Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovChronologický register ► Ročník 1998

Ročník 1998

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov

Január 1998

Február 1998

Marec 1998

Apríl 1998

Máj 1998

Jún 1998

Júl 1998

August 1998

September 1998

Október 1998

November 1998

December 1998

Január 1998Február 1998Marec 1998Apríl 1998Máj 1998Jún 1998Júl 1998August 1998September 1998Október 1998November 1998December 1998

Január 1998

Dátum vyhlásenia: 1. januára 1998 (čiastka 1/1998)
1/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
2/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 43/1992 Zb. o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci v znení neskorších predpisov
3/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa v usmerňovaní miezd v roku 1998 upravujú kvalitatívne ukazovatele, primeranosť prírastku miezd ku kvalitatívnym ukazovateľom, výška regulačného odvodu, údaje na jeho výpočet, splatnosť odvodu, spôsob jeho úhrady a hodnotené obdobie
4/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o oslobodení nepeňažného vkladu od dovozného cla
5/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. o oslobodení tovaru od dovozného cla v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 122/1995 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 1. januára 1998 (čiastka 2/1998)
6/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 14. januára 1998 (čiastka 3/1998)
7/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o rigoróznych skúškach a obhajobách rigoróznych prác
8/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 222/1997 Z. z. o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí
9/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 1996 č. 65/355/1996, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre banky a opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 1996 č. 65/356/1996, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky bánk a minimálny rozsah údajov z nej určený na zverejnenie
10/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 16. januára 1998 (čiastka 4/1998)
11/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
12/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov
13/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 23. januára 1998 (čiastka 5/1998)
14/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov
15/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb
Dátum vyhlásenia: 27. januára 1998 (čiastka 6/1998)
16/1998 Z. z.Opatrenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
c6-r1/1998 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 3/1998 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 29. januára 1998 (čiastka 7/1998)
17/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o uľahčení medzinárodného obehu obrazových a zvukových materiálov vzdelávacieho, vedeckého a kultúrneho charakteru
18/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o dovoze materiálov vzdelávacieho, vedeckého či kultúrneho charakteru
19/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu k Dohode o dovoze materiálov vzdelávacieho, vedeckého či kultúrneho charakteru
Dátum vyhlásenia: 30. januára 1998 (čiastka 8/1998)
20/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o povinnom výtlačku periodickej publikácie a neperiodickej publikácie v elektronickej forme
21/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 493/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 358/1996 Z. z.
22/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Pracovnej dohody medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Talianskej republiky podľa ustanovení o výmene informácií vyplývajúcich zo Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Talianskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a o zabránení daňovému úniku
23/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Pracovnej dohody medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Talianskej republiky o vykonávaní simultánnej daňovej kontroly podľa ustanovení článku 26 o výmene informácií Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Talianskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a o zabránení daňovému úniku
24/1998 Z. z.Opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Dátum vyhlásenia: 31. januára 1998 (čiastka 9/1998)
25/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o súkromných bezpečnostných službách

Február 1998

Dátum vyhlásenia: 6. februára 1998 (čiastka 10/1998)
26/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody doplňujúcej Stredoeurópsku dohodu o voľnom obchode
Dátum vyhlásenia: 6. februára 1998 (čiastka 11/1998)
27/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Doplnkového protokolu č. 3 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode
Dátum vyhlásenia: 10. februára 1998 (čiastka 12/1998)
28/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o doplnení a uľahčení vykonávania Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20. apríla 1959
29/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 4/97 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o zmene dodatku VIII prílohy II Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987
30/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 5/97 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o predĺžení platnosti zákazu celkovej záruky vydaného Rozhodnutím č. 1/96 a Rozhodnutím č. 2/96 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“
31/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku
Dátum vyhlásenia: 12. februára 1998 (čiastka 13/1998)
32/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o ratifikácii Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o trojstranných konzultáciách na podporu uplatňovania medzinárodných pracovných noriem č. 144 z roku 1976 Slovenskou republikou
Dátum vyhlásenia: 14. februára 1998 (čiastka 14/1998)
33/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 307/1997–100 z 18. februára 1997 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v znení výnosu č. 2582/1997–100 z 27. novembra 1997
34/1998 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 351/1996 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1997 v znení opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/1997 Z. z. a opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 310/1997 Z. z.
35/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa o doplnkovom dôchodkovom poistení a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 14. februára 1998 (čiastka 15/1998)
36/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky
37/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky
38/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Cyperskej republiky o dlhodobej hospodárskej, vedeckej, technickej a priemyselnej spoluprái
Dátum vyhlásenia: 18. februára 1998 (čiastka 16/1998)
39/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o oslobodení od cla pri dovoze tovaru, ktorým sa vysporiadava pohľadávka Slovenskej republiky
40/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave
41/1998 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23/1995 Z. z., ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 159/1995 Z. z., opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 212/1996 Z. z. a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 367/1996 Z. z.
42/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje použitie účtovnej sústavy niektorými účtovnými jednotkami
Dátum vyhlásenia: 21. februára 1998 (čiastka 17/1998)
43/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce
44/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky
45/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
46/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Dohovoru o naturalizácii medzi Československom a Spojenými štátmi americkými
47/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. decembra 1996 č. 4054/96-sekr. o spôsobe zisťovania a preukazovania platobnej schopnosti poisťovne
48/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 24. februára 1998 (čiastka 18/1998)
49/1998 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 5. februára 1998 o výklade čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v časti „Štátne orgány môžu konať... v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon"
50/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 100/1993 Z. z. o Obchodnom vestníku
51/1998 Z. z.Opatrenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Dátum vyhlásenia: 27. februára 1998 (čiastka 19/1998)
52/1998 Z. z.Zákon o ochrane osobných údajov v informačných systémoch

Marec 1998

Dátum vyhlásenia: 3. marca 1998 (čiastka 20/1998)
53/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej príprave inšpektorov ochrany zvierat
54/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach
Dátum vyhlásenia: 3. marca 1998 (čiastka 21/1998)
55/1998 Z. z.Rozhodnutie predsedu vlády Slovenskej republiky z 3. marca 1998 o amnestii
Dátum vyhlásenia: 3. marca 1998 (čiastka 22/1998)
56/1998 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky o udelení amnestie vo veciach priestupkov
Dátum vyhlásenia: 7. marca 1998 (čiastka 23/1998)
57/1998 Z. z.Zákon o Železničnej polícii
Dátum vyhlásenia: 7. marca 1998 (čiastka 24/1998)
58/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
59/1998 Z. z.Zákon o Slovenskej banskej komore
60/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
61/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonáva § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách
62/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonáva § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách
Dátum vyhlásenia: 11. marca 1998 (čiastka 25/1998)
63/1998 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 3. februára 1998 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia mesta Humenné č. 21/1995 z 26. septembra 1995 v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Humenné z 28. decembra 1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z.
64/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj
65/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 12. marca 1998 (čiastka 26/1998)
66/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy o základoch vzťahov a spolupráci medzi Slovenskou republikou a Uzbeckou republikou
67/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín
68/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci v oblasti dopravy
Dátum vyhlásenia: 18. marca 1998 (čiastka 27/1998)
69/1998 Z. z.Zákon o Štátnom fonde životného prostredia
70/1998 Z. z.Zákon o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
71/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozdelení niektorých obcí, o zmene názvu obce Maršová a o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 180/1997 Z. z.
72/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v odvetviach baníctva
Dátum vyhlásenia: 21. marca 1998 (čiastka 28/1998)
73/1998 Z. z.Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
74/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Kazachstan o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci
75/1998 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje Číselník štatistických územných jednotiek Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 24. marca 1998 (čiastka 29/1998)
76/1998 Z. z.Zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 25. marca 1998 (čiastka 30/1998)
77/1998 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 24. februára 1998 vo veci vyslovenia nesúladu § 92 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky s Ústavou Slovenskej republiky
78/1998 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 24. februára 1998 vo veci vyslovenia nesúladu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre s Ústavou Slovenskej republiky
79/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3l4/l996 Z. z. o prokuratúre
Dátum vyhlásenia: 28. marca 1998 (čiastka 31/1998)
80/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
81/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy
82/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 197/1997 Z. z. o dovoznej prirážke v znení vyhlášky č. 339/1997 Z. z.
83/1998 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
84/1998 Z. z.Opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
85/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa určujú maximálne ceny nových výrobkov v zdravotníctve – 24. dodatok k prílohe č. Z-1/1996 k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. R-1/1996
86/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa určujú zmeny maximálnych cien niektorých výrobkov v zdravotníctve – 25. dodatok k prílohe č. Z-1/1996 k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. R-1/1996
87/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny
88/1998 Z. z.Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností, ktoré sú štátnym tajomstvom, a zoznam skutočností, ktoré sú služobným tajomstvom v rezorte Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 31. marca 1998 (čiastka 32/1998)
89/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov

Apríl 1998

Dátum vyhlásenia: 2. apríla 1998 (čiastka 33/1998)
90/1998 Z. z.Zákon o stavebných výrobkoch
Dátum vyhlásenia: 3. apríla 1998 (čiastka 34/1998)
91/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov
Dátum vyhlásenia: 3. apríla 1998 (čiastka 35/1998)
92/1998 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 3. marca 1998 vo veci vyslovenia nesúladu čl. I a čl. II zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 292/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky
93/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť
Dátum vyhlásenia: 9. apríla 1998 (čiastka 36/1998)
94/1998 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 150. výročia príchodu prvého parného vlaku na Slovensko
95/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o leteckej doprave
96/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa o doplnkovom dôchodkovom poistení a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 15. apríla 1998 (čiastka 37/1998)
97/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. mája 1994 č. 65/252/1994, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky bánk
98/1998 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú pre devízové miesta podmienky na vykonávanie niektorých obchodov s devízovými hodnotami
Dátum vyhlásenia: 16. apríla 1998 (čiastka 38/1998)
99/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Rozhodnutia č. 3/97 Asociačnej rady medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na strane druhej
100/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní Vyhlásenia o vzájomnosti zo strany Austrálie vo veciach uznávania a výkonu rozhodnutí o výživnom
101/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní Vyhlásenia o vzájomnosti zo strany Rakúska vo veciach uznávania a výkonu rozhodnutí o výživnom
102/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní Vyhlásenia o vzájomnosti zo strany Spojených štátov amerických vo veciach uznávania a výkonu rozhodnutí o výživnom
103/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní Vyhlásenia o vzájomnosti zo strany Spolkovej republiky Nemecko vo veciach uznávania a výkonu rozhodnutí o výživnom
104/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o kŕmnych surovinách na výrobu kŕmnych zmesí a o hospodárskych krmivách
105/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú požiadavky na technologické zariadenia a technologické postupy na výrobu kŕmnych zmesí, ktoré sa neoverujú, ukazovatele výživnej hodnoty a použiteľnosti kŕmnych zmesí, ich bližšie hodnotenie a podmienky uvádzania do obehu
106/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie doplnkových látok do obehu, na ich zloženie, skúšanie a hodnotenie a bližšie požiadavky biologického overovania krmív
107/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
108/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 18. apríla 1998 (čiastka 39/1998)
109/1998 Z. z.Úplné znenie zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
c39-r1/1998 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 80/1998 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
Dátum vyhlásenia: 22. apríla 1998 (čiastka 40/1998)
110/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o vzájomnej spolupráci v oblasti vedy, vzdelávania, kultúry a športu
111/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu
112/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtovný výkaz pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce
c40-r1/1998 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 73/1998 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 23. apríla 1998 (čiastka 41/1998)
113/1998 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 299/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú číselníky územných jednotiek Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 29. apríla 1998 (čiastka 42/1998)
114/1998 Z. z.Zákon o sociálnom zabezpečení vojakov
115/1998 Z. z.Zákon o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty
116/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1996 Z. z. o audiovízii
117/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.
118/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o úradnom odbere vzoriek a o laboratórnom skúšaní a hodnotení krmív
Dátum vyhlásenia: 30. apríla 1998 (čiastka 43/1998)
119/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 639/1992 Zb. o výpočte preddavku na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov na mesačné obdobie v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 327/1993 Z. z.
120/1998 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška percenta a obdobie, za ktoré sa bude upravovať náhrada za stratu na zárobku po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania
121/1998 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vydávaní a správe platobného prostriedku elektronickej peňaženky
122/1998 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky
123/1998 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 10. októbra 1997 č. 10, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska

Máj 1998

Dátum vyhlásenia: 8. mája 1998 (čiastka 44/1998)
124/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov a mení sa Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
125/1998 Z. z.Zákon o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok
126/1998 Z. z.Zákon o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov
127/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku
128/1998 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Štatistického úradu Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Dátum vyhlásenia: 8. mája 1998 (čiastka 45/1998)
129/1998 Z. z.Zákon o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
130/1998 Z. z.Zákon o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.
131/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o spolupráci v oblasti vedy, vzdelávania a kultúry
Dátum vyhlásenia: 13. mája 1998 (čiastka 46/1998)
132/1998 Z. z.Zákon o zvýšení dôchodkov v roku 1998, o úprave dôchodkov priznaných v roku 1999 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia
133/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1993 Z. z.
134/1998 Z. z.Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív
Dátum vyhlásenia: 14. mája 1998 (čiastka 47/1998)
135/1998 Z. z.Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
136/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou spolkovou radou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
Dátum vyhlásenia: 15. mája 1998 (čiastka 48/1998)
137/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z.
138/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávia o spolupráci v oblasti vzdelávania, kultúry a športu
Dátum vyhlásenia: 21. mája 1998 (čiastka 49/1998)
139/1998 Z. z.Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
140/1998 Z. z.Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame
Dátum vyhlásenia: 23. mája 1998 (čiastka 50/1998)
141/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy a športu
142/1998 Z. z.Opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
c50-r1/1998 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 129/1998 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 23. mája 1998 (čiastka 51/1998)
143/1998 Z. z.Zákon o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dátum vyhlásenia: 27. mája 1998 (čiastka 52/1998)
144/1998 Z. z.Zákon o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov
145/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o požiadavkách na spôsob zberu hrozna tokajských odrôd, na postup výroby tokajských vín a na ich zloženie
146/1998 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného
c52-r1/1998 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 101/1998 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 27. mája 1998 (čiastka 53/1998)
147/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb.
148/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa o doplnkovom dôchodkovom poistení a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
c53-r1/1998 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 103/1998 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 28. mája 1998 (čiastka 54/1998)
149/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Trenčiansky kraj
150/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o preskúšavaní a zatrieďovaní vína a o štátnej kontrolnej známke
151/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 18. februára 1997 č. 307/1997-100 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v znení výnosu z 27. novembra 1997 č. 2582/1997-100 a výnosu z 28. januára 1998 č. 116/1998-100
Dátum vyhlásenia: 29. mája 1998 (čiastka 55/1998)
152/1998 Z. z.Zákon o sťažnostiach
153/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva § 5 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb.
Dátum vyhlásenia: 30. mája 1998 (čiastka 56/1998)
154/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o sprievodných dokladoch pri preprave vína a vinárskych výrobkov
155/1998 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe, forme a postupe pri registrácii informačného systému obsahujúceho osobné údaje
Dátum vyhlásenia: 30. mája 1998 (čiastka 57/1998)
156/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 201/1996 Z. z.
157/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Jún 1998

Dátum vyhlásenia: 1. júna 1998 (čiastka 58/1998)
158/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z.
159/1998 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Dátum vyhlásenia: 4. júna 1998 (čiastka 59/1998)
160/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín
Dátum vyhlásenia: 5. júna 1998 (čiastka 60/1998)
161/1998 Z. z.Zákon o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
162/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 379/1996 Z. z. o Fonde na podporu zahraničného obchodu
163/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dodatkového protokolu k Európskej dohode zakladajúcej pridruženie medzi Slovenskou republikou na jednej strane a Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane druhej
164/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o použití prostriedkov osobitného účtu štátneho rozpočtu na krytie výdavkov spojených so správou daní a ciel a s kontrolou rozpočtovej a cenovej disciplíny
Dátum vyhlásenia: 10. júna 1998 (čiastka 61/1998)
165/1998 Z. z.Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001
166/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov
167/1998 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 6. mája 1998 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Horné Obdokovce č. 3/1996 z 26. apríla 1996, ktorým sa vyhlasujú byty vo vlastníctve obce za služobné s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami
Dátum vyhlásenia: 11. júna 1998 (čiastka 62/1998)
168/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii
Dátum vyhlásenia: 12. júna 1998 (čiastka 63/1998)
169/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
170/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov
171/1998 Z. z.Zákon o prístupe k informáciám o životnom prostredí
172/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.
173/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. z.
174/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 93/1996 Z. z. o rozsahu a spôsobe vrátenia dane z pridanej hodnoty osobám iných štátov, ktoré požívajú výhody podľa medzinárodných zmlúv
175/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
176/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
177/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 12. júna 1998 (čiastka 64/1998)
178/1998 Z. z.Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
179/1998 Z. z.Zákon o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
180/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zriadení a vybudovaní diaľničného hraničného priechodu na spoločnej štátnej hranici
Dátum vyhlásenia: 13. júna 1998 (čiastka 65/1998)
181/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Turkmenistanu o leteckej doprave
182/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci a vzájomnej pomoci v colníctve
Dátum vyhlásenia: 13. júna 1998 (čiastka 66/1998)
183/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Trnavský kraj
184/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 123/1997 Z. z. o označovaní spotrebiteľského balenia liehu kontrolnou páskou
Dátum vyhlásenia: 16. júna 1998 (čiastka 67/1998)
185/1998 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 150. výročia vzniku prvej Slovenskej národnej rady a vypuknutia slovenského povstania v roku 1848
186/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa o doplnkovom dôchodkovom poistení a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 18. júna 1998 (čiastka 68/1998)
187/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Dátum vyhlásenia: 19. júna 1998 (čiastka 69/1998)
188/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Nitriansky kraj
189/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojených štátov amerických o vzájomnej pomoci medzi ich colnými správami
Dátum vyhlásenia: 19. júna 1998 (čiastka 70/1998)
190/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce a o zmene niektorých zákonov
191/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o psychologických vyšetreniach žiadateľov o oprávnenie vykonávať výcvik vodičov
Dátum vyhlásenia: 23. júna 1998 (čiastka 71/1998)
192/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach oslobodenia novovzniknutých daňových subjektov od dane z príjmov právnických osôb
193/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb
Dátum vyhlásenia: 24. júna 1998 (čiastka 72/1998)
194/1998 Z. z.Zákon o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 25. júna 1998 (čiastka 73/1998)
195/1998 Z. z.Zákon o sociálnej pomoci
196/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení neskorších predpisov
197/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
Dátum vyhlásenia: 26. júna 1998 (čiastka 74/1998)
198/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci
c74-r1/1998 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 124/1998 Z. z.
c74-r2/1998 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 143/1998 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 26. júna 1998 (čiastka 75/1998)
199/1998 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 30. júna 1998 (čiastka 76/1998)
200/1998 Z. z.Zákon o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
201/1998 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 16. júna 1998 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/1994 zo 6. septembra 1994 v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 1/1995 zo 14. februára 1995 o vydávaní záväzného stanoviska k začatiu, rozšíreniu a zmene podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb podnikajúcich na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s Ústavou Slovenskej republiky a so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
202/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kazachstanskej republiky o vzájomných bezvízových cestách držiteľov diplomatických alebo služobných pasov
203/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
c76-r1/1998 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 196/1998 Z. z.

Júl 1998

Dátum vyhlásenia: 1. júla 1998 (čiastka 77/1998)
204/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výpočtu sumy príspevku do Fondu na podporu zahraničného obchodu a o spôsobe jeho úhrady
Dátum vyhlásenia: 3. júla 1998 (čiastka 78/1998)
205/1998 Z. z.Opatrenie Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
206/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom sociálneho zabezpečenia Maďarskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
207/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov
208/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
Dátum vyhlásenia: 3. júla 1998 (čiastka 79/1998)
209/1998 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 28. mája 1998 vo veci súladu § 6 ods. 1 písm. i) a časti § 10 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov s čl. 25 ods. 2 v spojení s čl. 12 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky
210/1998 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie pôsobiť ako banka, minimálna výška peňažného vkladu do základného imania banky a spôsob preukazovania splnenia podmienok, na ktoré je viazené povolenie pôsobiť ako banka
211/1998 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku zahraničnej banky a minimálna výška trvale poskytnutých finančných prostriedkov zahraničnou bankou svojej pobočke na území Slovenskej republiky a spôsob preukazovania splnenia podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku zahraničnej banky
212/1998 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas a podmienky na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 16 ods. 1 zákona o bankách
213/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 7. júla 1998 (čiastka 80/1998)
214/1998 Z. z.Rozhodnutie predsedu vlády Slovenskej republiky zo 7. júla 1998 o amnestii
Dátum vyhlásenia: 9. júla 1998 (čiastka 81/1998)
215/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o práve ochrannej známky
Dátum vyhlásenia: 10. júla 1998 (čiastka 82/1998)
216/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Prešovský kraj
Dátum vyhlásenia: 11. júla 1998 (čiastka 83/1998)
217/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 91/1996 Z. z. o štátnych zárukách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 183/1996 Z. z.
218/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú niektoré podrobnosti o dokumentácii ochrany prírody a krajiny
219/1998 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – Spišský hrad a kultúrne pamiatky jeho okolia
220/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa účtová osnova a postupy účtovania pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce
Dátum vyhlásenia: 16. júla 1998 (čiastka 84/1998)
221/1998 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 24. júna 1998 vo veci vyslovenia nesúladu § 24 ods. 9 písm. a) až e) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky
222/1998 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 24. júna 1998 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 366 ods. 2 a ustanovenia § 367 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 18. júla 1998 (čiastka 85/1998)
223/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Žilinský kraj
Dátum vyhlásenia: 23. júla 1998 (čiastka 86/1998)
224/1998 Z. z.Zákon o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín
225/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a dopĺňajú sa ďalšie zákony
226/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/1997 Z. z. o habilitácii docentov a o vymenúvaní profesorov
227/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o príspevku na úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímania uchádzačov na vysokoškolské štúdium
228/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov
229/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o zriadení, zložení a činnosti akreditačnej komisie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry a o vydávaní potvrdení o akreditácii
Dátum vyhlásenia: 23. júla 1998 (čiastka 87/1998)
230/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o chove hospodárskych zvierat a o usmrcovaní jatočných zvierat
Dátum vyhlásenia: 25. júla 1998 (čiastka 88/1998)
231/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o chove spoločenských zvierat, divých zvierat a nebezpečných živočíchov a o ochrane pokusných zvierat
232/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 133/1994 Z. z. o inšpekčných knihách
Dátum vyhlásenia: 28. júla 1998 (čiastka 89/1998)
233/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dátum vyhlásenia: 30. júla 1998 (čiastka 90/1998)
234/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov
235/1998 Z. z.Zákon o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony
236/1998 Z. z.Zákon o zaopatrovacom príspevku
Dátum vyhlásenia: 30. júla 1998 (čiastka 91/1998)
237/1998 Z. z.Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady
Dátum vyhlásenia: 30. júla 1998 (čiastka 92/1998)
238/1998 Z. z.Zákon o príspevku na pohreb
239/1998 Z. z.Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní
Dátum vyhlásenia: 30. júla 1998 (čiastka 93/1998)
240/1998 Z. z.Zákon o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov
241/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
242/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
243/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Doplnku č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci uzavretej 16. mája 1995

August 1998

Dátum vyhlásenia: 5. augusta 1998 (čiastka 94/1998)
244/1998 Z. z.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.
245/1998 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Dátum vyhlásenia: 6. augusta 1998 (čiastka 95/1998)
246/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
247/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
248/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatkov
249/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
250/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatkov
251/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatkov
252/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatkov
Dátum vyhlásenia: 11. augusta 1998 (čiastka 96/1998)
253/1998 Z. z.Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
254/1998 Z. z.Zákon o verejných prácach
255/1998 Z. z.Zákon o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi
256/1998 Z. z.Zákon o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov
257/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o podmienkach získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry
258/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania Ukrajiny o spolupráci a výmenách v oblasti vzdelávania na roky 1998 – 2000
259/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom všeobecného a odborného vzdelávania Ruskej federácie o spolupráci a výmenách v oblasti vzdelávania na roky 1998 – 2000
260/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 13. augusta 1998 (čiastka 97/1998)
261/1998 Z. z.Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva
Dátum vyhlásenia: 18. augusta 1998 (čiastka 98/1998)
262/1998 Z. z.Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
Dátum vyhlásenia: 18. augusta 1998 (čiastka 99/1998)
263/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj
Dátum vyhlásenia: 19. augusta 1998 (čiastka 100/1998)
264/1998 Z. z.Rozhodnutie vlády Slovenskej republiky, vykonávajúcej niektoré oprávnenia prezidenta Slovenskej republiky, z 18. augusta 1998 o vyhlásení referenda
Dátum vyhlásenia: 25. augusta 1998 (čiastka 101/1998)
265/1998 Z. z.Zákon o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti
266/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou spolkovou radou o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti
Dátum vyhlásenia: 26. augusta 1998 (čiastka 102/1998)
267/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok
Dátum vyhlásenia: 28. augusta 1998 (čiastka 103/1998)
268/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 27/1995 Z. z. o zabezpečovaní organizovania jednotiek civilnej ochrany
269/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 75/1995 Z. z. o zabezpečovaní evakuácie
270/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o vzájomnej pomoci v colných otázkach
271/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtovný výkaz a rozsah údajov na zverejnenie z účtovnej závierky pre nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva
272/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje obsah zverejňovaných údajov zo súvahy a výkazu ziskov a strát pre nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby účtujúce v sústave podvojného účtovníctva
Dátum vyhlásenia: 28. augusta 1998 (čiastka 104/1998)
273/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o úhradách za sprístupnenie informácií o životnom prostredí

September 1998

Dátum vyhlásenia: 10. septembra 1998 (čiastka 105/1998)
274/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na správnu výrobnú prax a správnu veľkodistribučnú prax
275/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o farmaceutickom skúšaní a toxikologicko-farmakologickom skúšaní
276/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
c105-r1/1998 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 230/1998 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 12. septembra 1998 (čiastka 106/1998)
277/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov v znení neskorších predpisov
278/1998 Z. z.Úplné znenie zákona č. 21/1992 Zb. o bankách
Dátum vyhlásenia: 12. septembra 1998 (čiastka 107/1998)
279/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o sociálnom zabezpečení
280/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Správnej dohody o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o sociálnom zabezpečení
Dátum vyhlásenia: 17. septembra 1998 (čiastka 108/1998)
281/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Košický kraj
Dátum vyhlásenia: 19. septembra 1998 (čiastka 109/1998)
282/1998 Z. z.Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre
283/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
284/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 24. septembra 1998 (čiastka 110/1998)
285/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o obaloch na víno a o označovaní vína
286/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 121/1987 Zb. o zabezpečovaní zdravotnej nezávadnosti živočíšnych produktov
287/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o vzájomnom zamestnávaní občanov
Dátum vyhlásenia: 25. septembra 1998 (čiastka 111/1998)
288/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kubánskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií
289/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
290/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
291/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
292/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatkov
293/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
294/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 30. septembra 1998 (čiastka 112/1998)
295/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 197/1997 Z. z. o dovoznej prirážke v znení neskorších predpisov
296/1998 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí
297/1998 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na nadobudnutie akcií alebo podielových účastí na právnickej osobe, ktorá nie je bankou, a podmienky na udelenie predchádzajúceho súhlasu
298/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R–1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov

Október 1998

Dátum vyhlásenia: 3. októbra 1998 (čiastka 113/1998)
299/1998 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia narodenia Jána Smreka
300/1998 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 5 000 Sk s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – Spišský hrad a kultúrne pamiatky jeho okolia
301/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí príslušníkov Policajného zboru
Dátum vyhlásenia: 7. októbra 1998 (čiastka 114/1998)
302/1998 Z. z.Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
c114-r1/1998 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 216/1998 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 8. októbra 1998 (čiastka 115/1998)
303/1998 Z. z.Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti
Dátum vyhlásenia: 9. októbra 1998 (čiastka 116/1998)
304/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o úvodnom projekte náhrady fosílnych palív biomasou v zmysle spoločného plnenia záväzkov podľa Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy
305/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Alžírskej demokratickej a ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických alebo služobných pasov
306/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa určujú maximálne ceny nových výrobkov v zdravotníctve – 26. dodatok k prílohe č. Z-1/1996 k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996
Dátum vyhlásenia: 9. októbra 1998 (čiastka 117/1998)
307/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou o sociálnom zabezpečení
308/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Správnej dohody o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou o sociálnom zabezpečení
Dátum vyhlásenia: 15. októbra 1998 (čiastka 118/1998)
309/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Portugalskej republiky v oblasti kultúry, vzdelávania a vedy na obdobie rokov 1998, 1999 a 2000
310/1998 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 328/1997 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1998
Dátum vyhlásenia: 17. októbra 1998 (čiastka 119/1998)
311/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 193/1998 Z. z.
312/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o vzájomnej administratívnej pomoci colných správ
313/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 22. októbra 1998 (čiastka 120/1998)
314/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany
315/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydávajú zoznamy prác a pracovísk zakázaných ženám, tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a mladistvým
316/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí, osobných ochranných pracovných prostriedkov a ďalšieho materiálu nevyhnutného na výkon štátnej služby príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
317/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 23. októbra 1998 (čiastka 121/1998)
318/1998 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 15. októbra 1998 vo veci vyslovenia nesúladu zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 23. októbra 1998 (čiastka 122/1998)
319/1998 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 15. októbra 1998 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 83 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch s Ústavou Slovenskej republiky a s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení protokolov č. 3, 5 a 8
320/1998 Z. z.Oznámenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vyhlasujú štandardy pre štátny informačný systém
Dátum vyhlásenia: 29. októbra 1998 (čiastka 123/1998)
321/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 18. februára 1997 č. 307/1997-100 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v znení výnosu z 27. novembra 1997 č. 2582/1997-100, výnosu z 28. januára 1998 č. 116/1998-100 a výnosu zo 14. mája 1998 č. 847/1998-100
322/1998 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o zriadenie zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie a podmienky na jeho prevádzku
323/1998 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o devízovej pozícii bánk a pobočiek zahraničných bánk na menové účely
324/1998 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 17. apríla 1998 č. 3/1998, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky
325/1998 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podmienky na obchodovanie s peňažnými prostriedkami v cudzej mene vykonávané bankami na vnútornom devízovom trhu
326/1998 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup devízových miest pri uskutočňovaní platieb do zahraničia a voči cudzozemcom
Dátum vyhlásenia: 30. októbra 1998 (čiastka 124/1998)
327/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
328/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov

November 1998

Dátum vyhlásenia: 3. novembra 1998 (čiastka 125/1998)
329/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Európskej sociálnej charte
Dátum vyhlásenia: 3. novembra 1998 (čiastka 126/1998)
330/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Dodatkovom protokole k Európskej sociálnej charte
Dátum vyhlásenia: 5. novembra 1998 (čiastka 127/1998)
331/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a mení Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
332/1998 Z. z.Ústavný zákon o predĺžení volebného obdobia orgánov samosprávy obcí zvolených vo voľbách v roku 1994
Dátum vyhlásenia: 6. novembra 1998 (čiastka 128/1998)
333/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 6. novembra 1998 (čiastka 129/1998)
334/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 9. novembra 1998 (čiastka 130/1998)
335/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov
336/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 11. novembra 1998 (čiastka 131/1998)
337/1998 Z. z.Zákon o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
338/1998 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Tatranský národný park
Dátum vyhlásenia: 12. novembra 1998 (čiastka 132/1998)
339/1998 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Zoznam vybraných výrobkov a služieb v pôdohospodárstve
Dátum vyhlásenia: 13. novembra 1998 (čiastka 133/1998)
340/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Dohovore Medzinárodnej organizácie práce o zrušení nútenej práce č. 105 z roku 1957
Dátum vyhlásenia: 13. novembra 1998 (čiastka 134/1998)
341/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Dohovore Medzinárodnej organizácie práce o minimálnom veku na prijatie do zamestnania č. 138 z roku 1973 a o vypovedaní Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o určení minimálneho veku detí na prijatie do zamestnania v priemysle č. 5 z roku 1919, Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o veku detí na prijatie do zamestnania v poľnohospodárstve č. 10 z roku 1921 a Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o minimálnom veku na prijatie do zamestnania pod zemou v baniach č. 123 z roku 1965
Dátum vyhlásenia: 16. novembra 1998 (čiastka 135/1998)
342/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o odbornej správe múzejných zbierkových predmetov a galerijných zbierkových predmetov
343/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Kodanskom dodatku k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu
344/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Protokole k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 o ďalšom znižovaní emisií síry
Dátum vyhlásenia: 17. novembra 1998 (čiastka 136/1998)
345/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k protokolu k tejto dohode
Dátum vyhlásenia: 18. novembra 1998 (čiastka 137/1998)
346/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmenách Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
Dátum vyhlásenia: 19. novembra 1998 (čiastka 138/1998)
347/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 300/1996 Z. z. o zabezpečovaní ochrany obyvateľstva pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácii s nebezpečnými škodlivinami
348/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zabezpečovaní technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany
349/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z. o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany
350/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca tabakové výrobky
Dátum vyhlásenia: 19. novembra 1998 (čiastka 139/1998)
351/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Helénskej republiky o hospodárskej a technickej spolupráci
352/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej pomoci v colných otázkach
353/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov
354/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov
355/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov platných cestovných dokladov
356/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 9. decembra 1997 č. 95/1997, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 24. novembra 1998 (čiastka 140/1998)
357/1998 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 3. novembra 1998 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia mesta Pezinok č. 6/97 z 11. septembra 1997 o podmienkach dovozu odpadu na územie mesta s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 238/1991 Zb. o odpadoch v znení neskorších predpisov a so zákonom Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve v znení neskorších predpisov
358/1998 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska
359/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. novembra 1993 č. 65/277/1993, ktorým sa ustanovuje obsah prílohy tvoriacej súčasť účtovnej závierky podnikateľov a zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. októbra 1997 č. 3358/97–sekr., ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. novembra 1993 č. 65/277/1993, ktorým sa ustanovuje obsah prílohy tvoriacej súčasť účtovnej závierky podnikateľov a zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 1994 č. 65/506/1994, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. novembra 1993 č. 65/277/1993, ktorým sa ustanovuje obsah prílohy tvoriacej súčasť účtovnej závierky podnikateľov
360/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre poisťovne
361/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky poisťovní a minimálny rozsah údajov z nej určený na zverejnenie
362/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov
c140-r1/1998 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 341/1998 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 24. novembra 1998 (čiastka 141/1998)
363/1998 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného
Dátum vyhlásenia: 27. novembra 1998 (čiastka 142/1998)
364/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností v znení neskorších predpisov
365/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 30. novembra 1998 (čiastka 143/1998)
366/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, výučbe a rozsahu skúšky z odbornej spôsobilosti, zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a o osvedčeniach o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetických odvetviach
367/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadostí o udelenie licencie na podnikanie v energetických odvetviach

December 1998

Dátum vyhlásenia: 1. decembra 1998 (čiastka 144/1998)
368/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu údajov, postupe pri ich poskytovaní a o spôsobe kontroly údajov pre výkon štátnej regulácie v energetických odvetviach
369/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a určovaní zdravotnej klasifikácie osoby na výkon vojenskej služby
370/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe
Dátum vyhlásenia: 3. decembra 1998 (čiastka 145/1998)
371/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe k Štatútu Medzinárodného centra pre genetické inžinierstvo a biotechnológie
Dátum vyhlásenia: 5. decembra 1998 (čiastka 146/1998)
372/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 122/1994 Z. z. o výške odmeny, o spôsobe úhrady a výplaty odmeny a náhrad členom volebných komisií
373/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci pri katastrofách
374/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
Dátum vyhlásenia: 8. decembra 1998 (čiastka 147/1998)
375/1998 Z. z.Rozhodnutie predsedu vlády Slovenskej republiky z 8. decembra 1998 o amnestii
Dátum vyhlásenia: 8. decembra 1998 (čiastka 148/1998)
376/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 375/1997 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1998
Dátum vyhlásenia: 8. decembra 1998 (čiastka 149/1998)
377/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 15. decembra 1998 (čiastka 150/1998)
378/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže
379/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 17. decembra 1998 (čiastka 151/1998)
380/1998 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1999
Dátum vyhlásenia: 18. decembra 1998 (čiastka 152/1998)
381/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zo 4. októbra 1996 č. 5680/M-96, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
382/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 28. júla 1997 č. 4/1997 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v odvetviach baníctva
Dátum vyhlásenia: 18. decembra 1998 (čiastka 153/1998)
383/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 173/1995 Z. z. o zabezpečovaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác
384/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu
385/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Programom Organizácie Spojených národov pre rozvoj (UNDP)
386/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 19. decembra 1998 (čiastka 154/1998)
387/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 3/1998 Z. z., ktorým sa v usmerňovaní miezd v roku 1998 upravujú kvalitatívne ukazovatele, primeranosť prírastku miezd ku kvalitatívnym ukazovateľom, výška regulačného odvodu, údaje na jeho výpočet, splatnosť odvodu, spôsob jeho úhrady a hodnotené obdobie
Dátum vyhlásenia: 22. decembra 1998 (čiastka 155/1998)
388/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník
Dátum vyhlásenia: 23. decembra 1998 (čiastka 156/1998)
389/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci
390/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o vytvorení a podmienkach pôsobenia kultúrnych stredísk
391/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. augusta 1994 č. 65/396/1994, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva pre fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť, pokiaľ preukazujú na daňové účely výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov
Dátum vyhlásenia: 29. decembra 1998 (čiastka 157/1998)
392/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach
Dátum vyhlásenia: 29. decembra 1998 (čiastka 158/1998)
393/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení neskorších predpisov
394/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov
395/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
396/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov
397/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
398/1998 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 17. novembra 1998 vo veci vyslovenia nesúladu § 13 ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov s Ústavou Slovenskej republiky
399/1998 Z. z.Oznámenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydávajú zoznamy skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a služobného tajomstva v pôsobnosti Štatistického úradu Slovenskej republiky
400/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1998 (čiastka 159/1998)
401/1998 Z. z.Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
402/1998 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 388/1997 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam vybraných priemyselných výrobkov
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1998 (čiastka 160/1998)
403/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zmene názvu obce Starý Smokovec a o zmene nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov
404/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov
405/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 1998 (čiastka 161/1998)
406/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov
407/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 198/1998 Z. z. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 1998 (čiastka 162/1998)
408/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. decembra 1995 č. 41/928/1995 o postupe a spôsobe otvárania rozpočtových limitov výdavkov a o tvorbe a použití fondu reprodukcie a použití rezervného fondu v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. februára 1996 č. 41/59/1996, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. júna 1997 č. 28 145/1996/41
409/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov