Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovChronologický register ► Ročník 1995

Ročník 1995

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov

Január 1995

Február 1995

Marec 1995

Apríl 1995

Máj 1995

Jún 1995

Júl 1995

August 1995

September 1995

Október 1995

November 1995

December 1995

Január 1995Február 1995Marec 1995Apríl 1995Máj 1995Jún 1995Júl 1995August 1995September 1995Október 1995November 1995December 1995

Január 1995

Dátum vyhlásenia: 10. januára 1995 (čiastka 1/1995)
1/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o spoločných štátnych hraniciach
2/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o režime na slovensko-ukrajinských štátnych hraniciach, spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach
3/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Holandského kráľovstva o leteckých dopravných službách
Dátum vyhlásenia: 13. januára 1995 (čiastka 2/1995)
4/1995 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Dátum vyhlásenia: 16. januára 1995 (čiastka 3/1995)
5/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o hospodárskej úprave lesov
Dátum vyhlásenia: 16. januára 1995 (čiastka 4/1995)
6/1995 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zavedení letného času v rokoch 1995 až 1997
7/1995 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/1990 Zb. o akreditačnej komisii v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 131/1994 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 17. januára 1995 (čiastka 5/1995)
8/1995 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Slovenský raj
9/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou o priateľských vzťahoch a spolupráci
10/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
11/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o obchode a platbách
12/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 19. januára 1995 (čiastka 6/1995)
13/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 55/1991 Zb. o výcviku a zdokonaľovaní odbornej spôsobilosti vodičov cestných motorových vozidiel
14/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach tvorby, poskytovania a použitia prostriedkov Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
15/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Obchodnej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indickej republiky
16/1995 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného
c6-r1/1995 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 23. januára 1995 (čiastka 7/1995)
17/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 560/1991 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 26. januára 1995 (čiastka 8/1995)
18/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
19/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o čerpaní a zúčtovaní poistného plateného štátom
20/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
21/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
22/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
23/1995 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene
24/1995 Z. z.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike vykonané vládou Slovenskej republiky
c8-r1/1995 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 30. januára 1995 (čiastka 9/1995)
25/1995 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 339/1994 Z. z. o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
26/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania

Február 1995

Dátum vyhlásenia: 3. februára 1995 (čiastka 10/1995)
27/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zabezpečovaní organizovania jednotiek civilnej ochrany
28/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o školských kluboch detí
29/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou Spojených národov o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva
30/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o bezvízovom styku
Dátum vyhlásenia: 6. februára 1995 (čiastka 11/1995)
31/1995 Z. z.Zákon o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
Dátum vyhlásenia: 8. februára 1995 (čiastka 12/1995)
32/1995 Z. z.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe ochrany ovzdušia (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
Dátum vyhlásenia: 10. februára 1995 (čiastka 13/1995)
33/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup prechodu z podvojného účtovníctva na jednoduché účtovníctvo politických strán, hnutí, občianskych združení a iných nezárobkových organizácií
34/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup prechodu z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo politických strán, hnutí, občianskych združení a iných nezárobkových organizácií
35/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia k ročnej účtovnej závierke Národnej poisťovne, ostatných rezortných zdravotných poisťovní a Fondu zamestnanosti
36/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa upravuje účtová osnova a postupy účtovania pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie
37/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 14. februára 1995 (čiastka 14/1995)
38/1995 Z. z.Občiansky súdny poriadok (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
Dátum vyhlásenia: 15. februára 1995 (čiastka 15/1995)
39/1995 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník
Dátum vyhlásenia: 17. februára 1995 (čiastka 16/1995)
40/1995 Z. z.Zákon o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
41/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rovnošatách príslušníkov Zboru požiarnej ochrany
Dátum vyhlásenia: 20. februára 1995 (čiastka 17/1995)
42/1995 Z. z.Zákon o nemocenskom poistení zamestnancov (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

Marec 1995

Dátum vyhlásenia: 6. marca 1995 (čiastka 18/1995)
43/1995 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 31. januára 1995 vo veci výkladu čl. 117 v spojitosti s čl. 116 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky
44/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o cezhraničnej spolupráci
45/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o obchode a platbách
46/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu o výklade článku 19 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vytvorení colnej únie
Dátum vyhlásenia: 13. marca 1995 (čiastka 19/1995)
47/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov
48/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o železničnej doprave cez štátnu hranicu
49/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 21. marca 1995 (čiastka 20/1995)
50/1995 Z. z.Zákon o sociálnom zabezpečení (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
51/1995 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 28. februára 1995 vo veci vyslovenia nesúladu § 13 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, s § 658 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
52/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie
53/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 111/1993 Z. z. o vydávaní odborných posudkov vo veciach ochrany ovzdušia alebo odpadov, ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb
54/1995 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
Dátum vyhlásenia: 27. marca 1995 (čiastka 21/1995)
55/1995 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
56/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indonézskej republiky o podpore a ochrane investícií
57/1995 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1994 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 30. marca 1995 (čiastka 22/1995)
58/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1995 a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dátum vyhlásenia: 30. marca 1995 (čiastka 23/1995)
59/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou
Dátum vyhlásenia: 31. marca 1995 (čiastka 24/1995)
60/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní

Apríl 1995

Dátum vyhlásenia: 6. apríla 1995 (čiastka 25/1995)
61/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje výška a spôsob úhrady zvýšených trov trestného konania
62/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o oslobodení tovaru dovážaného na dobudovanie ústavu kardiovaskulárnych chorôb Bratislava Kramáre od dovozného cla
63/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 272/1990 Zb. o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
64/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 111/1992 Zb. o úhrade nákladov za ubytovanie a základnú starostlivosť v domovoch–penziónoch pre dôchodcov v znení vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 215/1994 Z. z.
65/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o evidencii lesných pozemkov a stavieb
Dátum vyhlásenia: 13. apríla 1995 (čiastka 26/1995)
66/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o stredných školách požiarnej ochrany
67/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti školstva, vedy a kultúry
68/1995 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného
69/1995 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podmienky na vykonávanie zmenárenskej činnosti fyzickými a právnickými osobami
70/1995 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podmienky na vykonávanie niektorých obchodov s devízovými hodnotami inými osobami než bankami
71/1995 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o pravidlách hodnotenia pohľadávok a podsúvahových záväzkov bánk podľa rizík v nich obsiahnutých a pre tvorbu zdrojov na krytie týchto rizík
Dátum vyhlásenia: 18. apríla 1995 (čiastka 27/1995)
72/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe
73/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky
74/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 24. apríla 1995 (čiastka 28/1995)
75/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zabezpečovaní evakuácie
76/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach čerpania a zúčtovania poistného plateného štátom
77/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o pravidlách hospodárenia s osobitným účtom povinného zdravotného poistenia
Dátum vyhlásenia: 26. apríla 1995 (čiastka 29/1995)
78/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov
79/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o lesnej stráži
80/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní neinvestičných dotácií zo štátneho rozpočtu pre verejnú pravidelnú osobnú cestnú dopravu a mestskú hromadnú dopravu vykonávanú autobusmi
Dátum vyhlásenia: 27. apríla 1995 (čiastka 30/1995)
81/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 8/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 104/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 518/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 157/1994 Z. z.
82/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov
83/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov
84/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1992 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
85/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o školských hospodárstvach
86/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa zriaďuje v Námestove pobočka Okresného súdu v Dolnom Kubíne

Máj 1995

Dátum vyhlásenia: 1. mája 1995 (čiastka 31/1995)
87/1995 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka
Dátum vyhlásenia: 6. mája 1995 (čiastka 32/1995)
88/1995 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 200. výročiu narodenia Pavla Jozefa Šafárika
89/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o vzájomnom obchode a platbách
90/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
91/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 18. mája 1995 (čiastka 33/1995)
92/1995 Z. z.Vyhláška úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška úradu pre normalizáciu a meranie č. 104/1984 Zb. o overovaní zbraní a kontrole streliva pre civilnú potrebu
93/1995 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 5 000 Sk vzoru 1995
94/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o prechode práv a povinností vyplývajúcich z výkonu základnej (náhradnej) služby vojakov vo Vojskách ministerstva vnútra a vo Federálnom policajnom zbore a vojakov v základnej (náhradnej) službe povolaných na plnenie úloh vo Federálnom policajnom zbore a Zbore hradnej polície
95/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o organizovaní zamestnávania v rámci plnenia obchodných alebo iných zmlúv a o vzájomnom zamestnávaní občanov
96/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Českej republiky o technickej spolupráci
97/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 26. mája 1995 (čiastka 34/1995)
98/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Liečebnom poriadku
Dátum vyhlásenia: 31. mája 1995 (čiastka 35/1995)
99/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov
100/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnej podpore malého a stredného podnikania
101/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov
102/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení Trestný zákon
103/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 112/1993 Z. z. o vymedzení oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia a o prevádzke smogových varovných a regulačných systémov
104/1995 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Jún 1995

Dátum vyhlásenia: 2. júna 1995 (čiastka 36/1995)
105/1995 Z. z.Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
106/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
107/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia
108/1995 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1994 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 5. júna 1995 (čiastka 37/1995)
109/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia
110/1995 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994 č. 4 o pravidlách likvidity bánk
Dátum vyhlásenia: 8. júna 1995 (čiastka 38/1995)
111/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o leteckých dopravných službách
112/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú pre príslušníkov Železničnej polície Slovenskej republiky niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
113/1995 Z. z.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike vykonané vládou Slovenskej republiky
114/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. mája 1994 č. 65/259/1994 ustanovujúce termín predkladania konsolidovanej účtovnej závierky podnikateľov
Dátum vyhlásenia: 15. júna 1995 (čiastka 39/1995)
115/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane zvierat
116/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa určuje suma, ktorú je cudzinec povinný preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky
117/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Komisiou Európskych spoločenstiev o zriadení Zastúpenia Komisie Európskych spoločenstiev v Slovenskej republike a o jeho výsadách a imunitách
118/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní neinvestičných dotácií zo štátneho rozpočtu v odvetviach uhoľného a rudného baníctva
Dátum vyhlásenia: 16. júna 1995 (čiastka 40/1995)
119/1995 Z. z.Ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych funkcionárov
120/1995 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 100. výročiu narodenia Mikuláša Galandu
121/1995 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1994 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 21. júna 1995 (čiastka 41/1995)
122/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. o oslobodení tovaru od dovozného cla
123/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v boji proti terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s omamnými látkami, psychotropnými látkami, prekurzormi a organizovanej trestnej činnosti
124/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o preberaní osôb na štátnych hraniciach
Dátum vyhlásenia: 26. júna 1995 (čiastka 42/1995)
125/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje kategorizácia pohostinských prevádzkarní a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do skupín a kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried
Dátum vyhlásenia: 26. júna 1995 (čiastka 43/1995)
126/1995 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 24. mája 1995 vo veci vyslovenia nesúladu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 370/1994 Z. z. o zrušení rozhodnutí vlády Slovenskej republiky o privatizácii podnikov, časti majetku podnikov a majetkových účastí štátu priamym predajom s Ústavou Slovenskej republiky
127/1995 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o štátnych zárukách
128/1995 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 349/1994 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1995
Dátum vyhlásenia: 28. júna 1995 (čiastka 44/1995)
129/1995 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
130/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
131/1995 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 1000 Sk, 50 Sk a 20 Sk vzoru 1995
132/1995 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška percenta a obdobie, za ktoré sa bude upravovať náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania
Dátum vyhlásenia: 30. júna 1995 (čiastka 45/1995)
133/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/1991 Zb. o životnom minime v znení neskorších predpisov
134/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti
135/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zvýšení dôchodkov v roku 1995, o úprave dôchodkov priznaných v roku 1996 a o zmene niektorých predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia
c45-r1/1995 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1995 Z. z.

Júl 1995

Dátum vyhlásenia: 1. júla 1995 (čiastka 46/1995)
136/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 11. júla 1995 (čiastka 47/1995)
137/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov
138/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri výstavbe a užívaní prevádzkarní a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými hmotami
139/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o Štátnom stenografickom ústave
140/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 28/1995 Z. z. o školských kluboch detí
Dátum vyhlásenia: 14. júla 1995 (čiastka 48/1995)
141/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vydaní štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu za rok 1994
142/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 276/1993 Z. z. o Poisťovni Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a o financovaní zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov
143/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách v znení zákona č. 632/1992 Zb.
144/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Dátum vyhlásenia: 17. júla 1995 (čiastka 49/1995)
145/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch
Dátum vyhlásenia: 20. júla 1995 (čiastka 50/1995)
146/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
147/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
148/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 54/1987 Zb., zákona č. 194/1988 Zb., zákona č. 479/1992 Zb. a zákona č. 539/1992 Zb.
149/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o posunkovej reči nepočujúcich osôb
150/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 25. júla 1995 (čiastka 51/1995)
151/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
152/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o potravinách
153/1995 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 26. júla 1995 (čiastka 52/1995)
154/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.
155/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kubánskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
156/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti zdravotníctva, lekárskych vied a zdravotníckeho priemyslu vo vzťahu k Arménskej republike, Azerbajdžanskej republike, Bieloruskej republike, Gruzínskej republike, Kazašskej republike, Moldavskej republike, Tadžickej republike, Turkménskej republike a Uzbeckej republike
Dátum vyhlásenia: 28. júla 1995 (čiastka 53/1995)
157/1995 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 169/1993 Z. z. o platových pomeroch zamestnancov zahraničnej služby
158/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Obchodnej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Egyptskej arabskej republiky
159/1995 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23/1995 Z. z., ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene
160/1995 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov č. 150698013 vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1994 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky
161/1995 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov č. 150698014 vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1994 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky
c53-r1/1995 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb vo vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 125/1995 Z. z.

August 1995

Dátum vyhlásenia: 4. augusta 1995 (čiastka 54/1995)
162/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
163/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 66/1992 Zb. o Spravovacom poriadku pre okresné a krajské súdy v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 18/1993 Z. z.
164/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o hroboch padlých vojakov a civilných obetí vojny
Dátum vyhlásenia: 9. augusta 1995 (čiastka 55/1995)
165/1995 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 11. augusta 1995 (čiastka 56/1995)
166/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1994 Z. z., zákon č. 92/1949 Zb. Branný zákon v znení neskorších predpisov a zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov
167/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o strediskách služieb škole
168/1995 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti Roku ochrany európskej prírody
169/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. mája 1994 č. 65/252/1994, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky bánk
170/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. mája 1994 č. 65/253/1994, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky poisťovní
Dátum vyhlásenia: 15. augusta 1995 (čiastka 57/1995)
171/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov
172/1995 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje klasifikácia produkcie
Dátum vyhlásenia: 17. augusta 1995 (čiastka 58/1995)
173/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zabezpečovaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác
Dátum vyhlásenia: 21. augusta 1995 (čiastka 59/1995)
174/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Správnej dohody medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej republiky k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom zamestnávaní občanov
175/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Správnej dohody o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o sociálnom zabezpečení
176/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Rámcovej dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci pri vykonávaní geologicko-prieskumných prác, ťažbe a úprave nerastných surovín v Mongolskej ľudovej republike
177/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o zriadení československo-mongolského spoločného podniku na vykonávanie geologicko-prieskumných prác, ťažbu a úpravu jednotlivých druhov nerastných surovín v Mongolskej ľudovej republike
178/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o úprave pracovnoprávnych vzťahov závislých osôb pracovníkov diplomatických misií
179/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 24. augusta 1995 (čiastka 60/1995)
180/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
181/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o pozemkových spoločenstvách
Dátum vyhlásenia: 25. augusta 1995 (čiastka 61/1995)
182/1995 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 200 Sk vzoru 1995
183/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o kultúrnej, technickej, vzdelávacej a vedeckej spolupráci
184/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výmene údajov z informačných fondov obsiahnutých v registri trestov
Dátum vyhlásenia: 31. augusta 1995 (čiastka 62/1995)
185/1995 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia začatia prevádzky prvej električky na Slovensku v Bratislave
186/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej republiky o predĺžení platnosti a zmene Správnej dohody medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej republiky k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom zamestnávaní občanov
187/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
c62-r1/1995 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v ústavnom zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1995 Z. z.

September 1995

Dátum vyhlásenia: 13. septembra 1995 (čiastka 63/1995)
188/1995 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov
189/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 45/1994 Z. z. o dovoznej prirážke
Dátum vyhlásenia: 14. septembra 1995 (čiastka 64/1995)
190/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov
191/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov
192/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností
Dátum vyhlásenia: 20. septembra 1995 (čiastka 65/1995)
193/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Spojenými štátmi americkými o vzájomnej podpore a ochrane investícií
Dátum vyhlásenia: 29. septembra 1995 (čiastka 66/1995)
194/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch
195/1995 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
196/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve
Dátum vyhlásenia: 29. septembra 1995 (čiastka 67/1995)
197/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zamestnanosti
198/1995 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov č. 310898015 vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 141/1995 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu za rok 1994
Dátum vyhlásenia: 30. septembra 1995 (čiastka 68/1995)
199/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a dopĺňa sa zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
200/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z. (úplné znenie č. 105/1995 Z. z.)
201/1995 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení pamiatkovej rezervácie Štiavnické Bane
Dátum vyhlásenia: 30. septembra 1995 (čiastka 69/1995)
202/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
203/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Devízového zákona
204/1995 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup devízových miest pri uskutočňovaní platieb do zahraničia a voči cudzozemcom
205/1995 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah kupovaných peňažných prostriedkov v cudzej mene v hotovosti tuzemcom-fyzickou osobou
206/1995 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah ponukovej povinnosti tuzemcov-právnických osôb

Október 1995

Dátum vyhlásenia: 4. októbra 1995 (čiastka 70/1995)
207/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 6. októbra 1995 (čiastka 71/1995)
208/1995 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 13. októbra 1995 (čiastka 72/1995)
209/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o bezvízových cestách občanov
210/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti kultúry, vzdelávania a vedy
211/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o princípoch spolupráce a podmienkach vzájomných vzťahov v oblasti dopravy
Dátum vyhlásenia: 14. októbra 1995 (čiastka 73/1995)
212/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov
213/1995 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 349/1994 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1995
214/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 19. októbra 1995 (čiastka 74/1995)
215/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o geodézii a kartografii
216/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Komore geodetov a kartografov
Dátum vyhlásenia: 19. októbra 1995 (čiastka 75/1995)
217/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kirgizskej republiky o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci
218/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 20. apríla 1995 č. 894/1995-100 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
219/1995 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov č. 140999016 vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 141/1995 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu za rok 1994
220/1995 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov č. 280900017 vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 141/1995 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu za rok 1994
221/1995 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov č. 121098018 vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 141/1995 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu za rok 1994
Dátum vyhlásenia: 24. októbra 1995 (čiastka 76/1995)
222/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Nórskym kráľovstvom po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
223/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
224/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
225/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Švédskym kráľovstvom po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
226/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Gréckou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
227/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje použitie účtovnej sústavy niektorými účtovnými jednotkami
Dátum vyhlásenia: 25. októbra 1995 (čiastka 77/1995)
228/1995 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 30. októbra 1995 (čiastka 78/1995)
229/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o spotrebnej dani z liehu
230/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Egyptskej arabskej republiky o výnimke z vízovej povinnosti pre diplomatické, služobné a zvláštne pasy

November 1995

Dátum vyhlásenia: 1. novembra 1995 (čiastka 79/1995)
231/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 2. novembra 1995 (čiastka 80/1995)
232/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok, zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov
233/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Dátum vyhlásenia: 9. novembra 1995 (čiastka 81/1995)
234/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 111/1992 Zb. o úhrade nákladov za ubytovanie a základnú starostlivosť v domovoch-penziónoch pre dôchodcov v znení neskorších predpisov
235/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podmienky vydania osvedčenia na výrobu tabakových výrobkov
236/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
237/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
238/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
239/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
240/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
241/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
242/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
243/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti dodatku kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
244/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti dodatku kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
245/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 15. novembra 1995 (čiastka 82/1995)
246/1995 Z. z.Vyhláška úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o certifikácii výrobkov
247/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje výška koncesionárskych poplatkov
248/1995 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného
c82-r1/1995 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 17. novembra 1995 (čiastka 83/1995)
249/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 143/1984 Zb. o základnej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 409/1990 Zb.
250/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v oblasti zdravotníctva
251/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave niektorých otázok na úseku matrík a štátneho občianstva
252/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín
253/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o hmotnom zabezpečení študentov vysokých škôl formou pôžičiek
Dátum vyhlásenia: 24. novembra 1995 (čiastka 84/1995)
254/1995 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 28. novembra 1995 (čiastka 85/1995)
255/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 52/1993 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 30. novembra 1995 (čiastka 86/1995)
256/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z.
257/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb. o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v znení neskorších predpisov
258/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnom obchode a platbách po 1. januári 1993
259/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zriadení Medzivládnej slovensko-maďarskej zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu
c86-r1/1995 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb v názve oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky uvedených v obsahu čiastky 76/1995 Z. z.

December 1995

Dátum vyhlásenia: 5. decembra 1995 (čiastka 87/1995)
260/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov
261/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom informačnom systéme
262/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva obrany č. 557/1992 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 73/1994 Z. z.
263/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o podmienkach prechodu práv a povinností vyplývajúcich z výkonu vojenskej činnej služby vojakov v Československej ľudovej armáde (Československej armáde) a zo štúdia žiakov a poslucháčov vojenských škôl v súvislosti so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
c87-r1/1995 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 225/1995 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 8. decembra 1995 (čiastka 88/1995)
264/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov
265/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov
266/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia k ročnej účtovnej závierke zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a Fondu zamestnanosti
267/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa účtová osnova a postupy účtovania pre poisťovne
268/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 9. decembra 1995 (čiastka 89/1995)
269/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 158/1994 Z. z.
270/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom jazyku Slovenskej republiky
271/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 276/1993 Z. z. o Poisťovni Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a o financovaní zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 12. decembra 1995 (čiastka 90/1995)
272/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtovným jednotkám povinnosť predkladať prehľad vybraných ukazovateľov o hospodárení s obecným bytovým fondom
273/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 1994 č. 65/520/1994, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre banky, a opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 1994 č. 65/521/1994, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky bánk a minimálny rozsah údajov z nej určených na zverejnenie
274/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtovná závierka Fondu národného majetku Slovenskej republiky a vzor výkazu účtovnej závierky
275/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 1994 č. 65/553/1994, ktorým sa mení a dopĺňa účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov pre Fond národného majetku Slovenskej republiky
276/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia pre podnikateľské subjekty pri zrušení Platobnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou
277/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Federálneho ministerstva financií z 15. júla 1992 č. V/20 100/1992, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov
278/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. mája 1993 č. 65/2/1993, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce
Dátum vyhlásenia: 13. decembra 1995 (čiastka 91/1995)
279/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov
280/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
281/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
282/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 230/1992 Zb. o Federálnej železničnej polícii v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/1993 Z. z. o zriadení Železničnej polície Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 14. decembra 1995 (čiastka 92/1995)
283/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o utečencoch
284/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive
Dátum vyhlásenia: 15. decembra 1995 (čiastka 93/1995)
285/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rastlinolekárskej starostlivosti
286/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kubánskej republiky o vzájomnej obchodnej výmene a iných formách hospodárskej spolupráce
287/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydávajú Smernice č. 01/26–10 z 29. septembra 1995 na budovanie osobitných zariadení na pozemných komunikáciách
Dátum vyhlásenia: 16. decembra 1995 (čiastka 94/1995)
288/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách súdnych exekútorov
Dátum vyhlásenia: 20. decembra 1995 (čiastka 95/1995)
289/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o dani z pridanej hodnoty
290/1995 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Zemplínsky región
c95-r1/1995 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 21. decembra 1995 (čiastka 96/1995)
291/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmenách Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
292/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmenách Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
Dátum vyhlásenia: 22. decembra 1995 (čiastka 97/1995)
293/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov
294/1995 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výnimkách z § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
295/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 261/1993 Z. z. o oslobodení nepeňažného vkladu od dovozného cla
296/1995 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska
297/1995 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky
298/1995 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994 č. 2 o kapitálovej primeranosti bánk
Dátum vyhlásenia: 23. decembra 1995 (čiastka 98/1995)
299/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o podmienkach na udeľovanie oprávnenia na vykonávanie meraní emisií a imisií a o zásadách výkonu tejto činnosti
Dátum vyhlásenia: 28. decembra 1995 (čiastka 99/1995)
300/1995 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník
Dátum vyhlásenia: 29. decembra 1995 (čiastka 100/1995)
301/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rodnom čísle
302/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1995 (čiastka 101/1995)
303/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rozpočtových pravidlách
304/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom rozpočte na rok 1996 a o zmene a doplnení niektorých zákonov
305/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o postupe a spôsobe otvárania rozpočtových limitov výdavkov a o tvorbe a použití fondu reprodukcie a použití rezervného fondu
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1995 (čiastka 102/1995)
306/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov
307/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov a zákon č. 412/1991 Zb. o kárnej zodpovednosti sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1993 Z. z.
308/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti sociálneho zabezpečenia