 Zb.Vyhláška Slovenského banského úradu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí
22/1989 Zb.Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí
26/1989 Zb.Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu
29/1989 Zb.Vyhláška Slovenského banského úradu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu
50/1989 Zb.Vyhláška Slovenského banského úradu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri úprave a zušľachťovaní nerastov
51/1989 Zb.Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů
66/1989 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike
76/1989 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice
c19-o1/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
100/1989 Zb.Vyhláška Československej komisie pre atómovú energiu o bezpečnostnej ochrane jadrových zariadenií a jadrových materiálov
Ročník 1990 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
227/1990 Zb.Oznámení Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
274/1990 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 110/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení
324/1990 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
335/1990 Zb.Oznámení Ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňují Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při těžbě, soustřeďování, odvozu a manipulaci dříví
374/1990 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach
436/1990 Zb.Vyhláška Česko-slovenskej komisie pre atómovú energiu o zabezpečení akosti vybraných zariadení z hľadiska jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení
483/1990 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení
484/1990 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení
485/1990 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti, v znení vyhlášky č. 84/1982 Zb.
486/1990 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 24/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
487/1990 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 25/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
488/1990 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 26/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
551/1990 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 97/1982 Sb.
552/1990 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
553/1990 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
554/1990 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
c99-r1/1990 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby
Ročník 1991 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
31/1991 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 66/1989 Zb. na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike
37/1991 Zb.Oznámení Českého báňského úřadu o vydání výnosu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů
76/1991 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o požadavcích na omezování ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů
c23-r1/1991 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
207/1991 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb.
208/1991 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
213/1991 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel
263/1991 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 76/1989 Sb., k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice
334/1991 Zb.Zákon o služobnom pomere policajtov zaradených vo Federálnom policajnom zbore a v Zbore hradnej polície
379/1991 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 56/1981 Sb., o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve vnitrostátní plavbě
477/1991 Zb.Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí
568/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa vykonáva zákon č. 334/1991 Zb. o služobnom pomere policajtov zaradených vo Federálnom policajnom zbore a v Zbore hradnej polície
Ročník 1992 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
157/1992 Zb.Oznámení ministerstva zemědělství České republiky o vydání výnosu, kterým se mění Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při těžbě, soustřeďování, odvozu a manipulaci dříví
159/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 575/1990 Sb.
173/1992 Zb.Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o výbušninách
174/1992 Zb.Vyhláška Českého báňského úřadu o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi
227/1992 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní osobitného príplatku za prácu v sťažených a zdraviu škodlivých pracovných podmienkach
327/1992 Zb.Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost
340/1992 Zb.Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost a o ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých předpisů vydaných Českým báňským úřadem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
341/1992 Zb.Vyhláška Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě
396/1992 Zb.Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
Ročník 1993 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
78/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín
123/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotrníctva Slovenskej republiky o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami elektromagnetického poľa
157/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 36/1970 Zb. o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce v znení vyhlášky 15/1977 Zb.
Ročník 1994 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
49/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky silnoprúdových rozvodov elektrickej energie v uhoľných baniach (banské elektrické siete)
256/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce
Ročník 1995 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
c6-r1/1995 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.
Ročník 1996 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
74/1996 Z. z.Vyhláška Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti
75/1996 Z. z.Vyhláška Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach
260/1996 Z. z.Vyhláška Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti inšpektorátov bezpečnosti práce
330/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
377/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov
Ročník 1997 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
84/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky požiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov
85/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 83/1996 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane týkajúce sa jednotiek požiarnej ochrany
86/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/1996 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane v oblasti prevencie
Ročník 1998 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
130/1998 Z. z.Zákon o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.
315/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydávajú zoznamy prác a pracovísk zakázaných ženám, tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a mladistvým
Ročník 1999 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
86/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov
110/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Dohovore Medzinárodnej organizácie práce o bezpečnosti a zdraví v baniach č. 176 z roku 1995
245/1999 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie
246/1999 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o dokumentácii jadrových zariadení pri ich vyraďovaní z prevádzky
c109-r1/1999 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 86/1999 Z. z.
284/1999 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o podrobnostiach prepravy jadrových materiálov a rádioaktívnych odpadov
288/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 138/1995 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri výstavbe a užívaní prevádzkarní a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými hmotami
374/1999 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 43/1992 Zb. o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci v znení neskorších predpisov
Ročník 2000 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
31/2000 Z. z.Vyhláška úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o udalostiach na jadrových zariadeniach
180/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o opatreniach pri stave núdze v elektroenergetike
288/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb
470/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.
Ročník 2001 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
c5-r1/2001 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb
29/2001 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky
158/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z. z. a o zmene a doplnení Zákonníka práce
159/2001 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
201/2001 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
204/2001 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami
247/2001 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami
367/2001 Z. z.Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
412/2001 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 43/1992 Zb. o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci v znení neskorších predpisov
417/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydávajú Pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla po vnútrozemských vodných cestách Slovenskej republiky
425/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 138/1995 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri výstavbe a užívaní prevádzkarní a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými hmotami v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 288/1999 Z. z.
440/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) v znení zákona č. 225/2000 Z. z.
444/2001 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
510/2001 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
514/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov
515/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach o obsahu karty bezpečnostných údajov
Ročník 2002 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
39/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia pri práci s azbestom
40/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami
45/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi
46/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi
47/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia pri práci s biologickými faktormi
117/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri banskej činnosti a pri dobývaní ložísk nevyhradených nerastov
231/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 320/1993 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania
317/2002 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o požiadavkách na systémy kvality držiteľov oprávnení a o zmene a doplnení vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 187/1999 Z. z. o odbornej spôsobilosti zamestnancov jadrových zariadení
318/2002 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o bezpečnostnej dokumentácii jadrových zariadení a o zmene a doplnení vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 245/1999 Z. z. o havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie
323/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 29/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky
493/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí
504/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov
596/2002 Z. z.Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí
718/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení
Ročník 2003 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
385/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o bezpečnosti a zdraví v poľnohospodárstve č. 184 z roku 2001
470/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 159/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
Ročník 2004 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
142/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní prevádzkarne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkami
c70-r1/2004 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/2004 Z. z.
271/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o ochrane zdravia pred neionizujúcim žiarením
272/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien
282/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
286/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov
541/2004 Z. z.Zákon o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
699/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov
Ročník 2005 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
43/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom
44/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami
206/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení pri stavoch núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze
416/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám
479/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
629/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám
Ročník 2006 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
115/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku
124/2006 Z. z.Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
145/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami v znení neskorších predpisov
247/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci
253/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci
269/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci
276/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami
281/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
329/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu
339/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií
340/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení
346/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany externých pracovníkov vystavených riziku ionizujúceho žiarenia počas ich činnosti v kontrolovanom pásme
347/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o radiačnej monitorovacej sieti
348/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách na zabezpečenie kontroly vysokoaktívnych žiaričov a opustených žiaričov
349/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany pri preprave rádioaktívnych žiaričov a rádioaktívnych látok
351/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred účinkami optického žiarenia pri práci
352/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zariadenia, pri ktorých prevádzke dochádza ku kontaktu s ľudským telom, a náležitosti ich prevádzkového poriadku
355/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
356/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci
357/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii pracovných činností a o náležitostiach návrhu na zaradenie pracovných činností do kategórií z hľadiska zdravotných rizík
359/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami nadmernej fyzickej, psychickej a senzorickej záťaže pri práci
387/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci
391/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
392/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
393/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí
395/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
396/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
465/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 206/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení pri stavoch núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze
c181-r1/2006 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 359/2006 Z. z.
500/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze
504/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania
555/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku
Ročník 2007 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
85/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2006 Z. z. o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení
241/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o školení a skúške bezpečnostného poradcu, o činnosti skúšobných komisií a vzore osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu
300/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
301/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci
309/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
356/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti
410/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu
541/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci
542/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci
544/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci
545/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany pri činnostiach vedúcich k ožiareniu a činnostiach dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany
Ročník 2008 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
140/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
217/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 329/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu
258/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom
292/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť
c128-r1/2008 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 258/2008 Z. z.
Ročník 2009 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
508/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
Ročník 2010 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
45/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci
46/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení
120/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
132/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
148/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o účele, obsahu a rámcových programoch rekondičného pobytu
174/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o podpornom rámci pre bezpečnosť a zdravie pri práci č. 187 z roku 2006
309/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov
310/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien
369/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú kritériá určenia zdravotnej klasifikácie na výkon štátnej služby colníka
Ročník 2011 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
206/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci
470/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
471/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/2007 Z. z.
497/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 348/2006 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie kontroly vysokoaktívnych žiaričov a opustených žiaričov
501/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 504/2006 Z. z. o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania
Ročník 2012 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
435/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
Ročník 2013 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
83/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci
147/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností
154/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
182/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje minimálne technické a prístrojové vybavenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení
c48-r2/2013 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 154/2013 Z. z.
308/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
398/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení vyhlášky č. 435/2012 Z. z.
c111-r1/2013 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 398/2013 Z. z.
Ročník 2014 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
46/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností
58/2014 Z. z.Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
204/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
208/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť
234/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
343/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podmienky prepravy a prenášania výbušnín, výbušných predmetov a munície v priestoroch oprávnenej osoby
344/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti pri prácach s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou
345/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o ohňostrojných prácach
Ročník 2015 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
82/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
83/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2007 Z. z.
100/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z.
104/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci
105/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov v znení nariadenia vlády č. 309/2010 Z. z.
106/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien v znení nariadenia vlády č. 310/2010 Z. z.
118/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
200/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o trhacích prácach
288/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín, výbušných predmetov a munície, vyhľadávanie nevybuchnutej munície a podmienky uskladňovania výbušnín, výbušných predmetov a munície
331/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Ročník 2016 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
103/2016 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť
104/2016 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality
105/2016 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 57/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri preprave rádioaktívnych materiálov
106/2016 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení
209/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu
283/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení vyhlášky č. 98/2016 Z. z.
Ročník 2018 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
33/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
91/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov
99/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zabezpečení radiačnej ochrany
101/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia
220/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ročník 2019 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
71/2019 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v znení vyhlášky č. 106/2016 Z. z.
110/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
Ročník 2020 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
66/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
198/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
235/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
236/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
333/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci
334/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 209/2016 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu
Ročník 2021 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
73/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Upozornenia v tejto oblasti:

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup