Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovChronologický register ► Ročník 1997

Ročník 1997

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov

Január 1997

Február 1997

Marec 1997

Apríl 1997

Máj 1997

Jún 1997

Júl 1997

August 1997

September 1997

Október 1997

November 1997

December 1997

Január 1997Február 1997Marec 1997Apríl 1997Máj 1997Jún 1997Júl 1997August 1997September 1997Október 1997November 1997December 1997

Január 1997

Dátum vyhlásenia: 8. januára 1997 (čiastka 1/1997)
1/1997 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
2/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny
3/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávia o spolupráci v oblasti obchodu a hospodárskych vzťahov
c1-r1/1997 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 300/1996 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 11. januára 1997 (čiastka 2/1997)
4/1997 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 7. novembra 1996 vo veci vyslovenia nesúladu čl. I bodu 5, a to § 2b ods. 7, a čl. III zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1994 Z. z., zákon č. 92/1949 Zb. Branný zákon v znení neskorších predpisov a zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky
5/1997 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 150. výročia narodenia Svetozára Hurbana Vajanského
6/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Azerbajdžanskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov
7/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Arménskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov
8/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky
9/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 15. januára 1997 (čiastka 3/1997)
10/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o vydávaní z 13. decembra 1957
Dátum vyhlásenia: 15. januára 1997 (čiastka 4/1997)
11/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Druhého dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o vydávaní z 13. decembra 1957
Dátum vyhlásenia: 15. januára 1997 (čiastka 5/1997)
12/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20. apríla 1959
Dátum vyhlásenia: 15. januára 1997 (čiastka 6/1997)
13/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o spôsobe vykonávania kontroly dovážaných rastlín, rastlinných produktov alebo predmetov a o miestach na vykonávanie tejto kontroly
14/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o železničnej doprave cez štátne hranice
15/1997 Z. z.Oznámenie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 28. januára 1997 (čiastka 7/1997)
16/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska o registri hypoték a činnosti hypotekárneho správcu
17/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o spôsobe zisťovania a preukazovania platobnej schopnosti poisťovne
18/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú zmeny maximálnych cien výrobkov v zdravotníctve – 10. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996
Dátum vyhlásenia: 29. januára 1997 (čiastka 8/1997)
19/1997 Z. z.Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 18. decembra 1996 č. 519 o schválení legislatívnych pravidiel tvorby zákonov
20/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
21/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o medzinárodnej cestnej osobnej doprave
22/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Slovenskou akadémiou vied a Ministerstvom kultúry, Ministerstvom zahraničných vecí, Ministerstvom školstva, Ministerstvom mládeže a Ministerstvom športu Luxemburského veľkovojvodstva na roky 1997, 1998 a 1999
Dátum vyhlásenia: 30. januára 1997 (čiastka 9/1997)
23/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 101/1996 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 158/1996 Z. z.
24/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú maximálne ceny nových výrobkov v zdravotníctve – 11. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z–1/1996
Dátum vyhlásenia: 31. januára 1997 (čiastka 10/1997)
25/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 166/1994 Z. z. o kategorizácii územia Slovenskej republiky

Február 1997

Dátum vyhlásenia: 6. februára 1997 (čiastka 11/1997)
26/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Republikou Tadžikistan o podpore a vzájomnej ochrane investícií
27/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
28/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Dátum vyhlásenia: 12. februára 1997 (čiastka 12/1997)
29/1997 Z. z.Úplné znenie zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách
30/1997 Z. z.Úplné znenie zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách
Dátum vyhlásenia: 12. februára 1997 (čiastka 13/1997)
31/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
32/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
33/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
c13-r1/1997 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 14. februára 1997 (čiastka 14/1997)
34/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu 1990 z 20. decembra 1990 o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980
Dátum vyhlásenia: 19. februára 1997 (čiastka 15/1997)
35/1997 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k zásadám na uplatňovanie niektorých ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
36/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu
37/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 19. februára 1997 (čiastka 16/1997)
38/1997 Z. z.Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike
39/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti rezortu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 20. februára 1997 (čiastka 17/1997)
40/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú štandardy pre minimálne personálne a materiálno-technické vybavenie niektorých druhov zdravotníckych zariadení
Dátum vyhlásenia: 20. februára 1997 (čiastka 18/1997)
41/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o zisťovaní množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok a údajov o dodržaní určených limitov znečisťovania
Dátum vyhlásenia: 21. februára 1997 (čiastka 19/1997)
42/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 4/96 Zmiešaného výboru EHS-EZVO „Spoločný tranzitný režim" o zmene príloh I, II a III Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime
43/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 5/96 Zmiešaného výboru EHS-EZVO „Spoločný tranzitný režim" o predĺžení platnosti zákazu celkovej záruky vydaného Rozhodnutím č. 1/96 a Rozhodnutím č. 2/96 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim"
44/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení a štátneho dozoru nad jadrovými materiálmi
45/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami
Dátum vyhlásenia: 22. februára 1997 (čiastka 20/1997)
46/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Košický región
47/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o Pieninskom národnom parku
48/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Dátum vyhlásenia: 22. februára 1997 (čiastka 21/1997)
49/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú oblasti lesov
Dátum vyhlásenia: 25. februára 1997 (čiastka 22/1997)
50/1997 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 4. februára 1997 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré mesto č. 3/1995 z 23. mája 1995 s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavným zákonom č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov
51/1997 Z. z.Opatrenie generálneho prokurátora Slovenskej republiky o jednoduchých úkonoch prokurátora, ktoré môže vykonávať právny čakateľ prokuratúry
Dátum vyhlásenia: 27. februára 1997 (čiastka 23/1997)
52/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
53/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú maximálne ceny nových výrobkov v zdravotníctve – 12. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996
54/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami
Dátum vyhlásenia: 28. februára 1997 (čiastka 24/1997)
55/1997 Z. z.Zákon o ochranných známkach
56/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky)
Dátum vyhlásenia: 28. februára 1997 (čiastka 25/1997)
57/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 202/1994 Z. z. o platových pomeroch príslušníkov Železničnej polície Slovenskej republiky

Marec 1997

Dátum vyhlásenia: 7. marca 1997 (čiastka 26/1997)
58/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
59/1997 Z. z.Zákon o ochrane pred dumpingom pri dovoze tovaru
60/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 7. marca 1997 (čiastka 27/1997)
61/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o zabezpečovaní colného dlhu zárukou
62/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Paraguajskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov slovenských diplomatických a služobných pasov a pre držiteľov paraguajských diplomatických a oficiálnych pasov
63/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 11. marca 1997 (čiastka 28/1997)
64/1997 Z. z.Zákon o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim
65/1997 Z. z.Oznámenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti rezortu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
66/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 11. marca 1997 (čiastka 29/1997)
67/1997 Z. z.Zákon o ochrane nefajčiarov
68/1997 Z. z.Zákon o Matici slovenskej
69/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla oblastných telekomunikačných úradov a územné obvody ich pôsobnosti
Dátum vyhlásenia: 12. marca 1997 (čiastka 30/1997)
70/1997 Z. z.Zákon o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
71/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kanady o spolupráci pri mierovom využívaní jadrovej energie
Dátum vyhlásenia: 14. marca 1997 (čiastka 31/1997)
72/1997 Z. z.Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o zmene a doplnení vyhlášky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
73/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti karantény a ochrany rastlín
Dátum vyhlásenia: 15. marca 1997 (čiastka 32/1997)
74/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov
75/1997 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Dátum vyhlásenia: 15. marca 1997 (čiastka 33/1997)
76/1997 Z. z.Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o vyhlásení referenda
Dátum vyhlásenia: 18. marca 1997 (čiastka 34/1997)
77/1997 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 27. februára 1997 vo veci vyslovenia nesúladu nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 139/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 134/1994 Z. z. o vydávaní a použití investičných kupónov v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky a s ďalšími zákonmi
78/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia
79/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam
Dátum vyhlásenia: 20. marca 1997 (čiastka 35/1997)
80/1997 Z. z.Zákon o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 21. marca 1997 (čiastka 36/1997)
81/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach
82/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Európskeho dohovoru o informáciách o cudzom práve
Dátum vyhlásenia: 21. marca 1997 (čiastka 37/1997)
83/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve
Dátum vyhlásenia: 25. marca 1997 (čiastka 38/1997)
84/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky požiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov
85/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 83/1996 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane týkajúce sa jednotiek požiarnej ochrany
86/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/1996 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane v oblasti prevencie
87/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 25. marca 1997 (čiastka 39/1997)
88/1997 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 26. februára 1997 o výklade čl. 102 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky
89/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozsahu zrážok zo mzdy povinného pri nútenom výkone rozhodnutia
c39-r1/1997 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Úradu vlády Slovenskej republiky č. 275/1996 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 27. marca 1997 (čiastka 40/1997)
90/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách
Dátum vyhlásenia: 28. marca 1997 (čiastka 41/1997)
91/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o poľovných oblastiach a o akostných triedach poľovných revírov
Dátum vyhlásenia: 28. marca 1997 (čiastka 42/1997)
92/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností v znení nálezu ústavného súdu Slovenskej republiky č. 135/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 214/1996 Z. z.
93/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami
94/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú maximálne ceny nových výrobkov v zdravotníctve – 13. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996
Dátum vyhlásenia: 28. marca 1997 (čiastka 43/1997)
95/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie, o doškoľovacom kurze držiteľov vodičského oprávnenia, o výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie a o doškoľovacom kurze inštruktorov

Apríl 1997

Dátum vyhlásenia: 8. apríla 1997 (čiastka 44/1997)
96/1997 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 26. marca 1997 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 10 ods. 1 písm. f) a g) všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/1991 z 18. decembra 1991 o Mestskej polícii hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 7/1995 z 26. októbra 1995 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 7/1996 z 27. júna 1996 s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
97/1997 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
98/1997 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška percenta a obdobie, za ktoré sa bude upravovať náhrada za stratu na zárobku po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania
Dátum vyhlásenia: 9. apríla 1997 (čiastka 45/1997)
99/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník
Dátum vyhlásenia: 10. apríla 1997 (čiastka 46/1997)
100/1997 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
101/1997 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia
102/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny
103/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny
104/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 3/96 Zmiešaného výboru EHS-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o zmene článku 50 prílohy II Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime
Dátum vyhlásenia: 11. apríla 1997 (čiastka 47/1997)
105/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 181/1996 Z. z. o programoch rozvoja bývania
Dátum vyhlásenia: 17. apríla 1997 (čiastka 48/1997)
106/1997 Z. z.Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností
Dátum vyhlásenia: 17. apríla 1997 (čiastka 49/1997)
107/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 18. apríla 1997 (čiastka 50/1997)
108/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 400/1992 Zb., ktorou sa určujú výška a podmienky poskytovania štátnej prémie a základné podmienky vedenia centrálnej evidencie zmlúv o stavebnom sporení
109/1997 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 22. augusta 1996 č. 12, ktorým sa ustanovuje spôsob vedenia registra bankových úverov a záruk a rozsah oznamovania údajov zapísaných v registri bankových úverov a záruk
Dátum vyhlásenia: 23. apríla 1997 (čiastka 51/1997)
110/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení sukcesie Slovenskej republiky do záväzkov z príslušných mnohostranných zmluvných dokumentov Medzinárodnej organizácie práce, ktorých depozitárom je generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce
111/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 22. mája 1995 č. 5307/M-95, ktorým sa vykonávajú pre príslušníkov Železničnej polície Slovenskej republiky niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
c51-r1/1997 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 81/1997 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 24. apríla 1997 (čiastka 52/1997)
112/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a územná pôsobnosť krajských inšpektorátov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie a ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 36/1997 Z. z. o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu
113/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 506/1992 Zb. o odmenách daňových poradcov a o výške úhrady za odbornú skúšku a za vydanie osvedčenia v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 35/1996 Z. z.
114/1997 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 18. júla 1996 č. 9 a opatrenia Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 14
Dátum vyhlásenia: 24. apríla 1997 (čiastka 53/1997)
115/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou
Dátum vyhlásenia: 30. apríla 1997 (čiastka 54/1997)
116/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách
Dátum vyhlásenia: 30. apríla 1997 (čiastka 55/1997)
117/1997 Z. z.Vyhláška úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach
118/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 101/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 158/1996 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1997 Z. z.
119/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú zmeny maximálnych cien výrobkov v zdravotníctve – 14. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996
120/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú maximálne ceny nových výrobkov v zdravotníctve – 15. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996
Dátum vyhlásenia: 30. apríla 1997 (čiastka 56/1997)
121/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Máj 1997

Dátum vyhlásenia: 1. mája 1997 (čiastka 57/1997)
122/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o zavedení dovozného depozita
Dátum vyhlásenia: 1. mája 1997 (čiastka 58/1997)
123/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o označovaní spotrebiteľského balenia liehu kontrolnou páskou
124/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 313/1993 Z. z. o označení niektorých tabakových výrobkov kontrolnou známkou v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 8. mája 1997 (čiastka 59/1997)
125/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Juhoafrickej republiky o zrušení vízovej povinnosti
126/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín
127/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
128/1997 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 351/1996 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1997
Dátum vyhlásenia: 8. mája 1997 (čiastka 60/1997)
129/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov
130/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o včasnom oznamovaní jadrovej havárie, o výmene informácií a spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením
Dátum vyhlásenia: 15. mája 1997 (čiastka 61/1997)
131/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o doktorandskom štúdiu
132/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. januára 1996 č. 63/161/1996 o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu
133/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky
134/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami
135/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Federálneho ministerstva financií č. V/20 100/1992 z 15. júla 1992 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov
Dátum vyhlásenia: 17. mája 1997 (čiastka 62/1997)
136/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky č. 203/1996 Z. z. o podrobnostiach obsahu žiadosti, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby, na ktorú sa poskytuje podpora
137/1997 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného
c62-r1/1997 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 82/1997 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 20. mája 1997 (čiastka 63/1997)
138/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa o účasti na doplnkovom dôchodkovom poistení a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
c63-r1/1997 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 22. mája 1997 (čiastka 64/1997)
139/1997 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 21. mája 1997 o výklade čl. 72 a čl. 93 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 27. mája 1997 (čiastka 65/1997)
140/1997 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 13. mája 1997 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/1996 z 28. marca 1996 o chove zvierat na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat
141/1997 Z. z.Oznámenie Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
142/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
143/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
144/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 27. mája 1997 (čiastka 66/1997)
145/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vrátení časti zaplatenej spotrebnej dane z motorovej nafty
Dátum vyhlásenia: 30. mája 1997 (čiastka 67/1997)
146/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Rumunskom
Dátum vyhlásenia: 30. mája 1997 (čiastka 68/1997)
147/1997 Z. z.Zákon o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z.
148/1997 Z. z.Opatrenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
149/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú maximálne ceny nových výrobkov v zdravotníctve – 16. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996
Dátum vyhlásenia: 30. mája 1997 (čiastka 69/1997)
150/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 122/1997 Z. z. o zavedení dovozného depozita

Jún 1997

Dátum vyhlásenia: 5. júna 1997 (čiastka 70/1997)
151/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 37/1994 Z. z. o štátnych vyznamenaniach
152/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky
153/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník
154/1997 Z. z.Zákon o zvýšení dôchodkov v roku 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia
155/1997 Z. z.Zákon o zriadení Trenčianskej univerzity v Trenčíne
156/1997 Z. z.Zákon o zriadení Akadémie umení v Banskej Bystrici
Dátum vyhlásenia: 6. júna 1997 (čiastka 71/1997)
157/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností v krajských úradoch a okresných úradoch
Dátum vyhlásenia: 10. júna 1997 (čiastka 72/1997)
158/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej
Dátum vyhlásenia: 10. júna 1997 (čiastka 73/1997)
159/1997 Z. z.Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 101/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 158/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1997 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 118/1997 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 13. júna 1997 (čiastka 74/1997)
160/1997 Z. z.Zákon o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov
161/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o spolupráci v oblasti telesnej výchovy a športu medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry a športu Kórejskej republiky
162/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o spolupráci v oblasti telesnej výchovy a športu medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Národným inštitútom športov, telesnej výchovy a rekreácie Kubánskej republiky
Dátum vyhlásenia: 14. júna 1997 (čiastka 75/1997)
163/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o jadrovej bezpečnosti
Dátum vyhlásenia: 20. júna 1997 (čiastka 76/1997)
164/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla
165/1997 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 13 o devízovej pozícii bánk na menové účely v znení opatrenia Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 1996 č. 17
166/1997 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 22. novembra 1996 č. 15, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska
Dátum vyhlásenia: 24. júna 1997 (čiastka 77/1997)
167/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky
Dátum vyhlásenia: 25. júna 1997 (čiastka 78/1997)
168/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Obchodnej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Iránskej islamskej republiky
169/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indickej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, umenia, vzdelávania, vedy, turistiky, športu a masovokomunikačných prostriedkov
170/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o spolupráci v boji proti medzinárodnému terorizmu, nezákonnému obchodovaniu s drogami a inej organizovanej trestnej činnosti
171/1997 Z. z.Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
172/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 2. októbra 1995 č. 65/435/1995, ktorým sa ustanovuje použitie účtovnej sústavy niektorými účtovnými jednotkami
Dátum vyhlásenia: 26. júna 1997 (čiastka 79/1997)
173/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
174/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o medzinárodnej cestnej preprave osôb a nákladov
175/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú maximálne ceny nových výrobkov v zdravotníctve – 17. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996
176/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú zmeny maximálnych cien výrobkov v zdravotníctve – 18. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996
Dátum vyhlásenia: 27. júna 1997 (čiastka 80/1997)
177/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe úhrady príspevkov do fondov Exportno-importnej banky Slovenskej republiky
178/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 27. júla 1994 č. 42 o podmienkach a rozsahu nárokov na náhradu výdavkov poskytovaných príslušníkom Policajného zboru a vojakom z povolania vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby
179/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami
Dátum vyhlásenia: 28. júna 1997 (čiastka 81/1997)
180/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozdelení niektorých obcí a o zmene nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy
181/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podozrivých bankových operáciách
Dátum vyhlásenia: 30. júna 1997 (čiastka 82/1997)
182/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o Národnom parku Nízke Tatry
183/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia porovnateľného zárobku na posudzovanie podstatného poklesu zárobku v období od 1. júla 1997 do 30. júna 1998
184/1997 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o kapitálovej primeranosti bánk
185/1997 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 18. júla 1996 č. 9, opatrenia Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 14 a opatrenia Národnej banky Slovenska z 21. marca 1997 č. 2
Dátum vyhlásenia: 30. júna 1997 (čiastka 83/1997)
186/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 52/1959 Zb. o osvetovej činnosti (Osvetový zákon) v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov

Júl 1997

Dátum vyhlásenia: 1. júla 1997 (čiastka 84/1997)
187/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 578/1990 Zb. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností
Dátum vyhlásenia: 4. júla 1997 (čiastka 85/1997)
188/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe úhrady príspevkov do fondov Exportno-importnej banky Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 8. júla 1997 (čiastka 86/1997)
189/1997 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Pieninský národný park
190/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dodatku č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vzájomnom obchode a platbách
191/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami
192/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
c86-r1/1997 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 9. júla 1997 (čiastka 87/1997)
193/1997 Z. z.Úplné znenie zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
194/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. decembra 1995 č. 41/928/1995 o postupe a spôsobe otvárania rozpočtových limitov výdavkov a o tvorbe a použití fondu reprodukcie a použití rezervného fondu v znení výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. februára 1996 č. 41/59/1996 a ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. februára 1996 č. 41/59/1996, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách
Dátum vyhlásenia: 17. júla 1997 (čiastka 88/1997)
195/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzatvorení Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode medzi Českou republikou, Maďarskou republikou, Poľskou republikou a Slovenskou republikou
Dátum vyhlásenia: 21. júla 1997 (čiastka 89/1997)
196/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 122/1997 Z. z. o zavedení dovozného depozita v znení vyhlášky č. 150/1997 Z. z.
197/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o dovoznej prirážke
Dátum vyhlásenia: 23. júla 1997 (čiastka 90/1997)
198/1997 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
199/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu dopĺňajúceho Zmluvu medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku a Protokol k nej
c90-r1/1997 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach
Dátum vyhlásenia: 24. júla 1997 (čiastka 91/1997)
200/1997 Z. z.Zákon o Študentskom pôžičkovom fonde
201/1997 Z. z.Zákon o zriadení Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
202/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 26. júla 1997 (čiastka 92/1997)
203/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 99/1997 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 26. júla 1997 (čiastka 93/1997)
204/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov
205/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov
206/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje výška koncesionárskych poplatkov
207/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podmienkach nakladania s pôdou a so zeminou upravenou očistením od škodlivých látok ropného pôvodu metódami biodegradácie
208/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú maximálne ceny nových výrobkov v zdravotníctve – 20. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996
209/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami
Dátum vyhlásenia: 30. júla 1997 (čiastka 94/1997)
210/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
211/1997 Z. z.Zákon o revitalizácii podnikov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
212/1997 Z. z.Zákon o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel

August 1997

Dátum vyhlásenia: 1. augusta 1997 (čiastka 95/1997)
213/1997 Z. z.Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
214/1997 Z. z.Zákon o ochranných opatreniach pri dovoze
Dátum vyhlásenia: 9. augusta 1997 (čiastka 96/1997)
215/1997 Z. z.Opatrenie Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
216/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami
217/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určuje zmena maximálnej ceny lieku – 19. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996
Dátum vyhlásenia: 13. augusta 1997 (čiastka 97/1997)
218/1997 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 16. júna 1997 vo veci vyslovenia nesúladu § 17f) tretej vety zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 264/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky
219/1997 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení vyhláška Národnej banky Slovenska č. 228/1993 Z. z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 1 000 Kčs z obehu v znení vyhlášky č. 9/1994 Z. z., vyhláška Národnej banky Slovenska č. 93/1995 Z. z. o vydaní bankoviek po 5 000 Sk vzoru 1995, vyhláška Národnej banky Slovenska č. 131/1995 Z. z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk, 50 Sk a 20 Sk vzoru 1995, vyhláška Národnej banky Slovenska č. 182/1995 Z. z. o vydaní bankoviek po 200 Sk vzoru 1995, vyhláška Národnej banky Slovenska č. 159/1996 Z. z. o vydaní bankoviek po 100 Sk vzoru 1996 do obehu a vyhláška Národnej banky Slovenska č. 282/1996 Z. z. o vydaní bankoviek po 500 Sk vzoru 1996 do obehu
220/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku
221/1997 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994 č. 4 o pravidlách likvidity bánk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 21. apríla 1995 č. 4
Dátum vyhlásenia: 14. augusta 1997 (čiastka 98/1997)
222/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí
223/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave
Dátum vyhlásenia: 16. augusta 1997 (čiastka 99/1997)
224/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu revitalizačného projektu
225/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
c99-r1/1997 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 167/1997 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 21. augusta 1997 (čiastka 100/1997)
226/1997 Z. z.Zákon o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach
227/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Japonska o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov
228/1997 Z. z.Oznámenie Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 26. augusta 1997 (čiastka 101/1997)
229/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 28. augusta 1997 (čiastka 102/1997)
230/1997 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
231/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 172/1975 Zb. o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri
232/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami

September 1997

Dátum vyhlásenia: 6. septembra 1997 (čiastka 103/1997)
233/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 1/97 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o predĺžení platnosti zákazu celkovej záruky vydaného Rozhodnutím č. 1/96 a Rozhodnutím č. 2/96 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“
234/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o odovzdávaní a prijímaní osôb na spoločnej štátnej hranici
235/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku
236/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
237/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku
238/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
239/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatku
240/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
241/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov
242/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
243/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa stanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 18. septembra 1997 (čiastka 104/1997)
244/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vyznačovaní a evidencii ťažby dreva
245/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu o pokračovaní „Akcie Slovensko – Rakúsko, spolupráca vo vede a vzdelávaní“
246/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Jordánskeho hašimovského kráľovstva o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov
247/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami
Dátum vyhlásenia: 19. septembra 1997 (čiastka 105/1997)
248/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 24. septembra 1997 (čiastka 106/1997)
249/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vzore na vyhotovenie prepravného poriadku na dráhach
250/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva dopravný poriadok dráh
Dátum vyhlásenia: 29. septembra 1997 (čiastka 107/1997)
251/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 30. septembra 1997 (čiastka 108/1997)
252/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na držanie alebo nosenie zbraní a streliva
253/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o spolupráci vo vojenských oblastiach výcviku, techniky a vedy
254/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
255/1997 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 18. júla 1996 č. 9, opatrenia Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 14, opatrenia Národnej banky Slovenska z 21. marca 1997 č. 2 a opatrenia Národnej banky Slovenska z 23. júna 1997 č. 6
256/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú maximálne ceny nového výrobku v zdravotníctve – 21. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z–1/1996
Dátum vyhlásenia: 30. septembra 1997 (čiastka 109/1997)
257/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa určuje rozsah a podmienky ručenia štátu za záväzky štátnych peňažných ústavov
258/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Poloniny
259/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Muránska planina

Október 1997

Dátum vyhlásenia: 4. októbra 1997 (čiastka 110/1997)
260/1997 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 26. augusta 1997 vo veci vyslovenia nesúladu niektorých ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky s Ústavou Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami o ľudských právach a základných slobodách
261/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe
262/1997 Z. z.Opatrenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Dátum vyhlásenia: 8. októbra 1997 (čiastka 111/1997)
263/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce z 22. februára 1993
264/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 2/97 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o zmene príloh I a II Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987
265/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 3/97 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o zmene Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987 a jeho príloh II a III, ako aj o zrušení Dodatkového protokolu ES-PT
266/1997 Z. z.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
267/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 10. októbra 1997 (čiastka 112/1997)
268/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o požiadavkách na kvalitu palív, o vedení prevádzkovej evidencie a o rozsahu, druhu a spôsobe poskytovania údajov orgánu ochrany ovzdušia
269/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach
270/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o doplnení a uľahčení vykonávania Európskeho dohovoru o vydávaní z 13. decembra 1957
271/1997 Z. z.Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Dátum vyhlásenia: 15. októbra 1997 (čiastka 113/1997)
272/1997 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia narodenia Štefana Moyzesa
Dátum vyhlásenia: 17. októbra 1997 (čiastka 114/1997)
273/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vykonaní odbornej prípravy potrebnej na vydanie povolenia na výrobu liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia
Dátum vyhlásenia: 21. októbra 1997 (čiastka 115/1997)
274/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spoločnej štátnej hranici
275/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávia o leteckých dopravných službách
Dátum vyhlásenia: 23. októbra 1997 (čiastka 116/1997)
276/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení
277/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o obchodnej a ekonomickej spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky
Dátum vyhlásenia: 25. októbra 1997 (čiastka 117/1997)
278/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 463/1991 Zb. o životnom minime v znení neskorších predpisov, mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov a o zmenách v poskytovaní niektorých štátnych sociálnych dávok
279/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú maximálne ceny nových výrobkov v zdravotníctve – 22. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996
Dátum vyhlásenia: 29. októbra 1997 (čiastka 118/1997)
280/1997 Z. z.Zákon o Spoločnej zdravotnej poisťovni
281/1997 Z. z.Zákon o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 29. októbra 1997 (čiastka 119/1997)
282/1997 Z. z.Zákon o vrátení majetku Živene – spolku slovenských žien
283/1997 Z. z.Zákon o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov
284/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov
285/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov
286/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Holandského kráľovstva o zamestnávaní vyživovaných osôb pracovníkov diplomatických misií a konzulárnych úradov
287/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamestnávaní rodinných príslušníkov pracovníkov diplomatických misií a konzulárnych úradov

November 1997

Dátum vyhlásenia: 5. novembra 1997 (čiastka 120/1997)
288/1997 Z. z.Zákon o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
289/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
290/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Pravidiel Rozhodcovskej komisie colnej únie medzi Slovenskou republikou a Českou republikou
291/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. novembra 1993 č. 65/277/1993, ktorým sa ustanovuje obsah prílohy tvoriacej súčasť účtovnej závierky podnikateľov a zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 1994 č. 65/506/1994, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. novembra 1993 č. 65/277/1993, ktorým sa ustanovuje obsah prílohy tvoriacej súčasť účtovnej závierky podnikateľov
292/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Federálneho ministerstva financií z 15. júla 1992 č. V/20 100/1992, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 7. novembra 1997 (čiastka 121/1997)
293/1997 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 15. októbra 1997 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/1993 z 23. apríla 1993 v znení všeobecne záväzného nariadenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1/1997 z 25. marca 1997 o podmienkach držania a chovu zvierat na území mestskej časti Bratislava-Petržalka s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat
294/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach úhrady nákladov zamestnávateľovi na doplatok ku mzde alebo k platu pri prevedení zamestnanca na prácu s nižšou mzdou alebo platom z dôvodu karanténneho opatrenia
295/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Rámcovej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Európskou investičnou bankou upravujúcej činnosť EIB v Slovenskej republike
296/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 1996 č. 65/355/1996, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre banky a opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 1996 č. 65/356/1996, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky bánk a minimálny rozsah údajov z nej určený na zverejnenie
297/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 12. novembra 1997 (čiastka 122/1997)
298/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o odovzdávaní a prijímaní vlastných štátnych občanov
299/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtovný výkaz pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
Dátum vyhlásenia: 18. novembra 1997 (čiastka 123/1997)
300/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zabezpečení požiarnej ochrany pri skladovaní uvädnutého krmu, sena, slamy a iných suchých rastlín, dreva a tuhého paliva
301/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy a spojov Českej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave
302/1997 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje Číselník ústredných štátnych orgánov, orgánov štátnej správy a niektorých ďalších verejnoprávnych inštitúcií v Slovenskej republike
303/1997 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. novembra 1995 č. 9, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 22. novembra 1996 č. 16
304/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami
Dátum vyhlásenia: 19. novembra 1997 (čiastka 124/1997)
305/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o leteckej doprave medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael
Dátum vyhlásenia: 20. novembra 1997 (čiastka 125/1997)
306/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 75/1992 Zb. o náhradách za vykonávanie funkcie prísediaceho
307/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o ochrane utajovaných skutočností
308/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o neplatnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií
c125-r1/1997 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 22. novembra 1997 (čiastka 126/1997)
309/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 185/1996 Z. z., ktorou sa ustanovujú úseky diaľnic a ciest pre motorové vozidlá podliehajúce úhrade za ich užívanie a úprava nálepky preukazujúcej zaplatenie úhrady
Dátum vyhlásenia: 26. novembra 1997 (čiastka 127/1997)
310/1997 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 351/1996 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1997 v znení opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/1997 Z. z.
311/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami
Dátum vyhlásenia: 29. novembra 1997 (čiastka 128/1997)
312/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite
313/1997 Z. z.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
314/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú maximálne ceny nových výrobkov v zdravotníctve – 23. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996

December 1997

Dátum vyhlásenia: 2. decembra 1997 (čiastka 129/1997)
315/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri katastrofách
316/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
317/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
318/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
319/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
320/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
321/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
322/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
323/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 5. decembra 1997 (čiastka 130/1997)
324/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl
Dátum vyhlásenia: 5. decembra 1997 (čiastka 131/1997)
325/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatkového protokolu k Zmluve medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl
Dátum vyhlásenia: 9. decembra 1997 (čiastka 132/1997)
326/1997 Z. z.Úplné znenie zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
327/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o kontrolách technického stavu vozidiel
Dátum vyhlásenia: 11. decembra 1997 (čiastka 133/1997)
328/1997 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1998
Dátum vyhlásenia: 11. decembra 1997 (čiastka 134/1997)
329/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 12. decembra 1997 (čiastka 135/1997)
330/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o habilitácii docentov a o vymenúvaní profesorov
331/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 13. decembra 1997 (čiastka 136/1997)
332/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
333/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov
334/1997 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
335/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa v usmerňovaní miezd upravujú kvalitatívne ukazovatele, primeranosť prírastku miezd ku kvalitatívnym ukazovateľom, výška regulačného odvodu, údaje na jeho výpočet, splatnosť odvodu, spôsob jeho úhrady a hodnotené obdobie
336/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a pracovné obvody colných úradov, sídlo Colného riaditeľstva Slovenskej republiky a priebeh hranice colného pohraničného pásma vo vnútrozemí
337/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách
338/1997 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 50. výročia založenia Slovenskej národnej galérie
339/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 197/1997 Z. z. o dovoznej prirážke
340/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
341/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia k ročnej účtovnej závierke zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a Národného úradu práce za rok 1997
342/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky Exportno-importnej banky Slovenskej republiky a minimálny rozsah údajov z nej určený na zverejnenie
Dátum vyhlásenia: 13. decembra 1997 (čiastka 137/1997)
343/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
344/1997 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 10. decembra 1997 o výklade čl. 101 ods. 2 v spojitosti s čl. 103 ods. 3, čl. 104 a čl. 105 Ústavy Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 18. decembra 1997 (čiastka 138/1997)
345/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat
346/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška, ktorou sa vydáva zoznam hospodársky významných druhov a rodov rastlín a zvierat
347/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb
348/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 18. februára 1997 č. 307/1997-100 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
349/1997 Z. z.Opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
350/1997 Z. z.Oznámenie generálneho prokurátora Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o ustanovení sídla Okresnej prokuratúry Bratislava I
Dátum vyhlásenia: 19. decembra 1997 (čiastka 139/1997)
351/1997 Z. z.Branný zákon
Dátum vyhlásenia: 20. decembra 1997 (čiastka 140/1997)
352/1997 Z. z.Ústavný zákon o zmene hranice Slovenskej republiky s Maďarskou republikou
353/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
354/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z.
355/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov
356/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov
357/1997 Z. z.Zákon o úprave dôchodkov priznaných v roku 1998
358/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. a zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení neskorších predpisov
359/1997 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 11. novembra 1997 vo veci vyslovenia nesúladu § 200i ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov s čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 20. decembra 1997 (čiastka 141/1997)
360/1997 Z. z.Opatrenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
361/1997 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného
362/1997 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
363/1997 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska
364/1997 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o obmedzeniach pre nezabezpečené devízové pozície bánk
365/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami
Dátum vyhlásenia: 24. decembra 1997 (čiastka 142/1997)
366/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde a o zmene niektorých zákonov
367/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
368/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o chovateľských prehliadkach poľovníckych trofejí
369/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 36/1997 Z. z. o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu
Dátum vyhlásenia: 29. decembra 1997 (čiastka 143/1997)
370/1997 Z. z.Zákon o vojenskej službe
371/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
372/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov
373/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 167/1997 Z. z. o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky
374/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 101/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 158/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1997 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 118/1997 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 159/1997 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1997 (čiastka 144/1997)
375/1997 Z. z.Zákon o štátnom rozpočte na rok 1998
376/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov
377/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zavedení letného času v rokoch 1998 až 2001
378/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1997 (čiastka 145/1997)
379/1997 Z. z.Zákon o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách)
380/1997 Z. z.Zákon o peňažných náležitostiach vojakov
381/1997 Z. z.Zákon o cestovných dokladoch
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 1997 (čiastka 146/1997)
382/1997 Z. z.Zákon o pomocníkoch Policajného zboru
383/1997 Z. z.Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov
384/1997 Z. z.Zákon o divadelnej činnosti
385/1997 Z. z.Zákon o Slovenskom národnom divadle
386/1997 Z. z.Zákon o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z.
387/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 310/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 519/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
388/1997 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam vybraných priemyselných výrobkov
389/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 1997 (čiastka 147/1997)
390/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník