Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovChronologický register ► Ročník 2003

Ročník 2003

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov

Január 2003

Február 2003

Marec 2003

Apríl 2003

Máj 2003

Jún 2003

Júl 2003

August 2003

September 2003

Október 2003

November 2003

December 2003

Január 2003Február 2003Marec 2003Apríl 2003Máj 2003Jún 2003Júl 2003August 2003September 2003Október 2003November 2003December 2003

Január 2003

Dátum vyhlásenia: 9. januára 2003 (čiastka 1/2003)
1/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 169/2002 Z. z. o hasičských jednotkách
2/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
3/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a o rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 9. januára 2003 (čiastka 2/2003)
4/2003 Z. z.Opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o zaradení obuvi pre deti medzi určené výrobky
Dátum vyhlásenia: 10. januára 2003 (čiastka 3/2003)
5/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch
6/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 529/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú územné obvody matričných úradov
7/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o bezpečnostných opatreniach na ochranu utajovaných vojenských informácií
8/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o ochrane utajovaných skutočností
9/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Bezpečnostnej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Západoeurópskou úniou
10/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k danim z príjmov a vzor hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a z funkčných požitkov
Dátum vyhlásenia: 10. januára 2003 (čiastka 4/2003)
11/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o prevoze tiel mŕtvych osôb
Dátum vyhlásenia: 11. januára 2003 (čiastka 5/2003)
12/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam existujúcich chemických látok uvedených na trh a vyňatých z povinnosti ohlásenia údajov o veľkých objemoch existujúcich chemických lástok a z povinnosti ohlásenia údajov o nižších objemoch existujúcich chemických látok
Dátum vyhlásenia: 14. januára 2003 (čiastka 6/2003)
13/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o rozhodnutí Zhromaždenia Osobitnej únie na ochranu označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu (Lisabonskej únie), že 3. októbra 2001 bolo v Ženevere prijaté nové znenie Vykonávacieho predpisu k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 16. januára 2003 (čiastka 7/2003)
14/2003 Z. z.Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách
15/2003 Z. z.Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností
Dátum vyhlásenia: 16. januára 2003 (čiastka 8/2003)
16/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu
Dátum vyhlásenia: 23. januára 2003 (čiastka 9/2003)
17/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú národné prírodné rezervácie a uverejňuje zoznam prírodných rezervácií
Dátum vyhlásenia: 24. januára 2003 (čiastka 10/2003)
18/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
19/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírenosti záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 25. januára 2003 (čiastka 11/2003)
20/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 336/2001 Z. z.
21/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 30. januára 2003 (čiastka 12/2003)
22/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov
23/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú laboratórne postupy na kvantitatívnu analýzu dvojzložkových zmesí textilných vláken a trojzložkových zmesí textilných vláken
Dátum vyhlásenia: 31. januára 2003 (čiastka 13/2003)
24/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
Dátum vyhlásenia: 31. januára 2003 (čiastka 14/2003)
25/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel
26/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje výška podpory na obhospodarovanie poľnohospodársky znevýhodnených oblastí
27/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podpore podnikania v poľnohospodárstve

Február 2003

Dátum vyhlásenia: 1. februára 2003 (čiastka 15/2003)
28/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov
c15-r1/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 750/2002 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 6. februára 2003 (čiastka 16/2003)
29/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmeny Zmluvy o patentovej spolupráci a Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci v znení neskorších zmien
Dátum vyhlásenia: 6. februára 2003 (čiastka 17/2003)
30/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmeny Zmluvy o patentovej spolupráci a Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 7. februára 2003 (čiastka 18/2003)
31/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb
32/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. júla 2002 č. 01/Z/2002, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
33/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 11. februára 2003 (čiastka 19/2003)
34/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 558/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah, spôsob a termíny predkladania výkazov, hlásení alebo prehľadov z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie a ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob a miesto predkladania výkazov, hlásení a iných správ obchodníka s cennými papiermi a zahraničného obchodníka s cennými papiermi
35/2003 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia narodenia Imricha Karvaša
36/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom o vedecko-technickej spolupráci
Dátum vyhlásenia: 13. februára 2003 (čiastka 20/2003)
37/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 2/2001 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o zmene Protokolu 3 týkajúceho sa definície pojmu "pôvodné výrobky" a metód administratívnej spolupráce
Dátum vyhlásenia: 14. februára 2003 (čiastka 21/2003)
38/2003 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
39/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa v roku 2003 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru
40/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 15. februára 2003 (čiastka 22/2003)
41/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 145/1988 Z. z. o požiadavkách na spôsob zberu hrozna tokajských odrôd, na postup výroby tokajských vín a na ich zloženie
42/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 150/1998 Z. z. o preskúšavaní a zatrieďovaní vína a o štátnej kontrolnej známke
43/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 153/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva § 5 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb.
44/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 147/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb.
45/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa v roku 2003 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dátum vyhlásenia: 15. februára 2003 (čiastka 23/2003)
46/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 154/1998 Z. z. o sprievodných dokladoch pri preprave vína a vinárskych výrobkov
47/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 285/1998 z. z. o obaloch na víno a o označovaní vína
Dátum vyhlásenia: 15. februára 2003 (čiastka 24/2003)
48/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 123/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg činností v Hasičskom a záchrannom zbore
Dátum vyhlásenia: 18. februára 2003 (čiastka 25/2003)
49/2003 Z. z.Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o vyhlásení referenda
Dátum vyhlásenia: 19. februára 2003 (čiastka 26/2003)
50/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Zmene článku 43 ods. 2 Dohovoru o právach dieťaťa
51/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov mexických o obchode a ekonomickej spolupráci
52/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministrom národného vzdelávania a športu Poľskej republiky na roky 2003-2006
53/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dodatku k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu
Dátum vyhlásenia: 20. februára 2003 (čiastka 27/2003)
54/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zrušení vykonávania Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o úprave pohraničného styku
55/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa v roku 2003 ustanovuje hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Železničnej polície
Dátum vyhlásenia: 22. februára 2003 (čiastka 28/2003)
56/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Estónskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
Dátum vyhlásenia: 26. februára 2003 (čiastka 29/2003)
57/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky správnej klinickej praxe a klinického skúšania pre veterinárne lieky
Dátum vyhlásenia: 27. februára 2003 (čiastka 30/2003)
58/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Tatranský národný park
59/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o druhoch škôl a školských zariadení na účely určenia a zvýšenia tarifného platu zamestnancovi, ktorý sa podieľa na zabezpečovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti pre deti a mládež
60/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a emisné kvóty
Dátum vyhlásenia: 27. februára 2003 (čiastka 31/2003)
61/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní vyhlásenia o vzájomnosti zo strany provincie Alberta a province Manitoba v Kanade
62/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o obchodnej a hospodárskej spolupráci
63/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o bezvízových cestách držiteľov diplomatických a služobných pasov
64/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SLovenskej republiky o vypovedaní Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o nočnej práci žien zamestnávaných v priemysle (revidovaný v roku 1948) č. 89/1948
65/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Albánskej republiky o obchodno-hospodárskej spolupráci
66/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce
Dátum vyhlásenia: 27. februára 2003 (čiastka 32/2003)
67/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov
68/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Európskeho dohovoru o výmene liečebných substancií ľudského pôvodu
69/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Európskeho dohovoru o výmene liečebných substancií ľudského pôvodu
70/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o výmene liečebných substancií ľudského pôvodu
71/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Európskeho dohovoru o výmene reagencií na typizáciu tkanív
72/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o výmene reagencií na typizáciu tkanív
73/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/1/1997-100 o kŕmnych surovinách na výrobu kŕmnych zmesí a o hospodárskych krmivách v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. januára 2002 č. 39/1/2002-100
Dátum vyhlásenia: 27. februára 2003 (čiastka 33/2003)
74/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmene orgánov oprávnených podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín
Dátum vyhlásenia: 28. februára 2003 (čiastka 34/2003)
75/2003 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 9. januára 2003 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 248 ods. 2 písm. e) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v slovách „včítane rozhodnutí o poriadkových pokutách" s čl. 46 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky
c34-r1/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 284/2002 Z. z.

Marec 2003

Dátum vyhlásenia: 1. marca 2003 (čiastka 35/2003)
76/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia Asociačnej rady č. 1/2003 medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou, ktorým sa mení Protokol č. 4 Európskej dohody o pridružení týkajúceho sa definície pojmu „pôvodné výrobky" a metód administratívnej spolupráce
Dátum vyhlásenia: 4. marca 2003 (čiastka 36/2003)
77/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o nočnej práci č. 171 z roku 1990
Dátum vyhlásenia: 7. marca 2003 (čiastka 37/2003)
78/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/4/1997-100 o úradnom odbere vzoriek a o laboratórnom skúšaní a hodnotení krmív
79/2003 Z. z.Oznámenie Národnej banksy Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. júla 2002 č. 3/2002 o pravidlách obozretného podnikania bánk a s tým súvisiacich hláseniach
c37-r1/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 719/2002 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 8. marca 2003 (čiastka 38/2003)
80/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
81/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní finančného memoranda medzi Európskym spoločenstvom a vládou Slovenskej republiky „Horizontálny program na prípravu kandidátskych krajín na Rozšírenú decentralizáciu (EDIS) v spravovaní predvstupových prostriedkov na Slovensku"
82/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania
Dátum vyhlásenia: 8. marca 2003 (čiastka 39/2003)
83/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Maďarskej republiky, vládou Rumunska a vládou Ukrajiny o vytvorení mnohonárodného ženijného práporu
84/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Českej republiky, vládou Maďarskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci pri modernizácii vrtuľníkov typu Mi-24
85/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Budapeštianskej zmluve o medzinárodnom uznávaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania
Dátum vyhlásenia: 12. marca 2003 (čiastka 40/2003)
86/2003 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 30. januára 2003 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 z 8. novembra 2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej reupbliky Bratislavy v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2002 zo 14. marca 2002 s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
87/2003 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 19. februára 2003 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Golianovo z 25. júna 1999 o zásadách chovu hospodárskych zvierat a spoločenských zvierat chovaných v domácnosti v intraviláne obce Golianovo s Ústavou Slovenskej republiky, s Občianskym zákonníkom, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat
88/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky, príspevkové organizácie a niektoré iné právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie
Dátum vyhlásenia: 13. marca 2003 (čiastka 41/2003)
89/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o organizovaní trhu s cukrom
Dátum vyhlásenia: 14. marca 2003 (čiastka 42/2003)
90/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o emisných kontrolách cestných motorových vozidiel
91/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti karantény a ochrany rastlín
92/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny
Dátum vyhlásenia: 14. marca 2003 (čiastka 43/2003)
93/2003 Z. z.Vyhláška Úradu pre štátnu službu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výberového konania na štátnozamestnanecké miesta
Dátum vyhlásenia: 15. marca 2003 (čiastka 44/2003)
94/2003 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení vyhláška Národnej banky Slovenska č. 662/2002 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 1 000 Sk pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 18. marca 2003 (čiastka 45/2003)
95/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
96/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
97/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 19. marca 2003 (čiastka 46/2003)
98/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu
Dátum vyhlásenia: 21. marca 2003 (čiastka 47/2003)
99/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 95/2002 Z. z.
100/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
c47-r1/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 26. marca 2003 (čiastka 48/2003)
101/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca cudzorodé látky v potravinách
102/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov
c48-r1/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 28. marca 2003 (čiastka 49/2003)
103/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
104/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o Akreditačnej komisii
105/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Finančného memoranda Programu cezhraničnej spolupráce PHARE medzi Slovenskou republikou a Poľskom na rok 2002
106/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Finančného memoranda Národného programu PHARE 2002
107/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Finančného memoranda Programu cezhraničnej spolupráce PHARE medzi Slovenskou republikou a Maďarskom na rok 2002
108/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2002 č. 22044/2002-48, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
c49-r1/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 28. marca 2003 (čiastka 50/2003)
109/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 311/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave
Dátum vyhlásenia: 28. marca 2003 (čiastka 51/2003)
110/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa)
Dátum vyhlásenia: 29. marca 2003 (čiastka 52/2003)
111/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Trnavský kraj a o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 216/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Prešovský kraj v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 679/2002 Z. z.
112/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Finančného memoranda Programu cezhraničnej spolupráce PHARE medzi Slovenskou republikou a Rakúskom na rok 2002
113/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Španielskeho kráľovstva o odovzdávaní a prijímaní osôb v nezákonnom postavení

Apríl 2003

Dátum vyhlásenia: 2. apríla 2003 (čiastka 53/2003)
114/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
115/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Obchodnej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Libanonskej republiky
116/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Iránskej islamskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave
Dátum vyhlásenia: 2. apríla 2003 (čiastka 54/2003)
117/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o readmisii a prevoze osôb
118/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca metódy odberu vzoriek a analytické metódy skúšania zdravotnej neškodnosti a kvality potravín a tabakových výrobkov alebo surovín na ich výrobu
Dátum vyhlásenia: 4. apríla 2003 (čiastka 55/2003)
119/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
120/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 8. apríla 2003 (čiastka 56/2003)
121/2003 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o hodnotení jadrovej bezpečnosti
Dátum vyhlásenia: 9. apríla 2003 (čiastka 57/2003)
122/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o spolupráci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach
123/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
Dátum vyhlásenia: 11. apríla 2003 (čiastka 58/2003)
124/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií
c58-r1/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 12. apríla 2003 (čiastka 59/2003)
125/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach
126/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje pre banky a pobočky zahraničných bánk rozsah, spôsob a termíny predkladania účtovnej závierky a údajov z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie vo forme výkazov, hlásení alebo prehľadov Ministerstvu financií Slovenskej republiky a Národnej banke Slovenska
Dátum vyhlásenia: 15. apríla 2003 (čiastka 60/2003)
127/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník
Dátum vyhlásenia: 16. apríla 2003 (čiastka 61/2003)
128/2003 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
129/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a výskumu Rumunska na roky 2001 - 2004
c61-r1/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v úplnom znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. uverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 14/2003 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 17. apríla 2003 (čiastka 62/2003)
130/2003 Z. z.Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách
Dátum vyhlásenia: 25. apríla 2003 (čiastka 63/2003)
131/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohovoru medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
132/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zambijskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
133/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
134/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
135/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 25. apríla 2003 (čiastka 64/2003)
136/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva
137/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 30. apríla 2003 (čiastka 65/2003)
138/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
139/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 30. apríla 2003 (čiastka 66/2003)
140/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o železničnej privilegovanej peážnej doprave v mimoriadnych situáciách
141/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2003 č. 148/2/2003-100 o podpore podnikania v poľnohospodárstve
Dátum vyhlásenia: 30. apríla 2003 (čiastka 67/2003)
142/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 127/2003 Z. z.

Máj 2003

Dátum vyhlásenia: 1. mája 2003 (čiastka 68/2003)
143/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 7. mája 2003 (čiastka 69/2003)
144/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
145/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o obchodnej a hospodárskej spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky
146/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o obchodnej a hospodárskej spolupráci
c69-r1/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 124/2003 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 8. mája 2003 (čiastka 70/2003)
147/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, o zhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa o Maroko, Lotyšsko a Estónsko
148/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmene orgánov podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín Svätej Lucie
c70-r1/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 346/2002 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 10. mája 2003 (čiastka 71/2003)
149/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o leteckých dopravných službách
150/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia
Dátum vyhlásenia: 14. mája 2003 (čiastka 72/2003)
151/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o preukazovaní predpokladanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave
152/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy a spojov Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti pôšt a telekomunikácií
Dátum vyhlásenia: 15. mája 2003 (čiastka 73/2003)
153/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje počiatočná úroveň objemu dovozov pre poľnohospodárske výrobky na účel zavedenia dodatočného cla
Dátum vyhlásenia: 17. mája 2003 (čiastka 74/2003)
154/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o sociálnom zabezpečení a Vykonávacej dohody k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o sociálnom zabezpečení
Dátum vyhlásenia: 17. mája 2003 (čiastka 75/2003)
155/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorýích predpisov
156/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
157/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie, usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek konsolidovanej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených na zverejnenie z konsolidovanej účtovnej závierky pre banky, obchodníkov s cennými papiermi a správcovské spoločnosti
Dátum vyhlásenia: 17. mája 2003 (čiastka 76/2003)
158/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
159/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o zriadení Medzinárodného vyšehradského fondu
Dátum vyhlásenia: 17. mája 2003 (čiastka 77/2003)
160/2003 Z. z.Ústavný zákon o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou
161/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
162/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov
163/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
164/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o organizácii telekomunikačných služieb na obdobie krízovej situácie
Dátum vyhlásenia: 21. mája 2003 (čiastka 78/2003)
165/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov a zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
166/2003 Z. z.Zákon o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním)
Dátum vyhlásenia: 21. mája 2003 (čiastka 79/2003)
167/2003 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení
168/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Federálnou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o vedecko-technickej spolupráci
Dátum vyhlásenia: 21. mája 2003 (čiastka 80/2003)
169/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o platbách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
170/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. decembra 2002 č. M/5513/2002, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastoene uhrádzaných na základe zdravotného poistenia
Dátum vyhlásenia: 22. mája 2003 (čiastka 81/2003)
171/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
172/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
173/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 111/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností vo verejnej službe a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov
174/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 22. mája 2003 (čiastka 82/2003)
175/2003 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení návrhu prijatého v referende konanom 16. a 17. mája 2003
Dátum vyhlásenia: 28. mája 2003 (čiastka 83/2003)
176/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na prepravné tlakové zariadenia
177/2003 Z. z.Opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o zaradení výrobkov medzi určené výrobky
Dátum vyhlásenia: 28. mája 2003 (čiastka 84/2003)
178/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov k Prílohe I - Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) k Dodatku B - Jednotné právne predpisy pre Zmluvu o medzinárodnej železničnej preprave (CIM) k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) prijatému v Berne 9. mája 1980
179/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 22. júna 1998, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
Dátum vyhlásenia: 30. mája 2003 (čiastka 85/2003)
180/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané
181/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Vykonávacieho programu ku Kultúrnej dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky na roky 2001 - 2005
Dátum vyhlásenia: 30. mája 2003 (čiastka 86/2003)
182/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine
Dátum vyhlásenia: 30. mája 2003 (čiastka 87/2003)
183/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu o výsadách a imunitách Medzinárodného úradu pre morské dno Príloha k čiastke 87 - k oznámeniu č. 183/2003 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 30. mája 2003 (čiastka 88/2003)
184/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania a o spôsobe výpočtu náhrady
Dátum vyhlásenia: 31. mája 2003 (čiastka 89/2003)
185/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 707/2002Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť
186/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zriadení spoločného kontaktného pracoviska na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce - Kittsee na štátnom území Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 31. mája 2003 (čiastka 90/2003)
187/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Belgického kráľovstva o leteckej doprave

Jún 2003

Dátum vyhlásenia: 4. júna 2003 (čiastka 91/2003)
188/2003 Z. z.Zákon o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
189/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vnútrozemskej plavbe
c91-r1/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v náleze Ústavného súdu Slovenskej republiky z 30. januára 2003 uverejnenom pod č. 86/2003 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 4. júna 2003 (čiastka 92/2003)
190/2003 Z. z.Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov
191/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú platové relácie
Dátum vyhlásenia: 6. júna 2003 (čiastka 93/2003)
192/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o prevádzkovaní a činnosti celoštátneho informačného systému výskumného a vývojového potenciálu Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 6. júna 2003 (čiastka 94/2003)
193/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 2/2002 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim", ktorým sa mení Dohovor o spoločnom tranzitnom režime
194/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. júla 2002 č. 01/Z/2002, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 11. júna 2003 (čiastka 95/2003)
195/2003 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy
196/2003 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Geonomenklatúra krajín a území pre štatistiku zahraničného obchodu (SK-GEONOM)
197/2003 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín
Dátum vyhlásenia: 11. júna 2003 (čiastka 96/2003)
198/2003 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
199/2003 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška percenta a obdobie, za ktoré sa upravuje náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania
Dátum vyhlásenia: 12. júna 2003 (čiastka 97/2003)
200/2003 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 150. výročia narodenia Jozefa Škultétyho
201/2003 Z. z.Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o regulácii cien rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení
Dátum vyhlásenia: 12. júna 2003 (čiastka 98/2003)
202/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornom posudzovaní a o oprávnení na meranie emisií a kvality ovzdušia
203/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou
204/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu o technickom zabezpečení oprávnených meraní a metodikách monitorovania emisií a kvality ovzdušia
c98-r1/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 188/2003 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 13. júna 2003 (čiastka 99/2003)
205/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o rovnakých príležitostiach a rovnakom zaobchádzaní s mužmi pracovníkmi a so ženami pracovníčkami: pracovníkmi so zodpovednosťou za rodinu č. 156 z roku 1981
206/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o oprave slovenského znenia článku 8 ods. 2 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Dátum vyhlásenia: 13. júna 2003 (čiastka 100/2003)
207/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov
208/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o organizácii a úlohách na úseku ochrany zdravia v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 13. júna 2003 (čiastka 101/2003)
209/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 21. júna 2003 (čiastka 102/2003)
210/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskoriích predpisov
211/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh
212/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
213/2003 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima
Dátum vyhlásenia: 21. júna 2003 (čiastka 103/2003)
214/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania
215/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Medzinárodným vyšehradským fondom
Dátum vyhlásenia: 25. júna 2003 (čiastka 104/2003)
216/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
217/2003 Z. z.Zákon o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dátum vyhlásenia: 25. júna 2003 (čiastka 105/2003)
218/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 25. júna 2003 (čiastka 106/2003)
219/2003 Z. z.Zákon o zaobchádzaní s chemickými látkami, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu omamných látok a psychotropných látok a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
220/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieša v znení zákona č. 658/2002 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 25. júna 2003 (čiastka 107/2003)
221/2003 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Dátum vyhlásenia: 26. júna 2003 (čiastka 108/2003)
222/2003 Z. z.Zákon o zvýšení dôchodkov v roku 2003 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia
223/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. júla 2002 č. 01/Z/2002, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
224/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy
Dátum vyhlásenia: 27. júna 2003 (čiastka 109/2003)
225/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Islandskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
226/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Obchodnej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indonézskej republiky
Dátum vyhlásenia: 28. júna 2003 (čiastka 110/2003)
227/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 234/2001 Z. z. o zaradení odpadov do Zeleného zoznamu odpadov, Žltého zoznamu odpadov a Červeného zoznamu odpadov a o vzoroch dokladov požadovaných pri preprave odpadov v znení vyhlášky č. 410/2002 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 28. júna 2003 (čiastka 111/2003)
228/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Európskej dohody vzťahujúcej sa na osoby zúčastňujúce sa konania pred Európskym súdom pre ľudské práva

Júl 2003

Dátum vyhlásenia: 1. júla 2003 (čiastka 112/2003)
229/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických rúr na pečenie pre domácnosť energetickým štítkom
Dátum vyhlásenia: 1. júla 2003 (čiastka 113/2003)
230/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu k Európskej dohode o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov (PECA)
Dátum vyhlásenia: 1. júla 2003 (čiastka 114/2003)
231/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania klimatizačných jednotiek pre domácnosť energetickým štítkom
Dátum vyhlásenia: 3. júla 2003 (čiastka 115/2003)
232/2003 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Honduraskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky
233/2003 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Nikaragujskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky
234/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 5. júla 2003 (čiastka 116/2003)
235/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Európskym združením voľného obchodu
Dátum vyhlásenia: 8. júla 2003 (čiastka 117/2003)
236/2003 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z12.decembra 2002 č. 14/2002 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska na štatistické účely
c117-r1/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 210/2003 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 11. júla 2003 (čiastka 118/2003)
237/2003 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o registri úverov a záruk
c118-r1/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 231/2003 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 14. júla 2003 (čiastka 119/2003)
238/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
Dátum vyhlásenia: 15. júla 2003 (čiastka 120/2003)
239/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 15. júla 2003 (čiastka 121/2003)
240/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 707/2002 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 185/2003 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 19. júla 2003 (čiastka 122/2003)
241/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov
242/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov
243/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 23. júla 2003 (čiastka 123/2003)
244/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kórejskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
Dátum vyhlásenia: 24. júla 2003 (čiastka 124/2003)
245/2003 Z. z.Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
246/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve
247/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
248/2003 Z. z.Zákon,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení neskorších predpisov
c124-r1/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 125/2003 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 24. júla 2003 (čiastka 125/2003)
249/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti
Dátum vyhlásenia: 24. júla 2003 (čiastka 126/2003)
250/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 240/2001 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve v znení zákona č. 422/2002 Z. z.
251/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
252/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov
253/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 425/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnosť a postupoch posudzovania zhody na elektrické chladničky a mrazničky pre domácnosť a ich kombinácie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 295/2002 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 25. júla 2003 (čiastka 127/2003)
254/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
255/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
256/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov
Dátum vyhlásenia: 25. júla 2003 (čiastka 128/2003)
257/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 433/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť a postupoch posudzovania zhody teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2002 Z. z.
258/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o environmentálnom označovaní výrobkov
259/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu pri podpore vedy a techniky
260/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie, usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek konsolidovanej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených na zverejnenie z konsolidovanej účtovnej závierky pre poisťovne a zaisťovne
Dátum vyhlásenia: 25. júla 2003 (čiastka 129/2003)
261/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v meste Piešťany za prírodný liečivý zdroj
262/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v obci Fiľakovo za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody a vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd vo Fiľakove
263/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v obci Hrnčiarska Ves, časť Maštinec, za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody a vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Hrnčiarskej Vsi, časti Maštinec
Dátum vyhlásenia: 25. júla 2003 (čiastka 130/2003)
264/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom o sociálnom zabezpečení a Vykonávacej dohody k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom o sociálnom zabezpečení
Dátum vyhlásenia: 26. júla 2003 (čiastka 131/2003)
265/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú stupnice platových taríf a limit osobného príplatku zamestnancov pri vykonávaní verejnej služby
266/2003 Z. z.Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Dátum vyhlásenia: 26. júla 2003 (čiastka 132/2003)
267/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
Dátum vyhlásenia: 31. júla 2003 (čiastka 133/2003)
268/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite
269/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 162/2002 Z. z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov
270/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 730/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany teliat
271/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o počítačovej sieti spájajúcej veterinárne orgány (ANIMO)
Dátum vyhlásenia: 31. júla 2003 (čiastka 134/2003)
272/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o hygienických požiadavkách a požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní vaječných výrobkov na trh
273/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky zdravotnej neškodnosti pri uvádzaní niektorých druhov vajec na trh
274/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vzájomnej spolupráci medzi orgánmi veterinárnej správy, orgánmi štátnej správy v zootechnickej oblasti a orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi nimi a Európskou komisiou pri zabezpečovaní správneho použitia právnych predpisov vo veterinárnej a zootechnickej oblasti
Dátum vyhlásenia: 31. júla 2003 (čiastka 135/2003)
275/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu a eradikáciu zhubnej katarálnej horúčky oviec
276/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o opatreniach na tlmenie klasického moru ošípaných
277/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o opatreniach na kontrolu afrického moru ošípaných
278/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o systéme identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka a označovaní hovädzieho mäsa a produktov z neho
Dátum vyhlásenia: 31. júla 2003 (čiastka 136/2003)
279/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu
Dátum vyhlásenia: 31. júla 2003 (čiastka 137/2003)
280/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými
281/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého mäsa na trh
Dátum vyhlásenia: 31. júla 2003 (čiastka 138/2003)
282/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého hydinového mäsa na trh
283/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu čerstvého mäsa zdomáceho hovädzieho dobytka, ošípaných, z domácich oviec, kôz a z domácich nepárnokopytníkov
284/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zdravotných problémoch a problémoch veterinárnej inšpekcie pri dovoze hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov z tretích krajín
285/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyšetrovaní čerstvého mäsa na trichinely
286/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní na trh mäsových výrobkov a určitých ostatných produktov živočíšneho pôvodu
Dátum vyhlásenia: 31. júla 2003 (čiastka 139/2003)
287/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách na zdravie zvierat pri výmene mäsových výrobkov s členskými štátmi
288/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o hlásení chorôb zvierat
289/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na pokusné účely alebo iné vedecké účely
290/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy hovädzieho dobytka, pri jej výmene s členskými štátmi a pri dovoze z tretích krajín
291/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze z tretích krajín
Dátum vyhlásenia: 31. júla 2003 (čiastka 140/2003)
292/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi
293/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi
294/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách na zdravie zvierat koňovitých pri ich premiestňovaní, ich výmene s členskými štátmi a ich dovoze z tretích krajín
295/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zootechnických a genealogických požiadavkách na obchodovanie skoňovitými zvieratami, ich spermou, vajíčkami a embryami
296/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy domácich ošípaných, pri jej výmene s členskými štátmi a jej dovoze z tretích krajín
297/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zdravotných podmienkach pri výmenách hydiny a násadových vajec s členskými štátmi, pri ich premiestňovaní a dovoze z tretích krajín
Dátum vyhlásenia: 31. júla 2003 (čiastka 141/2003)
298/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní na trh produktov rybolovu a živých lastúrnikov
299/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách na zdravie zvierat pri uvádzaní na trh čerstvého hydinového mäsa, jeho výmenách s členskými štátmi a dovozoch z tretích krajín
300/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách na zdravie zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii králičieho mäsa a zveriny zo zveri z farmových chovov a pri ich uvádzaní na trh
301/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín
Dátum vyhlásenia: 31. júla 2003 (čiastka 142/2003)
302/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zvierat pri preprave
303/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú veterinárne požiadavky uvádzania živočíchov akvakultúry a produktov akvakultúry na trh
304/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a ich výmenách s členskými štátmi
305/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o identifikácii a registrácii zvierat
Dátum vyhlásenia: 31. júla 2003 (čiastka 143/2003)
306/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú opatrenia na ochranu proti určitým zoonózam aurčitým pôvodcom zoonóz u zvierat a v produktoch živočíšneho pôvodu na účely zabránenia ohniskám nákaz aintoxikácií prenášaných potravinami
307/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú požiadavky na zdravie zvierat pri výmene a dovoze produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám
308/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú opatrenia na kontrolu niektorých chorôb zvierat a špecifické opatrenia vo vzťahu k vezikulárnej chorobe ošípaných
309/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o opatreniach na tlmenie afrického moru koní
310/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o opatreniach na tlmenie klasického moru hydiny
311/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách na ochranu zdravia zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri usmrcovaní voľne žijúcej zveri a uvádzaní zveriny z tejto zveri na trh
Dátum vyhlásenia: 31. júla 2003 (čiastka 144/2003)
312/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zdravotných požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh surového mlieka, tepelne ošetreného mlieka a mliečnych výrobkov
313/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín
314/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zavedení opatrení na tlmenie pseudomoru hydiny
315/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat v čase ich zabíjania alebo usmrcovania
Dátum vyhlásenia: 31. júla 2003 (čiastka 145/2003)
316/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zavádzajú minimálne opatrenia na kontrolu určitých chorôb rýb
317/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh mletého mäsa a mäsových prípravkov
318/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú minimálne opatrenia na tlmenie určitých chorôb lastúrnikov
319/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú podrobnosti o zákaze používania niektorých látok s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom abeta-agonistických látok v chove hospodárskych zvierat
320/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu
Dátum vyhlásenia: 31. júla 2003 (čiastka 146/2003)
321/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich do Slovenskej republiky z tretích krajín
322/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely
323/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o pravidlách na prevenciu, tlmenie a eradikáciu niektorých prenosných spongiformných encefalopatií
324/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 731/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu šírenia slintačky a krívačky
325/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných
326/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 736/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na ochranu nosníc
Dátum vyhlásenia: 31. júla 2003 (čiastka 147/2003)
327/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 571/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výťahy
328/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na jednoduché tlakové nádoby
329/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov

August 2003

Dátum vyhlásenia: 5. augusta 2003 (čiastka 148/2003)
330/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky a zákon č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení zákona č. 512/2002 Z. z.
331/2003 Z. z.Zákon o voľbách do Európskeho parlamentu
332/2003 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 367/1998 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadostí o udelenie licencie na podnikanie v energetických odvetviach
c148-r1/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 144/2003 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 7. augusta 2003 (čiastka 149/2003)
333/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
334/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Doplnkového protokolu č. 14 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode
Dátum vyhlásenia: 8. augusta 2003 (čiastka 150/2003)
335/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 25/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel
336/2003 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
337/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami
338/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 19. októbra 1998 č. 2015/1998-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca tabakové výrobky
339/2003 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/2002 o likvidite bánk a likvidite pobočiek zahraničných bánk a s tým súvisiacich pravidlách ich bezpečnej prevádzky a o hláseniach
Dátum vyhlásenia: 9. augusta 2003 (čiastka 151/2003)
340/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
341/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok v znení neskorších predpisov
342/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Doplnkového protokolu č. 13 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode
Dátum vyhlásenia: 13. augusta 2003 (čiastka 152/2003)
343/2003 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Andorrského kniežatstva, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky
344/2003 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Spojených štátov mexických, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky
345/2003 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Venezuelskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky
346/2003 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Singapurskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky
347/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu zmluvných strán Dohovoru o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine o Cyprus
348/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní vyhlásenia o vzájomnosti zo strany provincie Britská Kolumbia v Kanade
Dátum vyhlásenia: 14. augusta 2003 (čiastka 153/2003)
349/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2003 Z. z. o zaobchádzaní s chemickými látkami, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu omamných látok a psychotropných látok a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
350/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/2/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca olejniny a orechy
351/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/4/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca nápoje
352/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. apríla 2002 č. 811/3/2002-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäsové výrobky a tuky živočíšneho pôvodu
Dátum vyhlásenia: 14. augusta 2003 (čiastka 154/2003)
353/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov
354/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o odboroch výskumu a vývoja a číselníku odborov výskumu a vývoja
355/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia
Dátum vyhlásenia: 16. augusta 2003 (čiastka 155/2003)
356/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
357/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
358/2003 Z. z.Zákon o obchodných reťazcoch
c155-r1/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 247/2003 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 21. augusta 2003 (čiastka 156/2003)
359/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 170/2002 Z. z. o výške poplatkov za úkony Úradu pre finančný trh v znení neskorších predpisov
360/2003 Z. z.Opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
361/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre Fond národného majetku Slovenskej republiky
362/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Fond národného majetku Slovenskej republiky
363/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 23. augusta 2003 (čiastka 157/2003)
364/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 212/1991 Zb. o špeciálnych školách v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 63/2000 Z. z.
365/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
366/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. júla 2002 č. 01/Z/2002, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 27. augusta 2003 (čiastka 158/2003)
367/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu o perzistentných organických látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov
368/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu upravujúceho obchodné aspekty Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej, berúc do úvahy výsledky rokovaní medzi zmluvnými stranami o nových vzájomných poľnohospodárskych obchodných výhodách
Dátum vyhlásenia: 27. augusta 2003 (čiastka 159/2003)
369/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Dátum vyhlásenia: 27. augusta 2003 (čiastka 160/2003)
370/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Občianskoprávneho dohovoru o korupcii

September 2003

Dátum vyhlásenia: 4. septembra 2003 (čiastka 161/2003)
371/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou o leteckej doprave
372/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 10. septembra 2003 (čiastka 162/2003)
373/2003 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 89/2002 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii a použití mechanických zábranných prostriedkov alebo technických zabezpečovacích prostriedkov
374/2003 Z. z.Opatrenie Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Dátum vyhlásenia: 10. septembra 2003 (čiastka 163/2003)
375/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti dokumentácie k žiadosti o autorizáciu biocídneho výrobku a podrobnosti dokumentácie k žiadosti o registráciu biocídneho výrobku s nízkym rizikom a podrobnú špecifikáciu údajov predkladaných pred uvedením biocídneho výrobku a podrobnú špecifikáciu údajov predkladaných pred uvedením biocídneho výrobku s nízkym rizikom na trh
Dátum vyhlásenia: 11. septembra 2003 (čiastka 164/2003)
376/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o tlakových nádobách a ich inšpekcii
377/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na bezšvové oceľové plynové tlakové fľaše
378/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na bezšvové fľaše na plyny z nelegovaného hliníka a hliníkových zliatin
379/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na zvárané fľaše na plyn z nelegovanej ocele
Dátum vyhlásenia: 12. septembra 2003 (čiastka 165/2003)
380/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2000 Z. z.
381/2003 Z. z.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
382/2003 Z. z.Výnos Úradu pre štátnu službu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o funkčnom vzdelávaní štátnych zamestnancov na prokuratúre a o jeho skončení
Dátum vyhlásenia: 13. septembra 2003 (čiastka 166/2003)
383/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe a špecifikácii zásad hodnotenia biocídnych výrobkov a hodnotenia biocídnych výrobkov s nízkym rizikom
384/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
Dátum vyhlásenia: 20. septembra 2003 (čiastka 167/2003)
385/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o bezpečnosti a zdraví v poľnohospodárstve č. 184 z roku 2001
Dátum vyhlásenia: 24. septembra 2003 (čiastka 168/2003)
386/2003 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Spojených štátov amerických, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky
387/2003 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Guatemalskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky
388/2003 Z. z.Opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
c168-r1/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 244/2003 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 25. septembra 2003 (čiastka 169/2003)
389/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tuniskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, zvláštnych alebo služobných pasov
390/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. augusta 1998 č. 15648/1998-64, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
c169-r1/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 272/2003 Z. z.
c169-r2/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 276/2003 Z. z.
c169-r3/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 277/2003 Z. z.
c169-r4/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 283/2003 Z. z.
c169-r5/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 285/2003 Z. z.
c169-r6/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 290/2003 Z. z.
c169-r7/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z.
c169-r8/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z.
c169-r9/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 296/2003 Z. z.
c169-r10/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z.
c169-r11/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 299/2003 Z. z.
c169-r12/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 314/2003 Z. z.
c169-r13/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 318/2003 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 26. septembra 2003 (čiastka 170/2003)
391/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
392/2003 Z. z.Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
393/2003 Z. z.Opatrenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
394/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov
395/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. júla 2002 č. 01/Z/2002, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

Október 2003

Dátum vyhlásenia: 1. októbra 2003 (čiastka 171/2003)
396/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty
397/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody
398/2003 Z. z.Opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
399/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva na jednoduché účtovníctvo pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania
Dátum vyhlásenia: 1. októbra 2003 (čiastka 172/2003)
400/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy
Dátum vyhlásenia: 3. októbra 2003 (čiastka 173/2003)
401/2003 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri regulácii cien v tepelnom hospodárstve a pri určovaní rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku
402/2003 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri regulácii cien vo vodohospodárskych činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie a pri určovaní rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku
403/2003 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri regulácii cien v plynárenstve a pri určovaní rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku
404/2003 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri regulácii cien v elektroenergetike a pri určovaní rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku
Dátum vyhlásenia: 4. októbra 2003 (čiastka 174/2003)
405/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu zmluvných strán Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín o Dominické spoločenstvo a Svätý Vincent a Grenadíny
406/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa o Austráliu a Ekvádor
Dátum vyhlásenia: 7. októbra 2003 (čiastka 175/2003)
407/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s drogami a inej organizovanej trestnej činnosti
Dátum vyhlásenia: 7. októbra 2003 (čiastka 176/2003)
408/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia
409/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá
410/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok
411/2003 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o hlásení predkladanom bankou kontrolujúcou bankový konsolidovaný celok alebo bankový subkonsolidovaný celok Národnej banke Slovenska
Dátum vyhlásenia: 10. októbra 2003 (čiastka 177/2003)
412/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Európskeho dohovoru o dohľade nad podmienečne odsúdenými alebo podmienečne prepustenými páchateľmi
413/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 15. októbra 2003 (čiastka 178/2003)
414/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o vzájomnej pomoci v colných otázkach
415/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohody týkajúcej sa tvorby globálnych technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenie a časti, ktoré sa môžu montovať alebo používať na kolesových vozidlách
c178-r1/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 196/2003 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 15. októbra 2003 (čiastka 179/2003)
416/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru UNIDROIT o ukradnutých alebo nezákonne vyvezených kultúrnych predmetoch
Dátum vyhlásenia: 18. októbra 2003 (čiastka 180/2003)
417/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
418/2003 Z. z.Zákon,ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov
419/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o postupoch kontroly vlastností, limitov a odolnosti proti výbuchu pri jednozložkových hnojivách typu dusičnanu amónneho s vysokým obsahom dusíka
Dátum vyhlásenia: 22. októbra 2003 (čiastka 181/2003)
420/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje územie Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava a jej zóny
421/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného fondu v knižniciach
422/2003 Z. z.Opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Dátum vyhlásenia: 23. októbra 2003 (čiastka 182/2003)
423/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
424/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov
425/2003 Z. z.Opatrenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Dátum vyhlásenia: 23. októbra 2003 (čiastka 183/2003)
426/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dátum vyhlásenia: 24. októbra 2003 (čiastka 184/2003)
427/2003 Z. z.Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 25. októbra 2003 (čiastka 185/2003)
428/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z. z. a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov
429/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 457/2002 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 28. októbra 2003 (čiastka 186/2003)
430/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dátum vyhlásenia: 30. októbra 2003 (čiastka 187/2003)
431/2003 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných mincí s motívmi slovenských bankoviek v nominálnej hodnote 20 Sk, 50 Sk, 100 Sk, 200 Sk, 500 Sk, 1 000 Sk a 5 000 Sk
Dátum vyhlásenia: 30. októbra 2003 (čiastka 188/2003)
432/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a mení zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 418/2002 Z. z.

November 2003

Dátum vyhlásenia: 8. novembra 2003 (čiastka 189/2003)
433/2003 Z. z.Úplné znenie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
434/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Medzinárodnej dohody o kakau 2001
435/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov
c189-r1/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 430/2003 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 12. novembra 2003 (čiastka 190/2003)
436/2003 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Salvádorskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky
437/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Ukrajiny k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín
438/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/1/1997-100 o kŕmnych surovinách na výrobu kŕmnych zmesí a o hospodárskych krmivách v znení neskorších predpisov
439/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/2/1997-100, ktorým sa ustanovujú požiadavky na technologické zariadenia a technologické postupy na výrobu kŕmnych zmesí, ktoré sa neoverujú, ukazovatele výživnej hodnoty a použiteľnosti kŕmnych zmesí, ich bližšie hodnotenie a podmienky uvádzania do obehu v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. januára 2002 č. 39/2/2002-100
440/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva zoznam dietetických potravín uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia
441/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia
Dátum vyhlásenia: 13. novembra 2003 (čiastka 191/2003)
442/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
443/2003 Z. z.Opatrenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
c191-r1/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 409/2003 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 13. novembra 2003 (čiastka 192/2003)
444/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
Dátum vyhlásenia: 14. novembra 2003 (čiastka 193/2003)
445/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
446/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, vedy a športu Slovinskej republiky, Ministerstvom kultúry Slovinskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky na roky 2003 – 2006
Dátum vyhlásenia: 15. novembra 2003 (čiastka 194/2003)
447/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 707/2002 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť v znení neskorších predpisov
448/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kanady o programe Oficiálnej rozvojovej pomoci pre strednú Európu (ODACE)
449/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o pomoci pri likvidácii súčastí rakiet
Dátum vyhlásenia: 15. novembra 2003 (čiastka 195/2003)
450/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 20. novembra 2003 (čiastka 196/2003)
451/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov
452/2003 Z. z.Zákon o skončení činnosti a spôsobe zániku Fondu detí a mládeže
453/2003 Z. z.Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dátum vyhlásenia: 21. novembra 2003 (čiastka 197/2003)
454/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o medzinárodnej cestnej doprave
Dátum vyhlásenia: 21. novembra 2003 (čiastka 198/2003)
455/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom v znení zákona č. 665/2002 Z. z.
456/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vojnových hroboch
Dátum vyhlásenia: 25. novembra 2003 (čiastka 199/2003)
457/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
458/2003 Z. z.Zákon o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov
459/2003 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o ukončení platnosti mincí v nominálnej hodnote 10 halierov vzoru 1993 a mincí v nominálnej hodnote 20 halierov vzoru 1993
460/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie, usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek konsolidovanej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených na zverejnenie z konsolidovanej účtovnej závierky pre podnikateľov
Dátum vyhlásenia: 27. novembra 2003 (čiastka 200/2003)
461/2003 Z. z.Zákon o sociálnom poistení
462/2003 Z. z.Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dátum vyhlásenia: 27. novembra 2003 (čiastka 201/2003)
463/2003 Z. z.Zákon o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a dolnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
464/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
465/2003 Z. z.Zákon o zriadení Univerzity J. Selyeho v Komárne a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
466/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 251/2001 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona v znení vyhlášky č. 519/2001 Z. z.
467/2003 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného
468/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov a účtovné jednotky, ktoré vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2002 č. 23586/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov
Dátum vyhlásenia: 27. novembra 2003 (čiastka 202/2003)
469/2003 Z. z.Zákon o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
470/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 159/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
Dátum vyhlásenia: 28. novembra 2003 (čiastka 203/2003)
471/2003 Z. z.Zákon o zvýšení výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2003
472/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
473/2003 Z. z.Zákon o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
474/2003 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o druhom vydaní bankoviek po 5 000 Sk vzoru 1999 do obehu
475/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Miisterstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. M/2798/2003, ktorým sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia
Dátum vyhlásenia: 28. novembra 2003 (čiastka 204/2003)
476/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov
477/2003 Z. z.Zákon o ochrane štátnej hranice
478/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o denaturačných prostriedkoch, ich najmenšom prípustnom množstve, požiadavkách na prípravu denaturovaného liehu, požiadavkách na denaturovaný lieh a o použití denaturovaného liehu
Dátum vyhlásenia: 29. novembra 2003 (čiastka 205/2003)
479/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spolkovou republikou Nemecko o sociálnom zabezpečení a Vykonávacej dohody k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Spolkovou republikou Nemecko o sociálnom zabezpečení
480/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca hlbokozmrazené potraviny a mrazené potraviny
Dátum vyhlásenia: 29. novembra 2003 (čiastka 206/2003)
481/2003 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Panamskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky
482/2003 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Brunejského sultanátu, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 29. novembra 2003 (čiastka 207/2003)
483/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu
484/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 319/2003 Z. z., ktorým sa upravujú podrobnosti o zákaze používania niektorých látok s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom a beta-agonistických látok v chove hospodárskych zvierat
485/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 284/2003 Z. z. o zdravotných problémoch a problémoch veterinárnej inšpekcie pri dovoze hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov z tretích krajín
486/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní na trh mäsových výrobkov a určitých ostatných produktov živočíšneho pôvodu
487/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými
488/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 287/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri výmene mäsových výrobkov s členskými štátmi
489/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 289/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na pokusné účely alebo iné vedecké účely
490/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého mäsa na trh
491/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi
Dátum vyhlásenia: 29. novembra 2003 (čiastka 208/2003)
492/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 304/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a ich výmenách s členskými štátmi
493/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi
494/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2003 Z. z., ktorým sa upravujú opatrenia na kontrolu niektorých chorôb zvierat a špecifické opatrenia vo vzťahu k vezikulárnej chorobe ošípaných
495/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z. z., ktorým sa upravujú požiadavky na zdravie zvierat pri výmene a dovoze produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám
496/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 311/2003 Z. z. o požiadavkách na ochranu zdravia zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri usmrcovaní voľne žijúcej zveri a uvádzaní zveriny z tejto zveri na trh
497/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 315/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat v čase ich zabíjania alebo usmrcovania
498/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín
499/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín
500/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 316/2003 Z. z., ktorým sa zavádzajú minimálne opatrenia na kontrolu určitých chorôb rýb
501/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 300/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii králičieho mäsa a zveriny zo zveri z farmových chovov a pri ich uvádzaní na trh
Dátum vyhlásenia: 29. novembra 2003 (čiastka 209/2003)
502/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov

December 2003

Dátum vyhlásenia: 2. decembra 2003 (čiastka 210/2003)
503/2003 Z. z.Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
504/2003 Z. z.Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov
505/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 5. decembra 2003 (čiastka 211/2003)
506/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií
507/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom na roky 2003-2006
Dátum vyhlásenia: 9. decembra 2003 (čiastka 212/2003)
508/2003 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
509/2003 Z. z.Opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o zaradení výrobkov medzi určené výrobky
Dátum vyhlásenia: 9. decembra 2003 (čiastka 213/2003)
510/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
511/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
512/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dátum vyhlásenia: 11. decembra 2003 (čiastka 214/2003)
513/2003 Z. z.Rozhodnutie Poštového úradu, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Poštového úradu č. 754/2002 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien poštových služieb tuzemského styku
Dátum vyhlásenia: 11. decembra 2003 (čiastka 215/2003)
514/2003 Z. z.Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov
515/2003 Z. z.Zákon o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
516/2003 Z. z.Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o technickom postupe pri znehodnocovaní, ničení a výrobe rezov strelnej zbrane a streliva a spôsobe ich označovania
Dátum vyhlásenia: 11. decembra 2003 (čiastka 216/2003)
517/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 279/2001 Z. z.
518/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov
519/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov
520/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami
521/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
522/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 12. decembra 2003 (čiastka 217/2003)
523/2003 Z. z.Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
524/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
525/2003 Z. z.Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
526/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 12. decembra 2003 (čiastka 218/2003)
527/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.
528/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
529/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. júla 2002 č. 01/Z/ 2002, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 12. decembra 2003 (čiastka 219/2003)
530/2003 Z. z.Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov
531/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov
c219-r1/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 466/2003 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 13. decembra 2003 (čiastka 220/2003)
532/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 17. decembra 2003 (čiastka 221/2003)
533/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
534/2003 Z. z.Zákon o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
535/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení zákona č. 182/2000 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov
536/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
537/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2003 č. 148/2/2003-100 o podpore podnikania v poľnohospodárstve v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 8. apríla 2003 č. 969/2/2003-100
538/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie z 10. decembra 2002 č. 22 502/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie z 25. februára 2003 č. 3227/2003-92, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania
Dátum vyhlásenia: 17. decembra 2003 (čiastka 222/2003)
539/2003 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
540/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 21577/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce a ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. februára 2003 č. 1558/2003-92, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce
541/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z prevodu a prechodu nehnuteľností
542/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
543/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2001 č. 20842/2001-74, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností
Dátum vyhlásenia: 17. decembra 2003 (čiastka 223/2003)
544/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu
Dátum vyhlásenia: 17. decembra 2003 (čiastka 224/2003)
545/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
546/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov
547/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o obsahu a rozsahu odbornej prípravy a postupe pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu
c224-r1/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 461/2003 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 17. decembra 2003 (čiastka 225/2003)
548/2003 Z. z.Zákon o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
549/2003 Z. z.Zákon o súdnych úradníkoch
550/2003 Z. z.Zákon o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dátum vyhlásenia: 18. decembra 2003 (čiastka 226/2003)
551/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
552/2003 Z. z.Zákon o výkone práce vo verejnom záujme
553/2003 Z. z.Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dátum vyhlásenia: 19. decembra 2003 (čiastka 227/2003)
554/2003 Z. z.Zákon o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a o zmene a doplnení zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z.
555/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov
556/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o indexe rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť v roku 2004
Dátum vyhlásenia: 19. decembra 2003 (čiastka 228/2003)
557/2003 Z. z.Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o regulácii cien rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení
Dátum vyhlásenia: 20. decembra 2003 (čiastka 229/2003)
558/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle
559/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok
560/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva a o zmene a doplnení niektorých opatrení
Dátum vyhlásenia: 20. decembra 2003 (čiastka 230/2003)
561/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov
562/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
563/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 – 1945 v znení neskorších predpisov
564/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 173/1993 Z. z. o niektorých náhradách v súvislosti s prevodom majetku štátu na iné osoby
Dátum vyhlásenia: 20. decembra 2003 (čiastka 231/2003)
565/2003 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2004 základné sadzby stravného v inej ako slovenskej mene pri zahraničných pracovných cestách
566/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky
567/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky
568/2003 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. decembra 1999 č. 6/1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 12/2002
569/2003 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za jednotlivé podielové fondy Národnej banke Slovenska na štatistické účely
570/2003 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska na štatistické účely
571/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. apríla 2003 č. 4283/2003-41, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia
Dátum vyhlásenia: 23. decembra 2003 (čiastka 232/2003)
572/2003 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 613/2002 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2003 až 2005
Dátum vyhlásenia: 24. decembra 2003 (čiastka 233/2003)
573/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník
Dátum vyhlásenia: 24. decembra 2003 (čiastka 234/2003)
574/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
Dátum vyhlásenia: 28. decembra 2003 (čiastka 235/2003)
575/2003 Z. z.Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie o obsahu a vzoroch oznámení používaných vo verejnom obstarávaní
Dátum vyhlásenia: 28. decembra 2003 (čiastka 236/2003)
576/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
577/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 5/2003 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch
Dátum vyhlásenia: 28. decembra 2003 (čiastka 237/2003)
578/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
579/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov
580/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
581/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe
582/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva zoznam dietetických potravín uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia
Dátum vyhlásenia: 29. decembra 2003 (čiastka 238/2003)
583/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
584/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia
585/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia
Dátum vyhlásenia: 29. decembra 2003 (čiastka 239/2003)
586/2003 Z. z.Zákon o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
587/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o odovzdávaní a prijímaní osôb na spoločnej štátnej hranici
588/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva
Dátum vyhlásenia: 29. decembra 2003 (čiastka 240/2003)
589/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 2003 (čiastka 241/2003)
590/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o skúškach odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície a o odbornej príprave príslušníkov obecnej polície
591/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou
592/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou
593/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 2003 (čiastka 242/2003)
594/2003 Z. z.Zákon o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 2003 (čiastka 243/2003)
595/2003 Z. z.Zákon o dani z príjmov
596/2003 Z. z.Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
597/2003 Z. z.Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 2003 (čiastka 244/2003)
598/2003 Z. z.Zákon o štátnom rozpočte na rok 2004
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 2003 (čiastka 245/2003)
599/2003 Z. z.Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
600/2003 Z. z.Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
601/2003 Z. z.Zákon o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
602/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 2003 (čiastka 246/2003)
603/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
604/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
605/2003 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia na účely tuzemských prevodov, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu na účely cezhraničných prevodov a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 2003 (čiastka 247/2003)
606/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov
607/2003 Z. z.Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania
608/2003 Z. z.Zákon o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 2003 (čiastka 248/2003)
609/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 2003 (čiastka 249/2003)
610/2003 Z. z.Zákon o elektronických komunikáciách
611/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe určenia hodnoty cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a derivátov v majetku v podielovom fonde
612/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o postupe pri prechode z evidencie vedenej na účely paušálnej dane do sústavy jednoduchého účtovníctva alebo podvojného účtovníctva
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 2003 (čiastka 250/2003)
613/2003 Z. z.Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovuje štruktúra, rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania niektorých ohlasovaných skutočností podľa § 8 Devízového zákona
614/2003 Z. z.Opatrenie Národnej banky Slovenska o podrobnostiach náležitostí žiadosti o devízovú licenciu, spôsobe preukazovania splnenia podmienok udelenia devízovej licencie a o požiadavkách podľa § 13 ods. 8 Devízového zákona
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 2003 (čiastka 251/2003)
615/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o náležitostiach žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu Úradu pre finančný trh podľa zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
616/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti
617/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o vlastných zdrojoch správcovskej spoločnosti a ich výpočte
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 2003 (čiastka 252/2003)
618/2003 Z. z.Zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)
619/2003 Z. z.Zákon o Slovenskom rozhlase
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 2003 (čiastka 253/2003)
620/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Európskou úniou o účasti Slovenskej republiky v Policajnej misii Európskej únie v Bosne a Hercegovine
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 2003 (čiastka 254/2003)
621/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu