Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu

Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu

1946194719481949195019511952195319551958195919601961196219631964196519661967196819691970197119731975197619781979198019831986198719881989199019911992199319961997199820002001200220032004200520062007200820092010201120132014201520182020
Ročník 1946 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
124/1946 Zb.Zákon o mimoriadnych opatreniach v obore ochranných vzorkov
125/1946 Zb.Zákon o mimoriadnych opatreniach v obore ochranných známok
Ročník 1947 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
95/1947 Zb.Nařízení, kterým se stanoví konečný den lhůt podle zákona ze dne 8. května 1946, č. 124 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochranných vzorků
96/1947 Zb.Nařízení, kterým se stanoví lhůty podle zákona ze dne 8. května 1946, č. 125 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek
Ročník 1948 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
123/1948 Zb.Zákon o znárodnění polygrafických podniků
164/1948 Zb.Nařízení, kterým se prodlužují některé lhůty podle zákona o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek
299/1948 Zb.Nariadenie, ktorým sa opätovne predlžujú niektoré lehoty podľa zákona o mimoriadnych opatreniach v odbore ochranných známok
Ročník 1949 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
94/1949 Zb.Zákon o vydávaní a rozširovaní kníh, hudobnín a iných neperiodických publikácií
284/1949 Zb.Vládne nariadenie o prenesení pôsobnosti vo veciach ochranných známok a ochranných vzoriek a modelov na Patentný úrad
Ročník 1950 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
59/1950 Zb.Zákon o dani z literárnej a umeleckej činnosti
147/1950 Zb.Nariadenie o štátnych cenách
184/1950 Zb.Zákon o vydávaní časopisov a o Sväze československých novinárov
Ročník 1951 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
21/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydáva organizačný štatút Sväzu československých novinárov
Ročník 1952 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
8/1952 Zb.Zákon o ochranných známkach a chránených vzoroch
15/1952 Zb.Nariadenie na vykonanie zákona č. 8/1952 Sb. o ochranných známkach a chránených vzoroch
Ročník 1953 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
14/1953 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa zakladá rad „Rad budovania socialistickej vlasti”
115/1953 Zb.Zákon o autorskom práve (autorský zákon)
Ročník 1955 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
5/1955 Zb.Nariadenie o Rade Klementa Gottwalda - za budovanie socialistickej vlasti
7/1955 Zb.Nariadenie o štátnych cenách Klementa Gottwalda
24/1955 Zb.Nariadenie, ktorým sa zakladajú rady „Rad Červeného práporu práce", „Rad Červenej hviezdy práce" a vyznamenania „Za pracovnú vernosť" a „Za pracovnú obetavosť"
26/1955 Zb.Vyhláška predsedu vlády ktorou sa vyhlasujú stanovy radov „Rad Červeného práporu práce", „Rad Červenej hviezdy práce" a vyznamenaní „Za pracovnú vernosť" a „Za pracovnú obetavosť"
44/1955 Zb.Nariadenie, ktorým sa doplňujú stanovy Radu červenej zástavy, Radu červenej hviezdy, medaily Za zásluhy a obranu vlasti a medaily Za službu vlasti
Ročník 1958 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
44/1958 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 184/1950 Zb. o vydávaní časopisov a o Sväze československých novinárov
Ročník 1959 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
34/1959 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa upravuje udeľovanie čestného titulu „Hrdina socialistickej práce"
54/1959 Zb.Zákon o múzeách a galériách
68/1959 Zb.Vládne nariadenieo udeľovaní čestných titulov „zaslužilý člen Národného divadla”, „čestný člen Národného divadla v Prahe” a „zaslúžilý pracovník Národného divadla”
Ročník 1960 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
3/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o doplnení vyhlášky Ministerstva informácií a osvety č. 39/1951 Ú. l. I. (č. 58/1951 Ú. v. I.), ktorou sa vydávajú tlačové predpisy
16/1960 Zb.Uradné oznámenie Ministerstva zahraničných vecí o autorskom práve
27/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o zmene a doplnení vyhlášky č. 9/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky neperiodických publikácií
44/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 97/1956 Ú. l. (Ú. v.) o úprave autorských odmien za literárne diela v znení neskorších predpisov
59/1960 Zb.Úradné oznámenie Ministerstva školstva a kultúry o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Ministerstva školstva a kultúry č. 44/1960 Zb., ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 97/1956 Ú.l. (Ú.v.) o úprave autorských odmien za literárne diela, v znení neskorších predpisov 1)
82/1960 Zb.Vládne nariadenie o oprave vládneho nariadenia č. 34/1959 Zb., ktorým sa upravuje udeľovanie čestného titulu „Hrdina socialistickej práce"
139/1960 Zb.Vládne nariadenie o udeľovaní štátnych cien Klementa Gottwalda
Ročník 1961 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
14/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o licenčných a im podobných zmluvách uzavieraných s devízovými cudzozemcami na využívanie vynálezov, patentov a výrobných alebo technologických postupov
149/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o nákupe, zadávaní a predaji diel výtvarných umení a o niektorých iných opatreniach v odbore výtvarných umení
Ročník 1962 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
29/1962 Zb.Vládne nariadenie o udeľovaní štátnych cien Klementa Gottwalda
30/1962 Zb.Vládne nariadenie o štátnej novinárskej cene Václava Kopeckého
Ročník 1963 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
45/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o povinných a pracovných výtlačkoch
51/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o evidencii knižníc jednotnej sústavy, o medziknižničnej výpožičnej službe a o prednostnom práve knižníc pri získavaní literatúry, časopisov a iných zbierkových materiálov
Ročník 1964 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
11/1964 Zb.Vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vývoze kultúrnych pamiatok a predmetov muzeálnej hodnoty
140/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o povinných a pracovných výtlačkoch
147/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva spotrebného priemyslu, Ministerstva školstva a kultúry a Ústrednej správy spojov, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky neperiodických publikácií, periodických publikácií, hospodárskych tlačovín a špeciálnych polygrafických výrobkov
171/1964 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o Československej novinárskej cene
196/1964 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
Ročník 1965 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
23/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o súťažnom poriadku pre diela výtvarných umení
35/1965 Zb.Zákon o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon)
36/1965 Zb.Zákon o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti
37/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva financií na vykonanie zákona o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti
40/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o určení podniku „Art Centrum, československé stredisko výtvarných umení” na vykonávanie vývozu a dovozu niektorých diel výtvarných umení
75/1965 Zb.Vládna vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 127/1954 Ú. l. (č. 153/1954 Ú. v.) o príspevkoch príjemcov autorských odmien a o príspevkoch za použitie voľných diel kultúrnym fondom
110/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry a Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky o evidencii zahraničnej literatúry
123/1965 Zb.Zákon o Československej tlačovej kancelárii
145/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o niektorých opatreniach v odbore dane z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti
Ročník 1966 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
2/1966 Zb.Vládna vyhláška o kultúrnych fondoch a koordinačnom výbore kultúrnych fondov
3/1966 Zb.Vládna vyhláška o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom
4/1966 Zb.Vládna vyhláška o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel
81/1966 Zb.Zákon o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch
119/1966 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa vydáva štatút Ústrednej publikačnej správy
Ročník 1967 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
25/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry a informácií o úprave autorských odmien za vydanie slovesných diel
Ročník 1968 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
69/1968 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa zrušuje štatút Ústrednej publikačnej správy
84/1968 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch
97/1968 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Matici slovenskej
127/1968 Zb.Zákon o niektorých prechodných opatreniach v oblasti tlače a ostatných hromadných informačných prostriedkov
149/1968 Zb.Vyhláška Úradu pre patenty a vynálezy, ktorou sa mení vyhláška o zastupovaní cudzincov v konaní pred Úradom pre patenty a vynálezy
160/1968 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti
167/1968 Zb.Zákon o vymedzení pôsobnosti Československej socialistickej republiky vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov
183/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry a informácií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 196/1954 Ú. l. (č. 220/1954 Ú. v.) o sadzbách prevádzkových honorárov za verejné nedivadelné predvádzanie hudobných diel
184/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva financií na vykonanie zákona o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti
185/1968 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v českom i slovenskom vydaní Zbierky zákonov v zákone č. 160/1968 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti
Ročník 1969 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
87/1969 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnej cene Slovenskej socialistickej republiky
162/1969 Zb.Zákon o vyznamenaní Za zásluhy o Ľudové milície
180/1969 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel
Ročník 1970 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
155/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky o zriaďovaní a pôsobnosti tlačiarní a rozmnožovní a o povinnej evidencii tlačiarenských strojov
Ročník 1971 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
65/1971 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Novinárskej cene Ľudovíta Štúra
132/1971 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 140/1964 Zb. o povinných a pracovných výtlačkoch
161/1971 Zb.Vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky č. 155/1970 Zb. o zriaďovaní a pôsobnosti tlačiarní a rozmnožovní a o povinnej evidencii tlačiarenských strojov
Ročník 1973 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
20/1973 Zb.Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie Českej socialistickej republiky č. 159/1969 Zb. o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch použivateľov diel
167/1973 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Matici slovenskej
170/1973 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 180/1969 Zb. o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien vykonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel
Ročník 1975 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
22/1975 Zb.Zákon o udieľaní Československej novinárskej ceny
76/1975 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Novinárskej ceny Ľudovíta Štúra
Ročník 1976 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
52/1976 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o udieľaní čestných titulov „zaslúžilý vynálezca" a „zaslúžilý zlepšovateľ"
Ročník 1978 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
55/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky ktorou sa ustanovujú výnimky z povinnosti písomne dojednávať zmluvy o šírení literárnych vedeckých a umeleckých diel
81/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o rozširovaní literárnych, vedeckých a umeleckých diel
Ročník 1979 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
142/1979 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška kultúry a informácií č. 25/1967 zb. o úprave autorských odmien za vydanie slovesných diel
156/1979 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva kultúry a informácií č. 25/1967 Zb. o úprave autorských odmien za vydanie slovesných diel
Ročník 1980 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
28/1980 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky polygrafických výrobkov
151/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 184/1968 Zb. na vykonanie zákona o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti
180/1980 Zb.Zákon o zriadení Federálneho úradu pre tlač a informácie
Ročník 1983 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
105/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o osvedčeniach na nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia zvierat a na nové spôsoby ochrany rastlín proti škodcom a chorobám a o odmieňaní ich autorov
Ročník 1986 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
27/1986 Zb.Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o odmieňaní objavov, vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov
Ročník 1987 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
16/1987 Zb.Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury a informací č. 25/1967., o úprave autorských odměn za vydaní slovesných děl, ve znění vyhlášky č. 142/1979 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon):
17/1987 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva kultúry a informácií č. 25/1967 Zb. o úprave autorských odmien za vydanie slovesných diel v znení vyhlášky č. 156/1979 Zb.
Ročník 1988 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
174/1988 Zb.Zákon o ochranných známkach
Ročník 1989 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
199/1989 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmene vyhlášky č. 28/1980 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky polygrafických výrobkov
Ročník 1990 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
89/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon)
247/1990 Zb.Zákon o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 89/1990 Zb.)
337/1990 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 180/1969 Zb. o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel v znení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 170/1973 Zb.
378/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o povinných výtlačkoch neperiodických publikácií
Ročník 1991 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
106/1991 Zb.Zákon České národní rady o neperiodických publikacích
115/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva kultury České republiky o úpravě odměn a náhrad oprávněným subjektům za užití předmětů ochrany podle autorského zákona pořízením zvukové nebo zvukově obrazové rozmnoženiny a veřejným půjčováním snímků pro osobní potřebu
116/1991 Zb.Vyhláška ministerstva kultury České republiky, kterou se upravují sazby odměn výkonných umělců a náhrad výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů za užití zaznamenaných výkonů nebo zvuků a zvukových a zvukově obrazových snímků na veřejných produkcích prostřednictvím technických zařízení
117/1991 Zb.Vyhláška ministerstva kultury České republiky o pořádání veřejných produkcí
241/1991 Zb.Vyhláška ministerstva kultury České republiky o výhradním oprávnění některých organizací zastupujících autory nebo výkonné umělce
281/1991 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 106/1991 Sb., o neperiodických publikacích
342/1991 Zb.Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení České socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 20/1973 Sb.
488/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na vykonanie niektorých ustanovení autorského zákona
Ročník 1992 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
277/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zrušení niektorých ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov v odvetví kultúry
c90-r1/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby
494/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 384/1990 Zb. o vymedzení pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti v znení zákona č. 127/1992 Zb. a zákon č. 136/1991 Zb. o rozdelení pôsobnosti medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou, Českou republikou a Slovenskou republikou vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov
517/1992 Zb.Zákon České národní rady o České tiskové kanceláři
520/1992 Zb.Vyhláška ministerstva kultury České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury České republiky č. 115/1991 Sb., o úpravě odměn a náhrad oprávněným subjektům za užití předmětů ochrany podle autorského zákona pořízením zvukové nebo zvukově obrazové rozmnoženiny a veřejným půjčováním snímků pro osobní potřebu
Ročník 1993 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
13/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o umeleckých fondoch
93/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o povinných výtlačkoch periodických publikácií a neperiodických publikácií
Ročník 1996 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
1/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o audiovízii
49/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 93/1993 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií a neperiodických publikácií
Ročník 1997 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
55/1997 Z. z.Zákon o ochranných známkach
117/1997 Z. z.Vyhláška úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach
186/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 52/1959 Zb. o osvetovej činnosti (Osvetový zákon) v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov
c90-r1/1997 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach
212/1997 Z. z.Zákon o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel
283/1997 Z. z.Zákon o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov
383/1997 Z. z.Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov
Ročník 1998 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
20/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o povinnom výtlačku periodickej publikácie a neperiodickej publikácie v elektronickej forme
116/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1996 Z. z. o audiovízii
Ročník 2000 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
62/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1996 Z. z. o audiovízii v znení zákona č. 116/1998 Z. z.
146/2000 Z. z.Zákon o ochrane topografií polovodičových výrobkov
182/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel
227/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov
234/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 283/1997 Z. z. o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2001 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
32/2001 Z. z.Úplné znenie zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel
34/2001 Z. z.Úplné znenie zákona č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov
c77-r1/2001 Z. z.REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave chýb v úplnom znení zákona č. 212/1997 Z. z.
435/2001 Z. z.Zákon o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)
577/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach
Ročník 2002 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
610/2002 Z. z.Úplné znenie zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach
709/2002 Z. z.Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 117/1997 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach
Ročník 2003 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
421/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného fondu v knižniciach
535/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení zákona č. 182/2000 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov
618/2003 Z. z.Zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)
Ročník 2004 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
16/2004 Z. z.Zákon o Slovenskej televízii
Ročník 2005 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
633/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode
646/2005 Z. z.Zákon o ochrane niektorých rozhlasových programových služieb a televíznych programových služieb a služieb informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ročník 2006 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
163/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
189/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy WIPO o autorskom práve (WCT)
588/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii
Ročník 2007 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
74/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode
75/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode
84/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
156/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
157/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
642/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o odmene nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičiavaním realizovaným prostredníctvom knižničného systému Slovenskej republiky
Ročník 2008 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
47/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor), Protokolu o výklade článku 69 Dohovoru o udeľovaní európskych patentov, Protokolu o centralizácii európskeho patentového systému a o jeho zavedení (Protokol o centralizácii), Protokolu o súdnej právomoci a o uznávaní rozhodnutí o nároku na udelenie európskeho patentu (Protokol o uznávaní), Protokolu o výsadách a imunitách európskej patentovej organizácie (Protokol o výsadách a imunitách) a o doplnení Protokolu o dopĺňaní stavu zamestnancov Európskeho patentového úradu v Haagu (Protokol o dopĺňaní stavu zamestnancov) z 29. novembra 2000
167/2008 Z. z.Zákon o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon)
244/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
248/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
453/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
495/2008 Z. z.Zákon o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov
516/2008 Z. z.Zákon o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
555/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov
600/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov a o zmene ďalších zákonov
Ročník 2009 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
312/2009 Z. z.Zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie
523/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných odborných činnostiach v múzeu alebo v galérii a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty
Ročník 2010 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
519/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 495/2008 Z. z. o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 600/2008 Z. z.
532/2010 Z. z.Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2011 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
221/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) a ktorým sa mení zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
397/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia niektoré zákony
Ročník 2013 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
289/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov
Ročník 2014 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
283/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
Ročník 2015 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
40/2015 Z. z.Zákon o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
185/2015 Z. z.Autorský zákon
Ročník 2018 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
211/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
215/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
306/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov
Ročník 2020 – Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
198/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Upozornenia v tejto oblasti:

Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktoch



Legislatívna knižnica – kompletný pristup