Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovChronologický register ► Ročník 2002

Ročník 2002

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov

Január 2002

Február 2002

Marec 2002

Apríl 2002

Máj 2002

Jún 2002

Júl 2002

August 2002

September 2002

Október 2002

November 2002

December 2002

Január 2002Február 2002Marec 2002Apríl 2002Máj 2002Jún 2002Júl 2002August 2002September 2002Október 2002November 2002December 2002

Január 2002

Dátum vyhlásenia: 10. januára 2002 (čiastka 1/2002)
1/2002 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 28. novembra 2001 vo veci vyslovenia nesúladu čl. 5 všeobecne záväzného nariadenia obce Neverice z 29. apríla 1999 o určení náležitostí miestnych poplatkov v obci Neverice s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 11. januára 2002 (čiastka 2/2002)
2/2002 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o personálnej bezpečnosti
Dátum vyhlásenia: 11. januára 2002 (čiastka 3/2002)
3/2002 Z. z.Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
4/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi
5/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o leteckej doprave
6/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malty o spolupráci v oblasti zdravotníctva
Dátum vyhlásenia: 12. januára 2002 (čiastka 4/2002)
7/2002 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
8/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o obsahu odbornej skúšky sprostredkovateľa investičných služieb, spôsobe jej vykonania a výške úhrady za jej vykonanie
9/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatkov
10/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatku
11/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 12. januára 2002 (čiastka 5/2002)
12/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indonézskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
Dátum vyhlásenia: 15. januára 2002 (čiastka 6/2002)
13/2002 Z. z.Zákon o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
14/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vyhlasujú katastrálne územia patriace do jednotlivých poľnohospodársky znevýhodnených oblastí a ustanovuje výška podpory na ich obhospodarovanie
15/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podpore podnikania v poľnohospodárstve
c6-r1/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 279/2001 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 15. januára 2002 (čiastka 7/2002)
16/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rozhodnutia č. 1/1999 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou o zmene Protokolu 2 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou
Dátum vyhlásenia: 15. januára 2002 (čiastka 8/2002)
17/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rozhodnutia č. 2/1999 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou o zmene Protokolu 2 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou
Dátum vyhlásenia: 15. januára 2002 (čiastka 9/2002)
18/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rozhodnutia č. 1/2000 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou o zmene Protokolu 2 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou
Dátum vyhlásenia: 15. januára 2002 (čiastka 10/2002)
19/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 16. januára 2002 (čiastka 11/2002)
20/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 308/1999 Z. z.
21/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 265/1996 Z. z. o emisných kontrolách cestných motorových vozidiel v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 307/1999 Z. z.
22/2002 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia narodenia Ľudovíta Fullu
c11-r1/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 554/2001 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 23. januára 2002 (čiastka 12/2002)
23/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov
24/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o spôsobe výpočtu a úhrady majetkovej ujmy vzniknutej obmedzením bežného hospodárenia na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve štátu
25/2002 Z. z.Oznámenie úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o určení právnickej osoby na tvorbu, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem
Dátum vyhlásenia: 25. januára 2002 (čiastka 13/2002)
26/2002 Z. z.Zákon o podmienkach a kontrole dovozu, vývozu a sprostredkovateľských činností týkajúcich sa tovaru a technológií podliehajúcich medzinárodným kontrolným režimom a o zmene zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
27/2002 Z. z.Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 25. januára 2002 (čiastka 14/2002)
28/2002 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o priemyselnej bezpečnosti
Dátum vyhlásenia: 25. januára 2002 (čiastka 15/2002)
29/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody
30/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na vodu na kúpanie, kontrolu kvality vody na kúpanie a na kúpaliská
31/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky
Dátum vyhlásenia: 25. januára 2002 (čiastka 16/2002)
32/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 26. januára 2002 (čiastka 17/2002)
33/2002 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 24. januára 2002 vo veci pozastavenia účinnosti čl. I bodu 38 (§ 40) a bodu 75 (§ 110a ods. 6) zákona č. 493/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, účinnosti vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 495/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o členení majetku na účely podania majetkového priznania, účinnosti opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 2001 č. 18576/2001-71, ktorým sa ustanovuje vzor majetkového priznania uverejneného oznámením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 496/2001 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 30. januára 2002 (čiastka 18/2002)
34/2002 Z. z.Zákon o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
35/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
36/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
37/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dátum vyhlásenia: 30. januára 2002 (čiastka 19/2002)
38/2002 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 10. januára 2002 vo veci pozastavenia účinnosti § 102 a 103 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
39/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia pri práci s azbestom
Dátum vyhlásenia: 31. januára 2002 (čiastka 20/2002)
40/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami
Dátum vyhlásenia: 31. januára 2002 (čiastka 21/2002)
41/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone rastlinolekárskej starostlivosti
42/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb
43/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 70 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)

Február 2002

Dátum vyhlásenia: 1. februára 2002 (čiastka 22/2002)
44/2002 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 17. januára 2002 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení § 15a, 15b a 15c zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 v spojení s čl. 2 ods. 2, čl. 46 ods. 1 a s čl. 141 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
45/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi
46/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi
47/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia pri práci s biologickými faktormi
Dátum vyhlásenia: 2. februára 2002 (čiastka 23/2002)
48/2002 Z. z.Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
49/2002 Z. z.Zákon o ochrane pamiatkového fondu
Dátum vyhlásenia: 8. februára 2002 (čiastka 24/2002)
50/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za uskladňovanie plynov alebo kvapalín
51/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
52/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorou sa mení Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o malom pohraničnom styku, podpísaná v Zakopanom 6. decembra 1996
53/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení
Dátum vyhlásenia: 9. februára 2002 (čiastka 25/2002)
54/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej spôsobilosti rekreačného plavidla a odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla
55/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc
56/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických alebo služobných pasov Slovenskej republiky a pre držiteľov diplomatických alebo úradných pasov Argentínskej republiky
57/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Dohody o prístupe Rumunska k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode
c25-r1/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 584/2001 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 12. februára 2002 (čiastka 26/2002)
58/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zavedení letného času v rokoch 2002 až 2006
59/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Doplnkového protokolu č. 10 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode
60/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Doplnkového protokolu č. 11 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode
61/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o dodávkach výrobkov vojenského určenia v rámci čiastočného splatenia zadlženosti Ruskej federácie voči Slovenskej republike
62/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
63/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa v roku 2002 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Železničnej polície
c26-r1/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby a tlačových chýb vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 550/2001 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 14. februára 2002 (čiastka 27/2002)
64/2002 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 17. januára 2002 vo veci vyslovenia nesúladu § 18b ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
65/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach postupu pri overovaní zásad správnej laboratórnej praxe a ich dodržiavaní, o podrobnostiach o vydaní a zrušení osvedčenia správnej laboratórnej praxe a postupe kontroly dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe (zásady správnej laboratórnej praxe)
66/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k daniam z príjmov a vzor hlásenia o výučtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov
Dátum vyhlásenia: 15. februára 2002 (čiastka 28/2002)
67/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané
Dátum vyhlásenia: 20. februára 2002 (čiastka 29/2002)
68/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zmene charakteru cestného hraničného priechodu Rusovce – Rajka
c29-r1/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 506/2001 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 20. februára 2002 (čiastka 30/2002)
69/2002 Z. z.Vyhláška úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 20. februára 2002 (čiastka 31/2002)
70/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o charaktere nového hraničného priechodu pre cestnú a vodnú dopravu na spoločnej štátnej hranici medzi mestami Štúrovo a Ostrihom v súvislosti s novovybudovaným mostom cez Dunaj
c31-r1/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 48/2002 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 20. februára 2002 (čiastka 32/2002)
71/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností
Dátum vyhlásenia: 22. februára 2002 (čiastka 33/2002)
72/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov
73/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
74/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov
75/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú jednotné metódy analytickej kontroly odpadov
76/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa v roku 2002 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru
77/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa v roku 2002 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dátum vyhlásenia: 27. februára 2002 (čiastka 34/2002)
78/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o pravidelných kontrolách mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín
79/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na posilnenie odolnosti rastlín
80/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/1/1997-100 o kŕmnych surovinách na výrobu kŕmnych zmesí a o hospodárskych krmivách
81/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/2/1997-1010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na technologické zariadenia a technologické postupy na výrobu kŕmnych zmesí, ktoré sa neoverujú, ukazovatele výživnej hodnoty a použiteľnosti kŕmnych zmesí, ich bližšie hodnotenie a podmienky uvádzania do obehu
82/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/3/1997-100, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie doplnkových látok do obehu, na ich zloženie, skúšanie a hodnotenie a bližšie požiadavky biologického overovania krmív v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 26. novembra 1999 č. 4156/1999-100
83/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
c34-r1/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 36/2002 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 27. februára 2002 (čiastka 35/2002)
84/2002 Z. z.Opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o zaradení výrobkov medzi určené výrobky
85/2002 Z. z.Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o regulácii cien rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení
Dátum vyhlásenia: 28. februára 2002 (čiastka 36/2002)
86/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
Dátum vyhlásenia: 28. februára 2002 (čiastka 37/2002)
87/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 170/1993 Z. z. o poskytovaní náhrad niektorých výdavkov zamestnancom zahraničnej služby v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 189/1996 Z. z.
88/2002 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti
89/2002 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii a použití mechanických zábranných prostriedkov alebo technických zabezpečovacích prostriedkov
90/2002 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o bezpečnosti technických prostriedkov
91/2002 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o šifrovej ochrane informácií
92/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti a spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť centrálneho depozitára cenných papierov
Dátum vyhlásenia: 28. februára 2002 (čiastka 38/2002)
93/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 102 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
94/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 1/2001 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou o zmene Protokolu 2 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou

Marec 2002

Dátum vyhlásenia: 1. marca 2002 (čiastka 39/2002)
95/2002 Z. z.Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
96/2002 Z. z.Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
97/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam
98/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
99/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení a rokovaní posudkových komisií sociálneho zabezpečenia
Dátum vyhlásenia: 1. marca 2002 (čiastka 40/2002)
100/2002 Z. z.Zákon o ochrane a rozvoji územia Banskej Štiavnice a okolia
101/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský kras
102/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca jedlé rastlinné tuky a jedlé rastlinné oleje a výrobky z nich
103/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca sladidlá
104/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca dehydrované pokrmy, polievkové prípravky a ochucovadlá
Dátum vyhlásenia: 2. marca 2002 (čiastka 41/2002)
105/2002 Z. z.Zákon o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 - 1945
Dátum vyhlásenia: 6. marca 2002 (čiastka 42/2002)
106/2002 Z. z.Úplné znenie zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
Dátum vyhlásenia: 7. marca 2002 (čiastka 43/2002)
107/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov
c43-r1/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 533/2001 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 8. marca 2002 (čiastka 44/2002)
108/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 598/2001 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník
Dátum vyhlásenia: 8. marca 2002 (čiastka 45/2002)
109/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti
Dátum vyhlásenia: 12. marca 2002 (čiastka 46/2002)
110/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje katalóg činností v štátnej službe a podrobnosti jeho dopĺňania
Dátum vyhlásenia: 12. marca 2002 (čiastka 47/2002)
111/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností vo verejnej službe a o ich zmenách a dopĺňaní
Dátum vyhlásenia: 12. marca 2002 (čiastka 48/2002)
112/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v meste Vysoké Tatry, v katastrálnom území Starý Smokovec za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody a vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Starom Smokovci
113/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v obci Liptovská Osada za prírodný liečivý zdroj a vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Liptovskej Osade
114/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Tornali
115/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v obci Budiš za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody a vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Budiši
116/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Liptovskej Osade
c48-r1/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 100/2002 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 13. marca 2002 (čiastka 49/2002)
117/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri banskej činnosti a pri dobývaní ložísk nevyhradených nerastov
Dátum vyhlásenia: 14. marca 2002 (čiastka 50/2002)
118/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
119/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 5/1995 Z. z. o hospodárskej úprave lesov
120/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k cestnej dani
Dátum vyhlásenia: 16. marca 2002 (čiastka 51/2002)
121/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiarnej prevencii
Dátum vyhlásenia: 16. marca 2002 (čiastka 52/2002)
122/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 111/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností vo verejnej službe a o ich zmenách a dopĺňaní
123/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje katalóg činností v Hasičskom a záchrannom zbore
Dátum vyhlásenia: 20. marca 2002 (čiastka 53/2002)
124/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 21. marca 2002 (čiastka 54/2002)
125/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom
Dátum vyhlásenia: 21. marca 2002 (čiastka 55/2002)
126/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov
127/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 94/1963 Zb. Zákon o rodine v znení neskorších predpisov
c55-r1/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 507/2001 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 21. marca 2002 (čiastka 56/2002)
128/2002 Z. z.Zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
c56-r1/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 577/2001 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 21. marca 2002 (čiastka 57/2002)
129/2002 Z. z.Zákon o integrovanom záchrannom systéme
130/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Viacročnej finančnej dohody medzi Komisiou Európskych spoločenstiev v mene Európskeho spoločenstva a Slovenskou republikou a Ročnej finančnej dohody medzi Komisiou Európskych spoločenstiev v mene Európskeho spoločenstva a Slovenskou republikou
Dátum vyhlásenia: 26. marca 2002 (čiastka 58/2002)
131/2002 Z. z.Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
132/2002 Z. z.Zákon o vede a technike
133/2002 Z. z.Zákon o Slovenskej akadémii vied
134/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje normatívny spôsob určovania počtu pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov a jeho uplatňovanie, finančné normatívy na prideľovanie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v školách, v školách na záujmové vzdelávanie, v strediskách praktického vyučovania a v školských zariadeniach
135/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. apríla 2001 č. 4700/2001-41, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia v znení neskorších predpisov
136/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov
137/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. marca 1996 č. Z-1/1996, ktorým sa určujú maximálne ceny výrobkov a výkonov v zdravotníctve v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 26. marca 2002 (čiastka 59/2002)
138/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky v znení zákona č. 312/2001 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 27. marca 2002 (čiastka 60/2002)
139/2002 Z. z.Zákon o rybárstve
140/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Veľká Fatra
141/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rámcovej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Európskymi spoločenstvami
142/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou
Dátum vyhlásenia: 27. marca 2002 (čiastka 61/2002)
143/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 131/2002 Z. z.
144/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o odbornej skúške poisťovacieho makléra, poisťovacieho agenta a aktuára a o poplatku za jej vykonanie
145/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o stredných školách požiarnej ochrany
146/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Dohovoru Organizácie Spojených národov o boji proti dezertifikácii v krajinách postihnutých vážnym suchom a/alebo dezertifikáciou, hlavne v Afrike
147/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 1/2000 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou o zmene Príloh C a F Protokolu 3 Dohody
Dátum vyhlásenia: 27. marca 2002 (čiastka 62/2002)
148/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív
149/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia
150/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 399/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na váhy s neautomatickou činnosťou
Dátum vyhlásenia: 27. marca 2002 (čiastka 63/2002)
151/2002 Z. z.Zákon o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov
152/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 1/2001 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou o zmene Protokolu 1 Dohody
Dátum vyhlásenia: 27. marca 2002 (čiastka 64/2002)
153/2002 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk s tematikou „Svetové dedičstvo UNESCO - Vlkolínec, rezervácia ľudovej architektúry"
154/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky č. 326/1990 Zb. o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov
155/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti a na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti
Dátum vyhlásenia: 28. marca 2002 (čiastka 65/2002)
156/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve
157/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve
158/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov
159/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility
160/2002 Z. z.Opatrenie Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Dátum vyhlásenia: 28. marca 2002 (čiastka 66/2002)
161/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 475/2000 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 29. marca 2002 (čiastka 67/2002)
162/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov
163/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb
Dátum vyhlásenia: 29. marca 2002 (čiastka 68/2002)
164/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o spôsobe výpočtu platovej relácie na výpočet časti platu v peňažných prostriedkoch v inej ako slovenskej mene a o obsahu cenovej dokumentácie na určenie platového koeficientu
Dátum vyhlásenia: 29. marca 2002 (čiastka 69/2002)
165/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
166/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 29. marca 2002 (čiastka 70/2002)
167/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú krízové oblasti na účely príplatku za štátnu službu a za verejnú službu v krízovej oblasti
168/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú platové relácie
c70-r1/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 131/2002 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 29. marca 2002 (čiastka 71/2002)
169/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o hasičských jednotkách

Apríl 2002

Dátum vyhlásenia: 3. apríla 2002 (čiastka 72/2002)
170/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške poplatkov za úkony Úradu pre finančný trh
Dátum vyhlásenia: 6. apríla 2002 (čiastka 73/2002)
171/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 36 ods. 1 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
172/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania Ruskej federácie o spolupráci v oblasti vzdelávania na roky 2001 – 2004
173/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o spolupráci v oblasti vzájomného uznávania výsledkov skúšok a certifikátov medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Juhoslovanským akreditačným orgánom JUAT Juhoslovanskej zväzovej republiky
174/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 10. apríla 2002 (čiastka 74/2002)
175/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
176/2002 Z. z.Zákon o ochrane a rozvoji územia Bardejov
177/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní hluku na spotrebičoch pre domácnosť
Dátum vyhlásenia: 11. apríla 2002 (čiastka 75/2002)
178/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania práčok pre domácnosť energetickým štítkom
179/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave
180/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Protokolu o výsadách a imunitách Medzinárodnej organizácie mobilných satelitných komunikácií (IMSO)
181/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstvom železníc Ruskej federácie a Ministerstvom dopravy Ukrajiny o medzinárodnej železničnej preprave tovaru medzi Slovenskou republikou, Ruskou federáciou a Ukrajinou a o tranzitných prepravách po železniciach týchto štátov
Dátum vyhlásenia: 16. apríla 2002 (čiastka 76/2002)
182/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony
183/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu
Dátum vyhlásenia: 16. apríla 2002 (čiastka 77/2002)
184/2002 Z. z.Zákon o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon)
Dátum vyhlásenia: 16. apríla 2002 (čiastka 78/2002)
185/2002 Z. z.Zákon o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dátum vyhlásenia: 18. apríla 2002 (čiastka 79/2002)
186/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia Asociačnej rady č. 6/2001 medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou, ktorým sa prijímajú implementačné pravidlá na uplatňovanie ustanovení o štátnej pomoci uvedené v článku 64 ods. 1 bode iii a ods. 2 podľa článku 64 ods. 3 Európskej dohody zakladajúcej pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane a v článku 8 ods. 1 bode iii a ods. 2 podľa článku 8 ods. 3 Protokolu č. 2 k tejto dohode o výrobkoch Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO)
187/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností
Dátum vyhlásenia: 18. apríla 2002 (čiastka 80/2002)
188/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania svietidiel pre domácnosť energetickým štítkom
189/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia Asociačnej rady č. 5/2001 medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou, ktorým sa prijímajú lehoty a podmienky účasti Slovenskej republiky v programe Kultúra 2000
Dátum vyhlásenia: 19. apríla 2002 (čiastka 81/2002)
190/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 183 z roku 2000 o revidovaní Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o ochrane materstva (revidovaného) z roku 1952
Dátum vyhlásenia: 19. apríla 2002 (čiastka 82/2002)
191/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávie o vzájomnej pomoci v colných otázkach
192/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o medzinárodnej cestnej doprave
Dátum vyhlásenia: 19. apríla 2002 (čiastka 83/2002)
193/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických bubnových sušičiek pre domácnosť energetickým štítkom
194/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 75/1995 Z. z. o zabezpečovaní evakuácie v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 269/1998 Z. z.
195/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 300/1996 Z. z. o zabezpečovaní ochrany obyvateľstva pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácii s nebezpečnými škodlivinami v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 347/1998 Z. z.
196/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 348/1998 Z. z. o zabezpečovaní technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 216/2000 Z. z.
197/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve
Dátum vyhlásenia: 19. apríla 2002 (čiastka 84/2002)
198/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. Zákon o rodine v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 20. apríla 2002 (čiastka 85/2002)
199/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických chladničiek a elektrických mrazničiek a ich kombinácií pre domácnosť energetickým štítkom
200/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 23. apríla 2002 (čiastka 86/2002)
201/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zabezpečovaní organizovania jednotiek civilnej ochrany a o zabezpečovaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác
202/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z. o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 349/1998 Z. z.
203/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany
204/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o poskytovaní štipendia doktorandom v dennej forme doktorandského štúdia
Dátum vyhlásenia: 23. apríla 2002 (čiastka 87/2002)
205/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
206/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene a doplnení zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
207/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky
208/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 276/2001 Z. z.
209/2002 Z. z.Zákon o zmene názvu Trenčianskej univerzity v Trenčíne a o zmene zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dátum vyhlásenia: 24. apríla 2002 (čiastka 88/2002)
210/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania kombinovaných práčok so sušičkou pre domácnosť energetickým štítkom
211/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania umývačiek riadu pre domácnosť energetickým štítkom
212/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia Asociačnej rady č. 1/2002 medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou o prijatí všeobecných pravidiel a podmienok účasti Slovenskej republiky na programoch Spoločenstva
Dátum vyhlásenia: 24. apríla 2002 (čiastka 89/2002)
213/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín
Dátum vyhlásenia: 24. apríla 2002 (čiastka 90/2002)
214/2002 Z. z.Úplné znenie zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)
c90-r1/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 139/2002 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 26. apríla 2002 (čiastka 91/2002)
215/2002 Z. z.Zákon o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dátum vyhlásenia: 27. apríla 2002 (čiastka 92/2002)
216/2002 Z. z.Zákon o povolaní lekárnika, o Slovenskej lekárnickej komore a o doplnení zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov
217/2002 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 7. marca 2002 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 78 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov s čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky
218/2002 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
Dátum vyhlásenia: 30. apríla 2002 (čiastka 93/2002)
219/2002 Z. z.Zákon o povolaní lekára, o Slovenskej lekárskej komore, o povolaní zubného lekára, o Slovenskej komore zubných lekárov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
220/2002 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
221/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmene Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o zrušení vízovej povinnosti
Dátum vyhlásenia: 30. apríla 2002 (čiastka 94/2002)
222/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore
Dátum vyhlásenia: 30. apríla 2002 (čiastka 95/2002)
223/2002 Z. z.Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)
224/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín
Dátum vyhlásenia: 30. apríla 2002 (čiastka 96/2002)
225/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov
226/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 411/2001 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy

Máj 2002

Dátum vyhlásenia: 1. mája 2002 (čiastka 97/2002)
227/2002 Z. z.Ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
228/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 1. mája 2002 (čiastka 98/2002)
229/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Arménskej republiky o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci
230/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o odovzdávaní a prijímaní osôb, ktoré nespĺňajú podmienky na vstup alebo pobyt na území druhého štátu
Dátum vyhlásenia: 3. mája 2002 (čiastka 99/2002)
231/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 320/1993 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania
232/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 8. mája 2002 (čiastka 100/2002)
233/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
234/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia Asociačnej rady č. 2/2001 medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou, ktorým sa mení Protokol 4 týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky" a metód administratívnej spolupráce
Dátum vyhlásenia: 8. mája 2002 (čiastka 101/2002)
235/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o poskytnutie investičných stimulov
236/2002 Z. z.Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o rozsahu regulácie cien za dodávku elektriny pre chránených odberateľov a distribúciu elektriny pre oprávnených odberateľov
Dátum vyhlásenia: 10. mája 2002 (čiastka 102/2002)
237/2002 Z. z.Zákon o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dátum vyhlásenia: 15. mája 2002 (čiastka 103/2002)
238/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o rybárstve
Dátum vyhlásenia: 15. mája 2002 (čiastka 104/2002)
239/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o klasifikácii jatočných ošípaných
240/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o registrácii vyrábaných potravín a dovážaných potravín
241/2002 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Geonomenklatúra krajín a území pre štatistiku zahraničného obchodu (SK-GEONOM)
242/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny
243/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia
Dátum vyhlásenia: 15. mája 2002 (čiastka 105/2002)
244/2002 Z. z.Zákon o rozhodcovskom konaní
245/2002 Z. z.Zákon o náhradnom výživnom a Fonde náhradného výživného a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. Zákon o rodine v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 15. mája 2002 (čiastka 106/2002)
246/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Doplnkového protokolu č. 7 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode
Dátum vyhlásenia: 17. mája 2002 (čiastka 107/2002)
247/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
248/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike
249/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre štátnych občanov Japonska a štátnych občanov Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 18. mája 2002 (čiastka 108/2002)
250/2002 Z. z.Zmluva medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami
Dátum vyhlásenia: 18. mája 2002 (čiastka 109/2002)
251/2002 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 25. apríla 2002 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení § 3, § 4 ods. 1 písm. a) a § 5 ods. 1 všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Jarovce č. 4/1993 z 25. novembra 1993 o chove zvierat hospodárskych a úžitkových s Ústavou Slovenskej republiky, s Občianskym zákonníkom, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat
252/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov
Dátum vyhlásenia: 22. mája 2002 (čiastka 110/2002)
253/2002 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správy, iných štátnych orgánov a niektorých inštitúcií
254/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Memoranda o porozumení medzi Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva Republiky Burkina Faso o spolupráci v oblasti poľnohospodárstva a vodného hospodárstva
255/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Memoranda porozumenia o odporúčaní k vzájomnému uznávaniu kvalifikácií v oblasti vysokého školstva medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Spolkovým ministerstvom pre vzdelávanie, vedu a kultúru Rakúskej republiky
256/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti tranzitu ropy z Ruskej federácie do tretích krajín cez územie Slovenskej republiky
257/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmenách Zmluvy o patentovej spolupráci a Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci a rozhodnutiach týkajúcich sa nadobudnutia platnosti a prechodných opatreniach
Dátum vyhlásenia: 22. mája 2002 (čiastka 111/2002)
258/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rozhodnutia č. 1/2000 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou o zmene Príloh C a F k Protokolu 3 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou
259/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o zamestnávaní rodinných príslušníkov pracovníkov diplomatických misií, konzulárnych úradov a misií pri medzinárodných organizáciách
260/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o zriadení a činnosti bilingválnych sekcií na gymnáziách Slovenskej republiky uzatvorenej medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, kultúry a športu Španielska na roky 2002 - 2004
Dátum vyhlásenia: 23. mája 2002 (čiastka 112/2002)
261/2002 Z. z.Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dátum vyhlásenia: 23. mája 2002 (čiastka 113/2002)
262/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Doplnkového protokolu č. 9 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode
Dátum vyhlásenia: 24. mája 2002 (čiastka 114/2002)
263/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 25. mája 2002 (čiastka 115/2002)
264/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o štatúte Rady colnej únie Slovenskej republiky a Českej republiky a štatúte Stáleho sekretariátu Rady colnej únie
265/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úhrade výdavkov spojených s činnosťou colnej únie
Dátum vyhlásenia: 28. mája 2002 (čiastka 116/2002)
266/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Európskym spoločenstvom o účasti Slovenskej republiky v Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti
267/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 30. mája 2002 (čiastka 117/2002)
268/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva
Dátum vyhlásenia: 30. mája 2002 (čiastka 118/2002)
269/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Zväzovou republikou Juhosláviou o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku
270/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach o prijímacom konaní a o rekondičnom pobyte v Hasičskom a záchrannom zbore
c118-r1/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 107/2002 Z. z.

Jún 2002

Dátum vyhlásenia: 1. júna 2002 (čiastka 119/2002)
271/2002 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK-COFOG)
Dátum vyhlásenia: 6. júna 2002 (čiastka 120/2002)
272/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Doplnkového protokolu č. 6 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode
Dátum vyhlásenia: 6. júna 2002 (čiastka 121/2002)
273/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú sankcie Rady bezpečnosti Organizácie Spojených národov
274/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o licenciách tuzemských leteckých dopravcov a o povoleniach zahraničných leteckých dopravcov
Dátum vyhlásenia: 8. júna 2002 (čiastka 122/2002)
275/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
276/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o zjednodušení vydávania víz slovenským a ruským občanom
277/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Litovskej republiky o zrušení vízovej povinnosti
Dátum vyhlásenia: 12. júna 2002 (čiastka 123/2002)
278/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o prístupe Bulharskej republiky k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode
Dátum vyhlásenia: 13. júna 2002 (čiastka 124/2002)
279/2002 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 14. júna 2002 (čiastka 125/2002)
280/2002 Z. z.Zákon o rodičovskom príspevku
281/2002 Z. z.Zákon o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa
282/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
Dátum vyhlásenia: 14. júna 2002 (čiastka 126/2002)
283/2002 Z. z.Zákon o cestovných náhradách
284/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2001 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
285/2002 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima
Dátum vyhlásenia: 14. júna 2002 (čiastka 127/2002)
286/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu ročnej správy o činnosti vnútorného audítora a o vykonaní vnútorného auditu
287/2002 Z. z.Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 223/2000 Z. z. o regulácii cien telekomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete
Dátum vyhlásenia: 14. júna 2002 (čiastka 128/2002)
288/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje počiatočná úroveň objemu dovozov pre jednotlivé agropotravinárske komodity na účel zavedenia dodatočného cla na kalendárny rok 2002
Dátum vyhlásenia: 17. júna 2002 (čiastka 129/2002)
289/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
290/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca jedlé obilie a výrobky z obilia
Dátum vyhlásenia: 18. júna 2002 (čiastka 130/2002)
291/2002 Z. z.Zákon o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov
292/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
293/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 433/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť a postupoch posudzovania zhody teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá
294/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 179/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výbušniny na civilné použitie
295/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 425/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnosť a postupoch posudzovania zhody na elektrické chladničky a mrazničky pre domácnosť a ich kombinácie
296/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 117/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
Dátum vyhlásenia: 18. júna 2002 (čiastka 131/2002)
297/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 598/2001 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 108/2002 Z. z.
298/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/1994 Z. z. o sadzbách odvodov za vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 189/2000 Z. z.
299/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 188/2000 Z. z.
300/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 85/1996 Z. z. o podmienkach platenia odvodov za drobenie pozemkov
301/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 159/2002 Z. z.
302/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 148/2002 Z. z.
303/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 149/2002 Z. z.
304/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca čokoládu a cukrovinky
305/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky
c131-r1/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 215/2002 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 19. júna 2002 (čiastka 132/2002)
306/2002 Z. z.Zákon o zvýšení dôchodkov v roku 2002, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2003 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia
307/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie
308/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäso jatočných zvierat
309/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca zverinu
310/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäsové výrobky a jedlé tuky živočíšneho pôvodu
Dátum vyhlásenia: 22. júna 2002 (čiastka 133/2002)
311/2002 Z. z.Zákon o povolaní sestry, o povolaní pôrodnej asistentky, o Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 14/1992 Zb. o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov
312/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vytváraní a použití finančných fondov verejnej vysokej školy
313/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vykonaní zmeny určenia orgánov Slovenskej republiky oprávnených podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín vydávať osvedčenia („Apostille")
314/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kolumbijskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických alebo služobných pasov Slovenskej republiky a pre držiteľov diplomatických alebo úradných pasov Kolumbijskej republiky
Dátum vyhlásenia: 22. júna 2002 (čiastka 134/2002)
315/2002 Z. z.Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o regulácii cien služieb retransmisie rozhlasového a televízneho vysielania káblovými distribučnými systémami
316/2002 Z. z.Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o regulácii cien rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení
Dátum vyhlásenia: 22. júna 2002 (čiastka 135/2002)
317/2002 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o požiadavkách na systémy kvality držiteľov oprávnení a o zmene a doplnení vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 187/1999 Z. z. o odbornej spôsobilosti zamestnancov jadrových zariadení
318/2002 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o bezpečnostnej dokumentácii jadrových zariadení a o zmene a doplnení vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 245/1999 Z. z. o havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie
Dátum vyhlásenia: 25. júna 2002 (čiastka 136/2002)
319/2002 Z. z.Zákon o obrane Slovenskej republiky
320/2002 Z. z.Zákon o brannej povinnosti
321/2002 Z. z.Zákon o ozbrojených silách Slovenskej republiky
322/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 25. januára 1993 č. 17214/1992-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre notárov v znení výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 29. septembra 1994 č. 4148/1994-60 a výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 26. apríla 2000 č. 380/1999-60
Dátum vyhlásenia: 25. júna 2002 (čiastka 137/2002)
323/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 29/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky
324/2002 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách
Dátum vyhlásenia: 26. júna 2002 (čiastka 138/2002)
325/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní darov a jednorazového mimoriadneho odškodnenia na úseku ochrany pred požiarmi
326/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú najvyššie prípustné hodnoty zdraviu škodlivých faktorov vo vnútornom ovzduší budov
327/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o uľahčení hraničného vybavovania v cestnej, železničnej a vodnej doprave
Dátum vyhlásenia: 28. júna 2002 (čiastka 139/2002)
328/2002 Z. z.Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
329/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v poľnohospodárstve a potravinárstve
330/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií na podporu zúrodňovania a ochrany pôdy
331/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií na rozvoj vodohospodárskych investícií
332/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií na zveľaďovanie lesného fondu
Dátum vyhlásenia: 28. júna 2002 (čiastka 140/2002)
333/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu
Dátum vyhlásenia: 28. júna 2002 (čiastka 141/2002)
334/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
335/2002 Z. z.Zákon o zvýšení výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia vojakov v roku 2002
336/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti na poskytovanie zahraničného príspevku
337/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 516/2001 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu
338/2002 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného
339/2002 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady
340/2002 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška percenta a obdobie, za ktoré sa bude upravovať náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania
341/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 29. júna 2002 (čiastka 142/2002)
342/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 29. júna 2002 (čiastka 143/2002)
343/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Čínskej ľudovej republiky v oblasti vzdelávania na roky 2001 – 2004
344/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa
Dátum vyhlásenia: 29. júna 2002 (čiastka 144/2002)
345/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu pozmeňujúceho Európsky dohovor o cezhraničnej televízii
Dátum vyhlásenia: 29. júna 2002 (čiastka 145/2002)
346/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov
347/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 93/1999 Z. z. o chránených rastlinách a chránených živočíchoch a o spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 183/2001 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 29. júna 2002 (čiastka 146/2002)
348/2002 Z. z.Rozhodnutie pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky o zmene Spravovacieho a rokovacieho poriadku Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 114/1993 Z. z. v znení rozhodnutia pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2000 Z. z.
349/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. apríla 2001 č. 4700/2001-41, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 29. júna 2002 (čiastka 147/2002)
350/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatku
Dátum vyhlásenia: 29. júna 2002 (čiastka 148/2002)
351/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kubánskej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny
352/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kubánskej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín
353/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spoločnom postupe pri delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky medzi Slovenskú republiku a Českú republiku a o jeho prechode na Slovenskú republiku a Českú republiku
354/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Belgického kráľovstva o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
355/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o prístupe Rumunska k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode
356/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja
357/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
358/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier
359/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o vnútrozemskej plavbe
360/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o leteckej doprave
361/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o spolupráci v oblasti kultúry a školstva medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom
362/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o kultúre, vzdelávacej a vedeckej spolupráci
363/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry, Ministerstvom zahraničných vecí a spolupráce, Ministerstvom školstva, Ministerstvom mládeže a Ministerstvom športu Luxemburského veľkovojvodstva na roky 2002 – 2004
364/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o spolupráci v oblasti telekomunikácií a pôšt
365/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Dohovoru o prepustení tovaru do režimu dočasného použitia
366/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rozhodnutia č. 2/2000 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou o zmene Protokolu 4 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou
367/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rozhodnutia č. 1/2001 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou o zmene Protokolu 4 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou
368/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o včasnom oznamovaní jadrových havárií a výmene informácií o jadrových zariadeniach
369/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kanady o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
370/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Azerbajdžanskej republiky o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci
371/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o liberalizácii vízového režimu
372/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce
c148-r1/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v čiastke 147 Zbierky zákonov Slovenskej republiky z roku 2002
Dátum vyhlásenia: 29. júna 2002 (čiastka 149/2002)
373/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohody o výsadách a imunitách Medzinárodného tribunálu pre morské právo
Dátum vyhlásenia: 29. júna 2002 (čiastka 150/2002)
374/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy o otvorenom nebi
Dátum vyhlásenia: 29. júna 2002 (čiastka 151/2002)
375/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Trestnoprávneho dohovoru o korupcii
Dátum vyhlásenia: 30. júna 2002 (čiastka 152/2002)
376/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskeho patentového dohovoru) a o uzavretí Revízie znenia textu Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskeho patentového dohovoru)
Dátum vyhlásenia: 30. júna 2002 (čiastka 153/2002)
377/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Bulharskou republikou o sociálnom zabezpečení
378/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom o exporte dávok sociálneho zabezpečenia

Júl 2002

Dátum vyhlásenia: 4. júla 2002 (čiastka 154/2002)
379/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
Dátum vyhlásenia: 13. júla 2002 (čiastka 155/2002)
380/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob určenia hodnoty cenných papierov a nehnuteľností, v ktorých sú umiestnené prostriedky technických rezerv v poisťovníctve
381/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o náležitostiach správy aktuára o činnosti poisťovne a správy aktuára o činnosti zaisťovne
382/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a po sukcesii Ukrajiny do zmlúv bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík
383/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Írskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
384/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch
385/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje rozsah štandardného vybavenia bytu
Dátum vyhlásenia: 18. júla 2002 (čiastka 156/2002)
386/2002 Z. z.Zákon o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov
387/2002 Z. z.Zákon o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
388/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite
389/2002 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 325/2001 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Štatistického úradu Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Dátum vyhlásenia: 20. júla 2002 (čiastka 157/2002)
390/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov
391/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov
392/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov
393/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
394/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje rozsah výživového tvrdenia, spôsob uvádzania výživovej hodnoty potravín a spôsob jej výpočtu
Dátum vyhlásenia: 24. júla 2002 (čiastka 158/2002)
395/2002 Z. z.Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
396/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
397/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
398/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o podrobnostiach určovania ochranných pásiem vodárenských zdrojov a o opatreniach na ochranu vôd
399/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 273/2001 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb
Dátum vyhlásenia: 25. júla 2002 (čiastka 159/2002)
400/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
401/2002 Z. z.Zákon o zriadení Slovenskej zdravotníckej univerzity a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z.
402/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)
403/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
404/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení zákona č. 484/2001 Z. z.
405/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
406/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 65/2002 Z. z. o podrobnostiach postupu pri overovaní zásad správnej laboratórnej praxe a ich dodržiavaní, o podrobnostiach o vydaní a zrušení osvedčenia správnej laboratórnej praxe a postupe kontroly dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe (zásady správnej laboratórnej praxe)
407/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 25. júla 2002 (čiastka 160/2002)
408/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
409/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
410/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 234/2001 Z. z. o zaradení odpadov do Zeleného zoznamu odpadov, Žltého zoznamu odpadov a Červeného zoznamu odpadov a o vzoroch dokladov požadovaných pri preprave odpadov
Dátum vyhlásenia: 25. júla 2002 (čiastka 161/2002)
411/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
412/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2000 Z. z. o zmene hraníc Vojenského obvodu Záhorie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 450/2001 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 26. júla 2002 (čiastka 162/2002)
413/2002 Z. z.Zákon o sociálnom poistení
Dátum vyhlásenia: 27. júla 2002 (čiastka 163/2002)
414/2002 Z. z.Zákon o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
415/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 224/1998 Z. z. o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín
416/2002 Z. z.Zákon o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov
417/2002 Z. z.Zákon o používaní analýzy deoxyribonukleovej kyseliny na identifikáciu osôb
418/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení zákona č. 48/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dátum vyhlásenia: 30. júla 2002 (čiastka 164/2002)
419/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
420/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 31. júla 2002 (čiastka 165/2002)
421/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
422/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
423/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmene Notárskej komore Slovenskej republiky a o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 209/1994 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 31. júla 2002 (čiastka 166/2002)
424/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
425/2002 Z. z.Zákon o vyšších súdnych úradníkoch a o zmene a doplnení zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov
426/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 31. júla 2002 (čiastka 167/2002)
427/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
428/2002 Z. z.Zákon o ochrane osobných údajov

August 2002

Dátum vyhlásenia: 1. augusta 2002 (čiastka 168/2002)
429/2002 Z. z.Zákon o burze cenných papierov
430/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
431/2002 Z. z.Zákon o účtovníctve
432/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov
433/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov
434/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb. v znení zákona č. 23/2002 Z. z.
435/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
436/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
437/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 1. augusta 2002 (čiastka 169/2002)
438/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore a mení zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
439/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 – 1945
440/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 553/2001 Z. z. o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov
441/2002 Z. z.Zákon o vojnových hroboch
Dátum vyhlásenia: 1. augusta 2002 (čiastka 170/2002)
442/2002 Z. z.Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
443/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 – 1945 v znení zákona č. 439/2002 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 3. augusta 2002 (čiastka 171/2002)
444/2002 Z. z.Zákon o dizajnoch
445/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 566/2001 Z. z.
446/2002 Z. z.Zákon o vzájomnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok
Dátum vyhlásenia: 3. augusta 2002 (čiastka 172/2002)
447/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov v znení zákona č. 563/2001 Z. z. a o doplnení niektorých zákonov
448/2002 Z. z.Zákon o ochrannom dohľade a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
449/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
450/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 7. augusta 2002 (čiastka 173/2002)
451/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dátum vyhlásenia: 8. augusta 2002 (čiastka 174/2002)
452/2002 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 20. mája 2002 vo veci zastavenia konania o návrhu skupiny 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky o súlade čl. I bodu 38 (§ 40) zákona č. 493/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, § 2 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 495/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o členení majetku na účely podania majetkového priznania a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 2001 č. 18576/2001-71, ktorým sa ustanovuje vzor majetkového priznania uverejneného oznámením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 496/2001 Z. z. s čl. 19 ods. 2 a 3, čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 1 písm. a) a čl. 13 ods. 4, čl. 123 a s čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky
453/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o postupoch pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a technických noriem
454/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných veci Slovenskej republiky o podpísaní Rámcovej dohody medzi Slovenskou republikou a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj týkajúcej sa aktivít Medzinárodného fondu pre podporu odstavenia blokov V1 Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice
455/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Irackej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
Dátum vyhlásenia: 8. augusta 2002 (čiastka 175/2002)
456/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov
457/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
458/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 3. januára 2002 č. 3485/2/2001-100 o podpore podnikania v poľnohospodárstve
Dátum vyhlásenia: 8. augusta 2002 (čiastka 176/2002)
459/2002 Z. z.Zákon o odbornej príprave zamestnancov prokuratúry
460/2002 Z. z.Zákon o vykonávaní medzinárodných sankcií zabezpečujúcich medzinárodný mier a bezpečnosť
461/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení zákona č. 502/2001 Z. z. a o doplnení zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 434/2001 Z. z.
462/2002 Z. z.Zákon o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom
463/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
464/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore
Dátum vyhlásenia: 8. augusta 2002 (čiastka 177/2002)
465/2002 Z. z.Zákon o skupinových výnimkách zo zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dátum vyhlásenia: 9. augusta 2002 (čiastka 178/2002)
466/2002 Z. z.Zákon o audítoroch a Slovenskej komore audítorov
467/2002 Z. z.Zákon o výrobe a uvádzaní liehu na trh
c178-r1/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 406/2002 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 13. augusta 2002 (čiastka 179/2002)
468/2002 Z. z.Zákon o systéme environmentálne orientovaného riadenia a auditu
469/2002 Z. z.Zákon o environmentálnom označovaní výrobkov
Dátum vyhlásenia: 13. augusta 2002 (čiastka 180/2002)
470/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách
471/2002 Z. z.Zákon o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov
Dátum vyhlásenia: 14. augusta 2002 (čiastka 181/2002)
472/2002 Z. z.Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
473/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
474/2002 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o pravidlách bezpečnej prevádzky bánk a pobočiek zahraničných bánk pri obchodovaní s peňažnými prostriedkami v cudzej mene, so zlatom a s finančnými nástrojmi
475/2002 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o likvidite bánk a likvidite pobočiek zahraničných bánk a s tým súvisiacich pravidlách ich bezpečnej prevádzky a o hláseniach
476/2002 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o pravidlách obozretného podnikania bánk a s tým súvisiacich hláseniach
Dátum vyhlásenia: 14. augusta 2002 (čiastka 182/2002)
477/2002 Z. z.Zákon o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 20. augusta 2002 (čiastka 183/2002)
478/2002 Z. z.Zákon o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší)
479/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva
Dátum vyhlásenia: 22. augusta 2002 (čiastka 184/2002)
480/2002 Z. z.Zákon o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov
481/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 328/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú nové sídla a obvody súdov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov
482/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania
c184-r1/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 411/2002 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 22. augusta 2002 (čiastka 185/2002)
483/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín
484/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Luxemburským veľkovojvodstvom po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
485/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Rumunskom po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
486/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Brazílskou federatívnou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
487/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 22. augusta 2002 (čiastka 186/2002)
488/2002 Z. z.Zákon o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov
Dátum vyhlásenia: 23. augusta 2002 (čiastka 187/2002)
489/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
490/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o bezpečnostnej správe a o havarijnom pláne
Dátum vyhlásenia: 23. augusta 2002 (čiastka 188/2002)
491/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd
Dátum vyhlásenia: 23. augusta 2002 (čiastka 189/2002)
492/2002 Z. z.Smernica generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na obsadenie štátnozamestnaneckých miest na prokuratúre
Dátum vyhlásenia: 24. augusta 2002 (čiastka 190/2002)
493/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí
Dátum vyhlásenia: 24. augusta 2002 (čiastka 191/2002)
494/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti a spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť burzy cenných papierov
495/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 6 ods. 5 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov
Dátum vyhlásenia: 27. augusta 2002 (čiastka 192/2002)
496/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 26/2002 Z. z.
497/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe výpočtu a preukazovania solventnosti poisťovne a solventnosti pobočky zahraničnej poisťovne
498/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na obsadenie štátnozamestnaneckých miest na súdoch
Dátum vyhlásenia: 28. augusta 2002 (čiastka 193/2002)
499/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške pracovnej odmeny a o podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným, o výške peňažnej odmeny za výkon iných prospešných prác a o podmienkach jej poskytovania odsúdeným
Dátum vyhlásenia: 28. augusta 2002 (čiastka 194/2002)
500/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 114/1994 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby
501/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určení výšky zvýšených nákladov výkonu väzby, škode na majetku štátu v správe ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnice pre obvinených a odsúdených, zavinených nákladov výkonu trestu odňatia slobody, zvýšených nákladov výkonu trestu odňatia slobody a ich náhrade (o určení výšky zvýšených nákladov obvinených a odsúdených)
502/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 125/1994 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody
503/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zrážkach z pracovnej odmeny a iných príjmov obvinených a odsúdených, výške a použití vreckového a úložného a poradí zrážok u odsúdených, o výkone rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny obvinených a odsúdených a o výške trov výkonu trestu odňatia slobody a ich náhrade (o rozúčtovaní pracovnej odmeny obvinených a odsúdených)
Dátum vyhlásenia: 29. augusta 2002 (čiastka 195/2002)
504/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov
505/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú najnižšie hygienické požiadavky na byty v bytových domoch, hygienické požiadavky na ubytovacie zariadenia a náležitosti prevádzkového poriadku ubytovacích zariadení
Dátum vyhlásenia: 29. augusta 2002 (čiastka 196/2002)
506/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
507/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 29. augusta 2002 (čiastka 197/2002)
508/2002 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Dátum vyhlásenia: 31. augusta 2002 (čiastka 198/2002)
509/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch
Dátum vyhlásenia: 31. augusta 2002 (čiastka 199/2002)
510/2002 Z. z.Zákon o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
511/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
512/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

September 2002

Dátum vyhlásenia: 4. septembra 2002 (čiastka 200/2002)
513/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov
514/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy
515/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 316/2001 Z. z. o rozvojových programoch poľnohospodárstva a vidieka
Dátum vyhlásenia: 11. septembra 2002 (čiastka 201/2002)
516/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov
517/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 170/2002 Z. z. o výške poplatkov za úkony úradu pre finančný trh
518/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti
519/2002 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o druhom vydaní bankoviek po 200 Sk vzoru 1999 do obehu
520/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Československej republiky a vládou Rumunskej ľudovej republiky o zdravotníckej spolupráci
521/2002 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o pravidlách bezpečnej prevádzky bánk a pobočiek zahraničných bánk pri poskytovaní úverov
Dátum vyhlásenia: 11. septembra 2002 (čiastka 202/2002)
522/2002 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na uverejnenie Kolektívnej dohody vo verejnej službe na rok 2003 v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
523/2002 Z. z.Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o regulácii cien rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení
Dátum vyhlásenia: 12. septembra 2002 (čiastka 203/2002)
524/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu a o zaraďovaní vodných diel do jednotlivých kategórií
525/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov
Dátum vyhlásenia: 14. septembra 2002 (čiastka 204/2002)
526/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
527/2002 Z. z.Zákon o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 14. septembra 2002 (čiastka 205/2002)
528/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001
Dátum vyhlásenia: 17. septembra 2002 (čiastka 206/2002)
529/2002 Z. z.Zákon o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dátum vyhlásenia: 18. septembra 2002 (čiastka 207/2002)
530/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 557/2001 Z. z.
531/2002 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. marca 1998 č. 1/1998, ktorým sa ustanovujú pre devízové miesta podmienky na vykonávanie niektorých obchodov s devízovými hodnotami
Dátum vyhlásenia: 19. septembra 2002 (čiastka 208/2002)
532/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
Dátum vyhlásenia: 19. septembra 2002 (čiastka 209/2002)
533/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob a rozsah predkladania informácií o skutočnom stave majetku štátu Štátnej pokladnici
Dátum vyhlásenia: 25. septembra 2002 (čiastka 210/2002)
534/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
535/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia
536/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia
Dátum vyhlásenia: 25. septembra 2002 (čiastka 211/2002)
537/2002 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o formáte a spôsobe vyhotovenia zaručeného elektronického podpisu, spôsobe zverejňovania verejného kľúča úradu, postupe pri overovaní a podmienkach overovania zaručeného elektronického podpisu, formáte časovej pečiatky a spôsobe jej vyhotovenia, požiadavkách na zdroj časových údajov a požiadavkách na vedenie dokumentácie časových pečiatok (o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a časovej pečiatky)
538/2002 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o formáte a obsahu kvalifikovaného certifikátu, o správe kvalifikovaných certifikátov a o formáte, periodicite a spôsobe vydávania zoznamu zrušených kvalifikovaných certifikátov (o kvalifikovaných certifikátoch)
539/2002 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na bezpečné zariadenia na vyhotovovanie časovej pečiatky a požiadavky na produkty pre elektronický podpis (o produktoch elektronického podpisu)
540/2002 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o podmienkach na poskytovanie akreditovaných certifikačných služieb a o požiadavkách na audit, rozsah auditu a kvalifikáciu audítorov
541/2002 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o obsahu a rozsahu prevádzkovej dokumentácie vedenej certifikačnou autoritou a o bezpečnostných pravidlách a pravidlách na výkon certifikačných činností
542/2002 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku
Dátum vyhlásenia: 26. septembra 2002 (čiastka 212/2002)
543/2002 Z. z.Zákon o ochrane prírody a krajiny
544/2002 Z. z.Zákon o Horskej záchrannej službe
545/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o spôsobe označovania výrobkov cenami
546/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a Zväzovou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky v oblasti kultúry, vzdelávania, mládeže a športu na roky 2002 - 2005
Dátum vyhlásenia: 26. septembra 2002 (čiastka 213/2002)
547/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov
548/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje najmenší objem ročnej spotreby elektriny a plynu pre oprávnených odberateľov a najvyšší prípustný podiel elektriny vyrobenej v zahraničí na ročnej spotrebe oprávneného odberateľa
549/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o pravidlách rozvodu elektriny a plynu pre oprávnených odberateľov
Dátum vyhlásenia: 27. septembra 2002 (čiastka 214/2002)
550/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne
551/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnej výpomoci poľnohospodárskych subjektov poľnohospodárskou technikou
Dátum vyhlásenia: 27. septembra 2002 (čiastka 215/2002)
552/2002 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností
Dátum vyhlásenia: 28. septembra 2002 (čiastka 216/2002)
553/2002 Z. z.Zákon o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa)
554/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o kontrole zhody čerstvého ovocia a čerstvej zeleniny s požiadavkami na kvalitu
555/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa pre klientov Štátnej pokladnice ustanovuje limit zostatku peňažných prostriedkov v hotovosti v ustanovenom období

Október 2002

Dátum vyhlásenia: 1. októbra 2002 (čiastka 217/2002)
556/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona
557/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu
Dátum vyhlásenia: 1. októbra 2002 (čiastka 218/2002)
558/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah, spôsob a termíny predkladania výkazov, hlásení alebo prehľadov z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie a ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob a miesto predkladania výkazov, hlásení a iných správ obchodníka s cennými papiermi a zahraničného obchodníka s cennými papiermi
559/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o primeranosti vlastných zdrojov obchodníkov s cennými papiermi
560/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
561/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
562/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
563/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
564/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
565/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
566/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
567/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. apríla 2001 č. 4700/2001-41, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 1. októbra 2002 (čiastka 219/2002)
568/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Belgického kráľovstva o policajnej spolupráci
569/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (readmisná dohoda)
Dátum vyhlásenia: 1. októbra 2002 (čiastka 220/2002)
570/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 111/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností vo verejnej službe a o ich zmenách a dopĺňaní v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 122/2002 Z. z.
571/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
572/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatku č. 1
Dátum vyhlásenia: 1. októbra 2002 (čiastka 221/2002)
573/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o obsahu a rozsahu odborného vzdelávania a o obsahu a rozsahu skúšky v dočasnej štátnej službe
574/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 598/2001 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov
575/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o brannej povinnosti
Dátum vyhlásenia: 4. októbra 2002 (čiastka 222/2002)
576/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov
577/2002 Z. z.Oznámenie Národného bezpečnostného úradu o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje hodnota občianskeho odevu a jeho doplnkov pre príslušníkov Národného bezpečnostného úradu
578/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 4. októbra 2002 (čiastka 223/2002)
579/2002 Z. z.Úplné znenie zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách)
Dátum vyhlásenia: 9. októbra 2002 (čiastka 224/2002)
580/2002 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 16. septembra 2002 vo veci zastavenia konania o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky o súlade § 102 a 103 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky, Listinou základných práv a slobôd a s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd
581/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 9 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 432/2002 Z. z.
582/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky na jednej strane a vládou Francúzskeho spoločenstva Belgicka a vládou Valónskeho regiónu na druhej strane
583/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou Spojených národov pre priemyselný rozvoj (UNIDO) týkajúcej sa zriadenia Centra UNIDO na podporu investícií v Bratislave
Dátum vyhlásenia: 9. októbra 2002 (čiastka 225/2002)
584/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Českej republiky a vládou Poľskej republiky o mnohonárodnej brigáde
Dátum vyhlásenia: 10. októbra 2002 (čiastka 226/2002)
585/2002 Z. z.Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 168/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie
586/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o hygienických požiadavkách na pieskoviská, hracie, športové a rekreačné plochy pre deti a mládež
587/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 51/2000 Z. z. o školskej samospráve
588/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zlučiteľnosti § 58 ods. 3 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) s článkom 22 ods. 1 Zmluvy o patentovej spolupráci
589/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, školstva a vedy
590/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o uľahčení životne dôležitých civilných cezhraničných prepráv
Dátum vyhlásenia: 11. októbra 2002 (čiastka 227/2002)
591/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách komerčných právnikov za poskytovanie právnej pomoci
592/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zotavovacie podujatia
593/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Medzinárodného dohovoru o potláčaní financovania terorizmu
Dátum vyhlásenia: 12. októbra 2002 (čiastka 228/2002)
594/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnosť a postupoch posudzovania zhody na elektrické predradníky žiarivkových zdrojov svetla
595/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 26/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú typy hnojív, obsah rizikových prvkov, podmienky odberu, skladovania a metódy skúšania hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok
Dátum vyhlásenia: 15. októbra 2002 (čiastka 229/2002)
596/2002 Z. z.Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí
Dátum vyhlásenia: 15. októbra 2002 (čiastka 230/2002)
597/2002 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí
Dátum vyhlásenia: 17. októbra 2002 (čiastka 231/2002)
598/2002 Z. z.Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o rozsahu vecne regulovanej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvedenie a čistenie odpadovej vody
Dátum vyhlásenia: 19. októbra 2002 (čiastka 232/2002)
599/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o náhradách za výkon funkcie prísediaceho
600/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 436/2000 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí a o spôsobe overenia odbornej spôsobilosti
601/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Filipínskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov alebo služobných pasov Slovenskej republiky a pre držiteľov diplomatických pasov alebo úradných pasov Filipínskej republiky
602/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Európskej charty miestnej samosprávy
603/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Bezpečnostnej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou Severoatlantickej zmluvy (NATO) o ochrane vymieňaných utajovaných informácií
604/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Rumunska o spolupráci v oblasti poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu
605/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia Asociačnej rady č. 2/2002 medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou o prijatí požiadaviek a podmienok účasti Slovenska na programe Spoločenstva Fiscalis
Dátum vyhlásenia: 24. októbra 2002 (čiastka 233/2002)
606/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Veľkou Líbyjskou arabskou ľudovou socialistickou džamahírijou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
c233-r1/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 346/2002 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 25. októbra 2002 (čiastka 234/2002)
607/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o Notárskom centrálnom registri záložných práv a o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov
608/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu stanovujúceho úpravu obchodu pre určité druhy rýb a rybích produktov k Európskej dohode o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej
609/2002 Z. z.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 265/2001 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Dátum vyhlásenia: 26. októbra 2002 (čiastka 235/2002)
610/2002 Z. z.Úplné znenie zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach
Dátum vyhlásenia: 26. októbra 2002 (čiastka 236/2002)
611/2002 Z. z.Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o rozsahu regulácie cien pre výrobu, výkup a rozvod tepla
c236-r1/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 586/2002 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 30. októbra 2002 (čiastka 237/2002)
612/2002 Z. z.Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Dátum vyhlásenia: 30. októbra 2002 (čiastka 238/2002)
613/2002 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2003 až 2005
Dátum vyhlásenia: 31. októbra 2002 (čiastka 239/2002)
614/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o kreditovom systéme štúdia
615/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o odovzdaní a prijímaní vlastných štátnych občanov, ktorých vstup alebo pobyt na území druhého štátu je protiprávny

November 2002

Dátum vyhlásenia: 1. novembra 2002 (čiastka 240/2002)
616/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 1/2001 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou o zmene Protokolu 1 Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou
Dátum vyhlásenia: 8. novembra 2002 (čiastka 241/2002)
617/2002 Z. z.Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
618/2002 Z. z.Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení
Dátum vyhlásenia: 8. novembra 2002 (čiastka 242/2002)
619/2002 Z. z.Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska
Dátum vyhlásenia: 9. novembra 2002 (čiastka 243/2002)
620/2002 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 7. novembra 2002 vo veci vyslovenia nesúladu § 200i ods. 4 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov s čl. 6 ods. 1 prvou vetou Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
Dátum vyhlásenia: 13. novembra 2002 (čiastka 244/2002)
621/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ poisťovacieho konsolidovaného celku alebo finančného konsolidovaného celku
622/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach evidencie osobitných tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu
623/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 170/2002 Z. z. o výške poplatkov za úkony Úradu pre finančný trh v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 517/2002 Z. z.
624/2002 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2003 základné sadzby stravného vinej ako slovenskej mene pri zahraničných pracovných cestách
Dátum vyhlásenia: 14. novembra 2002 (čiastka 245/2002)
625/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 24. júna 2002 č. 1519/2002-100, ktorým sa ustanovuje rozsah výživového tvrdenia, spôsob uvádzania výživovej hodnoty potravín a spôsob jej výpočtu
626/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť za rok 2001
c245-r1/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 530/2002 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 15. novembra 2002 (čiastka 246/2002)
627/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na obsadenie štátnozamestnaneckých miest na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky
628/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
629/2002 Z. z.Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch
630/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia Asociačnej rady č. 4/2002 medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou, ktoré mení prostredníctvom založenia Spoločného konzultačného výboru medzi Výborom regiónov a Slovenským styčným výborom pre spoluprácu s Výborom regiónov rozhodnutie č. 1/1995 ustanovujúce procedurálne pravidlá Asociačnej rady
Dátum vyhlásenia: 16. novembra 2002 (čiastka 247/2002)
631/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní výkazov, hlásení a správ právnických osôb zahrnutých do konsolidovaných celkov obchodníka s cennými papiermi a centrálneho depozitára
Dátum vyhlásenia: 19. novembra 2002 (čiastka 248/2002)
632/2002 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia produkcie
Dátum vyhlásenia: 23. novembra 2002 (čiastka 249/2002)
633/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ovydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. decembra 1999 č. 4312/1/1999-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca hydinové mäso a králičie mäso
634/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ovydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín
635/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ovydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 3. mája 2001 č. 787/2/2001-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca lieh a liehoviny
636/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. júla 2002 č. 01/Z/2002, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien voblasti zdravotníctva
Dátum vyhlásenia: 27. novembra 2002 (čiastka 250/2002)
637/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
638/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 245/2002 Z. z. o náhradnom výživnom a Fonde náhradného výživného a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. Zákon o rodine v znení neskorších predpisov
639/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 413/2002 Z. z. o sociálnom poistení a o zmene zákona č. 306/2002 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 2002, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2003 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia
Dátum vyhlásenia: 27. novembra 2002 (čiastka 251/2002)
640/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky o leteckých dopravných službách
Dátum vyhlásenia: 28. novembra 2002 (čiastka 252/2002)
641/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku atabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
642/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení neskorších predpisov
643/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku
644/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti opostupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy
645/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti opostupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky
c252-r1/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 512/2002 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 28. novembra 2002 (čiastka 253/2002)
646/2002 Z. z.Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 611/2002 Z. z. o rozsahu regulácie cien pre výrobu, výkup a rozvod tepla
647/2002 Z. z.Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa určuje spôsob výpočtu maximálnej ceny za výkup elektriny z environmentálnych zdrojov a zo zdrojov na kombinovanú výrobu elektriny a tepla
c253-r1/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 138/2002 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 28. novembra 2002 (čiastka 254/2002)
648/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 30. novembra 2002 (čiastka 255/2002)
649/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 110/2002 Z. z., ktorým sa ustanovuje katalóg činností v štátnej službe a podrobnosti jeho dopĺňania
650/2002 Z. z.Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 523/2001 Z. z. o spôsobe výpočtu maximálnych cien za dodanie zemného plynu odberateľom
651/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 30. novembra 2002 (čiastka 256/2002)
652/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vykonávaní odbornej prípravy potrebnej na vydanie povolenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia
653/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a o spôsobe použitia vzoriek liehu
Dátum vyhlásenia: 30. novembra 2002 (čiastka 257/2002)
654/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje minimálna výška poistného krytia zodpovednosti v civilnom letectve
655/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom výstavby aregionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Ministerstvom priemyslu aobchodu Českej republiky o spôsoboch a podmienkach využívania dokladov preukazovania zhody stavebných výrobkov a uznávania výsledkov skúšok stavebných výrobkov, ktoré sú predmetom obchodu medzi podnikateľskými subjektmi Slovenskej republiky a Českej republiky

December 2002

Dátum vyhlásenia: 3. decembra 2002 (čiastka 258/2002)
656/2002 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na uverejnenie Kolektívnej dohody v štátnej službe na rok 2003 v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 5. decembra 2002 (čiastka 259/2002)
657/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kanadou o sociálnom zabezpečení a uzavretí Správnej dohody o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kanadou o sociálnom zabezpečení
Dátum vyhlásenia: 7. decembra 2002 (čiastka 260/2002)
658/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa
659/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
660/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa menia zákony súvisiace s presunom niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady
661/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov v znení neskorších predpisov
662/2002 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 1 000 Sk pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej republiky
663/2002 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných bimetalových mincí v hodnote 10 000 Sk pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 7. decembra 2002 (čiastka 261/2002)
664/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
665/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 462/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom
666/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z.
667/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 10. decembra 2002 (čiastka 262/2002)
668/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
669/2002 Z. z.Zákon o platových pomeroch prokurátorov v roku 2003 a o zmene zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch aprávnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 312/2001 Z. z.
670/2002 Z. z.Zákon o platových pomeroch sudcov v roku 2003 a o zmene zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 10. decembra 2002 (čiastka 263/2002)
671/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
672/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o založení Európskej spoločnosti na financovanie železničných koľajových vozidiel „EUROFIMA“ a Doplnkového protokolu k Dohovoru o založení Európskej spoločnosti na financovanie železničných koľajových vozidiel „EUROFIMA“
673/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia Asociačnej rady č. 1/1996 medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi a Slovenskou republikou, ktorým sa prijímajú vykonávacie pravidlá pri hospodárskej súťaži pre aplikáciu súťažných ustanovení uvedených v článku 64 (1) (i), (1) (ii) a (2) Európskej dohody zakladajúcej pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na strane druhej a v článku 8 (1) (i), (1) (ii) a (2) protokolu č. 2 k tejto dohode o výrobkoch Európskeho spoločenstva uhlia a ocele
674/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Memoranda o porozumení medzi Slovenskou republikou a Organizáciou NATO pre technické zabezpečenie a zásobovanie (NAMSO) o spolupráci v oblasti logistického zabezpečenia
675/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Portugalskej republiky o hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráci
676/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o vedecko-technickej spolupráci
Dátum vyhlásenia: 13. decembra 2002 (čiastka 264/2002)
677/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov
678/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov
679/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 216/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Prešovský kraj
680/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Obchodnej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Jordánskeho hášimovského kráľovstva
681/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. mája 2002 č. 4112/2002-41, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia
Dátum vyhlásenia: 17. decembra 2002 (čiastka 265/2002)
682/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o klasifikácii jatočného hovädzieho dobytka a oviec a o vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti
683/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre mlieko
684/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2003
685/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 468/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných a osobitných hygienických podmienkach pre jednotlivé druhy prevádzkarní a zariadení
Dátum vyhlásenia: 18. decembra 2002 (čiastka 266/2002)
686/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou
Dátum vyhlásenia: 19. decembra 2002 (čiastka 267/2002)
687/2002 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
688/2002 Z. z.Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o rozsahu regulácie cien za predaj elektriny a podporných služieb držiteľmi licencie na výrobu elektriny
689/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností
Dátum vyhlásenia: 19. decembra 2002 (čiastka 268/2002)
690/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 14/1995 Z. z. o podrobnostiach tvorby, poskytovania a použitia prostriedkov Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
691/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o požiadavkách na kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť a ďalšie vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich potravinový dozor
692/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 20. decembra 2002 (čiastka 269/2002)
693/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov
694/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. júla 2002 č. 01/Z/2002, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení opatrenia z 5. novembra 2002 č. 02/Z/2002
695/2002 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o primeranosti vlastných zdrojov financovania bánk
696/2002 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o zatrieďovaní majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk, o úprave ich ocenenia, o tvorbe a rušení rezerv a s tým súvisiacich hláseniach
697/2002 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o majetkovej angažovanosti bánk
698/2002 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o spôsobe tvorby, štruktúre a zozname konštantných symbolov používaných v platobnom styku
699/2002 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o hlásení predkladanom vydavateľom platobného prostriedku elektronických peňazí Národnej banke Slovenska
700/2002 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o hláseniach predkladaných prevádzkovateľom platobného systému Národnej banke Slovenska
701/2002 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. decembra 1999 č. 6/1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky
702/2002 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk a o spôsobe uverejňovania výročnej správy bánk a zahraničných bánk, ktoré podnikajú na území Slovenskej republiky
703/2002 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska na štatistické účely
Dátum vyhlásenia: 20. decembra 2002 (čiastka 270/2002)
704/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zariadení používaných na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu
705/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o kvalite ovzdušia
706/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok
Dátum vyhlásenia: 20. decembra 2002 (čiastka 271/2002)
707/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť
Dátum vyhlásenia: 21. decembra 2002 (čiastka 272/2002)
708/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o hygienických požiadavkách na zariadenia, v ktorých sa vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti
709/2002 Z. z.Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 117/1997 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach
710/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov vyčlenených štátnym rozpočtom na zabezpečenie, udržiavanie a starostlivosť o vojnové hroby
711/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia
712/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia
Dátum vyhlásenia: 21. decembra 2002 (čiastka 273/2002)
713/2002 Z. z.Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o rozsahu regulácie cien za prenos elektriny a poskytovanie systémových služieb
714/2002 Z. z.Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o regulácii cien rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení
715/2002 Z. z.Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 611/2002 Z. z. o rozsahu regulácie cien pre výrobu, výkup a rozvod tepla
Dátum vyhlásenia: 24. decembra 2002 (čiastka 274/2002)
716/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu
717/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 316/2001 Z. z. o rozvojových programoch poľnohospodárstva a vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 515/2002 Z. z.
718/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení
719/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov
720/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu
Dátum vyhlásenia: 24. decembra 2002 (čiastka 275/2002)
721/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 389/2000 Z. z. o zverejňovaní predbežných oznámení, oznámení o vyhlásení metód verejného obstarávania, súťažných podkladov a výsledkov verejného obstarávania
722/2002 Z. z.Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie o obsahu predbežného oznámenia, oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania, oznámenia o výsledku verejného obstarávania, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov a oznámenia o výsledku súťaže návrhov
723/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov
Dátum vyhlásenia: 24. decembra 2002 (čiastka 276/2002)
724/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a zákon č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok v znení zákona č. 439/2000 Z. z.
725/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na stredných školách v znení vyhlášky č. 437/2001 Z. z.
726/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly
727/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 27. decembra 2002 (čiastka 277/2002)
728/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník
Dátum vyhlásenia: 28. decembra 2002 (čiastka 278/2002)
729/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o uvádzaní bovinného somatotropného hormónu na trh
730/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany teliat
731/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu šírenia slintačky a krívačky
732/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o zozname zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné, a o výške zálohy za ne a o výške zálohy za zálohované opakovane použiteľné obaly
733/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 516/2001 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 337/2002 Z. z.
734/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania
c278-r1/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Národnej banky Slovenska č. 358/1999 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 28. decembra 2002 (čiastka 279/2002)
735/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných
736/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na ochranu nosníc
737/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 55/2002 Z. z., ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc
738/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti ousporiadaní, označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 2002 (čiastka 280/2002)
739/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri katastrofách, živelných pohromách a iných závažných nehodách
740/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
741/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania
742/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti opostupoch účtovania a rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky, príspevkové organizácie a niektoré iné právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie
743/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
744/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 11. novembra 1998 č. 57766, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších zmien
745/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje zdravotná spôsobilosť brancov na plnenie brannej povinnosti a podmienky zdravotnej klasifikácie odvedencov a vojakov na výkon povinnej vojenskej služby a jednotlivých vojenských odborností vojakov povinnej vojenskej služby
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 2002 (čiastka 281/2002)
746/2002 Z. z.Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o rozsahu regulácie cien pre regulovaný subjekt, ktorého distribúcia a dodávka elektriny odberateľom v roku t-1 bola nižšia ako 1 500 000 MWh, a pre regulovaný subjekt, ktorého preprava a rozvod zemného plynu odberateľom v roku t-1 bola nižšia ako 100 000 000 m3
747/2002 Z. z.Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o rozsahu regulácie cien za dodávku elektriny pre regulovaných odberateľov, distribúciu elektriny pre oprávnených odberateľov a poskytovanie systémových služieb
748/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o včasnom oznamovaní jadrovej havárie
749/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje spôsob a postup určenia zostatkovej ceny majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe klienta Štátnej pokladnice, ktorému vznikla povinnosť takýto majetok odpisovať
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 2002 (čiastka 282/2002)
750/2002 Z. z.Zákon o štátnom rozpočte na rok 2003
751/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos z 10. septembra 2002 č. 12475/2002-13, ktorým sa pre klientov Štátnej pokladnice ustanovuje limit zostatku peňažných prostriedkov v hotovosti v ustanovenom období
752/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 3. mája 2001 č. 787/2/2001-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca lieh a liehoviny v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. októbra 2002 č. 2800/2002-100
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 2002 (čiastka 283/2002)
753/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 559/2002 Z. z. o primeranosti vlastných zdrojov obchodníkov s cennými papiermi
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 2002 (čiastka 284/2002)
754/2002 Z. z.Rozhodnutie Poštového úradu o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien poštových služieb tuzemského styku
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 2002 (čiastka 285/2002)
755/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 2002 (čiastka 286/2002)
756/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
757/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmene článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong Čínskej ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 2002 (čiastka 287/2002)
758/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Dohody o prístupe Chorvátskej republiky k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode
759/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Doplnkového protokolu č. 12 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 2002 (čiastka 288/2002)
760/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 1/2002 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou o zmene Protokolu 3 týkajúceho sa definície pojmu „pôvodné výrobky" a metód administratívnej spolupráce
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 2002 (čiastka 289/2002)
761/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnom uznávaní výsledkov laboratórnych skúšok poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov