Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Archivníctvo

Archivníctvo

1947195419721973197419751976199119921993199619971999200120022004200520062007201020112013201520172018201920202021
Ročník 1947 – Archivníctvo
90/1947 Zb.Zákon o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících se na přidělený majetek
Ročník 1954 – Archivníctvo
29/1954 Zb.Nariadenie o archívnictve
Ročník 1972 – Archivníctvo
96/1972 Zb.Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o podnikových archivech
Ročník 1973 – Archivníctvo
22/1973 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o podnikových archívoch
Ročník 1974 – Archivníctvo
97/1974 Zb.Zákon Českej národnej rady o archívnictve
101/1974 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky o uznávaní archiválií za kultúrne pamiatky a o zvýšenej ochrane archiválií ako kultúrnych a národných kultúrnych pamiatok
117/1974 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky ktorou sa ustanovujú ako archiválií a podrobnosti skartačného konania
118/1974 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky o podnikových archívoch
136/1974 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
Ročník 1975 – Archivníctvo
149/1975 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o archívnictve
167/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o postupe pri posudzovaní archívnych dokumentov ako kultúrnych pamiatok a spôsob zabezpečovania zvýšenej ochrany archívnych dokumentov jako kultúrnych pamiatok a národných kultúrnych pamiatok
168/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o postupe pri nadobúdaní archívnych dokumentov štátom
Ročník 1976 – Archivníctvo
62/1976 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o zriaďovaní, zrušovaní a organizácii podnikových archívov
63/1976 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určujú kritériá na posudzovanie písomnosti ako archívnych dokumentov a upravujú niektoré podrobnosti o postupe pri vyraďovaní (škartácii) písomnosti
122/1976 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o podmienkach a spôsobe využívania archívnych dokumentov
Ročník 1991 – Archivníctvo
571/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve
Ročník 1992 – Archivníctvo
332/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o archívnictve (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 571/1991 Zb.)
343/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 97/1974 Sb., o archivnictví
Ročník 1993 – Archivníctvo
201/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spoločnom využívaní stanovených informačných a archívnych fondov vzniknutých z činnosti ministerstiev vnútra v oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti
Ročník 1996 – Archivníctvo
222/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 1997 – Archivníctvo
266/1997 Z. z.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Ročník 1999 – Archivníctvo
371/1999 Z. z.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úseku sekcie verejnej správy pri nakladaní s majetkom štátu
Ročník 2001 – Archivníctvo
91/2001 Z. z.Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k Deklarácii Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane kultúrneho dedičstva z 28. februára 2001
387/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty a o doplnení zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Ročník 2002 – Archivníctvo
395/2002 Z. z.Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
553/2002 Z. z.Zákon o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa)
628/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Ročník 2004 – Archivníctvo
610/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení zákona č. 110/2003 Z. z.
Ročník 2005 – Archivníctvo
251/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
309/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov
Ročník 2006 – Archivníctvo
219/2006 Z. z.Zákon o protikomunistickom odboji
Ročník 2007 – Archivníctvo
216/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
242/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 251/2005 Z. z.
503/2007 Z. z.Úplné znenie zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Ročník 2010 – Archivníctvo
248/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Vykonávacieho protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Českej republiky k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spoločnom využívaní stanovených informačných a archívnych fondov, ktoré vznikli z činnosti ministerstiev vnútra v oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti zo dňa 29. októbra 1992
Ročník 2011 – Archivníctvo
41/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ročník 2013 – Archivníctvo
92/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ročník 2015 – Archivníctvo
266/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
410/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu
Ročník 2017 – Archivníctvo
76/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
260/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov
Ročník 2018 – Archivníctvo
18/2018 Z. z.Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2019 – Archivníctvo
49/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu
Ročník 2020 – Archivníctvo
364/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Ročník 2021 – Archivníctvo
283/2021 Z. z.Zákon o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu

Upozornenia v tejto oblasti:

Archivníctvo
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup